Dostawy - 19532-2018

16/01/2018    S10    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Elektryczność

2018/S 010-019532

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr XIV/2017 Voltra
ul. Krasnobrodzka 5, budynek B
Punkt kontaktowy: Voltra Sp. z o.o., ul. Krasnobrodzka 5, budynek B, 03-214 Warszawa
Osoba do kontaktów: Estera Zając 9:00 - 15:00
03-214 Warszawa
Polska
Tel.: +48 222588032
E-mail: zpu@voltra.pl

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.voltra.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, Jednostki Służby Zdrowia, Instytuty Badawcze
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Środowisko
Zdrowie
Edukacja
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Gmina Huszlew
Huszlew 77
08-206 Huszlew
Polska

Gmina Hanna
Hanna 43B
22-220 Hanna
Polska

Gmina Jadów
ul. Jana Pawła II 17
05-280 Jadów
Polska

Gmina Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn
Polska

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.
ul. Graniczna 4
05-830 Nadarzyn
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr XIV/2017 Voltra
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej (Dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr XIV/2017 Voltra) dla jednostek:
1. Gmina Huszlew, Huszlew 77, 08-206 Huszlew, NIP: 4960241880;
2. Gmina Hanna, Hanna 43B, 22-220 Hanna, NIP: 5651447839;
3. Gmina Jadów, ul. Jana Pawła II 17 05-280 Jadów, NIP: 1251334791;
4. Gmina Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzy, NIP: 5342254841;
5. Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o., ul. Graniczna 4, 05-830 Nadarzyn, NIP: 5342488237.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
VOL/EE/XIV/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 190-390150 z dnia 4.10.2017

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr XIV/2017 Voltra Część nr: 1 - Nazwa: Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.a do SIWZ – Część 1 – oświetlenie uliczne
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PGE OBRÓT S.A.
ul. Koźmiana 1
22-400 Zamość
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: Dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr XIV/2017 Voltra Część nr: 2 - Nazwa: Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.b do SIWZ – Część 2 – Taryfa Cxx i Gxx pozostałe obiekty
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PGE OBRÓT S.A.
ul. Koźmiana 1
22-400 Zamość
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: Dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr XIV/2017 Voltra Część nr: 3 - Nazwa: Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.c do SIWZ – Część 3 – Taryfa Bxx pozostałe obiekty
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PGE OBRÓT S.A.
ul. Koźmiana 1
22-400 Zamość
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-679 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-679 Warszawa
Polska
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.1.2018