29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 211-2021

04/01/2021    S1

Niemcy-Weil: Motopompy

2021/S 001-000211

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gemeinde Weil
Adres pocztowy: Landsberger Str. 15
Miejscowość: Weil
Kod NUTS: DE21E Landsberg am Lech
Kod pocztowy: 86947
Państwo: Niemcy
E-mail: wittlinger@weil.de
Tel.: +49 8195 / 9313-12
Faks: +49 8195 / 9313-30
Adresy internetowe:
Główny adres: www.weil.de
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.subreport.de/E52123348
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.subreport.de/E52123348
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Weil-Schwabhausen MLF

II.1.2)Główny kod CPV
34144213 Motopompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Lieferung mittleres Löschfahrzeug MLF nach DIN 14502, EN 1846 und 14530-25:2019-11 für die Feuerwehr Schwabhausen.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 231 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Fahrgestell

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144213 Motopompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE21E Landsberg am Lech
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Weil

II.2.4)Opis zamówienia:

Lieferung Fahrgestell für mittleres Löschfahrzeug MLF nach DIN 14502, EN 1846 und 14530-25:2019-11 für die Feuerwehr Schwabhausen.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Technischer Wert / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Qualität / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Wartung / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Umwelt / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Lieferfrist / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 71 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: tak
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aufbau

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144213 Motopompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE21E Landsberg am Lech
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Weil

II.2.4)Opis zamówienia:

Lieferung Aufbau für mittleres Löschfahrzeug MLF nach DIN 14502, EN 1846 und 14530-25:2019-11 für die Feuerwehr Schwabhausen.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Technischer Wert / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Qualität / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Wartung / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Lieferzeit / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 151 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: tak
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Beladung

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35100000 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE21E Landsberg am Lech
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Weil

II.2.4)Opis zamówienia:

Lieferung Beladungsteile für mittleres Löschfahrzeug MLF nach DIN 14502, EN 1846 und 14530-25:2019-11 für die Feuerwehr Schwabhausen.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Lieferzeit / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: tak
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nachweis über Berufsstand – Handwerksbetrieb

— Art:______________________ Eingetragen in Handwerksrolle:________________,

— Industrie- oder Handelsbetrieb,

— Industrie- und Handelskammer (Ort):__________________ Nr:______________,

— Handelsregistereintrag: Amtsgericht:__________________ Nr.______________.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/02/2021
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Niemiecki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/05/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/02/2021
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Rathaus Weil, Landsberger Straße 15, 86947 Weil

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Bieter sind nicht zugelassen.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Vergabekammer Südbayern
Miejscowość: München
Państwo: Niemcy
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Vergabekammer Südbayern
Miejscowość: München
Państwo: Niemcy
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Vergabekammer Südbayern
Miejscowość: München
Państwo: Niemcy
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/12/2020