Usługi - 204117-2022

Submission deadline has been amended by:  263440-2022
15/04/2022    S75

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2022/S 075-204117

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
Krajowy numer identyfikacyjny: 1525966300036
Adres pocztowy: ul. Modlińska 197
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-138
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Kazubek
E-mail: bialoleka.zp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224438465
Faks: +48 223254166
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl/
Adres profilu nabywcy: https://zamowienia.um.warszawa.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PŁYWALNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. OSTRÓDZKIEJ W WARSZAWIE.

II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71222000 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
II.2.4)Opis zamówienia:

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ostródzkiej w Warszawie na działce o nr ew. 29/2 z obrębu 4-16-25, składającej się z:

• budynku pływalni,

• parkingu naziemnego.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Regulaminie Konkursu i jego załącznikach.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

Sąd Konkursowy ocenia Prace konkursowe uwzględniając poszczególne kryteria oceny w sposób całościowy, kierując się zasadą integralności poszczególnych cech chrakteryzujących obiekty architektoniczne i zagospodarowanie. Przy analizie Prac kryteria mogą być rozpatrywane rozdzielnie.

Kryteria oceny pracy konkursowej:

- Atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań.

- Zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi Organizatora Konkursu:

- Najwyżej punktowane będą prace najpełniej odpowiadające na wytyczne Organizatora Konkursu wskazane w Regulaminie.

- Realność realizacyjna i ekonomika proponowanych rozwiązań

W kryterium uwzględniony będzie maksymalny, planowany koszt wykonania pracy realizowanej na podstawie pracy konkursowej, w odniesieniu do uzyskanej atrakcyjności rozwiązań. Promowane będzie zastosowanie rozwiązań obniżających eksploatację inwestycji.

Każda z prac konkursowych zostanie oceniona przez Sąd Konkursowy na podstawie powyższych kryteriów. Kryteria będą rozpatrywane całościowo, a łączna suma punktów zdecyduje o ocenie.

Każda praca zostanie oceniona punktowo w przedziale od 1 do 11 pkt. Uzyskanie 6 punktów pozwala pracy na przejście do kolejnego etapu oceny.

W kolejnym etapie każdy z Sędziów przyzna każdej pracy punkty od 1 do 11. Ocenione prace zostaną uszeregowane na kolejnych miejscach na podstawie liczby przyznanych im łącznie punktów.

Pełny opis znajduje się w pkt 14 Regulaminu Konkursu.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

I NAGRODA

• kwota pieniężna w wysokości 40.000 zł brutto (czterdzieści tysięcy złotych brutto).

II NAGRODA

• kwota pieniężna w wysokości 30.000 zł brutto (trzydzieści tysięcy złotych brutto).

III NAGRODA

• kwota pieniężna w wysokości 20.000 zł brutto (dwadzieścia tysięcy złotych brutto).

Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej otrzyma Uczestnik konkursu, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów.

Ponadto Zamawiający może przyznać dwie Nagrody pieniężne w formie wyróżnień o łącznej puli 10.000 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych brutto).

Suma nagród w konkursie wynosi 100.000 zł brutto (sto tysięcy złotych brutto).

Pełny opis znajduje się w pkt 15 Regulaminu Konkursu

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

Nagrody i wyróżnienia pieniężne będą wypłacone nie wcześniej niż 15 dni od daty zatwierdzenia wyniku Konkursu i nie później niż 3 miesiące od uprawomocnienia się wyników Konkursu.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
architekt Maciej Kuryłowicz – Stowarzyszenie Architektów Polskich - Sędzia Referent
architekt Piotr Szaroszyk – Stowarzyszenie Architektów Polskich - Sędzia Zastępczy
architekt Jerzy Leszczełowski – Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Dzielnicy Białołęka - Przewodniczący Sądu Konkursowego
architekt Ireneusz Gajewski - Wydział Inwestycji Drogowych w Urzędzie Dzielnicy Białołęka - Zastępca Przewodniczącego Sądu Konkursowego
architekt Grzegorz Stiasny – Stowarzyszenie Architektów Polskich - Członek Sądu Konkursowego
Jan Mackiewicz – Z-ca Burmistrza Dzielnicy Białołęka - Członek Sądu Konkursowego
Anna Dzido – Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Dzielnicy Białołęka - Członek Sądu Konkursowego
Mirosław Gajdak – Zarząd Zieleni w m.st. Warszawa - Członek Sądu Konkursowego
Tomasz Pniewski – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego w Urzędzie m.st. Warszawa - Członek Sądu Konkursowego
Tomasz Kuczborski – Białołęcki Ośrodek Sportu - Członek Sądu Konkursowego
Cezary Miler - Wydział Inwestycji w Urzędzie Dzielnicy Białołęka - Członek Sądu Konkursowego
Marta Smagacz – Wydział Inwestycji w Urzędzie Dzielnicy Białołęka - Członek Sądu Konkursowego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z załącznikami należy za pośrednictwem „Platformy” - systemu informatycznego dedykowanego do obsługi zamówień publicznych oraz do publikowania wymaganych ustawą informacji i ogłoszeń, znajdującego się pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl/.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/04/2022