Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 197419-2015

Afișează vizualizare compactă

09/06/2015    S109

Belgia-Bruxelles: Consiliere juridică în domeniul PI

2015/S 109-197419

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Comisia Europeană, Centrul Comun de Cercetare (JRC) – Resurse
Adresă: rue du Champ de Mars 21 (CDMA 5/35)
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: B.5 Unitatea pentru finanţe şi achiziţii publice – Bruxelles
În atenția: Federico Fraschetti
E-mail: jrc-b5-bxl-procurement@ec.europa.eu

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender

Acces electronic la informații: http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Consiliere juridică în domeniul PI.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 21: Servicii juridice
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: sediul contractantului.
Cod NUTS
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 48

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 500 000 și 2 000 000 EUR
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Se solicită activităţi specifice unei firme de avocatură în domeniul proprietăţii intelectuale care constau în asigurarea consilierii juridice şi a evaluării din punct de vedere juridic cu privire la toate aspectele legate de PI, inclusiv litigiile în faţa instanţelor.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79120000 Servicii de consultanţă privind brevetarea şi drepturile de autor, 79111000 Servicii de consultanţă juridică

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: da
Numărul de reînnoiri posibile: 1
În cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi reînnoite, calendarul prevăzut al contractelor ulterioare:
în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Se vor specifica în dosarul licitaţiei care va fi pus numai la dispoziţia candidaţilor selectaţi.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Se vor specifica în dosarul licitaţiei care va fi pus numai la dispoziţia candidaţilor selectaţi.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Operatorii economici pot depune o cerere de participare în calitate de candidat individual sau de parteneri în cadrul unui consorţiu (cu sau fără personalitate juridică). Subcontractarea este permisă în ambele cazuri.
Candidatul trebuie să specifice clar rolul fiecărui operator economic – candidat individual, partener în cadrul unui consorţiu sau subcontractant. Această cerinţă se aplică şi în cazul în care entităţile implicate aparţin aceluiaşi grup economic.
Fiecare partener al unui consorţiu îşi asumă responsabilitatea individual şi solidar faţă de autoritatea contractantă pentru implementarea contractului şi va deveni parte la contract în cazul în care oferta consorţiului este câştigătoare. Consorţiul trebuie să desemneze 1 entitate juridică („liderul”) care va avea autoritatea deplină de a-şi asuma obligaţii în numele consorţiului şi al fiecăruia dintre membrii acestuia pe parcursul executării contractului şi care va fi responsabilă cu gestionarea administrativă a contractului (facturare, primirea plăţilor etc.) în numele tuturor celorlalţi parteneri.
Subcontractarea este situaţia în care contractantul încheie angajamente juridice cu alte entităţi juridice care vor executa o parte a contractului în numele său. Contractantului îi revine întreaga responsabilitate faţă de autoritatea contractantă pentru implementarea contractului. Recurgerea la lucrători care desfăşoară activităţi independente, la activităţile sau personalul oricărei alte entităţi complet diferite de contractant se consideră subcontractare, independent de legislaţia naţională aplicabilă.
Candidaţii trebuie să menţioneze toţi subcontractanţii pe ale căror capacităţi se bazează pentru a îndeplini nivelurile minime ale capacităţilor prevăzute la punctele III.2.2 şi III.2.3.
Subcontractanţii trebuie să prezinte o scrisoare de intenţie în care să îşi declare disponibilitatea de a participa la executarea contractului. Pe parcursul executării contractului, orice modificare a subcontractanţilor va face obiectul aprobării prealabile în scris a autorităţii contractante.
Un candidat individual sau un consorţiu se poate baza şi pe capacităţile altor entităţi pentru îndeplinirea nivelurilor minime ale capacităţilor prevăzute la punctele III.2.2 şi III.2.3, indiferent de natura juridică a legăturilor pe care le are cu acestea. În acest caz, trebuie să demonstreze autorităţii contractante că va avea la dispoziţie resursele necesare pentru executarea contractului, de exemplu, prin furnizarea unui angajament din partea respectivelor entităţi. Recurgerea la capacităţile unei terţe părţi care este o entitate juridică diferită de candidatul individual sau de membrii consorţiului, chiar dacă face parte din acelaşi grup economic, se consideră subcontractare în sensul acestei proceduri. În cazul în care contractul este atribuit unui ofertant care se bazează pe o terţă parte pentru a îndeplini mai mult de 25 % dintre cerinţele minime pentru capacitatea tehnică enumerate la punctul III.2.3, autoritatea contractantă îi va solicita terţei părţi să semneze contractul şi să devină responsabilă solidar pentru executarea acestuia împreună cu ofertantul.
Rolul şi sarcinile fiecărui partener al consorţiului şi ale subcontractanţilor menţionaţi trebuie specificate clar în cererea de participare. În scrisoarea de însoţire trebuie să se indice numele candidatului (inclusiv ale tuturor partenerilor, în cazul unui consorţiu) şi al (ale) subcontractantului (subcontractanţilor), inclusiv ale terţelor părţi pe ale căror capacităţi se bazează candidatul şi numele persoanei unice de contact pentru această procedură. Pentru consorţii, scrisoarea de însoţire trebuie semnată de fiecare partener sau de un partener autorizat în mod corespunzător să semneze cererea de participare, oferta şi contractul în numele tuturor partenerilor. În cel din urmă caz, autorizarea poate fi, de exemplu, sub forma unei procuri, a unei scrisori de intenţie sau a unui acord de consorţiu.
Candidaţii (toţi partenerii, în cazul unui consorţiu) trebuie să furnizeze şi o copie lizibilă a actului de numire a persoanelor autorizate să reprezinte candidatul în tratativele cu terţe părţi şi în cadrul procedurilor legale sau o copie a publicării respectivei numiri, dacă legislaţia care se aplică în cazul entităţii juridice în cauză impune o astfel de publicare. Orice delegare a acestei autorizaţii unui alt reprezentant neindicat în numirea oficială trebuie susţinută prin documente.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1. Criterii de excludere:
candidaţii nu vor fi eligibili să participe la această procedură dacă se află în oricare dintre situaţiile de excludere enumerate la articolele 106 şi 107 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25.10.2012. Candidaţii (inclusiv partenerii consorţiului) şi subcontractanţii identificaţi conform punctului III.1.3 trebuie să semneze declaraţia pe propria răspundere (disponibilă pe site-ul autorităţii contractante indicat la punctul I.1) pentru a declara că nu se află în niciuna dintre aceste situaţii.
La cererea autorităţii contractante, ofertantul câştigător (inclusiv toţi partenerii, în cazul unui consorţiu) şi toţi subcontractanţii identificaţi de ofertant în conformitate cu punctul III.1.3 trebuie să furnizeze documentele justificative enumerate la articolul 143 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29.10.2012.
2. Criterii de selecţie:
capacitatea juridică:
Candidaţii (toţi partenerii, în cazul unui consorţiu) trebuie să demonstreze că au capacitatea juridică de a executa contractul prin furnizarea unui certificat de înregistrare în registrul comerţului sau al profesiilor relevant din ţara de înfiinţare/constituire. În cazul în care candidatul nu este obligat sau nu are permisiunea de a se înscrie într-un astfel de registru din motive legate de statutul său personal sau juridic, autoritatea contractantă poate accepta, ca dovadă satisfăcătoare, o declaraţie sub jurământ sau un certificat, calitatea de membru al unei organizaţii specifice, o autorizaţie expresă sau înscrierea în registrul TVA.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: candidaţii trebuie să aibă suficientă capacitate economică şi financiară pentru a executa contractul.
Următoarele dovezi trebuie furnizate de fiecare candidat (fiecare partener, în cazul unui consorţiu) şi de fiecare subcontractant pe ale cărui capacităţi se bazează candidatul pentru a îndeplini nivelul minim al capacităţii pentru capacitatea economică şi financiară:
(1) o copie a situaţiilor financiare (bilanţuri, conturi de profit şi pierdere şi orice altă informaţie financiară conexă) pentru ultimele 3 exerciţii financiare încheiate, publicate şi/sau auditate sau, în cazul în care publicarea/auditarea nu este impusă de legislaţia din ţara în care este stabilit operatorul economic, autocertificate cu exactitate şi cu sinceritate de reprezentantul autorizat în mod corespunzător. Dacă documentele furnizate indică o pierdere netă în oricare dintre exerciţiile financiare solicitate, operatorul economic trebuie să furnizeze un alt document ca dovadă a capacităţii sale economice şi financiare, precum referinţe bancare sau o scrisoare/declaraţie din partea unor auditori autorizaţi care să ateste stabilitatea financiară a operatorului economic, dovada asigurării de risc profesional sau o garanţie corespunzătoare din partea unei terţe părţi (de exemplu, compania-mamă);
(2) o declaraţie privind cifra de afaceri anuală a operatorului economic şi cifra de afaceri anuală din domeniul care face obiectul contractului pentru ultimele 3 exerciţii financiare încheiate.
Dacă, din motive excepţionale pe care autoritatea contractantă le consideră justificate, un operator economic se află în imposibilitatea de a furniza referinţele solicitate mai sus, acesta poate să îşi demonstreze capacitatea economică şi financiară prin orice alt document pe care autoritatea contractantă îl consideră adecvat. În orice caz, autoritatea contractantă trebuie să fie cel puţin notificată cu privire la motivele excepţionale şi la justificarea acestora în ofertă. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita orice document care să îi permită să verifice capacitatea economică şi financiară a operatorului economic sau de a căuta informaţii şi/sau clarificări suplimentare prin orice mijloc corespunzător (site-uri, organisme oficiale etc.).
Autoritatea contractantă poate exonera un operator economic de obligaţia de a depune documentele justificative menţionate mai sus în cazul în care astfel de documente au fost deja depuse în scopul unei alte proceduri de achiziţii publice şi cu condiţia ca acestea să îndeplinească cerinţele acestei licitaţii. În acest caz, operatorul economic trebuie să menţioneze referinţa contractului şi serviciul Comisiei pentru care a fost depusă dovada.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): în ceea ce priveşte punctul III.2.2(2), cifra de afaceri anuală a companiei (privind servicii similare celor care fac obiectul acestei invitaţii la licitaţie) pentru fiecare dintre ultimele 3 exerciţii nu trebuie să fi fost mai mică de: 600 000 EUR/an.
Această cerinţă minimă va fi evaluată în raport cu ofertantul în ansamblu, incluzând capacităţile combinate ale tuturor partenerilor, în cazul unui consorţiu, şi ale tuturor subcontractanţilor.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
ofertanţii vor pune la dispoziţia Comisiei suficiente informaţii pentru a demonstra că au capacitatea tehnică şi experienţa necesare pentru executarea activităţilor care fac obiectul acestei invitaţii la licitaţie.
Ofertanţii trebuie să îndeplinească toate criteriile de mai jos:
a) candidaţii trebuie să fi certificaţi ISO 9001:2008 sau echivalent. În cazul unui consorţiu, cel puţin 1 membru al consorţiului trebuie să respecte această cerinţă;
b) candidatul trebuie să aibă 1 sediu permanent (sau partenerii consorţiului trebuie să fie stabiliţi permanent) în cel puţin 5 ţări diferite ale UE;
c) candidatul trebuie să desemneze un manager de contract responsabil cu supravegherea gestionării cu succes a contractului. Managerul de contract va fi unicul punct de contact pentru autoritatea contractantă pentru toate aspectele operaţionale, organizaţionale şi administrative;
d) pentru fiecare dintre cele 5 ţări diferite ale UE menţionate la punctul b, candidatul trebuie să demonstreze că dispune de o echipă formată din cel puţin 5 membri, care va fi responsabilă cu prestarea serviciilor.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
e) în ceea ce priveşte punctul III.2.3) d), candidatului (candidaţii) trebuie să demonstreze că:
e1) cel puţin 4 membri ai echipei au o diplomă în drept şi cel puţin 2 ani de experienţă în domeniul proprietăţii intelectuale;
e2) cel puţin 3 membri ai echipei sunt autorizaţi să reprezinte clienţi în faţa instanţelor naţionale şi/sau europene corespunzătoare;
e3) cel puţin 2 membri ai echipei sunt avocaţi cu experienţă şi trebuie să demonstreze că au minimum 7 ani de experienţă în domeniul PI, inclusiv al reprezentării clienţilor în faţa instanţelor naţionale şi/sau europene corespunzătoare;
e4) membrii echipei avocaţilor trebuie să îşi demonstreze capacitatea de a lucra în limba engleză, la un nivel de limbă echivalent cu C1 din scara Cadrului european comun de referinţă pentru limbi;
f) în ceea ce priveşte punctul III.2.3) c), managerul de contract trebuie să fie avocat cu experienţă şi trebuie să demonstreze că are minimum 7 ani de experienţă în domeniul PI, inclusiv al reprezentării clienţilor în faţa instanţelor naţionale şi/sau europene corespunzătoare, precum şi că are capacitatea de a lucra în limba engleză, la un nivel de limbă echivalent cu C1 din scara Cadrului european comun de referinţă pentru limbi.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: da
Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile: conform descrierii de la punctul III.2.3).
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Restrânsă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
JRC/BRU/2015/DDG.03/0016/RC.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
7.7.2015
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
În cazul în care prelucrarea răspunsurilor la prezentul anunţ de participare implică înregistrarea şi prelucrarea de date cu caracter personal (precum nume, adresă şi CV), respectivele date vor fi prelucrate conform Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.12.2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date. Cu excepţia cazului în care se indică altfel, răspunsurile la întrebări şi toate datele cu caracter personal solicitate sunt necesare pentru a evalua candidaturile în conformitate cu anunţul de participare şi vor fi prelucrate numai în acest scop de autoritatea contractantă menţionată la punctul I.1.

Detalii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt disponibile în declaraţia de confidenţialitate de la adresa: http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf

Datele cu caracter personal pot fi înregistrate numai în sistemul de avertizare rapidă (SAR) sau atât în SAR, cât şi în baza de date centrală a excluderilor (CED) de contabilul Comisiei, în cazul în care candidaţii se găsesc în una dintre situaţiile menţionate în:

— Decizia 2008/969/CE, Euratom a Comisiei din 16.12.2008 privind sistemul de avertizare rapidă pentru ordonatorii de credite ai Comisiei şi ai agenţiilor executive (pentru informaţii suplimentare, a se vedea declaraţia de confidenţialitate de la adresa http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm); sau

— Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1302/2008 al Comisiei din 17.12.2008 privind baza de date centrală a excluderilor (pentru informaţii suplimentare, a se vedea declaraţia de confidenţialitate de la adresa http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE).

Toate informaţiile privind această procedură pot fi găsite în prezentul anunţ de participare şi în documentaţia încărcată pe site-ul de la adresa http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/ sub codul de referinţă al procedurii JRC indicat la punctul IV.3.1. Site-ul menţionat anterior va fi unica sursă de informaţii suplimentare sau răspunsuri la întrebările candidaţilor pe care autoritatea contractantă le consideră necesare pentru publicare pe parcursul acestei proceduri de achiziţii. Prin urmare, este responsabilitatea candidaţilor să verifice posibilele actualizări ale documentelor şi/sau informaţii adăugate pe parcursul procedurii.

În conformitate cu articolul 134 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei pe parcursul celor 3 ani ulteriori încheierii contractului iniţial, autoritatea contractantă poate utiliza procedura negociată fără publicarea unui anunţ de participare pentru achiziţionarea de servicii suplimentare care constau în repetarea de servicii similare (până la maximum 50 % din valoarea contractului iniţial) din partea operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul.
Utilizarea de prestatori de servicii terţi precum agenţi locali autorizaţi să reprezinte clienţi în faţa oficiilor naţionale pentru PI ale altor ţări decât cele identificate de candidaţi în conformitate cu punctul III.2.3) b) din prezentul anunţ de participare nu trebuie considerată subcontractare.
Valoarea totală estimată a achiziţiei pentru întreaga durată a contractului-cadru indicată la punctul II.1.4 trebuie considerată ca incluzând 10 % pentru cheltuieli neprevăzute.
Comisia va trimite o notificare privind rezultatul candidaturii fiecăruia dintre candidaţi.
Dosarul invitaţiei la licitaţie care include specificaţiile tehnice va fi pus la dispoziţie în cea de a doua etapă (de atribuire) a acestei proceduri numai candidaţilor care au trecut cu succes de prima etapă (de excludere şi de selecţie).
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: eventualele observaţii privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1.

în cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de 2 ani de la data la care s-a luat cunoştinţă de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea termenului sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.

În termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire se poate depune o plângere la organismul menţionat la punctul VI.4.1.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28.5.2015