Dostawy - 195557-2017

24/05/2017    S99    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Mundury wojskowe

2017/S 099-195557

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Komenda Portu Wojennego Gdynia
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
Gdynia
81-103
Polska
Tel.: +48 261262198
E-mail: kpw.przetargi@ron.mil.pl
Faks: +48 261262314
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: http://kpwgdynia.wp.mil.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://kpwgdynia.wp.mil.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Komenda Portu Wojennego Gdynia
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
Gdynia
81-103
Polska
E-mail: kpw.przetargi@ron.mil.pl
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: http://kpwgdynia.wp.mil.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania z podziałem na IV części.

Numer referencyjny: 50/KPW/MUND/2017
II.1.2)Główny kod CPV
35811300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania z podziałem na IV części

Część I – Dostawa mundurów (wyjściowych, galowych, letnich) damskich Marynarki Wojennej, koszul damskich i ubrań wieczorowych MW;

Cześć II – Dostawa oznak stopnia do umundurowania wyjściowego MW wykonanych z taśmy dystynkcyjnej w kol. złotym i gwiazdek do czapki MW

Część III – Dostawa oznak identyfikacyjnych haftowanych

Część IV – Dostawa getrów skórzanych kol. białego, pasów marynarskich kol. białego, rękawiczek skórzanych w kol. białym i kapeluszy damskich MW.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz oferty – kalkulacja ceny ofertowej), oraz załącznik nr 3 (a-d odpowiedni dla danej części) do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I – Dostawa mundurów (wyjściowych, galowych, letnich) damskich Marynarki Wojennej, koszul damskich i ubrań wieczorowych MW

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18332000
18000000
18100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. asortymentu:

— Mundur wyjściowy letni damski (ze spódnicą) mar. woj,

— Mundur galowy damski (ze spódnicą) mar.woj,

— Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) mar.woj

— Spódnica wyjściowa letnia mar. woj.,

— Płaszcz damski marynarki wojennej,

— Koszula damska kol. białego,

— Koszulobluza damska z dł. rękawem kol. białego MW,

— Spodnie wyjściowe damskie mar. wojennej

— Koszulobluza damska z kr rękawami kol. białego MW

— Ubiór wieczorowy MW

zgodnego z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 3a do SIWZ, w ilościach wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz oferty – kalkulacja ceny ofertowej) oraz na zasadach i warunkach opisanych

w istotnych postawieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 50
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw przedmiotu zamówienia z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 Pzp. Prawem opcji objęta jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw na warunkach zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz oferty – kalkulacja ceny ofertowej, w kol. nr 8). Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od otrzymania/ wydzielenia dodatkowych środków finansowych na opisany w załączniku nr 1 do SIWZ przedmiot zamówienia tj. od zwiększenia potrzeb Zamawiającego lub podległych gospodarczo Zamawiającemu jednostek wojskowych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem każdorazowego uruchomienia prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenie woli na wykonanie uzupełniającego zamówienia wykraczającego poza zamówienie podstawowe. Zamawiający, każdorazowo określi zakres i wielkość zwiększenia dostawy w ramach prawa opcji i przekaże Wykonawcy stosowne zgłoszenie (drogą elektroniczną, faksem).

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cześć II – Dostawa oznak stopnia do umundurowania wyjściowego MW wykonanych z taśmy dystynkcyjnej w kol. złotym i gwiazdek do czapki MW

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18332000
18000000
18100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. asortymentu:

— Oznaki stopnia MW na rękaw:

— Naramienniki MW do umund. wyściowego:

— Oznaka stopni do czapki,

zgodnego z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 3b do SIWZ, w ilościach wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz oferty – kalkulacja ceny ofertowej) oraz na zasadach i warunkach opisanych

w istotnych postawieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw przedmiotu zamówienia z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art.34 ust 5 Pzp. Prawem opcji objęta jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw na warunkach zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz oferty – kalkulacja ceny ofertowej, w kol. nr 8). Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od otrzymania/ wydzielenia dodatkowych środków finansowych na opisany w załączniku nr 1 do SIWZ przedmiot zamówienia tj. od zwiększenia potrzeb Zamawiającego lub podległych gospodarczo Zamawiającemu jednostek wojskowych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem każdorazowego uruchomienia prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenie woli na wykonanie uzupełniającego zamówienia wykraczającego poza zamówienie podstawowe. Zamawiający, każdorazowo określi zakres i wielkość zwiększenia dostawy w ramach prawa opcji i przekaże Wykonawcy stosowne zgłoszenie (drogą elektroniczną, faksem).

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część III – Dostawa oznak identyfikacyjnych haftowanych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18332000
18000000
18100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. asortymentu:

— Oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do umundurowania polowego

— Oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do umundurowania ćwiczebnego

— Oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do umundurowania galowego i wyjściowego

— Pochewki z haftowanymi oznakami stopni marynarki wojennej do umundurowania polowego

— Oznaka przynależności państwowej

— Oznaka rozpoznawcza KPW Gdynia do umundurowania wyjściowego

— Oznaka rozpoznawcza KPW Gdynia do umundurowania polowego.

— Oznaka rozpoznawcza Dywizjonu Okrętów Podwodnych do umundurowania ćwiczebnego

— Oznaka rozpoznawcza Dywizjonu Okrętów Wsparcia do umundurowania wyjściowego

— Oznaka rozpoznawcza Dywizjonu Okrętów Wsparcia do umundurowania ćwiczebnego

— Oznaka rozpoznawcza Zespołu Zarządzania Wsparcia Teleinformatycznym do umundurowania polowego

— Oznaka rozpoznawcza 13 Dywizjonu Trałowców do umundurowania wyjściowego i ćwiczebnego

— Oznaka rozpoznawcza Dywizjonu Okrętów Bojowych do umundurowania wyjściowego i ćwiczebnego

— Oznaka rozpoznawcza Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni do umundurowania wyjściowego

— Oznaka rozpoznawcza Grupy Okrętów Rozpoznawczych do umundurowania wyjściowego i ćwiczebnego

— Oznaki stopni do kurtki wyjściowej i wiatrówki marynarki wojennej

zgodnego z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 3c do SIWZ, w ilościach wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz oferty – kalkulacja ceny ofertowej) oraz na zasadach i warunkach opisanych

w istotnych postawieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw przedmiotu zamówienia z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art.34 ust 5 Pzp. Prawem opcji objęta jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw na warunkach zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz oferty – kalkulacja ceny ofertowej, w kol. nr 8). Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od otrzymania/ wydzielenia dodatkowych środków finansowych na opisany w załączniku nr 1 do SIWZ przedmiot zamówienia tj. od zwiększenia potrzeb Zamawiającego lub podległych gospodarczo Zamawiającemu jednostek wojskowych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem każdorazowego uruchomienia prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenie woli na wykonanie uzupełniającego zamówienia wykraczającego poza zamówienie podstawowe. Zamawiający, każdorazowo określi zakres i wielkość zwiększenia dostawy w ramach prawa opcji i przekaże Wykonawcy stosowne zgłoszenie (drogą elektroniczną, faksem).

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część IV – Dostawa getrów skórzanych kol. białego, pasów marynarskich kol. białego, rękawiczek skórzanych w kol. białym i kapeluszy damskich MW

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18332000
18000000
18100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. asortymentu:

— Getry skórzane koloru białego

— Pas marynarski koloru białego

— Kapelusz damski oficera młodszego marynarki wojennej

— Kapelusz damski oficera starszego marynarki wojennej

— Kapelusz damski szeregowego i podoficera marynarki wojennej

— Rękawiczki skórzane

zgodnego z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 3d do SIWZ, w ilościach wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz oferty – kalkulacja ceny ofertowej) oraz na zasadach i warunkach opisanych

w istotnych postawieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw przedmiotu zamówienia z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art.34 ust 5 Pzp. Prawem opcji objęta jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw na warunkach zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz oferty – kalkulacja ceny ofertowej, w kol. nr 8). Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od otrzymania/ wydzielenia dodatkowych środków finansowych na opisany w załączniku nr 1 do SIWZ przedmiot zamówienia tj. od zwiększenia potrzeb Zamawiającego lub podległych gospodarczo Zamawiającemu jednostek wojskowych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem każdorazowego uruchomienia prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenie woli na wykonanie uzupełniającego zamówienia wykraczającego poza zamówienie podstawowe. Zamawiający, każdorazowo określi zakres i wielkość zwiększenia dostawy w ramach prawa opcji i przekaże Wykonawcy stosowne zgłoszenie (drogą elektroniczną, faksem).

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieni.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 048-087734
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/06/2017
Czas lokalny: 13:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/06/2017
Czas lokalny: 13:35
Miejsce:

Komenda Portu Wojennego Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia, Sala Konferencyjna ( I piętro).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.

13–23 i ust. 5 pkt. 1, 5, 6 i 8 ustawy Pzp,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w sekcji III

2. Powołując się na art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów wskazanych w treści SIWZ.

4. Wymagania dotyczące wadium.:

Wysokość wadium wynosi:

Część I: 3 800 PLN (słownie: trzy tysiące osiemset zł 00/100)

Część II: 3 100 PLN (słownie: trzy tysiące sto zł 00/100)

Część III: 3 000 PLN (trzy tysiące zł 00/100)

Część IV: 1 500 PLN (jeden tysiąc pięćset zł 00/100).

5. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie

6. Termin realizacji:

Część I

zamówienie podstawowe – max. 50 dni od dnia podpisania umowy (zgodnie ze złożoną ofertą)

prawo opcji – do 31.10.2017 r. z zastrzeżeniem, iż przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę nie później niż 21 dni od daty przesłania zgłoszenia przez zamawiającego.

Część II

zamówienie podstawowe – max. 21 dni od dnia podpisania umowy (zgodnie ze złożoną ofertą)

prawo opcji – do 31.10.2017 r. z zastrzeżeniem, iż przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę nie później niż 21 dni od daty przesłania zgłoszenia przez zamawiającego.

Część III

zamówienie podstawowe – max. 21 dni od dnia podpisania umowy (zgodnie ze złożoną ofertą)

prawo opcji – do 31.10.2017 r. z zastrzeżeniem, iż przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę nie później niż 21 dni od daty przesłania zgłoszenia przez zamawiającego.

Część IV

zamówienie podstawowe – max. 21 dni od dnia podpisania umowy (zgodnie ze złożoną ofertą)

prawo opcji – do 31.10.2017 r. z zastrzeżeniem, iż przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę nie później niż 21 dni od daty przesłania zgłoszenia od zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2017