Usługi - 207505-2020

Submission deadline has been amended by:  227761-2020
05/05/2020    S87

Polska-Warszawa: Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji

2020/S 087-207505

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamila Pierzchała
E-mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl
Faks: +48 228833632
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzpprzymz.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena trafności i skuteczności programów profilaktycznych realizowanych w ramach PO WER”; znak postępowania ZZP-76/20

Numer referencyjny: ZZP-76/20
II.1.2)Główny kod CPV
79419000 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena trafności i skuteczności projektów profilaktycznych realizowanych w ramach PO WER". Celem głównym ewaluacji jest charakterystyka i ocena jakości interwencji ze środków EFS w zakresie wdrażania ogólnopolskich programów polityki zdrowotnej (PPZ), a także analiza i ocena sposobu oraz efektów realizacji PPZ.

Przedmiot zamówienia zostanie sfinansowany w ramach wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER 2014–2020 na lata 2019–2020 – oś priorytetowa VI PO WER, działanie 6.1 Pomoc techniczna – Ewaluacja, kategoria interwencji 122: Działanie z zakresu budżetu zadaniowego, działanie 17.2.1.5 Wsparcie wdrażania programów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczegółowy zostały określone w SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena trafności i skuteczności projektów profilaktycznych realizowanych w ramach PO WER". Celem głównym ewaluacji jest charakterystyka i ocena jakości interwencji ze środków EFS w zakresie wdrażania ogólnopolskich programów polityki zdrowotnej (PPZ), a także analiza i ocena sposobu oraz efektów realizacji PPZ.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

1) ocena adekwatności PPZ współfinansowanych w ramach PO WER do potrzeb zdrowotnych indywidualnych uczestników projektów (pacjentów) oraz możliwości i potencjału beneficjentów;

2) ocena skuteczności PPZ współfinansowanych w ramach PO WER;

3) ocena efektywności wdrażania PPZ współfinansowanych w ramach PO WER;

4) ocena użyteczności wsparcia otrzymanego dzięki realizacji PPZ współfinansowanych w ramach PO WER;

5) analiza sposobu oraz efektów realizacji 3 wybranych PPZ, dofinansowanych w ramach PO WER, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. 2017, poz. 2476).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) wraz z załącznikami, stanowiący zakres, warunki oraz zasady świadczenia usługi, został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Trafność dopasowania metod i technik badawczych do zestawów pytań ewaluacyjnych / Waga: 44
Cena - Waga: 56
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 126
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

UDA-POWR.06.01.00-00-0501/18-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu spełnienia warunku udziału Wykonawca zobowiązany jest:

— wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego o wartości co najmniej 150 000,00 PLN brutto każda wraz z podaniem wartości usług, przedmiotu, dat wykonania, oraz podmiotów na rzecz których te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

— wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem składającym się co najmniej z 7 osób, tj.: osoby koordynującej pracę zespołu badawczego, 3 ekspertów oraz 3 lekarzy, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz posiadają kwalifikacje i doświadczenie opisane w rozdz. V SIWZ.

W przypadku, gdy ofertę złożą Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum), warunek ten mogą spełnić łącznie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokumentami (dowodami) potwierdzającymi należyte wykonanie wszystkich usług wskazanych przez Wykonawcę są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie ze wzorem „wykaz należycie wykonanych usług” jako rozszerzenie do części IV punktu „kryteria kwalifikacji” formularza JEDZ – stanowiącym załącznik do SIWZ.

Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, oraz posiadają kwalifikacje i doświadczenie opisane w punktach 2.3.2.1–2.3.2.5 rozdz. V SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wskazać zespół osób składający się z co najmniej 7 osób.

W ramach zespołu należy wskazać osobę koordynującą pracę zespołu badawczego, 3 ekspertów oraz 3 lekarzy, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem „Wykaz osób wchodzących w skład zespołu badawczego” jako rozszerzenie do części IV punktu: „kryteria kwalifikacji” formularza JEDZ – stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie wykazanych osób przedstawił dowody potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie jakim wykazują się osoby wskazane w wykazie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nie jest wymagane.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 039-092351
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/05/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/05/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie ofert wczytanych na platformie w siedzibie Zamawiającego – Al.Jerozolimskie 155, piętro I, pokój 113.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Członkowie komisji przetargowej, biegli rzeczoznawcy oraz inni uczestnicy postępowania przetargowego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga dokumentów,o których mowa w § 5 pkt 1, 4, 5, 6, 10 w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II.

Wadium: nie jest wymagane.

III.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

W nawiązaniu do sekcji IV.2.6): „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą” Zamawiający informuje, że za 2 (dwa miesiące) należy przyjąć 60 dni.

IV.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania zapisów art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

V.

Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.

Zamawiający oświadcza, iż będąc administratorem danych oraz mając na względzie przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z art. 182 Ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/04/2020