Usługi - 202008-2020

Submission deadline has been amended by:  401194-2020
30/04/2020    S85

Polska-Wrocław: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2020/S 085-202008

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kazimierza Michalczyka 23
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 53-633
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Cander
E-mail: zamowienia@ekosystem.wroc.pl
Tel.: +48 717586909
Faks: +48 717586922
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ekosystem.wroc.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ekosystem.wroc.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ekosystem.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie sektora II – Krzyki

Numer referencyjny: 19/2019
II.1.2)Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie sektora II – Krzyki

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90500000 Usługi związane z odpadami
90511100 Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach realizacji przedmiotu zamówieni Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) wyposażenia nieruchomości obsługiwanych w pojemniki wraz z utrzymaniem ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz dostarczania worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowej realizacji usługi;

2) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych bezpośrednio z terenu nieruchomości obsługiwanych;

3) szczególnego nadzoru nad wskazanymi miejscami gromadzenia odpadów;

4) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych zbieranych w pojemnikach ogólnodostępnych;

5) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki bioodpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, zbieranych w sposób akcyjny;

6) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki przeterminowanych leków;

7) usuwania odpadów zgromadzonych w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych;

8) wykonywania prac interwencyjnych;

9) odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów zebranych przy pomocy SZOP funkcjonującym na terenie sektora;

10) osiągania rocznych poziomów:

a) ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

b) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne;

c) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne;

11) przygotowywania sprawozdań i bilansów z zakresu wykonywanych czynności oraz osiąganych rocznych poziomów zagospodarowania odpadów;

12) wydzierżawienia pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, na zasadach określonych w SWU, przez okres maksymalnie 2 miesięcy od dnia zakończenia realizacji usługi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:

1. prawomocny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 2010 ze zm.), na terenie gminy Wrocław w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawierający kody odpadów określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10):

1) z grupy „20” – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01, papier i tektura o kodzie 20 01 01, szkło o kodzie 20 01 02, odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 08, odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01, odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07;

2) z grupy „15” – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach: opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01, opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, opakowania z metali o kodzie 15 01 04, opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05, zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06, opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07;

2. wpis do Rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), który zezwala Wykonawcy na transport odpadów obejmujący kody odpadów określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10):

1) z grupy „20” – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01, papier i tektura o kodzie 20 01 01, szkło o kodzie 20 01 02, odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 08, odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01, odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07;

2) z grupy „15” – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach: opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01, opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, opakowania z metali o kodzie 15 01 04, opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05, zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06, opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07;

3. prawomocne zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) na terenie bazy magazynowo-transportowej, o której mowa w pkt III.1.3)A.2.1., tj. odpadów przewidywanych do zbierania zaklasyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10):

1) z grupy „20” – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie: papier i tektura o kodzie 20 01 01, szkło o kodzie 20 01 02, odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07;

2) z grupy „15” – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach: opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01, opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, opakowania z metali o kodzie 15 01 04, opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05, zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06, opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07.

B. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie.

C. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt od A.1. do A.3. musi spełnić każdy Wykonawca składający ofertę wspólną, który będzie realizował czynności, do których dane uprawnienie jest wymagane.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 7 500 000,00 PLN;

2. wskaźnik utrzymania zdolności płatniczej firmy za rok obrotowy w 2018 r. ma wartość większą niż 100 %.

((kapitał stały)/(aktywa stałe))*100%>100 %

Kapitał stały = kapitał własny + zobowiązania długoterminowe + korekty.

Korekty = rezerwy długoterminowe (w tym z tytułu podatku odroczonego) + zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rozliczenia międzyokresowe długoterminowe.

Aktywa stałe = aktywa trwałe + należności z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty powyżej 12 miesięcy;

3. wskaźnik bieżącej płynności finansowej firmy za rok obrotowy w 2018 r. ma wartość większą niż 1,0.

(aktywa bieżące)/(pasywa bieżące)>1,0

Aktywa bieżące = aktywa obrotowe [minus] należności w okresie spłaty powyżej 12 miesięcy.

Pasywa bieżące = zobowiązania krótkoterminowe [minus] zobowiązania w okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + korekty.

Korekty = rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – krótkoterminowa + pozostałe rezerwy – krótkoterminowe + inne rozliczenia międzyokresowe – krótkoterminowe.

B. W przypadku składania dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w innej walucie niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a gdyby w tym dniu kurs nie był publikowany, przyjmie kurs z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji w Dz.U. UE.

C. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie.

D. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa:

a) w pkt A.1. musi spełnić dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną lub Wykonawcy łącznie;

b) w pkt A.2. musi spełnić dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną;

c) w pkt A.3. musi spełnić dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. zdolności zawodowej.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

1.1. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, zamówienie opisane w pkt 1.2.2.1. rozdz. IV SIWZ;

1.2. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, zamówienie opisane w pkt 1.2.2.2. rozdz. IV SIWZ;

1.3. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, zamówienie opisane w pkt 1.2.2.3. rozdz. IV SIWZ;

1.4. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, zamówienie opisane w pkt 1.2.2.4. rozdz. IV SIWZ;

1.5. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, zamówienie opisane w pkt 1.2.2.5. rozdz. IV SIWZ;

1.6. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, zamówienie opisane w pkt 1.2.2.6. rozdz. IV SIWZ;

2. zdolności technicznej.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej:

2.1. bazą magazynowo-transportową opisaną w pkt 1.2.3.1. rozdz. IV SIWZ;

2.2. pojazdami i urządzeniami opisanymi w pkt 1.2.3.2. rozdz. IV SIWZ;

2.3. osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, opisanymi w pkt 1.2.3.3. rozdz. IV SIWZ.

B. W przypadku składania dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w innej walucie niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a gdyby w tym dniu kurs nie był publikowany, przyjmie kurs z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji w Dz.U. UE.

C. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie.

D. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa:

a) w pkt A.1.1. musi spełnić dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną;

b) w pkt A.1.2. musi spełnić dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną;

c) w pkt A.1.3. musi spełnić dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną;

d) w pkt A.1.4. musi spełnić dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną;

e) w pkt A.1.5. musi spełnić dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną;

f) w pkt A.1.6. musi spełnić dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną;

g) w pkt A.2.1. musi spełnić dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną;

h) w pkt A.2.2. i A.2.3. musi spełnić dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną lub Wykonawcy łącznie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Opisane są w projekcie umowy, który stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/06/2020
Czas lokalny: 12:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/09/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/06/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, POLSKA, sala konferencyjna, I piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23, ust. 5 pkt 2–4 i 8 ustawy Pzp.

2. Na potwierdzenie braku przesłanek do wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających niepodleganie wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zwane dalej RMR), tj.:

1) dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, podanych w pkt III.1.1)A.;

2) wykazu usług, podanego w § 2 ust. 4 pkt 2 RMR, potwierdzających spełnianie warunków udziału określonych w pkt od III.1.3)A.1.1. do III.1.3)A.1.6.;

3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, potwierdzającego spełnianie warunków udziału określonych w pkt III.1.3)A.2.2.;

4) wykazu osób, potwierdzającego spełnianie warunków udziału określonych w pkt III.1.3)A.2.3.;

5) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającej spełnianie warunku udziału określonego w pkt III.1.2)A.1.;

6) bilansu firmy za rok obrotowy 2018, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających dane podane w pkt III.1.2)A.2. i III.1.2)A.3.;

17) dokumentów i oświadczeń, podanych w § 5 pkt 1–3, 5, 6 i 9 RMR.

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

8. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 1 000 000 PLN.

9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że niezbędne informacje podane są w rozdz. XIX SIWZ.

10. Kryteria oceny ofert:

1) cena – 60 %;

2) dysponowanie dodatkowymi pojazdami – 20 %;

3) edukacja ekologiczna – 15 %;

4) udostępnienie powierzchni reklamowej – 5 %.

11. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/04/2020