Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 196972-2014

Wyświetl widok skrócony

13/06/2014    S112

Polska-Szczecin: Soczewki śródoczne

2014/S 112-196972

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
Adres pocztowy: al. Powstańców Wielkopolskich 72
Miejscowość: Szczecin
Kod pocztowy: 70-111
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Sybal
E-mail: zamowienia@spsk2-szczecin.pl
Tel.: +48 914661088
Faks: +48 914661113

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.spsk2-szczecin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: siedziba zamawiającego.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych w podziale na 4 rodzaje (4 zadania).
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33731110 Soczewki śródoczne

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych w podziale na 4 rodzaje (4 zadania)
Szacunkowa wartość bez VAT: 392 280 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Soczewki z PMMA jednoczęściowe
1)Krótki opis
Soczewki z PMMA jednoczęściowe w ilości 100 sztuk
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33731110 Soczewki śródoczne

3)Wielkość lub zakres
Soczewki z PMMA jednoczęściowe w ilości 100 sztuk
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 900 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Soczewki przedniokomorowe , jednoczęściowe z PMMA z fiksacją w kącie przesączenia
1)Krótki opis
Soczewki przedniokomorowe , jednoczęściowe z PMMA z fiksacją w kącie przesączenia w ilości 20 sztuk
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33731110 Soczewki śródoczne

3)Wielkość lub zakres
Soczewki przedniokomorowe , jednoczęściowe z PMMA z fiksacją w kącie przesączenia w ilości 20 sztuk
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 380 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Soczewki tylnokomorowe, zwijalne , trzyczęściowe
1)Krótki opis
Soczewki tylnokomorowe, zwijalne , trzyczęściowe w ilości 400 sztuk
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33731110 Soczewki śródoczne

3)Wielkość lub zakres
Soczewki tylnokomorowe, zwijalne , trzyczęściowe w ilości 400 sztuk
Szacunkowa wartość bez VAT: 180 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Soczewki tylnokomorowe, zwijalne, jednoczęściowe
1)Krótki opis
Soczewki tylnokomorowe, zwijalne, jednoczęściowe w ilości 2.000 sztuk
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33731110 Soczewki śródoczne

3)Wielkość lub zakres
Soczewki tylnokomorowe, zwijalne, jednoczęściowe w ilości 2.000 sztuk
Szacunkowa wartość bez VAT: 204 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawcy powinni wnieść wadium w kwocie:
1.1 na całość postępowania 11.630,00 PLN
1.2 na poszczególne zadania:
Zadanie nr Wartość brutto
1- 200,00;
2- 30,00;
3- 5.400,00;
4- 6.000,00;
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
środki (własne) z bieżącej działalności.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Pkt. VI. SIWZ Wykluczenie wykonawców z postępowania (art. 24 PZP) oraz oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.
1. Wykonawcy podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 i 2 PZP.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 PZP Zamawiający żąda załączenia do formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ następujących oświadczeń i dokumentów:
2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - w tym celu wykonawcy mogą wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 1 do formularza oferty;
2.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 PZP - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 PZP - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2.7 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 PZP - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8 , 10 i 11 PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa:
— zamiast dokumentów wymienionych w ppkt 2.2- 2.4 oraz 2.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
— zamiast dokumentu wymienionego w ppkt 2.5 i 2.7- składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 , 10 i 11 PZP – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI SIWZ ppkt 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Pkt VI SIWZ ppkt 4 stosuje się odpowiednio.
6. W celu ustalenia czy nie zachodzą podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 PZP Zamawiający żąda załączenia do formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej-według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do formularza oferty. Lista podmiotów oraz informacja winny być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
UWAGA:
7. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 PZP polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2 b) PZP a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia wówczas Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania wymienionych w pkt VI SIWZ ppkt 2-6.
Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.
Pkt. VII. SIWZ Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków (art. 36 ust 1 pkt 5 PZP)
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający – w tym zakresie Zamawiający nie stawia żadnych wymagań.
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia – w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie,wykonywanie co najmniej jednej głównej dostawy, której przedmiotem była dostawa soczewek wewnatrzgałkowych o wartości brutto nie mniejszej niż:
zadanie nr 1 – 2.000 PLN
zadanie nr 2 – 500 PLN
zadanie nr 3 -50.000 PLN
zadanie nr 4 -55.000 PLN
1.2.1. W przypadku zamówienia będącego w trakcie realizacji warunek dotyczący wartości zamówienia powinien być spełniony przed upływem terminu składania oferty – ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. VIII ppkt 3 SIWZ.
1.2.2. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykazał wykonanie,wykonywanie tylko jednego zamówienia z tym, że o wartości brutto nie mniejszej niż suma wartości określonych dla zadań, których dotyczy oferta (np. Wykonawca składa ofertę na zadania nr 1 i 2, wówczas musi wykazać wykonanie/wykonywanie zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 2.500,00 zł) - ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. VIII ppkt 3 SIWZ).
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku.
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej -w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wysokość posiadanych środków finansowych, bądź zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż:
zadanie nr 1 – 2.000 PLN
zadanie nr 2 – 1.000 PLN
zadanie nr 3 -32.000 PLN
zadanie nr 4 -35.000 PLN
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca wykazał posiadanie środków finansowych bądź zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż suma wartości określonych dla zadań których dotyczy oferta (np. Wykonawca składa ofertę na zadania nr 1 i 2, wówczas musi wykazać posiadanie środków finansowych, bądź zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 3.000,00 zł) - ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. VIII ppkt. 3 SIWZ;
2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.
Pkt. VIII. SIWZ Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 36 ust 1 pkt 6 PZP)
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedłożenia:
1.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - w tym celu wykonawcy mogą wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 3 do formularza oferty.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie żąda przedłożenia żadnych dokumentów.
3.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie Zamawiający żąda przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
3.1.Wykazu wykonanych, (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych) głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3.2. Dowodem, o którym mowa w ppkt 2.1 jest poświadczenie, które winno spełniać poniżej określone warunki:
1) w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2) jeżeli dostawy były realizowane na rzecz podmiotu posiadającego osobowość prawną poświadczenie powinno być podpisane przez dyrektora względnie zastępcę dyrektora, a w spółkach prawa handlowego przez co najmniej jednego członka zarządu (bądź prokurenta). W przypadku przedłożenia poświadczeń podpisanych przez inne osoby niż wyżej wymienione Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że osoby które podpisały poświadczenia były do tego uprawnione.
3.3. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. 3.2 na dowód, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie Wykonawca może zamiast poświadczenia przedłożyć własne oświadczenie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że nie był w stanie uzyskać poświadczenia z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzedzającym.
3.4. Jeżeli dostawy wskazane przez Wykonawcę w Wykazie, o którym mowa w ppkt 2.1 były wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, że dostawy zostały wykonane należycie.
3.5. W przypadku, gdy w wykazie dostaw wynagrodzenie za wykonane dostawy wyrażone będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunków przez danego Wykonawcę przeliczy podaną cenę po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Jeżeli w dniu ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.
4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
4.1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 PZP polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2 b) PZP wówczas zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W celu oceny czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z podmiotem, z którego zasobów wykonawca będzie korzystał, gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, Zamawiający żąda przedłożenia w szczególności:
a) pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie winno zawierać wskazanie jakie zasoby, na jaki okres oraz w jaki sposób zostaną udostępnione. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego zobowiązanie i złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. W przypadku, gdy zobowiązanie podpisał pełnomocnik, do zobowiązania powinien być dołączony dokument pełnomocnictwa.
b) umowy zawartej pomiędzy wykonawcą i podmiotem oddającym swoje zasoby do dyspozycji wykonawcy względnie innego dokumentu określającego sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu w realizacji zamówienia.
c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej, że
podmiot udostępniający swoje zasoby finansowe posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową nie mniejsze od kwoty udostępnianych środków finansowych - w przypadku, gdy
wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których w art. 22 ust 1 pkt 4 PZP polega na
zdolnościach finansowych innych podmiotów.
6. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.
Pkt. IX. SIWZ Inne dokumenty (oświadczenia) wymagane przez Zamawiającego
1. W celu potwierdzenia , że oferowane soczewki spełniają wymagania Zamawiającego Zamawiający żąda złożenia :
1.1. Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu i używania na terytorium RP oferowanych wyrobów medycznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do formularza oferty.
2. Dokumenty, na podstawie których Zamawiający przyzna oferowanej soczewce punkty wg kryteriów określonych w SIWZ:
2.1 Dla zadań nr 2-4: próbki w ilości 2 sztuki soczewek do każdego oferowanego zadania, w celu przetestowania i oceny oferowanych soczewek w zakresie Kryterium 3 (jakość), zgodnie z pkt XVII niniejszej SIWZ. Próbki powinny być zapakowane i opisane w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie, której oferty dotyczą. Zaleca się aby próbki zawierały nazwę Wykonawcy oraz numer i nazwę zadania. Dostarczone próbki powinny mieć zakres mocy od +21 D do +23 D.
Badanie próbek zostanie dokonane na Bloku Operacyjnym Kliniki Okulistyki przez personel medyczny. Próbki zostaną przetestowane poprzez ich wszczepienie pacjentom.
W przypadku zaoferowania aplikatorów wielorazowych wykonawca wraz z próbką musi go załączyć do oferty, gdyż w przeciwnym wypadku Zamawiający nie będzie mógł dokonać oceny próbki.
Zwrot próbek (soczewek) i aplikatorów :
— próbki podlegają zwrotowi na wniosek i koszt wykonawcy jedynie w przypadku, gdy wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. W pozostałych przypadkach próbki nie będą zwracane.
— aplikatory wielorazowe podlegają zwrotowi na wniosek i koszt wykonawcy wszystkim wykonawcom, których oferty nie zostaną uznane jako najkorzystniejsze.
2.2. Dla zadań nr 2-4 : Recenzowane publikacje naukowe lub streszczenia tych publikacji (w języku polskim lub angielskim) dotyczące oferowanych soczewek z podaniem nr czasopisma/artykułu, daty publikacji (co pozostawione jest wyborowi wykonawcy) - w celu dokonania oceny w kryterium jakość jasno określonym w rozdziale I pkt . XVII - stanowiące Opis przedmiotu zamówienia.
Uwaga! W przypadku, gdy do oferty nie zostaną złożone próbki oraz recenzowane publikacje naukowe lub streszczenia tych publikacji oferta uzyska 0 punktów za kryterium jakość.
3. Dowód wpłacenia,wniesienia wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie:
— pieniędzy – kopia przelewu
— gwarancji lub poręczeń – kopia tych dokumentów. Oryginał należy złożyć w Kasie Zamawiającego.
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
— Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej -w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wysokość posiadanych środków finansowych, bądź zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż:
zadanie nr 1 – 2.000 PLN
zadanie nr 2 – 1.000 PLN
zadanie nr 3 -32.000 PLN
zadanie nr 4 -35.000 PLN
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca wykazał posiadanie środków finansowych bądź zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż suma wartości określonych dla zadań których dotyczy oferta (np. Wykonawca składa ofertę na zadania nr 1 i 2, wówczas musi wykazać posiadanie środków finansowych, bądź zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 3.000,00 zł) - ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. VIII ppkt. 3 SIWZ;
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/220/54/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.7.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 23.7.2014 - 11:00

Miejscowość:

Szczecin

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
koszt siwz 36,90 PLN
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: ---

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI PZP przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 PZP
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.6.2014