Dostawy - 209163-2022

Wyświetl widok skrócony

Submission deadline has been amended by:  272696-2022
19/04/2022    S76

Polska-Warszawa: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

2022/S 076-209163

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: AGENCJA UZBROJENIA
Adres pocztowy: ul. Królewska 1/7
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-909 Warszawa (dla przesyłek kurierskich 00-065 Warszawa)
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: j. w.
Osoba do kontaktów: Mariusz TROIŃSKI
E-mail: au.stlad@mon.gov.pl
Tel.: +48 261873412
Faks: +48 261873444

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: https://au-bip.wp.mil.pl/pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa Zestawów do likwidacji skażeń biologicznych
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 2 Regionalna Baza Logistyczna
Skład Komorowo, 07-310 Ostrów Mazowiecka
tel. 48 261 384 450

Kod NUTS PL Polska

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia gwarantowanego jest dostawa 20 egz. Zestawów do likwidacji skażeń biologicznych (dalej "ZLSB"). ZLSB przeznaczony jest do likwidacji skażeń biologicznych na powierzchniach sprzętu wojskowego, infrastruktury oraz pomieszczeń, dezynfekcji pomieszczeń zamkniętych lub wnętrz pojazdów i dowolnych powierzchni na sprzęcie wojskowym i obiektach infrastruktury.
ZLSB składa się z:
- rozpylacza do dezynfekcji powierzchni umożliwiającego nanoszenie odkażalnika w postaci piany i w formie dyspergowanego roztworu – do przenoszenia i użycia przez jedną osobę;
- zamgławiacza (fumigatora) do dezynfekcji pomieszczeń – do użycia przez jedną osobę;
- zapasu odkażalnika charakteryzującego się skutecznością sporobójczą (niszczenia formy przetrwalnikowej) wobec endosporów bakterii Bacillus Anthracis (pałeczki wąglika). Dokumenty odniesienia wskazujące minimalną skuteczność odkażalnika zostaną wskazane w Opisie Potrzeb i Wymań (OPiW), który zostanie przekazany Wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.
- wyposażenia pomocniczego (min. opakowania, zestawu części zamiennych, zestawu naprawczego i zestawu obsługowego).
ZLSB powinny być nowe i spełniać wymagania określone we Wstępnych Założeniach Taktyczno-Technicznych, z uwzględnieniem ewentualnych zmian, które mogą wyniknąć podczas prowadzonych negocjacji. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert zostaną zamieszczone w OPiW, który zostanie przekazany Wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

35000000 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny, 24960000 Różne produkty chemiczne

II.1.7)Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani
Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość planowanych do nabycia dostaw wynosi powyżej 431 000,00 EURO
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamówienie w ramach prawa opcji obejmuje dostawę ZLSB, zgodnych z opisem wskazanym w sekcji II.1.5) ogłoszenia. Maksymalna ilość ZLSB dostarczonych w ramach prawa opcji wynosi 20 egz.. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia w ramach prawa opcji zostanie zawarty w SWZ, który zostanie przekazany Wykonawcom zaproszonym do składania ofert ostatecznych.
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawcy zaproszeni do złożenia ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 55.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) na cały okres związania ofertą.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. W przypadku udzielenia przez Zamawiającego zaliczki Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia zwrotu udzielonej zaliczki.
4. Szczegółowe informacje w zakresie wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zaliczki zostaną zawarte w OPiW, który zostanie przekazany Wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Wszystkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia dokonywane będą w PLN.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamówienia zgodnie z art. 420 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129. z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą Pzp".
3. Szczegółowe warunki finansowania oraz zasady udzielania i rozliczania zaliczek zostaną określone w OPiW, który zostanie przekazany Wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy muszą:
1. Ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy sporządzić w postaci papierowej i opatrzyć własnoręcznym podpisem oraz złożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notariusza.
2. Złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie, o którym mowa w sekcji III.2.1 pkt 2 ppkt 1 - osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) dokumenty i oświadczenie, o których mowa w sekcji III.2.1 pkt 2 ppkt 4 - 6 - osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) dokumenty, o których mowa w sekcji III.2.2 pkt 2 - odpowiednio, tak aby wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu;
4) dokumenty, o których mowa w sekcji III.2.3 pkt 2 - odpowiednio, tak aby wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu.
3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji:
1. Zgodnie z treścią art. 404 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się Wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
2. Szczegółowe wymagania w zakresie zapewnienia przez Wykonawcę bezpieczeństwa dostaw zostaną określone w OPiW.
3. ZLSB będą podlegały ocenie zgodności zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 114), oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz.U. z 2021 r., poz.1628). Szczegóły dotyczące trybu i sposobu przeprowadzenia oceny zamieszczone zostaną w OPiW i przekazane Wykonawcom zaproszonym do złożenia ofert wstępnych.
4. Wykonawca powinien posiadać wdrożony system zarządzania jakości zgodny z PN-EN ISO 9001:2015 oraz wdrożony system zarządzania jakością spełniający wymagania zawarte w AQAP. Przedmiot zamówienia będzie podlegał nadzorowaniu jakości realizowanemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe.
III.1.5)Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa

Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 405 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art.109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 - 4 ustawy Pzp, dotyczące:
- sytuacji finansowej, określonej szczegółowo w sekcji III.2.2;
- zdolności technicznej, określonej szczegółowo w sekcji III.2.3.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu i kryteria selekcji, Zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór - Załącznik nr 1 udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego):
1) oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 405 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 - 4 ustawy Pzp i kryteriów selekcji (wzór - Załącznik nr 2 udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego);
2) dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.2 - dla warunku określonego powyżej, t.j. w pkt 1 ppkt 2 tiret pierwsze;
3) dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.3 - dla warunku określonego powyżej, t.j. w pkt 1 ppkt 2 tiret drugie;
4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późń. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt 2 ppkt 4 - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) pkt 2 ppkt 5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy - przy zachowaniu terminów wystawienia wymaganych dla poszczególnych dokumentów, o których mowa w pkt 3.
5. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, tj. dotyczącego sytuacji finansowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100).
2. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę co najmniej 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem i wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez Zamawiającego w pkt 1 warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.
4. Wykonawca, zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1, może polegać na sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 5, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
7. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane przez Zamawiającego w sekcji III.2.1 pkt 1 ppkt 1.
8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:
1) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednie spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, (wzór - załącznik nr 4 udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego);
2) dokumentów wymienionych w sekcji III.2.1 pkt 2 ppkt 4 - 5.
9. Jeżeli sytuacja finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdza spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 1 udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia ww. warunek.
10. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
11. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu wystawienia dokumentu. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ogłoszony ostatnio przed tym dniem.

Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej podwykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

III.2.3)Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, tj. dotyczącego zdolności technicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w sposób należyty wykazał wykonanie co najmniej jednej dostawy wyrobów do dezynfekcji i odkażania powierzchni lub pomieszczeń tj.: rozpylaczy z odkażalnikiem lub zamgławiaczy z odkażalnikiem lub rozpylaczy i zamgławiaczy z odkażalnikiem za kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
2. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykaz wykonanych dostaw (wzór - załącznik nr 3 udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie co najmniej jednej dostawy wyrobów, o których mowa w pkt 1 wraz z podaniem wartości, przedmiotu dostawy, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego dostawa została wykonana oraz załączy dowody potwierdzające, że dostawa została wykonana należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dowodów - oświadczenie Wykonawcy. Oświadczenie powinno jednoznacznie wskazywać na przyczyny braku możliwości pozyskania referencji od podmiotów, na rzecz których realizowane były dostawy.
3. Wykonawca, zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1, może polegać na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 4, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.
6. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane przez Zamawiającego w sekcji III.2.1 pkt 1 ppkt 1.
7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:
1) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednie spełnianie warunku udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie na jaki Wykonawca powołuje się na jego zasoby, (wzór - załącznik nr 4 udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego);
2) dokumentów wymienionych w sekcji III.2.1 pkt 2 ppkt 4 - 5.
8. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 1 lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunek udziału w postępowaniu.
9.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego środka dowodowego, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez Zamawiającego w pkt. 1 warunku udziału w postepowaniu dotyczącego kwalifikacji technicznych.
10. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą wartość dostaw w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu wykonania dostawy. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem.

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych podwykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana liczba wykonawców 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 1. W przypadku, gdy niepodlegające odrzuceniu wnioski złoży więcej niż 5 (pięciu) Wykonawców, Zamawiający dokona selekcji Wykonawców w oparciu o wykaz wykonanych dostaw (kryterium selekcji).2. Ocenie podlegać będzie doświadczenie Wykonawcy, na podstawie złożonego wykazu dostaw i dołączonych do niego dokumentów określających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Zamawiający stworzy ranking Wykonawców. Zamawiający będzie przyznawał punkty w oparciu o wykazane przez Wykonawców ilości dostaw w sposób określony poniżej: 1) Za wykazanie wykonania jednej dostawy odpowiadającej warunkom wskazanym w sekcji III.2.3 pkt.1 ogłoszenia – Zamawiający przyzna 3 punkty;2) Za każdą kolejną dostawę odpowiadającą warunkom wskazanym w sekcji III.2.3 pkt.1 ogłoszenia - Zamawiający przyzna 1 pkt;3) W przypadku gdy dostawa spełniająca warunki wskazane w sekcji III.2.3 pkt.1 ogłoszenia będzie opiewała na kwotę powyżej 100 000 zł - Zamawiający przyzna po 1 pkt za każde kolejne 100 000 zł wartości wyrobu wskazanego w sekcji III.2.3 pkt.1 ogłoszenia. 3. W celu ustalenia miejsc poszczególnych Wykonawców w rankingu, Zamawiający dokona zsumowania uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów, Zamawiający ustali miejsce w rankingu na podstawie zsumowanej wartości wykonanych dostaw zgodnych z wymaganiami określonymi w sekcji III.2.3) pkt 1 wskazanych w wykazie dostaw. W takim przypadku na wyższym miejscu w rankingu będzie Wykonawca wykazujący dostawy o wyższej sumarycznej wartości.4. Powyższej ocenie podlegać będą tylko te wykazy dostaw, dla których Wykonawca załączył dowody, o których mowa w Sekcji III.2.3 pkt 2 potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. 5. Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych 5 (pięciu) Wykonawców, którzy w rankingu zajęli miejsca od 1 do 5.6. Zamawiający przewiduje zwiększenie liczby Wykonawców, których zaprosi do składania ofert wstępnych, w przypadku gdy dwóch lub więcej Wykonawców zajmie ostatnie miejsce dające kwalifikację.7. Jeżeli liczba Wykonawców, których wnioski nie podlegają odrzuceniu będzie mniejsza lub równa pięciu, Zamawiający nie będzie stosował wyżej opisanej selekcji Wykonawców.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IU/132/X-160/ZO/NZO/DOS/SS/2021
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.5.2022 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
1.Termin realizacji zamówienia gwarantowanego zostanie zawarty w SWZ
2.Szczegółowe informacje dotyczące ilości i terminów dostaw ZLSB w poszczególnych latach zostaną zamieszczone w SWZ.
3. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami, które należy złożyć w terminie określonym w Sekcji IV.3.4, są do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego wskazanej w Sekcji I.1.
4. W celu potwierdzenia, że osoba (osoby) działająca w imieniu Wykonawcy lub w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Zamawiający żąda pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie tej osoby.
5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III 2.1 pkt. 2 ppkt 1, III 2.2 pkt. 8 ppkt 1 oraz III 2.3 pkt. 7 ppkt 1 należy sporządzić w języku polskim w postaci papierowej, opatrzyć własnoręcznym podpisem i przekazać w oryginale. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Sekcji III 2.2 pkt. 6 i Sekcji III 2.3 pkt. 5, pełnomocnictwo, należy sporządzić w postaci papierowej i opatrzyć własnoręcznym podpisem, przekazać w oryginale lub jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w ogłoszeniu sporządzone w postaci papierowej przekazuje się w oryginale lub jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać odpowiednio zgodnie z § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. (Dz.U. poz. 2452). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami w formie elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego.
6. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby komunikacji z Wykonawcami z zastrzeżeniem pkt. 5:

a) pocztą elektroniczną e-mail: au@mon.gov.pl, do wiadomości: au.stlad@mon.gov.pl;

b) za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 1041. z późn. zm.);
c) osobiście;
d) przez posłańca;
e) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
f) przy użyciu faksu numer: +48 261 873 444.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca komunikują się za pośrednictwem faksu lub e-maila, każda ze Stron na prośbę drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.
7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
8. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy napisać w języku polskim, pismem trwałym, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Wniosek musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Jeżeli osoba, bądź osoby podpisujące ww. wniosek działa/-ją na podstawie pełnomocnictwa, to do wniosku musi zostać załączone pełnomocnictwo w oryginale lub jako kopia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notariusza.
9. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami należy złożyć w terminie określonym w Sekcji IV 3.4 w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godz. 8.00–15:00 w siedzibie Zamawiającego, do Kancelarii Jawnej Agencji Uzbrojenia z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 1/7 lub przesłać na adres: Agencja Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa (00-065 Warszawa dla przesyłek kurierskich).
9. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w opakowaniu zamkniętym (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Opakowanie musi zostać opatrzone napisem: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę Zestawów do likwidacji skażeń biologicznych – nr postępowania IU/132/X-160/ZO/NZO/DOS/SS/2021” oraz nazwą Wykonawcy i jego danymi adresowymi.
10. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, z zastrzeżeniem pkt 5.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
12. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913. z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, w celu utrzymania poufności zastrzeżonych informacji , przekazuje je wydzielone i odpowiednio oznaczone w postaci papierowej.
13. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:
1) wystąpi odpowiednia przesłanka z art. 255, 256 lub 257 ustawy Pzp;
2) na podstawie art. 418 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności realizacji zamówienia, rozumianej jako zmiana założeń polityki Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa lub zmiana związana z finansowaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, powodująca ograniczenie środków finansowych na realizację przedmiotu zamówienia, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania.
14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1), otrzymane dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO) oraz że:
1) Administratorem danych osobowych jest Agencja Uzbrojenia z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa.

2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail au.rodo@mon.gov.pl.

3) Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom/organom uprawionym na podstawie obowiązującego prawa.
4) Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z poszanowaniem przepisów prawa.
5) Dane osobowe w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane do końca I kwartału roku następującego po upływie 4 lat od jego zakończenia oraz zgodnie z zapisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6) Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust.6 oraz art. 74 ustawy Pzp lub na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Osobom, których dane osobowe będą przetwarzane przysługiwać będzie prawo:
- dostępu do danych osobowych;
- do sprostowania danych osobowych dotyczących tej osoby;
- do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w RODO;
- do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane będą przetwarzane uzna, że przetwarzanie tych danych narusza przepisy RODO.
Osobom, których dane osobowe będą przetwarzane nie będzie przysługiwało prawo:
- do usunięcia tych danych osobowych;
- do przenoszenia tych danych osobowych;
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych tej osoby.
Jednocześnie informuję, że dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zostały określone w Dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224567800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.4.2022