29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Dostawy - 207129-2022

Submission deadline has been amended by:  289041-2022
19/04/2022    S76

Polska-Zakopane: Sprzęt wystawowy

2022/S 076-207129

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Adres pocztowy: Krupówki 10
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Kula
E-mail: zp@muzeumtatrzanskie.pl
Tel.: +48 182015205
Adresy internetowe:
Główny adres: www.muzeumtatrzanskie.pl
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://muzeumtatrzanskie.pl/aktualnosci/zamowienia_publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa instytucja kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego”

Numer referencyjny: ADM. 270-3/2022
II.1.2)Główny kod CPV
39154000 Sprzęt wystawowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw i usług dotyczących aranżacji wystaw w budynku wpisanym do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – dla projektu pod nazwą:

„Projekt aranżacji ekspozycji stałej w budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego”

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie:

elementów wystawienniczych do ekspozycji,

elementów multimedialnych (sprzęt i aplikacje multimedialne do ekspozycji),

elementów aranżacyjnych do sali wystaw czasowych,

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31611000 Zestawy instalacji elektrycznej
32321300 Materiały audiowizualne
32322000 Urządzenia multimedialne
32417000 Sieci multimedialne
39150000 Różne meble i wyposażenie
48780000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
71314100 Usługi elektryczne
72212783 Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania zawartością
79820000 Usługi związane z drukowaniem
79930000 Specjalne usługi projektowe
79932000 Usługi projektowania wnętrz
79934000 Usługi projektowania mebli
79956000 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
92110000 Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi
92312000 Usługi artystyczne
92312210 Usługi świadczone przez autorów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 15, 34-500 Zakopane

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw i usług dotyczących aranżacji wystaw w budynku wpisanym do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – dla projektu pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego”

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

3. Zamawiający informuje, iż opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 3 do SWZ i jest dokumentem, o którym mowa w art. 18 ust. 4 Pzp, co do którego Zamawiający wymaga zachowania w poufności. W związku z powyższym Zamawiający nie udostępni powyższego załącznika na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wykonawca chcąc uzyskać powyższy dokument zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o udostępnienie tego załącznika oraz przesłać podpisany przez upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy osobę (osoby) oświadczenie, którego wzór stanowi zał. nr 10 do SWZ. Wniosek oraz oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim należy przesłać za pośrednictwem email: zp@muzeumtatrzanskie.pl Wykonawca zobowiązany jest podpisać powyższe oświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

Udostępnienie powyższego dokumentu, nastąpi drogą elektroniczną w archiwum „rar” z hasłem. Powyższe archiwum wraz z hasłem zostaną przesłane Wykonawcy drogą elektroniczną lub zostaną nagrane w siedzibie Zamawiającego na nośnik dostarczony przez Wykonawcę niezwłocznie po złożeniu przez Wykonawcę ww. oświadczenia.

4. Zamawiający umożliwi zainteresowanym Wykonawcom odbycie wizji lokalnej w obiekcie w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia. Szczegółowe informacje zawarto w pkt 3.7 SWZ.

5. Zamawiający żąda aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres min. 36 miesięcy od daty podpisania (bez zastrzeżeń) protokołu odbioru końcowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji koordynatora projektu (ds. elementów wyposażenia aranżacji) „DKA” w projektowaniu mebli ekspozycyjnych lub ścianek eksplozyjnych lub gablot / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości „G” / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

"Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100) zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 16 SWZ

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

c.d. III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa "Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji"

10) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 7 SWZ, w postaci:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;.

d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

e) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnego ze wzorem oświadczenia stanowiącego zał. nr 7 do SWZ;

f) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1) SWZ, w zakresie postaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r.poz. 1170),

- art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,

- art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnego ze wzorem oświadczenia stanowiącego zał. nr 8 do SWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 200 000,00 złotych.

II. Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków uczestnictwa Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). Zamawiający udostępni Wykonawcy JEDZ celem wypełnienia.

III. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie:

1) art. 108. ust. 1 pkt. 1 - 6 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie:

2) art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4 i 5 i 7 ustawy Pzp.

Stosowanie do art. 110 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postepowania o udzielnie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

11) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, iż Wykonawca spełnia warunki uczestnictwa, o których mowa w 8 SWZ, w postaci:

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

b) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione

w okresie ostatnich 3 miesięcy. Zaleca się sporządzenie ww. wykazu zgodnie z wzorem zał. nr 5 a) do SWZ. Z treści powyższego dokumentu winno wynika, iż Wykonawca spełnia warunek uczestnictwa, o którym mowa w pkt. 8.4 a) oraz 8.4 c) SWZ.

c) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Zaleca się sporządzenie ww. wykazu zgodnie z wzorem zał. nr 5 b) do SWZ. Z treści powyższego dokumentu winno wynika, iż Wykonawca spełnia warunek uczestnictwa, o którym mowa w pkt. 8.4 b) SWZ.

d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie dostawami i usługami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zaleca się sporządzenie ww. wykazu zgodnie z wzorem zał. nr 6 do SWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym jednakże Zamawiający nie precyzuje warunku uczestnictwa w tym zakresie,

2) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jednakże Zamawiający nie precyzuje warunku uczestnictwa w tym zakresie,

3) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 200 000,00 złotych,

4) posiadają zdolność techniczną lub zawodową tj. wykażą, iż:

a) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem wykonanie elementów multimedialnych do wystawy, wraz z uruchomieniem sprzętu i urządzeń audiowizualnych, o wartości nie mniejszej niż: 100 000,00 złotych netto (każde z zamówień),

b) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na przygotowaniu dla potrzeb ekspozycji kontentu multimedialnego (animacji, prezentacji i filmów) o wartości nie mniejszej niż:

30 000,00 złotych netto (każde z zamówień),

c) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie mebli ekspozycyjnych lub ścianek eksplozyjnych lub gablot dla potrzeb w szczególności dla obiektów muzealnych, kulturalnych, oświatowych, galerii sztuki itp. o wartości nie mniejszej niż: 100 000,00 złotych netto (każde z zamówień),

Zamawiający uzna także warunek udziału za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał ww. zamówienia na rzecz innych zleceniobiorców niż obiekty muzealne, kulturalne, oświatowe, galerie itp., dla których meble ekspozycyjne lub ścianki ekspozycyjne lub gabloty służyły do wyeksponowania przedmiotów wartościowych lub unikatowych.

d) skierują do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia:

jedną osobę wskazaną do pełnienia funkcji koordynatora projektu (ds. elementów multimedialnych) posiadającą doświadczenie w koordynowaniu projektu obejmującego wykonanie elementów multimedialnych do wystawy (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert), który swoim zakresem obejmował co najmniej dostawę i montaż stanowisk interaktywnych systemu zarządzania produkcji aplikacji do stanowisk multimedialnych dla jednej wystawy o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł netto,

jedną osobę wskazaną do pełnienia funkcji koordynatora projektu (ds. elementów wyposażenia aranżacji) posiadającą doświadczenie w przygotowaniu, wykonaniu, oraz montażu mebli ekspozycyjnych lub ścianek eksplozyjnych lub dla gablot dla potrzeb w szczególności obiektów muzealnych, kulturalnych, oświatowych, galerii sztuki itp. dla jednej wystawy o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł netto,

osobę wskazaną do pełnienia funkcji grafika dla kontentów multimedialnych – posiadającą odpowiednie doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert wykonała nie mniej niż 2 animacje,

osobę wskazaną do pełnienia funkcji architekta oprogramowania – posiadającą doświadczenie w zaprojektowaniu co najmniej 2 zintegrowanych systemów zarządzania treściami multimedialnymi.

Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca wykazał do pełnienia funkcji:

koordynatora projektu (ds. elementów multimedialnych),

koordynatora projektu (ds. elementów wyposażenia aranżacji),

jedną osobę do pełnienia powyższych funkcji.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym zał. nr 4 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/05/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/05/2022
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem internetowym miniportal.uzp.gov.pl/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące poniższe czynności:

a) koordynowanie realizacji przedmiotu zamówienia,

b) wykonywanie prac montażowo – instalacyjnych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

2. Wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia: Zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Kryterium oceny ofert:

Cena „C” – waga 60 %;

Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji koordynatora projektu (ds. elementów wyposażenia aranżacji) „DKA” w projektowaniu mebli ekspozycyjnych lub ścianek eksplozyjnych lub gablot – waga 20 %;

Gwarancja jakości „G” – waga 20 %.

Łączna ilość punktów, którą otrzyma oferta danego Wykonawcy, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

P = C + DKA + G

gdzie:

P - łączna ilość punktów, którą otrzyma oferta danego Wykonawcy „P”,

C - ilość punktów, którą otrzyma oferta danego Wykonawcy w kryterium Cena „C”.

DKA - ilość punktów, którą otrzyma oferta danego Wykonawcy w kryterium doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji koordynatora projektu (ds. elementów wyposażenia aranżacji) „DKA” w projektowaniu mebli ekspozycyjnych lub ścianek eksplozyjnych lub gablot

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36/ Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
Tel.: +48 226958504
Faks: +48 226958111
Adres internetowy: https://sp.prokuratoria.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4) Szczegółowe informacje dotyczące przysługujących Wykonawcy środków ochrony prawnej zawiera Dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/04/2022