Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 200039-2017

27/05/2017    S101

Belgia-Bruksela: Usługi monitorowania i analizy mediów na rzecz Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Rumunii

2017/S 101-200039

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: rue Wiertz 60
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Biroul de Informare al Parlamentului European in Romania
E-mail: epbucarest@europarl.europa.eu
Tel.: +40 214050880
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2364
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi monitorowania i analizy mediów na rzecz Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Rumunii

Numer referencyjny: COMM/DG/AWD/2017/344.
II.1.2)Główny kod CPV
92400000 Usługi świadczone przez agencje informacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługi monitorowania i analizy mediów (zarówno prasy drukowanej, jak i mediów audiowizualnych) na rzecz Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Rumunii.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 190 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO ROMANIA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rumunia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie na codzienne monitorowanie prasy drukowanej (krajowej/regionalnej), mediów audiowizualnych (radio, telewizja) oraz podstawowych mediów online (internet). Przedmiotem zamówienia jest terminowe dostarczanie aktualnego zestawu codziennych informacji, w formie przeglądu prasy, na temat sposobu relacjonowania w mediach zagadnień dotyczących Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej. Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego zależy na jak najlepszej znajomości przekazu medialnego w UE dotyczącego zagadnień związanych z Parlamentem Europejskim i Unią Europejską oraz działalności przewodniczącego PE i posłów do PE.

Analiza przekazu medialnego ma umożliwić PE lepsze komunikowanie polityki unijnej konkretnym grupom odbiorców oraz ogółowi społeczeństwa UE. Początkowy okres trwania umowy wynosi 1 rok. Umowa może być automatycznie wznawiana corocznie maksymalnie 3 razy. Maksymalny czas trwania zamówienia wynosi 4 lata.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 190 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamówienie może być wznowione na maksymalny okres nieprzekraczający 4 lat.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez oferenta warunków określonych w dokumentach składających się na niniejsze zaproszenie do składania ofert: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projekcie umowy ramowej i formularzu zlecenia. W powyższych dokumentach, uzupełniających się wzajemnie, zostały określone zasady i warunki zamówienia, którego dotyczy niniejsze zaproszenie do składania ofert. W razie sprzeczności między nimi poszczególne dokumenty mają nadrzędne znaczenie w stosunku do pozostałych według kolejności podanej w „Postanowieniach końcowych” w projekcie umowy ramowej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

minimalny roczny obrót w wysokości 50 000 EUR w ciągu ostatnich 2 lat, za które zamknięto księgi rachunkowe.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

— co najmniej 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług/dostarczaniu materiałów podobnych do wymaganych w niniejszym zamówieniu,

— zespół ekspertów w dziedzinie monitorowania mediów, wśród których co najmniej lider projektu musi posiadać 3-letnie udokumentowane doświadczenie w dziedzinie objętej zaproszeniem do składania ofert; pozostali członkowie zespołu muszą mieć co najmniej 1 rok doświadczenia. Wszyscy pracownicy muszą biegle posługiwać się językiem angielskim,

— urządzenia techniczne wymagane do wykonania zamówienia: dostępność programu komputerowego umożliwiającego wyszukiwanie według słów kluczowych oraz bazy danych dotyczącej wiadomości.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/07/2017
Czas lokalny: 18:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/07/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Bukareszt.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

oferenci zainteresowani udziałem w sesji otwarcia ofert proszeni są o powiadomienie departamentu odpowiedzialnego za zarządzanie niniejszą procedurą przetargową nie później niż 2 dni robocze przed otwarciem ofert, pocztą elektroniczną na adres epbucarest@ep.europa.eu Można oddelegować tylko 2 przedstawicieli. Oferenci, którzy nie prześlą powiadomienia, automatycznie nie zostaną dopuszczeni do udziału w sesji otwarcia ofert. Należy podać nazwiska osób uczestniczących w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Faks: +352 43032600
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
Faks: +33 0388179062
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2017