Dostawy - 199271-2016

11/06/2016    S112    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Toruń: Autobusy niskopodłogowe

2016/S 112-199271

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 24/26
Toruń
87-100
Polska
Tel.: +48 566225504
E-mail: zampub@mzk.torun.pl
Faks: +48 566555339
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mzk.torun.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.mzk.torun.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich.

II.1.2)Główny kod CPV
34121400
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa 3 fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2016 roku, niskopodłogowych autobusów miejskich klasy Maxi zasilanych olejem napędowym [ON] oraz 2 fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2016 roku, niskopodłogowych autobusów miejskich klasy Midi zasilanych olejem napędowym [ON] z opcją zakupu maksymalnie pięciu kolejnych autobusów klasy Maxi lub Midi o takich samych (identycznych) parametrach i wyposażeniu, co autobusy klasy odpowiednio Maxi i Midi objęte podstawowym zakresem zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 3 fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2016 roku, niskopodłogowych autobusów miejskich klasy Maxi zasilanych olejem napędowym [ON] oraz 2 fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2016 roku, niskopodłogowych autobusów miejskich klasy MIDI zasilanych olejem napędowym [ON] z opcją zakupu maksymalnie pięciu kolejnych autobusów klasy Maxi lub Midi o takich samych (identycznych) parametrach i wyposażeniu, co autobusy klasy odpowiednio Maxi i Midi objęte podstawowym zakresem zamówienia.

Wymagania ogólne autobusów:

Autobusy wyposażone w automatyczną skrzynię biegów i silnik spełniający wymagania normy minimum EURO-6, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażone m.in. w system cyfrowego monitoringu wizyjnego przedziału pasażerskiego i kabiny kierowcy, automat do sprzedaży biletów, klimatyzację oraz system detekcji i gaszenia pożaru komory silnika.

Używane w niniejszej specyfikacji i załącznikach do niej określenie „dostawa” oznacza sprzedaż (zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy); przedmiot dostawy (określony we wzorze umowy jako „przedmiot sprzedaży”) zostanie wydany Zamawiającemu bezpośrednio przez dostawcę we wspólnie ustalonym miejscu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki techniczne / Waga: 21
Kryterium jakości - Nazwa: Koszty zużycia energii / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Koszty emisji CO2 / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: Koszty emisji NOX, PM, NMHC / Waga: 1
Cena - Waga: 75
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/12/2016
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z opcji zakupu kolejnych autobusów klasy Maxi lub Midi – maksymalnie 5 o takich samych (identycznych) parametrach i wyposażeniu, co pozostałe autobusy klasy odpowiednio Maxi lub Midi objęte zamówieniem (łącznie z opcją zamówienie obejmuje maksymalnie 10 autobusów). Szczegółowe zasady dotyczące korzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Wykonawca składający ofertę musi bezwzględnie wpisać w formularzu ofertowym łączną cenę dostawy tak dla podstawowego zakresu zamówienia, jak i dla opcjonalnego zakresu zamówienia.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ustawy, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia – za Wykonawcę spełniającego ten warunek uważa się Wykonawcę, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dostawy co najmniej 5 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich klasy Maxi lub Midi (wymagana jest dostawa minimum pięciu autobusów MAXI lub MIDI ramach jednego kontraktu);

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – za Wykonawcę spełniającego ten warunek uważa się Wykonawcę, który dysponuje minimum jednym autoryzowanym w zakresie przedmiotu zamówienia serwisem mającym możliwość interwencji w czasie 6 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia Zamawiającego i pracującym w dni powszednie w godzinach 6:00-22:00;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę odbywać się będzie na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i 2 ustawy (Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy).

5. Zamawiający zastrzega, zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy, że wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

6. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 (powyżej) łącznie oraz żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9, ust. 2 oraz 2a ustawy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ustawy, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ustawy, dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia;

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Za Wykonawcę spełniającego warunek posiadania wiedzy i doświadczenia uważa się Wykonawcę, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dostawy co najmniej 5 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich klasy Maxi lub Midi (wymagana jest dostawa minimum 5 autobusów MAXI lub MIDI ramach jednego kontraktu);

Za Wykonawcę spełniającego warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uważa się Wykonawcę, który dysponuje minimum jednym autoryzowanym w zakresie przedmiotu zamówienia serwisem mającym możliwość interwencji w czasie 6 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia Zamawiającego i pracującym w dni powszednie w godzinach 6:00-22:00.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Szczegółową informację o dokumentach, których złożenie wymagane jest od Wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia, że nie występują wobec nich przesłanki wykluczenia z postępowania zawiera dokumentacja przetargowe (specyfikacja istotnych warunków zamówienia).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 100 000 (słownie: sto tysięcy, 00/100) złotych. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych przez art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu oznacza to, że kwota wadium musi zostać zaksięgowana na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer: 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 prowadzony przez Bank PEKAO S.A. – Toruń (w tytule przelewu prosimy wpisać: wadium 06/E/16). Wadium wniesione w innej formie należy załączyć do oferty (prosimy nie łączyć dokumentu trwale z ofertą, aby umożliwić jego zwrot). Zwrot wadium nastąpi zgodnie z regulacjami ustawy – Prawo zamówień publicznych.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych – rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

Zapłata nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Dostawcę. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Odbiorcy protokół odbioru autobusów, nie zawierający uwag odnośnie ich wad, jakości, sprawności, wyposażenia i kompletacji.

Zapłata faktury nastąpi na rachunek bankowy Dostawcy w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania przez Odbiorcę. Jako datę zapłaty uznaje się dzień przyjęcia wykonania przelewu przez bank prowadzący rachunek Dostawcy.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/08/2016
Czas lokalny: 11:50
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/08/2016
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w Sali Narad w budynku administracyjnym MZK w Toruniu Sp. z o.o. przy ul. Sienkiewicza 24/26 w Toruniu.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W otwarciu ofert może wziąć udział każda zainteresowana osoba.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, i zawierać:

1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik numer 8 do SIWZ);

2) dokumenty i oświadczenia wg punktu VI SIWZ (wymagane dokumenty podmiotowe i przedmiotowe).

Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o SIWZ należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2015 roku, Poz. 2164).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 (powyżej) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/06/2016