W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 19532-2018

Wyświetl widok skrócony

16/01/2018    S10    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Elektryczność

2018/S 010-019532

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr XIV/2017 Voltra
Adres pocztowy: ul. Krasnobrodzka 5, budynek B
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-214
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Voltra Sp. z o.o., ul. Krasnobrodzka 5, budynek B, 03-214 Warszawa
Osoba do kontaktów: Estera Zając 9:00 - 15:00
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.voltra.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, Jednostki Służby Zdrowia, Instytuty Badawcze
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Środowisko
Zdrowie
Edukacja
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Oficjalna nazwa: Gmina Huszlew
Adres pocztowy: Huszlew 77
Miejscowość: Huszlew
Kod pocztowy: 08-206
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Hanna
Adres pocztowy: Hanna 43B
Miejscowość: Hanna
Kod pocztowy: 22-220
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Jadów
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 17
Miejscowość: Jadów
Kod pocztowy: 05-280
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Nadarzyn
Adres pocztowy: ul. Mszczonowska 24
Miejscowość: Nadarzyn
Kod pocztowy: 05-830
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Graniczna 4
Miejscowość: Nadarzyn
Kod pocztowy: 05-830
Państwo: Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr XIV/2017 Voltra
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej (Dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr XIV/2017 Voltra) dla jednostek:
1. Gmina Huszlew, Huszlew 77, 08-206 Huszlew, NIP: 4960241880;
2. Gmina Hanna, Hanna 43B, 22-220 Hanna, NIP: 5651447839;
3. Gmina Jadów, ul. Jana Pawła II 17 05-280 Jadów, NIP: 1251334791;
4. Gmina Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzy, NIP: 5342254841;
5. Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o., ul. Graniczna 4, 05-830 Nadarzyn, NIP: 5342488237.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
VOL/EE/XIV/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 190-390150 z dnia 4.10.2017

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr XIV/2017 Voltra Część nr: 1 - Nazwa: Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.a do SIWZ – Część 1 – oświetlenie uliczne
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: PGE OBRÓT S.A.
Adres pocztowy: ul. Koźmiana 1
Miejscowość: Zamość
Kod pocztowy: 22-400
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: Dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr XIV/2017 Voltra Część nr: 2 - Nazwa: Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.b do SIWZ – Część 2 – Taryfa Cxx i Gxx pozostałe obiekty
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: PGE OBRÓT S.A.
Adres pocztowy: ul. Koźmiana 1
Miejscowość: Zamość
Kod pocztowy: 22-400
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: Dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr XIV/2017 Voltra Część nr: 3 - Nazwa: Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w załączniku nr 1.c do SIWZ – Część 3 – Taryfa Bxx pozostałe obiekty
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: PGE OBRÓT S.A.
Adres pocztowy: ul. Koźmiana 1
Miejscowość: Zamość
Kod pocztowy: 22-400
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-679
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-679
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.1.2018