Paslaugos - 20191-2019

15/01/2019    S10

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

2019/S 010-020191

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Zakład Wsparcia Produkcji
Adres pocztowy: Towarowa 1
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@zwp.jsw.pl
Tel.: +48 327564067

Adresy internetowe:

Główny adres: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://zakupy.gkjsw.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Montaż i demontaż sekcji obudów zmechanizowanych wraz z hydrauliką sterowniczą w podziemnych wyrobiskach JSW S.A. KWK Knurów – Szczygłowice

Numer referencyjny: 121/P/18
II.1.2)Główny kod CPV
50530000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Montaż i demontaż sekcji obudów zmechanizowanych wraz z hydrauliką sterowniczą w podziemnych wyrobiskach JSW S.A. KWK Knurów – Szczygłowice

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

KWK Knurów - Szczygłowice

II.2.4)Opis zamówienia:

Montaż i demontaż sekcji obudów zmechanizowanych wraz z hydrauliką sterowniczą w podziemnych wyrobiskach KWK Knurów – Szczygłowice

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej potwierdzać będzie posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej potwierdzać będzie wykonanie co najmniej jednego zamówienia obejmującego montaż lub demontaż sekcji obudów zmechanizowanych w podziemnym zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny o łącznej wartości co najmniej 3 000 000,00 PLN netto, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

2. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej potwierdzać będzie:

2.1. dysponowanie osobami posiadającymi kwalifikacje określone w ustawie z dnia 9.6.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, przewidziane do kierowania, nadzorowania i kontroli nad usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia w liczbie:

2.1.1. co najmniej 1 osoba wyższego dozoru ruchu o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych,

2.1.2. co najmniej 10 osób dozoru ruchu o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych,

2.1.3. co najmniej 1 osoba posiadająca łączne kwalifikacje: pracownika służb BHP, o którym mowa § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.9.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa higieny pracy oraz dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, której stwierdzenie kwalifikacji następuje w drodze świadectwa wydanego przez organy nadzoru górniczego,

2.2. dysponowanie osobami posiadającymi następujące uprawnienia:

2.2.1. co najmniej 60 osób, posiadających świadectwo ukończenia kursu w zakresie konserwacji oraz montażu i demontażu obudów zmechanizowanych,

2.2.2. co najmniej 48 osób, posiadających uprawnienia do obsługi wciągników i wciągarek łańcuchowych,

2.2.3. co najmniej 8 osób, posiadających uprawnienia do obsługi kołowrotów EKO,

2.2.4. co najmniej 4 osoby, posiadające uprawnienia do obsługi kołowrotów KBH,

2.2.5. co najmniej 8 osób, posiadających uprawnienia do obsługi ciągników manewrowych spalinowych,

2.3. dla osób skierowanych do wykonywania usługi Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania przez jednego pracownika większej ilości uprawnień do wykonania zadania, przy zastrzeżeniu, że ilość zatrudnionych pracowników musi być wystarczająca dla zapewnienia terminowego wykonania usługi,

2.4. osoby skierowane do wykonania usługi powinny wykazywać się znajomością konstrukcji sekcji obudów zmechanizowanych,

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzieleniu zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy:

— nie podlegają wykluczeniu,

— spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji finansowej, zdolności technicznej oraz zdolności zawodowej.

Wykluczeniu z niniejszego postępowania podlega wykonawca, który spełnia przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, za wyjątkiem wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp (art. 133 ust. 4 Pzp), jeżeli nie upłynęły terminy określone w art. 24 ust. 7 Pzp.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca wnosi wadium w rozumieniu art. 45 Pzp w wysokości: 80 000,00 PLN.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały zawarte w SIWZ

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 90 dni od jej dostarczenia do Centrum Usług Wspólnych – jednostki organizacyjnej Zamawiającego. Zapłata nastąpi przelewem z chwilą obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Termin wykonania zamówienia wynosi 14 miesięcy od daty zawarcia umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi jednoetapową, zniżkową aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie cena netto za całe zadanie (waga – 100 %, maksymalna ilość punktów – 100 pkt).

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/02/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/04/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/02/2019
Czas lokalny: 10:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/01/2019