Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Dostawy - 21080-2020

Submission deadline has been amended by:  61668-2020
16/01/2020    S11

Polska-Żychlin: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

2020/S 011-021080

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Żychlin
Adres pocztowy: ul. Barlickiego 15
Miejscowość: Żychlin
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 99-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Anyszka
E-mail: sekretariat@gminazychlin.pl
Tel.: +48 243512032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.gminazychlin.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.gminazychlin.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 17 instalacji kolektorów słonecznych, 6 instalacji kotłów na biomasę w ramach Projektu pn. „Ochrona Powietrza w Gminie Żychlin"

Numer referencyjny: BPI.271.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 17 instalacji kolektorów słonecznych i 6 instalacji kotłów na biomasę w ramach Projektu pn. „Ochrona Powietrza w Gminie Żychlin Poprzez Zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na Budynkach Mieszkalnych i Użyteczności Publicznej”

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
09332000 Instalacje słoneczne
45331110 Instalowanie kotłów
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Żychlin- zgodnie z zestawieniem lokalizacji określonym w Programie Fukcjonalno-Użytkowym.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 17 instalacji kolektorów słonecznych i 6 instalacji kotłów na biomasę: wykonanie dokumentacji projektowych dla instalacji kolektorów słonecznych i instalacji kotłów na biomasę (pellet) w prywatnych budynkach mieszkalnych należących do mieszkańców Gminy Żychlin, dostawa urządzeń i elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się cztery zestawy instalacji, w ilościach:

•Zestaw I: 2 kolektory słoneczne płaskie, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 240 dm3 w ilości 11 szt.

•Zestaw II: 3 kolektory słoneczne płaskie, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. 270 dm3 w ilości 6 szt.

•Zestaw III: kocioł na biomasę (pellet) o mocy cieplnej minimum 15 kW z zasobnikiem paliwa o objętości min. 250 dm3 w ilości 3 szt.

•Zestaw IV: kocioł na biomasę (pellet) o mocy cieplnej minimum 20 kW z zasobnikiem paliwa o objętości min. 300 dm3 w ilości 3 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania zadania znajduje się w III cz. SIWZ zatytułowanej: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU). UWAGA: Zamawiający informuje, iż PFU w swojej treści zawiera również opis przedmiotu zamówienia dla dostawy i montażu wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 60 mikroisntalacji fotowoltaicznych na prywatnych nieruchomościach mieszkańców i 10 mikrointalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, które nie są objęte niniejszym postępowaniem przetargowym.

— ------Ze względu na ograniczoną liczbę znaków Zamawiający podaje w tej sekcji:

6.Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania, w tym podstawy, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 6.1.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych w art. 24 ust.1 pkt 12 – 23 ustawyPzp.6.2.Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1), 2), 4) lub 8) ustawy PZP, to jest Wykonawcę:6.2.1.w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. 2019 poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. 2019 poz. 498);6.2.2.który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;6.2.3.który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;6.2.4.który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.6.3.Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP.

Ciąg dalszy w sekcji III.1.1)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność kolektora słonecznego – SPR1 / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Temperatura stagnacji kolektora słonecznego – T1 / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność kotła – SPR2 / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, Numer projektu: WND-RPLD.04.01.02-10-0053/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający:zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp, może unieważnić postępowanie o udzielenie zmówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp).

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa wymogu w zakresie tego warunku.

— ---cd z sekcji: II.2.4 Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania.....

6.4.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 13 i 14, art.24 ust.1 pkt 16 - 20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.6.5.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 6.4. 6.6.W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy PZP przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.6.7.Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.6.8.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 6.9.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

— ---8.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Celem potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy składają:

8.1.wraz z ofertą oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym celem wstępnego potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust 1 ustawyPZP, tj.: spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (Wykonawcy mogą łącznie wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, natomiast brak podstaw wykluczenia wykazuje każdy oddzielnie).

8.1.1.Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesłanych danych: .pdf, .xls, .doc, .docx, .xps, .odt, rtf.

8.1.2.Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. Ciąg dalszy w sekcji: III.1.2)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)

UWAGA! W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku. UWAGA! W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:

— średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,-średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

10.1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania z ofertą, w wysokości:

10.1.1.5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

10.2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a)pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 83 9022 0007 0000 2408 2007 0009, pod tytułem: „Wadium OZE”. Kserokopię dowodu wpłaty zaleca się dołączyć do oferty. Za wadium skutecznie wniesione w pieniądzu Zamawiający uznaje wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego;

b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym;

c)gwarancjach bankowych;

d)gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).

10.3.Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny w swej treści wskazywać Gwaranta/Poręczyciela, beneficjenta, termin obowiązywania, kwotę gwarancji oraz musi zawierać klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnić bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty.

10.4.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z ofertą.

10.5.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

10.6.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

10.7.Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.

10.8.Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 10.1., w formie lub formach oraz w terminie, o których mowa w pkt 10.2. zostanie wykluczony z postępowania.

Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania, utraty oraz zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp i dokumenty postępowania.

— ---Cd z sekcji: III.1.1) Wykaz oświadczeń lub dokumentów

8.1.3.Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

8.1.4.Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz JEDZ w zakresie: Części II sekcje: A,B,C,D; Części III sekcje: A,B,C,D; Części IV sekcja: α; Części VI – podpis.

UWAGA: Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia określona została w Załączniku nr 2a do IDW.

Cd niżej:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

8.2.W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawyPzp Wykonawca przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23ustawyPzp w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy PZP, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie winno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ewentualnie – jeśli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego - elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej za zgodn. z oryginałem.

8.3.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

8.3.1.W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 5.2.2.SIWZ informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1miesiąc przed upływem terminu składania ofert; dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, ewentualnie – jeśli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego - elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodn.z oryginałem.

8.3.2.W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 5.2.3.1.SIWZ - wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 3 do IDW (Wykaz dostaw). Wykaz dostaw jako oświadczenie wykonawcy winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ewentualnie – jeśli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego - elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodn. z oryginałem, natomiast dowody/referencje - dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodn. z oryginałem przez Wykonawcę.

8.3.3.W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w pkt 5.2.3.2.SIWZ - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -w zakresie informacji określonych w Załączniku nr 4 do IDW SIWZ.

Ciąg dalszy w sekcji III.1.3)

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający określa, że ww. warunek będzie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

5.2.3.1.w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu (w formule dostawa z montażem lub robót budowlanych) co najmniej 10 instalacji kolektorów słonecznych oraz jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu (w formule dostawa z montażem lub robót budowlanych) co najmniej 5 instalacji kotłów na biomasę. Przez „jedno zamówienie” Zamawiający rozumie zamówienie wykonane w ramach jednej umowy. Zamawiający zaakceptuje również realizację obu ww. zakresów w ramach jednej umowy.

UWAGA! Wykonawca, który nabył doświadczenie będąc członkiem konsorcjum w uprzednio wykonanym zamówieniu, może posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i włącznie w przypadku, kiedy dane dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonał osobiście.

5.2.3.2.Skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające określone poniżej uprawnienia i kwalifikacje:

— projektant branży sanitarnej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz Wyjaśnienie poniżej) w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i sanitarnych,

— kierownik budowy (kierownik robót sanitarnych) – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz Wyjaśnienie poniżej) w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i sanitarnych.

WYJAŚNIENIE ! W przypadku każdych z ww. wymaganych uprawnień, Zamawiający jako „odpowiadające im uprawnienia budowlane” rozumie uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nabyte w drodze odpowiedniej procedury w odniesieniu do podmiotów będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2272).

UWAGA ! W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku.

UWAGA ! Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.

— ----Cd z sekcji III.1.2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów.

Wykaz osób jako oświadczenie Wykonawcy winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ewentualnie – jeśli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego - elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8.3.4.Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24. Ust.1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu na składania ofert.

Cd niżej:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8.3.5.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, ewentualnie – jeśli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego - elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8.3.6.zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, ewentualnie – jeśli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego - elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem

8.3.7.oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (według wzoru określonego załącznikiem nr 6 do IDW SIWZ). Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym elektronicznego, ewentualnie – jeśli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego - elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem;

8.3.8.oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (według wzoru określonego załącznikiem nr 6 do IDW SIWZ). Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym elektronicznego, ewentualnie – jeśli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego - elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem;

8.3.9.oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1170) (według wzoru określonego załącznikiem nr 6 do IDW SIWZ). Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym elektronicznego, ewentualnie – jeśli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego - elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem;

Cd w sekcji III.2.2)

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

19.1.Umowa w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą/wykonawcami zostanie zawarta wg wzoru stanowiącego rozdział II SIWZ – IPU.

19.2.Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

20.1.Zgodnie z art.144 UstawyPzp Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy–na zasadach określonych we wzorze umowy.

— ---Cd. z III.1.3) Wykaz oświadczeń lub dokumentów

8.3.10.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawyPzp –odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, ewentualnie – jeśli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego - elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryg.Cd w VI .3)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 205-498567
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/02/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/02/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Ofertę wraz z załącznikami określonymi w rozdziale 7.SIWZ - Opis sposobu przygotowania ofert, należy złożyć Zamawiającemu drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

12.5.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, sali nr 3, I piętro Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, dnia 18.02.2020 roku, o godzinie 12:00.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne - wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

17.1.Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto wynikającej z oferty.

— --Cd z sekcji III.2.2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów.

UWAGA: Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu na zdolności, którego Wykonawca się powoływał w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania tego podmiotu (dokumenty wymienione w pkt. 8.3.4-8.3.10). Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć wskazane w SIWZ dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków.

UWAGA: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 6.2., jeżeli:

8.3.10.1.Wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 8.3. w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2019 poz. 700). W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r., poz.986, z pózn. zm.) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 06 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 647 ze zmianami);

8.3.10.2. Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 8.3., które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

8.3.11.Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania techniczne określone przez Zamawiającego oraz pozwalające na sprawdzenie parametrów urządzeń określonych w kryteriach oceny ofert w rozdz. 14, tj.:

8.3.11.1. dokumenty wymienione od pkt a) do h) w dziale 8 SIWZ str. 15-16.

8.4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 8.3.1. może przedstawić inny dokument, o którym mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku opisanego w pkt 5.2.2. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, ewentualnie – jeśli oryginał oświadczenia nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego - elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

8.5.1.Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.4, składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

Ciąg dalszy w sekcji VI.4.3.)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

21.1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamów. oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej, których mowa w ww ustawie- Dział VI Środki ochrony prawnej–w zakresie postępowań o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11ust.8 ustawy Pzp. 21.2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamów. oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5ustawy Pzp.21.3.Środkami ochrony prawnej są:a)wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art.181ustawy Pzp.;b)odwołanie;c)skarga do sądu.21.4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ww. ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.21.5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem, lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.21.6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.21.7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.Szczegółowe kwestie dotyczące skargi uregulowane zostały w art.198a –198g ustawy Pzp.

— --Cd z sekcji VI.3) Wykaz oświadczeń lub dokumentów.

8.5.2.zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.5., 8.3.6. lub 8.3.10., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

8.5.2.1.nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

8.5.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.5. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

8.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/01/2020