Dostawy - 206540-2014

Wyświetl widok skrócony

20/06/2014    S117

Polska-Katowice: Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

2014/S 117-206540

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Francuska 20–24
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: 40-027
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Radek
E-mail: duo@spskm.katowice.pl
Tel.: +48 322591668
Faks: +48 322591671

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.spskm.katowice.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa materiałów opatrunkowych oraz serwet operacyjnych sterylnych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są materiały opatrunkowe wg pakietów:
— pakiet 1 – Opatrunki silikonowe,
— pakiet 2 – Stabilizator wewnętrzny stosowany po zabiegach septolastyki,
— pakiet 3 – Opatrunek nosowy tamujący krwawienia pooperacyjne,
— pakiet 4 – Tampon uszny rozszerzalny,
— pakiet 5 – Opatrunek do wkłucia centralnego,
— pakiet 6 – Opatrunek hemostatyczny,
— pakiet 7 – Torba izolująca do przechowywania narządów,
— pakiet 8 – Torba izolująca do przechowywania narządów,
— pakiet 9 – Opatrunek hydrożelowy,
— pakiet 10 –Jałowe serwety operacyjne,
— pakiet 11 – Jałowe zestawy operacyjne,
— pakiet 12 – Jałowe zestawy operacyjne.
Szczegółowe parametry wymagane, ilości oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione są w załącznikach nr 1–12.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141100 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki, 33141620 Zestawy medyczne

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1
1)Krótki opis
Opatrunki silikonowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141100 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2
1)Krótki opis
Stabilizator wewnętrzny stosowany po zabiegach septolastyki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141100 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Pakiet 3
1)Krótki opis
Opatrunek nosowy tamujący krwawienia pooperacyjne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141100 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Pakiet 4
1)Krótki opis
Tampon uszny rozszerzalny.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141100 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Pakiet 5
1)Krótki opis
Opatrunek do wkłucia centralnego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141100 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Pakiet 6
1)Krótki opis
Opatrunek hemostatyczny.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141100 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Pakiet 7
1)Krótki opis
Torba izolująca do przechowywania narządów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141100 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Pakiet 8
1)Krótki opis
Torba izolująca do przechowywania narządów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141100 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Pakiet 9
1)Krótki opis
Opatrunek hydrożelowy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141100 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Pakiet 10
1)Krótki opis
Jałowe serwety operacyjne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620 Zestawy medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Pakiet 11
1)Krótki opis
Jałowe zestawy operacyjne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620 Zestawy medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Pakiet 12
1)Krótki opis
Jałowe zestawy operacyjne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620 Zestawy medyczne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie:
— pakiet nr 1 – 90,00 PLN,
— pakiet nr 2 – 15,00 PLN,
— pakiet nr 3 – 136,00 PLN,
— pakiet nr 4 – 44,00 PLN,
— pakiet nr 5 – 638,00 PLN,
— pakiet nr 6 – 2 958,00 PLN,
— pakiet nr 7 – 580,00 PLN,
— pakiet nr 8 – 218,00 PLN,
— pakiet nr 9 – 58,00 PLN,
— pakiet nr 10 – 464,00 PLN,
— pakiet nr 11 – 1 856,00 PLN,
— pakiet nr 12 – 682,00 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
a. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
b. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów, musi być dołączone do oferty.
c. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy.
d. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w:
— Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679),
— Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz.U. Z 2010 r nr 215 poz. 1416),
— Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. z 2011 r. nr 16 , poz. 74),
— Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2010 r w sprawie wzoru znaku CE (Dz.U. z 2010 r. nr 186, poz.1252),
— Dyrektywie 2007/47/ EC z 21.9.2007 zmieniającą Dyrektywę 93/42/ EWG z dnia 14.4.1993 dotyczącej wyrobów medycznych dot. pakietów 1-9.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 i 5 ustawy Pzp.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI SIWZ.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wg metody „ spełnia – nie spełnia”.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust.1 spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust.2 winien spełniać każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy powinni złożyć:
a) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela wykonawcy o spełnieniu warunku określonego w Rozdziale V ust. 1 SIWZ – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 14 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie;
b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp oraz o braku podstaw do wykluczenia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 15 do SIWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z wykonawców oddzielnie;
c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp oraz o braku podstaw do wykluczenia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 16 do SIWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z wykonawców oddzielnie;
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie;
f) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z wykonawców oddzielnie;
g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8, 10–11 uPzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
h) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (dotyczy podmiotów zbiorowych);
i) wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 13 do SIWZ;
j) wypełniony i podpisany oferowany załącznik asortymentowy z wykorzystaniem wzoru – wybrany Załącznik nr 1–12 do SIWZ;
k) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy) w oryginale;
l) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę ( jeżeli uprawnienie tych osób nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty).
2. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
2.1 jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt. d–h, składa dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
c. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.2 jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ, zamawiający żąda:
a/ próbek oferowanego asortymentu w ilościach wskazanych w załącznikach asortymentowych, w celu sprawdzenia czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagane warunki określone w SIWZ. Próbki należy złożyć wraz z ofertą, na adres wskazany w SIWZ. Na opakowaniu należy podać dokładną nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę przetargu z zaznaczeniem „próbki”. Wewnątrz opakowania należy umieścić dokładny spis załączonych próbek;
b/ katalogów, folderów oferowanych wyrobów, zawierających zdjęcia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z nazwą producenta, numerem katalogowym oraz informacjami dotyczącymi zastosowania zaoferowanego asortymentu;
c/ formularza Zgłoszenia (Powiadomienia) do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 (Dz. U. Z 2010 r. nr 107 poz. 679, art. 58, 59, 60 oraz 134);
d/ deklaracja Zgodności – oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego;
e/ oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany produkt spełnia wymogi następujących norm: dot. pakietów nr 10, 11, 12
— ISO 10993-10:2009
— PN-EN ISO 10993-5:2009
— EN 13795-1 do 3,
— PN-EN 980,
— PN-EN ISO 17665-1,
— PN-EN ISO 11135-1,
PN-EN ISO 11137-1,2;
f/ kart danych technicznych wystawione przez producenta wyrobu gotowego dot. pakietów nr 10, 11, 12.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP-14-040UN
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.7.2014 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 28.7.2014 - 09:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.6.2014