Dostawy - 198988-2022

Submission deadline has been amended by:  215281-2022
15/04/2022    S75

Polska-Chrzanów: Aparatura rentgenowska

2022/S 075-198988

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 628-19-16-916
Adres pocztowy: ul. Topolowa 16
Miejscowość: Chrzanów
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-500
Państwo: Polska
E-mail: dzp@szpital-chrzanow.pl
Tel.: +48 326247034
Faks: +48 326239428
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpital-chrzanow.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_chrzanow
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_chrzanow
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Szpital Powiatowy
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa RTG z ramieniem "C" dla Ortopedii Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Numer referencyjny: 47/2022
II.1.2)Główny kod CPV
33111000 Aparatura rentgenowska
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa RTG z ramieniem "C" dla Ortopedii Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”, planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Powiatowy w Chrzanowie

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu znajduje się w załączniku pn. Arkusz Informacji Technicznych (AIT).

Przedmiot zamówienia obejmuje również :

a) dostawę sprzętu,

b) montaż i uruchomienie,

c) Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych dla oferowanego urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d) przeszkolenie personelu w zakresie użytkowania sprzętu – termin szkolenia ustalony z Zamawiającym.

UWAGA: Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (art. 257 p.z.p.)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: ocena techniczna (jakość) / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”, planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał się wykonaniem co najmniej jednym zamówieniem w zakresie dostawy aparatury rtg o wartości minimum 100 tysięcy złotych- na potwierdzenie składa dokument potwierdzający należyte wykonanie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał się wykonaniem co najmniej jednym zamówieniem w zakresie dostawy aparatury rtg o wartości minimum 100 tysięcy złotych- na potwierdzenie składa dokument potwierdzający należyte wykonanie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/05/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

3. Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć:

a) Formularz ofertowy (załącznik nr 1),

b) Kosztorys szczegółowy wraz z wypełniony Arkusz Informacji Technicznych (AIT),

c) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców (załącznik nr 2),

d) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

e) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

f) Przedmiotowe środki dowodowe:

1) Foldery, katalogi dotyczące zaoferowanego aparatu RTG potwierdzające zaoferowane parametry aparatu

2) świadectwa/ dokumenty potwierdzające dopuszczenia oferowanego wyrobu medycznego do używania: np. Certyfikat CE; Deklaracja zgodności; Wpis lub Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów medycznych.

4. W przypadku, gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, z wyjątkiem sytuacji, w której przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert – uzupełnieniu będą podlegać przedmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt. XIII 3 ppkt. f).

UWAGA: Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (art. 257 p.z.p.)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej –Dział "Środki Ochrony Prawnej” ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17Aa
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/04/2022