Paslaugos - 20190-2019

15/01/2019    S10    Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lenkija-Varšuva: Katilų priežiūros paslaugos

2019/S 010-020190

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: PGE Energia Ciepła S.A.
Nacionalinis registracijos Nr.: KRS: 0000013479
Adresas: ul. Złota 59
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL911 Miasto Warszawa
Pašto kodas: 00-120
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Marta Milancej
El. paštas: Marta.Milancej@gkpge.pl
Telefonas: +48 583474445

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: https://www.pgeenergiaciepla.pl/

Pirkėjo profilio adresas: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.6)Pagrindinė veikla
Elektros energija

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Wykonanie remontów i modernizacji kotłów K1, K4 i K6 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku

Nuorodos numeris: 1001137300
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
50531100 Katilų priežiūros paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Zadanie polega na wykonaniu remontu kapitalnego oraz prac modernizacyjnych na kotłach OP-70 nr 1, WP 70 nr 4 i WP 120 nr 6 w EC Gdańsk w celu przywrócenia stanu technicznego remontowanych urządzeń i instalacji kotłów do poziomu, zapewniającego ich bezawaryjną eksploatację przy zachowaniu parametrów zgodnych z DTR.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL634 Gdański
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku – 80-867 Gdańsk, ul. Swojska 9:

Elektrociepłownia Gdańska – 80-555 Gdańsk ul. Wiślna 6.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Wykonanie remontu kapitalnego oraz prac modernizacyjnych na kotłach K1, K4, K6 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku.

2. Przedmiot umowy będzie realizowany w terminach:

— Kocioł K1

rozpoczęcie: 1.3.2019 r.

zakończenie: 17.4.2019 r.

— Kocioł K4

rozpoczęcie: 1.3.2019 r.

zakończenie: 17.5.2019 r.

— Kocioł K6

rozpoczęcie: 15.5.2019 r.

zakończenie: 31.7.2019 r.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pradžia: 01/03/2019
Pabaiga: 31/07/2019
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do opcji zwiększającej zamówienie o 23,92 % w stosunku do podstawowej wartości zamówienia.

Opcją objęte są następujące elementy zamówienia:

— w Zadaniu 2 dla kotła K4 opcja obejmuje:

• remont i modernizację podajników węgla,

• modernizację instalacji oczyszczania zasobników węgla z nawisów.

— w Zadaniu 3 dla kotła K6 opcja obejmuje:

• modernizację podajników węgla,

• modernizację instalacji oczyszczania zasobników węgla z nawisów.

II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 Pzp z wyłączeniem art.24 ust.1 pkt13 lit.d Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust.1 pkt 13 lit.d Pzp.

3.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających m.in. brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w tym:

5.1.Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13-14 Pzp, z zastrzeżeniem art.133 ust.4 Pzp (dotyczy: osób fizycznych, członków zarządu, członków rad nadzorczych, prokurentów, wspólników spółek jawnych i partnerskich, komplementariuszy w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) aktualnych na dzień złożenia (wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert).

5.2.Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 21 Pzp (informacja powinna dotyczyć podmiotów zbiorowych), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert.

5.3.Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5.4.Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5.5.Odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 Pzp.

5.6.Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

5.7.Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Część dalsza w Sekcji III 1.2.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

5.8.Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

6.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, przedmiotowe dokumenty wskazane w pkt. 5.1.-5.8. składa osobno każdy Wykonawca.

7.W przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innego podmiotu na warunkach określonych w art. 22a Pzp, przedmiotowe dokumenty wskazane w pkt. 5.1.-5.8. składa każdy z tych podmiotów.

8. Wykonawca przedstawi dokumenty świadczące, że posiada uprawnienia UDT do wykonywania napraw i modernizacji kotłów parowych i wodnych.

9.W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków Wykonawca wraz z Ofertą złoży kopię uprawnień UDT do wykonywania napraw i modernizacji kotłów parowych i wodnych.

10.Zamawiający nie dopuszcza w zakresie określonym w Sekcji III.1.2.) pkt 8 poleganie na zdolnościach innych podmiotów na zasadach przewidzianych art. 22a Pzp, dopuszczalne natomiast jest współdziałanie Wykonawców na zasadach przewidzianych art. 23 ust. 1 Pzp.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej w tym:

— zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej w tym:

1.1.dysponuje personelem – specjalistą ds. BHP posiadającym wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie BHP;

1.2.dysponuje personelem posiadającym aktualne uprawnienia kwalifikacyjne typu „D” i/lub „E” – wszyscy pracownicy są zobowiązani posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne typu „D” i/lub „E” w pierwszej/drugiej grupie zawodowej do nadzoru prac, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i siedzi (Dz.U. Nr 89 poz. 828 z późn. zm); rodzaj uprawnień jest uzależniony od rodzaju wykonywanych prac;

1.3.dysponuje personelem przewidzianym do odbioru rusztowań, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i przynależnym do Okręgowej Izby Budowlanej;

1.4.dysponuje pracownikami z uprawnieniami niezbędnymi do wykonywania i rozbiórki rusztowań.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w tym:

1.1. wykażą, iż w okresie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie w zakresie remontu lub modernizacji kotła energetycznego o mocy co najmniej 50 MWt o wartości prac w branży mechanicznej nie mniejszej niż 500 000,00 PLN jednorazowo;

1.2. wykażą, iż w okresie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zdobył doświadczenie w zakresie metod oczyszczania zasobników przykotłowych węgla, w których czynnikiem czyszczącym jest sprężone powietrze;

1.3. wykażą, iż w okresie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zdobył doświadczenie w zakresie oczyszczania powierzchni ogrzewalnych kotłów, w których czynnikiem czyszczącym jest fala dźwiękowa.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków Wykonawca wraz z Ofertą złoży następujące dokumenty/oświadczenia:

1. oświadczenie lub potwierdzenie uzyskania wyższego wykształcenia o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo dyplom studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie BHP;

2. oświadczenie o dysponowaniu personelem posiadającym świadectwa kwalifikacyjne typu „D” i/lub „E” w pierwszej/drugiej grupie zawodowej do nadzoru prac, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.); rodzaj uprawnień jest uzależniony od rodzaju wykonywanych prac.

3. oświadczenie o dysponowaniu personelem posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i przynależności do Okręgowej Izby Budowlanej do odbioru rusztowań;

4. oświadczenie o dysponowaniu personelem posiadającym uprawnienia do wykonywania i rozbiórki rusztowań.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

1.Na podstawie art.26 ust.1 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego Oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie poniższych dokumentów:

1.1.wykaz wykonanych prac w zakresie remontu lub modernizacji kotła energetycznego o mocy co najmniej 50 MWt o wartości prac w branży mechanicznej nie mniejszej niż 500 000,00 PLN jednorazowo – wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,

1.2.wykaz wykonanych prac w zakresie metod oczyszczania zasobników przykotłowych węgla, w których czynnikiem czyszczącym jest sprężone powietrze – wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,

1.3.wykaz wykonanych prac w zakresie oczyszczania powierzchni ogrzewalnych kotłów, w których czynnikiem czyszczącym jest fala dźwiękowa – wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,

1.4.opis proponowanego rozwiązania w zakresie modernizacji obrotowego podgrzewacza powietrza typu B 20,5/800 na kotle K4.

1.5.opis proponowanego rozwiązania w zakresie instalacji oczyszczania zasobników węgla na kotłach K4 i K6,

1.6.opis proponowanego rozwiązania w zakresie oczyszczania powierzchni ogrzewalnych kotłów K4 i K6.

Do wykazów z punktu 1.1., 1.2 i 1.3. należy załączyć referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego modernizacje były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

III.1.4)Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:

1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania Ofert w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy zł).

2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp, tj.:

2.1.pieniądzu,

2.2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

2.3.gwarancjach bankowych.

2.4.gwarancjach ubezpieczeniowych.

2.5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

3.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dostarczyć przed terminem składania ofert na adres: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku, ul. Swojska 9, 80-867 Gdańsk, Departament Zakupów.

III.1.7)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:

Warunki finansowe zostały określone we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.1.8)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:

Zgodnie z art. 23 Ustawy Pzp, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Szczegółowe wymagania określone zostały w SIWZ.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Zamawiający oczekuje zawarcia umowy zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 25/01/2019
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 25/03/2019
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 25/01/2019
Vietos laikas: 10:30
Vieta:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się na Portalu Zakupowym oraz w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku, ul. Wiślna 6, salka konferencyjna nr 218A w dniu 25.1.2019 o godz. 10:30.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm), zwaną dalej „Pzp”.

2. PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie, jest podmiotem upoważnionym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie, zgodnie z art. 24aa Pzp, tzw. procedury odwróconej (tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu).

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ) dostępna jest bezpłatnie na stronie: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

5. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany Umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

6. Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) sekcji III.1.1 pkt 5.1. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,

2) sekcji III.1.1 pkt 5.2.-5.4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca m a siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

7. Dokumenty, o których mowa w pkt 6 ppkt 1) i 6 ppkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6 ppkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

8. W zakresie nie określonym w pkt 6-7 powyżej oraz w zakresie dokumentów (oraz ich formy) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).

9.Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż złoty polski (PLN), Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia publikacji Ogłoszenia o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

10. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, iż szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawarto we wzorze Umowy Załącznik nr 2 do SIWZ oraz na stronie https://pgeenergiaciepla.pl/Ochrona-Danych-Osobowych/Informacja-w-sprawie-przetwarzania-danych-osobowych-dla-naszych-partnerow2.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

11. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

12. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

13. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Pzp.

14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
11/01/2019