Usługi - 202008-2020

Submission deadline has been amended by:  401194-2020
30/04/2020    S85

Polska-Wrocław: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2020/S 085-202008

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kazimierza Michalczyka 23
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 53-633
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Cander
E-mail: zamowienia@ekosystem.wroc.pl
Tel.: +48 717586909
Faks: +48 717586922

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ekosystem.wroc.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ekosystem.wroc.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ekosystem.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie sektora II – Krzyki

Numer referencyjny: 19/2019
II.1.2)Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie sektora II – Krzyki

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90500000 Usługi związane z odpadami
90511100 Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach realizacji przedmiotu zamówieni Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) wyposażenia nieruchomości obsługiwanych w pojemniki wraz z utrzymaniem ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz dostarczania worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowej realizacji usługi;

2) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych bezpośrednio z terenu nieruchomości obsługiwanych;

3) szczególnego nadzoru nad wskazanymi miejscami gromadzenia odpadów;

4) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych zbieranych w pojemnikach ogólnodostępnych;

5) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki bioodpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, zbieranych w sposób akcyjny;

6) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki przeterminowanych leków;

7) usuwania odpadów zgromadzonych w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych;

8) wykonywania prac interwencyjnych;

9) odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów zebranych przy pomocy SZOP funkcjonującym na terenie sektora;

10) osiągania rocznych poziomów:

a) ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

b) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne;

c) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne;

11) przygotowywania sprawozdań i bilansów z zakresu wykonywanych czynności oraz osiąganych rocznych poziomów zagospodarowania odpadów;

12) wydzierżawienia pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, na zasadach określonych w SWU, przez okres maksymalnie 2 miesięcy od dnia zakończenia realizacji usługi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:

1. prawomocny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 2010 ze zm.), na terenie gminy Wrocław w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawierający kody odpadów określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10):

1) z grupy „20” – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01, papier i tektura o kodzie 20 01 01, szkło o kodzie 20 01 02, odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 08, odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01, odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07;

2) z grupy „15” – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach: opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01, opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, opakowania z metali o kodzie 15 01 04, opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05, zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06, opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07;

2. wpis do Rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), który zezwala Wykonawcy na transport odpadów obejmujący kody odpadów określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10):

1) z grupy „20” – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01, papier i tektura o kodzie 20 01 01, szkło o kodzie 20 01 02, odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 08, odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01, odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07;

2) z grupy „15” – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach: opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01, opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, opakowania z metali o kodzie 15 01 04, opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05, zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06, opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07;

3. prawomocne zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) na terenie bazy magazynowo-transportowej, o której mowa w pkt III.1.3)A.2.1., tj. odpadów przewidywanych do zbierania zaklasyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10):

1) z grupy „20” – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie: papier i tektura o kodzie 20 01 01, szkło o kodzie 20 01 02, odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07;

2) z grupy „15” – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach: opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01, opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, opakowania z metali o kodzie 15 01 04, opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05, zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06, opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07.

B. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie.

C. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt od A.1. do A.3. musi spełnić każdy Wykonawca składający ofertę wspólną, który będzie realizował czynności, do których dane uprawnienie jest wymagane.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 7 500 000,00 PLN;

2. wskaźnik utrzymania zdolności płatniczej firmy za rok obrotowy w 2018 r. ma wartość większą niż 100 %.

((kapitał stały)/(aktywa stałe))*100%>100 %

Kapitał stały = kapitał własny + zobowiązania długoterminowe + korekty.

Korekty = rezerwy długoterminowe (w tym z tytułu podatku odroczonego) + zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rozliczenia międzyokresowe długoterminowe.

Aktywa stałe = aktywa trwałe + należności z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty powyżej 12 miesięcy;

3. wskaźnik bieżącej płynności finansowej firmy za rok obrotowy w 2018 r. ma wartość większą niż 1,0.

(aktywa bieżące)/(pasywa bieżące)>1,0

Aktywa bieżące = aktywa obrotowe [minus] należności w okresie spłaty powyżej 12 miesięcy.

Pasywa bieżące = zobowiązania krótkoterminowe [minus] zobowiązania w okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + korekty.

Korekty = rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – krótkoterminowa + pozostałe rezerwy – krótkoterminowe + inne rozliczenia międzyokresowe – krótkoterminowe.

B. W przypadku składania dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w innej walucie niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a gdyby w tym dniu kurs nie był publikowany, przyjmie kurs z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji w Dz.U. UE.

C. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie.

D. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa:

a) w pkt A.1. musi spełnić dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną lub Wykonawcy łącznie;

b) w pkt A.2. musi spełnić dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną;

c) w pkt A.3. musi spełnić dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. zdolności zawodowej.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

1.1. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, zamówienie opisane w pkt 1.2.2.1. rozdz. IV SIWZ;

1.2. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, zamówienie opisane w pkt 1.2.2.2. rozdz. IV SIWZ;

1.3. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, zamówienie opisane w pkt 1.2.2.3. rozdz. IV SIWZ;

1.4. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, zamówienie opisane w pkt 1.2.2.4. rozdz. IV SIWZ;

1.5. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, zamówienie opisane w pkt 1.2.2.5. rozdz. IV SIWZ;

1.6. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, zamówienie opisane w pkt 1.2.2.6. rozdz. IV SIWZ;

2. zdolności technicznej.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej:

2.1. bazą magazynowo-transportową opisaną w pkt 1.2.3.1. rozdz. IV SIWZ;

2.2. pojazdami i urządzeniami opisanymi w pkt 1.2.3.2. rozdz. IV SIWZ;

2.3. osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, opisanymi w pkt 1.2.3.3. rozdz. IV SIWZ.

B. W przypadku składania dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w innej walucie niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a gdyby w tym dniu kurs nie był publikowany, przyjmie kurs z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji w Dz.U. UE.

C. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie.

D. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa:

a) w pkt A.1.1. musi spełnić dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną;

b) w pkt A.1.2. musi spełnić dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną;

c) w pkt A.1.3. musi spełnić dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną;

d) w pkt A.1.4. musi spełnić dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną;

e) w pkt A.1.5. musi spełnić dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną;

f) w pkt A.1.6. musi spełnić dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną;

g) w pkt A.2.1. musi spełnić dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną;

h) w pkt A.2.2. i A.2.3. musi spełnić dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną lub Wykonawcy łącznie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Opisane są w projekcie umowy, który stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/06/2020
Czas lokalny: 12:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/09/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/06/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, POLSKA, sala konferencyjna, I piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23, ust. 5 pkt 2–4 i 8 ustawy Pzp.

2. Na potwierdzenie braku przesłanek do wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających niepodleganie wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zwane dalej RMR), tj.:

1) dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, podanych w pkt III.1.1)A.;

2) wykazu usług, podanego w § 2 ust. 4 pkt 2 RMR, potwierdzających spełnianie warunków udziału określonych w pkt od III.1.3)A.1.1. do III.1.3)A.1.6.;

3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, potwierdzającego spełnianie warunków udziału określonych w pkt III.1.3)A.2.2.;

4) wykazu osób, potwierdzającego spełnianie warunków udziału określonych w pkt III.1.3)A.2.3.;

5) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającej spełnianie warunku udziału określonego w pkt III.1.2)A.1.;

6) bilansu firmy za rok obrotowy 2018, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających dane podane w pkt III.1.2)A.2. i III.1.2)A.3.;

17) dokumentów i oświadczeń, podanych w § 5 pkt 1–3, 5, 6 i 9 RMR.

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

8. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 1 000 000 PLN.

9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że niezbędne informacje podane są w rozdz. XIX SIWZ.

10. Kryteria oceny ofert:

1) cena – 60 %;

2) dysponowanie dodatkowymi pojazdami – 20 %;

3) edukacja ekologiczna – 15 %;

4) udostępnienie powierzchni reklamowej – 5 %.

11. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/04/2020