Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bunuri - 210337-2019

07/05/2019    S88

România-Pitești: Motorină (EN 590)

2019/S 088-210337

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Administrația Națională Apele Române — Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea
Număr naţional de înregistrare: RO24427093
Adresă: Calea Câmpulung nr. 6–8
Localitate: Pitești
Cod NUTS: RO311 Argeş
Cod poștal: 110147
Țară: România
Persoană de contact: Delia Lita
E-mail: delia.lita@daav.rowater.ro
Telefon: +40 248223449
Fax: +40 248220878
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.rowater.ro/daarges
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Servicii de gospodărire a apelor

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru achiziție motorină Euro Diesel 5 vrac

Număr de referinţă: 24427093201927
II.1.2)Cod CPV principal
09134220 Motorină (EN 590)
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Se doreste incheierea unui acord-cadru pe o perioada de 48 de luni pentru achizitia de motorina Euro Diesel 5 (conform SR EN 590) — vrac (cu transport inclus pana la depozitul achizitorului situat in localitatea Valea Mare, Str. Enculesti nr. 11, jud. Arges, la circa 2 km de intrarea in Pitesti dinspre Campulung) conform Caietului de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. In cazul in care se vor solicita clarificari, autoritatea contractanta va raspunde cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Depozitul de carburanti al autoritatii contractante din localitatea Valea Mare, Str. Enculesti nr. 11, jud. Arges (situat la distanta de cca. 2 km de intrarea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1) Cantitate pentru perioada 1.7.2019–31.12.2019 — 6 luni:

Cantitate minima: 130 t. Valoare minima: 130 t x 5 500 RON/tona = 715 000 RON fara TVA.

Cantitate maxima: 132 t. Valoare maxima: 132 t x 5 500 RON/tona = 726 000 RON fara TVA;

2) Cantitate pentru perioada 1.1.2020–31.12.2020 — 12 luni:

Cantitate minima: 260 t. Valoare minima: 260 t x 5 500 RON/tona = 1 430 000 RON fara TVA.

Cantitate maxima: 264 t. Valoare maxima: 264 t x 5 500 RON/tona = 1 452 000 RON fara TVA;

3) Cantitate pentru perioada 1.1.2021–31.12.2021 — 12 luni:

Cantitate minima: 264 t. Valoare minima: 264 t x 5 500 RON/tona = 1 452 000 RON fara TVA.

Cantitate maxima: 268 t. Valoare maxima: 268 t x 5 500 RON/tona = 1 474 000 RON fara TVA;

4) Cantitate pentru perioada 1.1.2022–31.12.2022 — 12 luni:

Cantitate minima: 268 t. Valoare minima: 268 t x 5 500 RON/tona = 1 474 000 RON fara TVA.

Cantitate maxima: 271 t. Valoare maxima: 271 t x 5 500 RON/tona = 1 490 500 RON fara TVA;

5) Cantitate pentru perioada 1.1.2023–30.6.2023 — 6 luni:

Cantitate minima: 135 t. Valoare minima: 135 t x 5 500 RON/tona = 742 500 RON fara TVA.

Cantitate maxima: 138 t. Valoare maxima: 138 t x 5 500 RON/tona = 759 000 RON fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Punctajul pentru factorul de evaluare „durata de livrare”: nu poate fi mai mica de 7 zile de la data confirmarii-primirii comenzii emisa de achizitor si nici mai mare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1) Ofertanţii (inclusiv asociaţii/subcontractanţii/terţii susţinători) nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE (accesand urmatorul link: https//ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter) de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, doar de către ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit pe baza criteriului de atribuire, la solicitarea autorității contractante, conform art. 196 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

(a) Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(b) Certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii (depunerii acestora),

(c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

(d) alte documente edificatoare, dupa caz.

Note: documentele care reprezintă motive de excludere se solicită ofertantului/ofertantului asociat, subcontractantului, cât şi terţului susţinător.

— Incadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare atrage excluderea din procedura;

2) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se gasească în situatiile prevazute la art. 60 alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii vor completa o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, conform Formularului din Sectiunea Formulare, care se va prezenta odata cu DUAE.

Nota: dacă un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— director — Bogdan-Florian Gorunescu,

— director tehnic RAPM — Tatiana Diaconu,

— director ec. — Octavian Tanasescu,

— director tehnic D.I. — Velicu Eramazu,

— director tehnic ELH — Dumitru Ciobanu,

— Sorin Graure — ing. Birou Mecanizare-Energetic,

— Delia Lita — sef Serv. ALS,

— Iulia Patru — sef Birou Juridic,

— Camelia Dumitru — sef Birou Mecanizare-Energetic,

— Rosioru Gabriel Cornel — consilier juridic,

— George Ilie — ing. Serv. ALS,

— Diana Ene — ing. Serv. ALS,

— Florica Tudose — economist, serv ALS.

Nota: nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă [cf. art. 137 alin. (2) lit. b) din HG 395/2016].

— Oferta depusă cu nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completarile ulterioare, raportat la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor şi/sau oricând pe parcursul evaluării acestor [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin: 1 500 000,00 RON fără TVA la nivel de: unul sau mai multe contracte. Prin produse similare se înțelege: motorina utilizată în motoarele cu ardere internă. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Autoritatea accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE, ca dovada preliminara a indeplinirii de catre operatorul economic a conditiilor/criteriilor stipulate, urmand ca, inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sa prezinte documentele care stau la baza informatiilor/datelor furnizate la solicitarea autoritatii contractante. In cazul ofertantilor nerezidenti, documentele vor fi insotite de o traducere a acestora in limba romana.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 07/06/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 07/10/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 07/06/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Potrivit art. 20 alin. (6) din HG nr. 395/2016, pentru completarea formularului DUAE, operatorii economici interesati pot accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=ro

Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmisa pe SICAP si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/email. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.

In situatia in care 2 sau mai multi operatori economici ale caror oferte au fost declarate admisibile din punct de vedere juridic, tehnic si economico-financiar de catre autoritatea contratanta, au ofertat preturile cele mai mici egale, autoritatea contractanta va solicita numai acelor operatori depunerea de noi oferte de pret, pe SICAP in sectiunea „Clarificari". Operatorii economici au dreptul sa imbunatateasca pretul ofertat anterior, urmind ca oferta care contine noul pret cel mai scazut sa fie declarata castigatoare. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire (in caz contrar, se considera acceptul tacit al acestora). In situatia in care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate in scris cu justificari si vor fi transmise autoritatii contractante respectand termenele prevazute de art. 161 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a caiilor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: A.B.A. Argeș-Vedea — Birou Juridic
Adresă: Calea Câmpulung nr. 6–8
Localitate: Pitești
Cod poștal: 110147
Țară: România
E-mail: gabriel.rosioru@daav.rowater.ro
Telefon: +40 248223449
Fax: +40 248220878
Adresă internet: http://www.rowater.ro/daarges.
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/05/2019