Roboty budowlane - 198316-2019

30/04/2019    S84

Polska-Gorzów Wielkopolski: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2019/S 084-198316

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Gorzów Wielkopolski
Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 3-4
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Rachmil
E-mail: jedz@um.gorzow.pl
Tel.: +48 957355576
Faks: +48 957355612
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kosynierów Gdyńskich 47
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Rachmil
E-mail: jedz@um.gorzow.pl
Tel.: +48 957355576
Faks: +48 957355612
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - Etap I, kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu w ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp.

Numer referencyjny: BZP.271.41.2019.AR
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie dotyczy wyboru Wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz przebudowie wodociągu w ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. Kanalizacja deszczowa będzie realizowana w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - Etap I”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gorzów Wlkp.

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach zamówienia wykonane zostaną następujące prace:

a)roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe;

b) budowa sieci kanalizacji deszczowej, w tym wykonanie: kanałów o śr. 800 mm, dł. c.a. 26,9 m, kanałów o śr. 500 mm, dł. c.a. 273,5 m, kanałów o śr. 400 mm, dł. c.a. 264,8 m, kanałów o śr. 300 mm, dł. c.a. 526,1 m, kanałów o śr. 250 mm, dł. c.a. 20,9 m, kanałów o śr. 200 mm, dł. c.a. 54,4 m, przyłącza wpustów deszczowych DN 200 mm, dł. c.a. 183,6 m, przełożenie istniejącego wodociągu;

c) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, w tym wykonanie: rurociągów DN 200 mm, dł. c.a. 743,28 m, przykanalików DN 160 mm, dł. c.a. 140,70 m;

d) budowa sieci wodociągowej o śr. fi 180 mm, dł. c.a. 999,0 m;

e) przebudowa sieci wodociągowej o śr. fi 110 mm o dł. c.a. 11,5 m;

f) przebudowa przyłączy wodociągowych, w tym wykonanie: rurociągów o śr. fi 32 mm o łącznej dł. c.a. 148,5 m, rurociągów o śr. fi 63 mm o łącznej dł. c.a.8,0 m, rurociągów o śr. fi 90 mm o łącznej dł. c.a. 11,0 m, rurociągów o śr fi 110 mm o łącznej dł. c.a. 1,0 m;

g) usunięcie kolizji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe kierownika budowy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0006/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający uzyskał dofinansowanie na budowę kanalizacji deszczowej z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie

Jednolitego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 3) oświadczenia

Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,

Przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 4 ppkt 1) - ppkt 4).

5. Wykonawcy przekażą zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 7. Z uwagi na ograniczenie wpisywanych znaków w niniejszym ogłoszeniu, informacje na temat dokumentów dotyczących wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały zawarte w SIWZ, która znajduje się na stronie internetowej

Zamawiającego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie doprzedłożenia aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że niepodlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu zamówienia(JEDZ). W części IV Kryteria kwalifikacji Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α (alfa) bezobowiązku wypełnienia sekcji A, B, C, D. Przed udzieleniem zamówienia zamawiający wezwie wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych niewcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotówna rzecz których roboty te zostały wykonane., w zakresie wymaganym do spełnienia warunków udziału w postępowaniu – wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego iprawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawioneprzez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny oobiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2)wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia iwykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór dokumentu stanowi Załącznik nr3 do SIWZ.

Zdolności techniczne lub zawodowe: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: a) wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:- 2 roboty budowlane polegającą na budowie i/lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej, każda o dł. min. 0,50 km, - 2 roboty budowlane polegającą na budowie i/lub przebudowie sieci wodociągowej, każda o dł. min. 0,50 km. Za wykonane roboty budowlane należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia lub podpisania Protokółu odbioru końcowego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku Wykonawcy polegającym na potencjale podmiotu trzeciego: - co najmniej jeden podmiot musi wykazał się wymaganym doświadczeniem określonym w punkcie a). tiret pierwszy oraz - co najmniej jeden podmiot musi wykazał się wymaganym doświadczeniem określonym w a). tiret drugi. Zamawiający dopuszcza łączenie doświadczenia wskazanego w punkcie a) w ramach jednego zadania.

b) dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1. Kierownik Budowy posiadający: - uprawnienia: budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - doświadczenie zawodowe: -co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy i/lub kierownika robót branży sanitarnej,- w pełnieniu funkcji kierownika budowy i/lub kierownika robót branży sanitarnej przy realizacji min. dwóch zadań obejmujących swym zakresem budowę i/lub przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej, każda o długości min. 0,50 km;

Cd. w pkt VI.3)

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1.Wzór umowy stanowi integralną część SIWZ. 2.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadkach określonych w § 12 Projektu umowy stanowiącym integralną część SIWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/06/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/08/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/06/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, sala 201, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

A. c.d. z III.1.3): 2. Kierownik robót branży drogowej posiadający: -uprawnienia: budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej,-doświadczenie zawodowe: -co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy i/lub kierownika robót branży drogowej, -w pełnieniu funkcji kierownika budowy i/lub kierownika robót branży drogowej przy realizacji min. dwóch zadań obejmujących swym zakresem budowę i/lub przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej, każda o dł. min. 1,0 km; 3. Kierownik robót branży elektrycznej posiadający:- uprawnienia: budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, -doświadczenie zawodowe: -co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy i/lub kierownika robót branży elektrycznej.

W zakresie wymienionych powyżej uprawnień, Zamawiający uzna odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz wcześniej obowiązujących przepisów, a także zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.).

Osoby wchodzące w skład personelu Wykonawcy muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, osoby wchodzące w skład personelu Wykonawcy nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, na własny koszt tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji zamówienia.

B. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp., w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót, zamówienia polegającego na powtórzeniu zakresu podobnych usług w wysokości do 30 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia. Pozostałe informacje dot. zamówień podobnych określone zostały w Rozdziale IV SIWZ.

C. Wraz z Formularzem Ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) Wykonawca złoży również: a) Tabele Elementów Rozliczeniowych stanowiących Załącznik Nr 1 do Formularza Oferty, b) Jednolity Europejski Dokument Zamówień (JEDZ). c) Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby podpisującej złożoną ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych); d) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), e)Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów lub inny dokument potwierdzający,

Że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy); f)Dowód wniesienia wadium (dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium, a w przypadku innej formy niż pieniężna - oryginał dokumentu wadialnego).

D. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp).

E. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy (przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu jej zawarcia), którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, wniesionego proporcjonalnie do wysokości wynagrodzenia skazanego w § 7 ust 2 umowy na rzecz odpowiednio

— Miasta Gorzowa Wlkp. w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. i -PWiK Sp. z o.o. w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i przebudowy wodociągu w ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. F. Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium: w wysokości 75 000,00 PLN (siedemdziesiąt pięć tysięcy zł).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/04/2019