Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 205979-2016

17/06/2016    S116

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2016/S 116-205979

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas regat 49er Grand Prix Gdynia 2016 w terminie 22–24 lipca 2016 roku.

Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.18.2016
II.1.2)Główny kod CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas regat 49er Grand Prix Gdynia 2016 w terminie 22 – 24 lipca 2016 roku. Promocja Miasta Gdyni polegająca między innymi na:przyznaniu Miastu Gdyni tytułu Partnera Strategicznego Regat i umieszczeniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Regat „49er Grand Prix Gdynia 2016”, umieszczeniu logo „Gdynia Żeglarska Stolica Polski” lub logo „Gdynia sport” lub nazwy „Gdynia” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Regat np.: plakaty, zawiadomienia, ulotki, zaproszenia,materiały prasowe oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Regatami itp. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności polegająca między innymi na: promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB C.Hartwig Gdynia Maraton organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy itp.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 10 569 105.69 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Gdynia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas regat 49er Grand Prix Gdynia 2016 w terminie 22–24 lipca 2016 roku. Promocja Miasta Gdyni polegająca między innymi na:przyznaniu Miastu Gdyni tytułu Partnera Strategicznego Regat i umieszczeniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Regat „49er Grand Prix Gdynia 2016”, umieszczeniu logo „Gdynia Żeglarska Stolica Polski” lub logo „Gdynia sport” lub nazwy „Gdynia” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Regat np.: plakaty, zawiadomienia, ulotki, zaproszenia,materiały prasowe oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Regatami itp. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności polegająca między innymi na: promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB C.Hartwig Gdynia Maraton organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy itp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania GSC Yachting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-587) przy ulicy Buraczanej 8/6 jest zasadne, ponieważ jest ona jedynym organizatorem regat 49er Grand Prix Gdynia 2016. W tym roku odbędzie się szósta edycja regat 49er Grand Prix Gdynia 2016 – wydarzenia, które silnie zakorzeniło się w kalendarzu miejskich uroczystości, wpisując się w naturalną infrastrukturę Gdyni. Zapewnienie atrakcyjnego programu kulturalnego, który wzbogaca ofertę imprezy sportowej, z pewnością przyczyni się do wzrostu popularyzacji żeglarstwa. W tej fenomenalnej imprezie udział weźmie światowa czołówka klasy 49er, w tym silna polska kadra narodowa, której udział gwarantuje najwyższy poziom sportowy oraz wielkie emocje. Uczestnictwo topowych teamów międzynarodowych w przedmiotowych regatach jest niewątpliwie wynikiem bardzo dobrej organizacji i wysokiego poziomu imprezy. 49er Grand Prix Gdynia 2016 będzie doskonałą formą promocji Miasta Gdyni nie tylko jako „Żeglarskiej Stolicy Polski”, ale również jako miasta, w którym warto jest spędzać wolny czas oraz okazją do popularyzowania aktywnego trybu życia. Stwierdzić należy, iż niniejsza impreza zgromadzi w Gdyni licznych widzów, co z pewnością będzie również doskonałą promocją dla Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
15/06/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: GSC Yachting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Buraczana 8 lok. 7
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 81-587
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 20 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/06/2016