Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 204131-2020

04/05/2020    S86

Polska-Włocławek: Pojazdy silnikowe

2020/S 086-204131

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Komunalna 4
Miejscowość: Włocławek
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Kinasiewicz
E-mail: rafalkinasiewicz@saniko.com.pl
Tel.: +48 544121800
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.saniko.com.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.saniko.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki dwukomorowej dla PGK „Saniko” sp. z o.o.

Numer referencyjny: BZ/ZP.08/29/04/20
II.1.2)Główny kod CPV
34100000 Pojazdy silnikowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka, bezpylna z zabudową dwukomorową, przeznaczoną do wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych z dwoma niezależnymi urządzeniami zasypowymi tylnymi i dwoma niezależnie pracującymi odwłokami, z funkcją kompaktującą, na podwoziu trzyosiowym, o pojemności skrzyni ładunkowej min. 21 m3, przystosowana do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1 100 l, w ilości 1 szt. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko sp. z o.o. we Włocławku.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144510 Pojazdy do transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka, bezpylna z zabudową dwukomorową, przeznaczoną do wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych z dwoma niezależnymi urządzeniami zasypowymi tylnymi i dwoma niezależnie pracującymi odwłokami, z funkcją kompaktującą, na podwoziu trzyosiowym, o pojemności skrzyni ładunkowej min. 21 m3, przystosowana do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1 100 l, w ilości 1 szt.

2. Pojazd powinien spełniać parametry techniczne określone w rozdziale III pkt 3.1 ppkt 1 SIWZ.

3. Rok produkcji pojazdu: min. 2020.

4. Pojazd musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się prototypu ani pierwszego urządzenia z serii.

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udzielenie gwarancji na pojazd będącego przedmiotem niniejszego zamówienia na okres 24 miesięcy bez limitu kilometrów liczone od daty bezusterkowego odbioru pojazdu, potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.

6. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiązany jest zapewnić bezpłatne przeglądy gwarancyjne pojazdu, które będą odbywały się:

— na terenie bazy technicznej Saniko, i/lub

— w serwisie wskazanym przez Wykonawcę oddalonym do 50 km od bazy technicznej Saniko. Zamawiający sam dostarczy pojazd do serwisu Wykonawcy.

7. W ramach przeglądów gwarancyjnych Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z ich wykonaniem, w szczególności: koszty robocizny, wymiany materiałów, uzupełnienia płynów i smarów, koszt dojazdu serwisu do bazy technicznej Saniko i inne koszty.

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla dostarczonego podwozia i zabudowy, reagujący w ciągu 48 h w dni robocze (za czas reakcji należy przyjąć przyjazd serwisu do podwozia i/lub zabudowy) liczone od daty otrzymania zgłoszenia, który będzie odbywał się:

— na terenie bazy technicznej Saniko, i/lub

— w serwisie wskazanym przez Wykonawcę oddalonym do 50 km od bazy technicznej Saniko. Zamawiający sam dostarczy pojazd do serwisu Wykonawcy.

Zgłoszenia będą dokonywane e-mailowo lub telefonicznie. Zgłoszenie dokonane telefonicznie wymaga niezwłocznego potwierdzenia drogą e-mailową.

9. Wady/awarii/usterki pojazdu, których naprawa gwarancyjna będzie dłuższa niż 14 dni roboczych, liczonych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego wady/awarii/usterki Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych, liczonych od upływu powyższego terminu, dostarczyć nieodpłatnie, sprawny technicznie zastępczy pojazd do bazy technicznej Saniko.

10. Pojazd kompletny po zabudowie winien spełniać normy CE.

11. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do bazy technicznej Saniko.

12. Wykonawca zapewnia, że w dniu dostawy pojazdu do bazy technicznej Saniko, przeszkoli nieodpłatnie wyznaczonych pracowników w zakresie użytkowania, obsługi, konserwacji i eksploatacji dostarczonego pojazdu.

13. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.

14. W dniu dostawy pojazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu nw. dokumenty:

— dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,

— książkę serwisową i instrukcję bezpiecznej obsługi podwozia i zabudowy w języku polskim,

— katalog części zamiennych podwozia i zabudowy (preferowany w języku polskim),

— deklaracje zgodności (CE) w języku polskim,

— książkę gwarancyjną podwozia,

— książkę gwarancyjną zabudowy,

— harmonogram niezbędnych przeglądów dotyczących podwozia i zabudowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin zamówienia, tj. dostawy pojazdu podany w II.2.7) jest terminem maksymalnym i stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca w formularzu ofertowym winien zaoferować termin wykonania zamówienia do 4 tygodni, lub do 8 tygodni, lub do 12 tygodni.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że osiągnął minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem, za ostatni rok obrotowy w kwocie minimum 1 500 000,00 PLN.

Uwaga: Warunek osiągnięcia minimalnego rocznego obrotu w obszarze objętym zamówieniem za ostatni rok obrotowy podlega zsumowaniu.

Dokumenty na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu:

— oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował min. 2 dostawy nowych pojazdów o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 850 000,00 PLN brutto.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.

Dokumenty na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu:

— wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/06/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/06/2020
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko" sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 uPzp.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 8 500,00 PLN.

5. Oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy;

b) JEDZ – Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie się do wypełnienia sekcji alfa w części IV;

c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy);

d) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy);

e) formularz parametrów technicznych;

f) dokument wniesienia wadium.

6. W niniejszym postępowaniu może zostać zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa uPzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 24587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołania wnosi się (...) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie (...) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/04/2020