Usługi - 211250-2014

Wyświetl widok skrócony

25/06/2014    S119

Belgia-Bruksela: Projekt pilotażowy dotyczący reguł pochodzenia dla bazy danych dostępu do rynku (MADB)

2014/S 119-211250

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Handlu, Dyrekcja G — Strategia Handlowa i Analizy Handlowe, Dostęp do Rynku
Adres pocztowy: CHAR 05/236, rue de la Loi 200
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Petros Sourmelis
Osoba do kontaktów: Signe Ratso
E-mail: trade-contracts@ec.europa.eu
Tel.: +32 22987935
Faks: +32 22967393

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Handlu, Dyrekcja G — Strategia Handlowa i Analizy Handlowe, Dostęp do Rynku
Adres pocztowy: CHAR 05/074, rue de la Loi 200
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: José Chantre
Osoba do kontaktów: Petros Sourmelis
E-mail: jose.chantre@ec.europa.eu
Tel.: +32 22969471
Adres internetowy: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Handlu, Dyrekcja G — Strategia Handlu i Analizy Handlowe, Dostęp do Rynku, Dział G3 — Dostęp do Rynku, Przemysł, Energetyka i Surowce
Adres pocztowy: CHAR 05/074, rue de la Loi 200
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Adres internetowy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=544

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Handlu, Dyrekcja A — Zasoby, Informacje i Koordynacja Polityki, Dział A.1 — Zasoby i Planowanie Strategiczne
Adres pocztowy: CHAR 07/173, rue de la Loi 200
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Philippe Duponteil
E-mail: trade-contracts@ec.europa.eu
Tel.: +32 22992155
Faks: +32 22921760
Adres internetowy: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Inny: polityka handlowa.
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Projekt pilotażowy dotyczący reguł pochodzenia dla bazy danych dostępu do rynku (MADB)
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamówienie obejmuje dostarczenie i aktualizację danych dotyczących reguł pochodzenia dla bazy danych dostępu do rynku (MADB) w roku 2015, mających zastosowanie do 25 wyznaczonych obszarów celnych.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 72300000 Usługi w zakresie danych

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Usługi dostarczenia i aktualizacji danych dotyczących reguł pochodzenia dla bazy danych dostępu do rynku (MADB) w roku 2015 będą obejmować towary importowane w następujących 25 obszarach celnych:
Algieria, Kanada, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Republika Dominikańska, Egipt, Honduras, Islandia, Izrael, Jamajka, Jordania, Liban, Mauritius, Meksyk, Maroko, Norwegia, Panama, Papua-Nowa Gwinea, Peru, Serbia, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Szwajcaria, Tunezja.
Szacunkowa wartość bez VAT: 75 000 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 9.12.2014. Zakończenie 31.12.2015

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Algieria
1)Krótki opis

Część 1 obejmuje dostarczenie danych dotyczących reguł pochodzenia mających zastosowanie w Algierii, które zostaną włączone do bazy danych dostępu do rynku (MADB). Informacje będą udostępniane poprzez wprowadzenie 4-cyfrowego lub 6-cyfrowego kodu HS (wg klasyfikacji Zharmonizowanego Systemu) lub opisu towarów. Baza danych dostępu do rynku jest dostępna w witrynie internetowej: http://madb.europa.eu

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 72300000 Usługi w zakresie danych

3)Wielkość lub zakres
Należy dostarczyć następujące dane, łączące obowiązujące reguły pochodzenia z odpowiednimi kodami systemu zharmonizowanego (HS), na najwyższym możliwym poziomie szczegółowości:
— stosowane stawki preferencyjne,
— wymogi formalne dotyczące dowodu preferencyjnego pochodzenia,
— obowiązujące reguły dotyczące procesów obróbki lub przetwarzania, którym są poddawane materiały niepochodzące, tak aby dany produkt mógł uzyskać status pochodzenia,
— dalsze reguły służące do określania pochodzenia (jeżeli mają zastosowanie).
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oferty można składać na 1, więcej niż 1 lub wszystkie części (obszary celne). Zwraca się uwagę, że oferenci składający ofertę na więcej niż 1 część muszą dostarczyć informacje lub dokumenty wspólne dla wszystkich części, których dotyczy oferta, tylko jeden raz.
Część nr: 2 Nazwa: Kanada
1)Krótki opis

Część 2 obejmuje dostarczenie danych dotyczących reguł pochodzenia mających zastosowanie w Kanadzie, które zostaną włączone do bazy danych dostępu do rynku (MADB). Informacje będą udostępniane poprzez wprowadzenie 4-cyfrowego lub 6-cyfrowego kodu HS (wg klasyfikacji Zharmonizowanego Systemu) lub opisu towarów. Baza danych dostępu do rynku jest dostępna w witrynie internetowej: http://madb.europa.eu

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 72300000 Usługi w zakresie danych

3)Wielkość lub zakres
Należy dostarczyć następujące dane, łączące obowiązujące reguły pochodzenia z odpowiednimi kodami systemu zharmonizowanego (HS), na najwyższym możliwym poziomie szczegółowości:
— stosowane stawki preferencyjne,
— wymogi formalne dotyczące dowodu preferencyjnego pochodzenia,
— obowiązujące reguły dotyczące procesów obróbki lub przetwarzania, którym są poddawane materiały niepochodzące, tak aby dany produkt mógł uzyskać status pochodzenia,
— dalsze reguły służące do określania pochodzenia (jeżeli mają zastosowanie).
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oferty można składać na 1, więcej niż 1 lub wszystkie części (obszary celne). Zwraca się uwagę, że oferenci składający ofertę na więcej niż 1 część muszą dostarczyć informacje lub dokumenty wspólne dla wszystkich części, których dotyczy oferta, tylko jeden raz.
Część nr: 3 Nazwa: Chile
1)Krótki opis

Część 3 obejmuje dostarczenie danych dotyczących reguł pochodzenia mających zastosowanie w Chile, które zostaną włączone do bazy danych dostępu do rynku (MADB). Informacje będą udostępniane poprzez wprowadzenie 4-cyfrowego lub 6-cyfrowego kodu HS (wg klasyfikacji Zharmonizowanego Systemu) lub opisu towarów. Baza danych dostępu do rynku jest dostępna w witrynie internetowej: http://madb.europa.eu

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 72300000 Usługi w zakresie danych

3)Wielkość lub zakres
Należy dostarczyć następujące dane, łączące obowiązujące reguły pochodzenia z odpowiednimi kodami systemu zharmonizowanego (HS), na najwyższym możliwym poziomie szczegółowości:
— stosowane stawki preferencyjne,
— wymogi formalne dotyczące dowodu preferencyjnego pochodzenia,
— obowiązujące reguły dotyczące procesów obróbki lub przetwarzania, którym są poddawane materiały niepochodzące, tak aby dany produkt mógł uzyskać status pochodzenia,
— dalsze reguły służące do określania pochodzenia (jeżeli mają zastosowanie).
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oferty można składać na 1, więcej niż 1 lub wszystkie części (obszary celne). Zwraca się uwagę, że oferenci składający ofertę na więcej niż 1 część muszą dostarczyć informacje lub dokumenty wspólne dla wszystkich części, których dotyczy oferta, tylko jeden raz.
Część nr: 4 Nazwa: Kolumbia
1)Krótki opis

Część 4 obejmuje dostarczenie danych dotyczących reguł pochodzenia mających zastosowanie w Kolumbii, które zostaną włączone do bazy danych dostępu do rynku (MADB). Informacje będą udostępniane poprzez wprowadzenie 4-cyfrowego lub 6-cyfrowego kodu HS (wg klasyfikacji Zharmonizowanego Systemu) lub opisu towarów. Baza danych dostępu do rynku jest dostępna w witrynie internetowej: http://madb.europa.eu

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 72300000 Usługi w zakresie danych

3)Wielkość lub zakres
Należy dostarczyć następujące dane, łączące obowiązujące reguły pochodzenia z odpowiednimi kodami systemu zharmonizowanego (HS), na najwyższym możliwym poziomie szczegółowości:
— stosowane stawki preferencyjne,
— wymogi formalne dotyczące dowodu preferencyjnego pochodzenia,
— obowiązujące reguły dotyczące procesów obróbki lub przetwarzania, którym są poddawane materiały niepochodzące, tak aby dany produkt mógł uzyskać status pochodzenia,
— dalsze reguły służące do określania pochodzenia (jeżeli mają zastosowanie).
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oferty można składać na 1, więcej niż 1 lub wszystkie części (obszary celne). Zwraca się uwagę, że oferenci składający ofertę na więcej niż 1 część muszą dostarczyć informacje lub dokumenty wspólne dla wszystkich części, których dotyczy oferta, tylko jeden raz.
Część nr: 5 Nazwa: Kostaryka
1)Krótki opis

Część 5 obejmuje dostarczenie danych dotyczących reguł pochodzenia mających zastosowanie w Kostaryce, które zostaną włączone do bazy danych dostępu do rynku (MADB). Informacje będą udostępniane poprzez wprowadzenie 4-cyfrowego lub 6-cyfrowego kodu HS (wg klasyfikacji Zharmonizowanego Systemu) lub opisu towarów. Baza danych dostępu do rynku jest dostępna w witrynie internetowej: http://madb.europa.eu

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 72300000 Usługi w zakresie danych

3)Wielkość lub zakres
Należy dostarczyć następujące dane, łączące obowiązujące reguły pochodzenia z odpowiednimi kodami systemu zharmonizowanego (HS), na najwyższym możliwym poziomie szczegółowości:
— stosowane stawki preferencyjne,
— wymogi formalne dotyczące dowodu preferencyjnego pochodzenia,
— obowiązujące reguły dotyczące procesów obróbki lub przetwarzania, którym są poddawane materiały niepochodzące, tak aby dany produkt mógł uzyskać status pochodzenia,
— dalsze reguły służące do określania pochodzenia (jeżeli mają zastosowanie).
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oferty można składać na 1, więcej niż 1 lub wszystkie części (obszary celne). Zwraca się uwagę, że oferenci składający ofertę na więcej niż 1 część muszą dostarczyć informacje lub dokumenty wspólne dla wszystkich części, których dotyczy oferta, tylko jeden raz.
Część nr: 6 Nazwa: Republika Dominikańska
1)Krótki opis

Część 6 obejmuje dostarczenie danych dotyczących reguł pochodzenia mających zastosowanie w Republice Dominikańskiej, które zostaną włączone do bazy danych dostępu do rynku (MADB). Informacje będą udostępniane poprzez wprowadzenie 4-cyfrowego lub 6-cyfrowego kodu HS (wg klasyfikacji Zharmonizowanego Systemu) lub opisu towarów. Baza danych dostępu do rynku jest dostępna w witrynie internetowej: http://madb.europa.eu

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 72300000 Usługi w zakresie danych

3)Wielkość lub zakres
Należy dostarczyć następujące dane, łączące obowiązujące reguły pochodzenia z odpowiednimi kodami systemu zharmonizowanego (HS), na najwyższym możliwym poziomie szczegółowości:
— stosowane stawki preferencyjne,
— wymogi formalne dotyczące dowodu preferencyjnego pochodzenia,
— obowiązujące reguły dotyczące procesów obróbki lub przetwarzania, którym są poddawane materiały niepochodzące, tak aby dany produkt mógł uzyskać status pochodzenia,
— dalsze reguły służące do określania pochodzenia (jeżeli mają zastosowanie).
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oferty można składać na 1, więcej niż 1 lub wszystkie części (obszary celne). Zwraca się uwagę, że oferenci składający ofertę na więcej niż 1 część muszą dostarczyć informacje lub dokumenty wspólne dla wszystkich części, których dotyczy oferta, tylko jeden raz.
Część nr: 7 Nazwa: Egipt
1)Krótki opis

Część 7 obejmuje dostarczenie danych dotyczących reguł pochodzenia mających zastosowanie w Egipcie, które zostaną włączone do bazy danych dostępu do rynku (MADB). Informacje będą udostępniane poprzez wprowadzenie 4-cyfrowego lub 6-cyfrowego kodu HS (wg klasyfikacji Zharmonizowanego Systemu) lub opisu towarów. Baza danych dostępu do rynku jest dostępna w witrynie internetowej: http://madb.europa.eu

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 72300000 Usługi w zakresie danych

3)Wielkość lub zakres
Należy dostarczyć następujące dane, łączące obowiązujące reguły pochodzenia z odpowiednimi kodami systemu zharmonizowanego (HS), na najwyższym możliwym poziomie szczegółowości:
— stosowane stawki preferencyjne,
— wymogi formalne dotyczące dowodu preferencyjnego pochodzenia,
— obowiązujące reguły dotyczące procesów obróbki lub przetwarzania, którym są poddawane materiały niepochodzące, tak aby dany produkt mógł uzyskać status pochodzenia,
— dalsze reguły służące do określania pochodzenia (jeżeli mają zastosowanie).
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oferty można składać na 1, więcej niż 1 lub wszystkie części (obszary celne). Zwraca się uwagę, że oferenci składający ofertę na więcej niż 1 część muszą dostarczyć informacje lub dokumenty wspólne dla wszystkich części, których dotyczy oferta, tylko jeden raz.
Część nr: 8 Nazwa: Honduras
1)Krótki opis

Część 8 obejmuje dostarczenie danych dotyczących reguł pochodzenia mających zastosowanie w Hondurasie, które zostaną włączone do bazy danych dostępu do rynku (MADB). Informacje będą udostępniane poprzez wprowadzenie 4-cyfrowego lub 6-cyfrowego kodu HS (wg klasyfikacji Zharmonizowanego Systemu) lub opisu towarów. Baza danych dostępu do rynku jest dostępna w witrynie internetowej: http://madb.europa.eu

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 72300000 Usługi w zakresie danych

3)Wielkość lub zakres
Należy dostarczyć następujące dane, łączące obowiązujące reguły pochodzenia z odpowiednimi kodami systemu zharmonizowanego (HS), na najwyższym możliwym poziomie szczegółowości:
— stosowane stawki preferencyjne,
— wymogi formalne dotyczące dowodu preferencyjnego pochodzenia,
— obowiązujące reguły dotyczące procesów obróbki lub przetwarzania, którym są poddawane materiały niepochodzące, tak aby dany produkt mógł uzyskać status pochodzenia,
— dalsze reguły służące do określania pochodzenia (jeżeli mają zastosowanie).
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oferty można składać na 1, więcej niż 1 lub wszystkie części (obszary celne). Zwraca się uwagę, że oferenci składający ofertę na więcej niż 1 część muszą dostarczyć informacje lub dokumenty wspólne dla wszystkich części, których dotyczy oferta, tylko jeden raz.
Część nr: 9 Nazwa: Islandia
1)Krótki opis

Część 9 obejmuje dostarczenie danych dotyczących reguł pochodzenia mających zastosowanie w Islandii, które zostaną włączone do bazy danych dostępu do rynku (MADB). Informacje będą udostępniane poprzez wprowadzenie 4-cyfrowego lub 6-cyfrowego kodu HS (wg klasyfikacji Zharmonizowanego Systemu) lub opisu towarów. Baza danych dostępu do rynku jest dostępna w witrynie internetowej: http://madb.europa.eu

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 72300000 Usługi w zakresie danych

3)Wielkość lub zakres
Należy dostarczyć następujące dane, łączące obowiązujące reguły pochodzenia z odpowiednimi kodami systemu zharmonizowanego (HS), na najwyższym możliwym poziomie szczegółowości:
— stosowane stawki preferencyjne,
— wymogi formalne dotyczące dowodu preferencyjnego pochodzenia,
— obowiązujące reguły dotyczące procesów obróbki lub przetwarzania, którym są poddawane materiały niepochodzące, tak aby dany produkt mógł uzyskać status pochodzenia,
— dalsze reguły służące do określania pochodzenia (jeżeli mają zastosowanie).
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oferty można składać na 1, więcej niż 1 lub wszystkie części (obszary celne). Zwraca się uwagę, że oferenci składający ofertę na więcej niż 1 część muszą dostarczyć informacje lub dokumenty wspólne dla wszystkich części, których dotyczy oferta, tylko jeden raz.
Część nr: 10 Nazwa: Izrael
1)Krótki opis

Część 10 obejmuje dostarczenie danych dotyczących reguł pochodzenia mających zastosowanie w Izraelu, które zostaną włączone do bazy danych dostępu do rynku (MADB). Informacje będą udostępniane poprzez wprowadzenie 4-cyfrowego lub 6-cyfrowego kodu HS (wg klasyfikacji Zharmonizowanego Systemu) lub opisu towarów. Baza danych dostępu do rynku jest dostępna w witrynie internetowej: http://madb.europa.eu

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 72300000 Usługi w zakresie danych

3)Wielkość lub zakres
Należy dostarczyć następujące dane, łączące obowiązujące reguły pochodzenia z odpowiednimi kodami systemu zharmonizowanego (HS), na najwyższym możliwym poziomie szczegółowości:
— stosowane stawki preferencyjne,
— wymogi formalne dotyczące dowodu preferencyjnego pochodzenia,
— obowiązujące reguły dotyczące procesów obróbki lub przetwarzania, którym są poddawane materiały niepochodzące, tak aby dany produkt mógł uzyskać status pochodzenia,
— dalsze reguły służące do określania pochodzenia (jeżeli mają zastosowanie).
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oferty można składać na 1, więcej niż 1 lub wszystkie części (obszary celne). Zwraca się uwagę, że oferenci składający ofertę na więcej niż 1 część muszą dostarczyć informacje lub dokumenty wspólne dla wszystkich części, których dotyczy oferta, tylko jeden raz.
Część nr: 11 Nazwa: Jamajka
1)Krótki opis

Część 11 obejmuje dostarczenie danych dotyczących reguł pochodzenia mających zastosowanie na Jamajce, które zostaną włączone do bazy danych dostępu do rynku (MADB). Informacje będą udostępniane poprzez wprowadzenie 4-cyfrowego lub 6-cyfrowego kodu HS (wg klasyfikacji Zharmonizowanego Systemu) lub opisu towarów. Baza danych dostępu do rynku jest dostępna w witrynie internetowej: http://madb.europa.eu

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 72300000 Usługi w zakresie danych

3)Wielkość lub zakres
Należy dostarczyć następujące dane, łączące obowiązujące reguły pochodzenia z odpowiednimi kodami systemu zharmonizowanego (HS), na najwyższym możliwym poziomie szczegółowości:
— stosowane stawki preferencyjne,
— wymogi formalne dotyczące dowodu preferencyjnego pochodzenia,
— obowiązujące reguły dotyczące procesów obróbki lub przetwarzania, którym są poddawane materiały niepochodzące, tak aby dany produkt mógł uzyskać status pochodzenia,
— dalsze reguły służące do określania pochodzenia (jeżeli mają zastosowanie).
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oferty można składać na 1, więcej niż 1 lub wszystkie części (obszary celne). Zwraca się uwagę, że oferenci składający ofertę na więcej niż 1 część muszą dostarczyć informacje lub dokumenty wspólne dla wszystkich części, których dotyczy oferta, tylko jeden raz.
Część nr: 12 Nazwa: Jordania
1)Krótki opis

Część 12 obejmuje dostarczenie danych dotyczących reguł pochodzenia mających zastosowanie w Jordanii, które zostaną włączone do bazy danych dostępu do rynku (MADB). Informacje będą udostępniane poprzez wprowadzenie 4-cyfrowego lub 6-cyfrowego kodu HS (wg klasyfikacji Zharmonizowanego Systemu) lub opisu towarów. Baza danych dostępu do rynku jest dostępna w witrynie internetowej: http://madb.europa.eu

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 72300000 Usługi w zakresie danych

3)Wielkość lub zakres
Należy dostarczyć następujące dane, łączące obowiązujące reguły pochodzenia z odpowiednimi kodami systemu zharmonizowanego (HS), na najwyższym możliwym poziomie szczegółowości:
— stosowane stawki preferencyjne,
— wymogi formalne dotyczące dowodu preferencyjnego pochodzenia,
— obowiązujące reguły dotyczące procesów obróbki lub przetwarzania, którym są poddawane materiały niepochodzące, tak aby dany produkt mógł uzyskać status pochodzenia,
— dalsze reguły służące do określania pochodzenia (jeżeli mają zastosowanie).
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oferty można składać na 1, więcej niż 1 lub wszystkie części (obszary celne). Zwraca się uwagę, że oferenci składający ofertę na więcej niż 1 część muszą dostarczyć informacje lub dokumenty wspólne dla wszystkich części, których dotyczy oferta, tylko jeden raz.
Część nr: 13 Nazwa: Liban
1)Krótki opis

Część 13 obejmuje dostarczenie danych dotyczących reguł pochodzenia mających zastosowanie w Libanie, które zostaną włączone do bazy danych dostępu do rynku (MADB). Informacje będą udostępniane poprzez wprowadzenie 4-cyfrowego lub 6-cyfrowego kodu HS (wg klasyfikacji Zharmonizowanego Systemu) lub opisu towarów. Baza danych dostępu do rynku jest dostępna w witrynie internetowej: http://madb.europa.eu

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 72300000 Usługi w zakresie danych

3)Wielkość lub zakres
Należy dostarczyć następujące dane, łączące obowiązujące reguły pochodzenia z odpowiednimi kodami systemu zharmonizowanego (HS), na najwyższym możliwym poziomie szczegółowości:
— stosowane stawki preferencyjne,
— wymogi formalne dotyczące dowodu preferencyjnego pochodzenia,
— obowiązujące reguły dotyczące procesów obróbki lub przetwarzania, którym są poddawane materiały niepochodzące, tak aby dany produkt mógł uzyskać status pochodzenia,
— dalsze reguły służące do określania pochodzenia (jeżeli mają zastosowanie).
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oferty można składać na 1, więcej niż 1 lub wszystkie części (obszary celne). Zwraca się uwagę, że oferenci składający ofertę na więcej niż 1 część muszą dostarczyć informacje lub dokumenty wspólne dla wszystkich części, których dotyczy oferta, tylko jeden raz.
Część nr: 14 Nazwa: Mauritius
1)Krótki opis

Część 14 obejmuje dostarczenie danych dotyczących reguł pochodzenia mających zastosowanie w Mauritiusie, które zostaną włączone do bazy danych dostępu do rynku (MADB). Informacje będą udostępniane poprzez wprowadzenie 4-cyfrowego lub 6-cyfrowego kodu HS (wg klasyfikacji Zharmonizowanego Systemu) lub opisu towarów. Baza danych dostępu do rynku jest dostępna w witrynie internetowej: http://madb.europa.eu

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 72300000 Usługi w zakresie danych

3)Wielkość lub zakres
Należy dostarczyć następujące dane, łączące obowiązujące reguły pochodzenia z odpowiednimi kodami systemu zharmonizowanego (HS), na najwyższym możliwym poziomie szczegółowości:
— stosowane stawki preferencyjne,
— wymogi formalne dotyczące dowodu preferencyjnego pochodzenia,
— obowiązujące reguły dotyczące procesów obróbki lub przetwarzania, którym są poddawane materiały niepochodzące, tak aby dany produkt mógł uzyskać status pochodzenia,
— dalsze reguły służące do określania pochodzenia (jeżeli mają zastosowanie).
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oferty można składać na 1, więcej niż 1 lub wszystkie części (obszary celne). Zwraca się uwagę, że oferenci składający ofertę na więcej niż 1 część muszą dostarczyć informacje lub dokumenty wspólne dla wszystkich części, których dotyczy oferta, tylko jeden raz.
Część nr: 15 Nazwa: Meksyk
1)Krótki opis

Część 15 obejmuje dostarczenie danych dotyczących reguł pochodzenia mających zastosowanie w Meksyku, które zostaną włączone do bazy danych dostępu do rynku (MADB). Informacje będą udostępniane poprzez wprowadzenie 4-cyfrowego lub 6-cyfrowego kodu HS (wg klasyfikacji Zharmonizowanego Systemu) lub opisu towarów. Baza danych dostępu do rynku jest dostępna w witrynie internetowej: http://madb.europa.eu

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 72300000 Usługi w zakresie danych

3)Wielkość lub zakres
Należy dostarczyć następujące dane, łączące obowiązujące reguły pochodzenia z odpowiednimi kodami systemu zharmonizowanego (HS), na najwyższym możliwym poziomie szczegółowości:
— stosowane stawki preferencyjne,
— wymogi formalne dotyczące dowodu preferencyjnego pochodzenia,
— obowiązujące reguły dotyczące procesów obróbki lub przetwarzania, którym są poddawane materiały niepochodzące, tak aby dany produkt mógł uzyskać status pochodzenia,
— dalsze reguły służące do określania pochodzenia (jeżeli mają zastosowanie).
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oferty można składać na 1, więcej niż 1 lub wszystkie części (obszary celne). Zwraca się uwagę, że oferenci składający ofertę na więcej niż 1 część muszą dostarczyć informacje lub dokumenty wspólne dla wszystkich części, których dotyczy oferta, tylko jeden raz.
Część nr: 16 Nazwa: Maroko
1)Krótki opis

Część 16 obejmuje dostarczenie danych dotyczących reguł pochodzenia mających zastosowanie w Maroku, które zostaną włączone do bazy danych dostępu do rynku (MADB). Informacje będą udostępniane poprzez wprowadzenie 4-cyfrowego lub 6-cyfrowego kodu HS (wg klasyfikacji Zharmonizowanego Systemu) lub opisu towarów. Baza danych dostępu do rynku jest dostępna w witrynie internetowej: http://madb.europa.eu

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 72300000 Usługi w zakresie danych

3)Wielkość lub zakres
Należy dostarczyć następujące dane, łączące obowiązujące reguły pochodzenia z odpowiednimi kodami systemu zharmonizowanego (HS), na najwyższym możliwym poziomie szczegółowości:
— stosowane stawki preferencyjne,
— wymogi formalne dotyczące dowodu preferencyjnego pochodzenia,
— obowiązujące reguły dotyczące procesów obróbki lub przetwarzania, którym są poddawane materiały niepochodzące, tak aby dany produkt mógł uzyskać status pochodzenia,
— dalsze reguły służące do określania pochodzenia (jeżeli mają zastosowanie).
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oferty można składać na 1, więcej niż 1 lub wszystkie części (obszary celne). Zwraca się uwagę, że oferenci składający ofertę na więcej niż 1 część muszą dostarczyć informacje lub dokumenty wspólne dla wszystkich części, których dotyczy oferta, tylko jeden raz.
Część nr: 17 Nazwa: Norwegia
1)Krótki opis

Część 17 obejmuje dostarczenie danych dotyczących reguł pochodzenia mających zastosowanie w Norwegii, które zostaną włączone do bazy danych dostępu do rynku (MADB). Informacje będą udostępniane poprzez wprowadzenie 4-cyfrowego lub 6-cyfrowego kodu HS (wg klasyfikacji Zharmonizowanego Systemu) lub opisu towarów. Baza danych dostępu do rynku jest dostępna w witrynie internetowej: http://madb.europa.eu

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 72300000 Usługi w zakresie danych

3)Wielkość lub zakres
Należy dostarczyć następujące dane, łączące obowiązujące reguły pochodzenia z odpowiednimi kodami systemu zharmonizowanego (HS), na najwyższym możliwym poziomie szczegółowości:
— stosowane stawki preferencyjne,
— wymogi formalne dotyczące dowodu preferencyjnego pochodzenia,
— obowiązujące reguły dotyczące procesów obróbki lub przetwarzania, którym są poddawane materiały niepochodzące, tak aby dany produkt mógł uzyskać status pochodzenia,
— dalsze reguły służące do określania pochodzenia (jeżeli mają zastosowanie).
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oferty można składać na 1, więcej niż 1 lub wszystkie części (obszary celne). Zwraca się uwagę, że oferenci składający ofertę na więcej niż 1 część muszą dostarczyć informacje lub dokumenty wspólne dla wszystkich części, których dotyczy oferta, tylko jeden raz.
Część nr: 18 Nazwa: Panama
1)Krótki opis

Część 18 obejmuje dostarczenie danych dotyczących reguł pochodzenia mających zastosowanie w Panamie, które zostaną włączone do bazy danych dostępu do rynku (MADB). Informacje będą udostępniane poprzez wprowadzenie 4-cyfrowego lub 6-cyfrowego kodu HS (wg klasyfikacji Zharmonizowanego Systemu) lub opisu towarów. Baza danych dostępu do rynku jest dostępna w witrynie internetowej: http://madb.europa.eu

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 72300000 Usługi w zakresie danych

3)Wielkość lub zakres
Należy dostarczyć następujące dane, łączące obowiązujące reguły pochodzenia z odpowiednimi kodami systemu zharmonizowanego (HS), na najwyższym możliwym poziomie szczegółowości:
— stosowane stawki preferencyjne,
— wymogi formalne dotyczące dowodu preferencyjnego pochodzenia,
— obowiązujące reguły dotyczące procesów obróbki lub przetwarzania, którym są poddawane materiały niepochodzące, tak aby dany produkt mógł uzyskać status pochodzenia,
— dalsze reguły służące do określania pochodzenia (jeżeli mają zastosowanie).
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oferty można składać na 1, więcej niż 1 lub wszystkie części (obszary celne). Zwraca się uwagę, że oferenci składający ofertę na więcej niż 1 część muszą dostarczyć informacje lub dokumenty wspólne dla wszystkich części, których dotyczy oferta, tylko jeden raz.
Część nr: 19 Nazwa: Papua-Nowa Gwinea
1)Krótki opis

Część 19 obejmuje dostarczenie danych dotyczących reguł pochodzenia mających zastosowanie w Papui-Nowej Gwinei, które zostaną włączone do bazy danych dostępu do rynku (MADB). Informacje będą udostępniane poprzez wprowadzenie 4-cyfrowego lub 6-cyfrowego kodu HS (wg klasyfikacji Zharmonizowanego Systemu) lub opisu towarów. Baza danych dostępu do rynku jest dostępna w witrynie internetowej: http://madb.europa.eu

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 72300000 Usługi w zakresie danych

3)Wielkość lub zakres
Należy dostarczyć następujące dane, łączące obowiązujące reguły pochodzenia z odpowiednimi kodami systemu zharmonizowanego (HS), na najwyższym możliwym poziomie szczegółowości:
— stosowane stawki preferencyjne,
— wymogi formalne dotyczące dowodu preferencyjnego pochodzenia,
— obowiązujące reguły dotyczące procesów obróbki lub przetwarzania, którym są poddawane materiały niepochodzące, tak aby dany produkt mógł uzyskać status pochodzenia,
— dalsze reguły służące do określania pochodzenia (jeżeli mają zastosowanie).
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oferty można składać na 1, więcej niż 1 lub wszystkie części (obszary celne). Zwraca się uwagę, że oferenci składający ofertę na więcej niż 1 część muszą dostarczyć informacje lub dokumenty wspólne dla wszystkich części, których dotyczy oferta, tylko jeden raz.
Część nr: 20 Nazwa: Peru
1)Krótki opis

Część 20 obejmuje dostarczenie danych dotyczących reguł pochodzenia mających zastosowanie w Peru, które zostaną włączone do bazy danych dostępu do rynku (MADB). Informacje będą udostępniane poprzez wprowadzenie 4-cyfrowego lub 6-cyfrowego kodu HS (wg klasyfikacji Zharmonizowanego Systemu) lub opisu towarów. Baza danych dostępu do rynku jest dostępna w witrynie internetowej: http://madb.europa.eu

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 72300000 Usługi w zakresie danych

3)Wielkość lub zakres
Należy dostarczyć następujące dane, łączące obowiązujące reguły pochodzenia z odpowiednimi kodami systemu zharmonizowanego (HS), na najwyższym możliwym poziomie szczegółowości:
— stosowane stawki preferencyjne,
— wymogi formalne dotyczące dowodu preferencyjnego pochodzenia,
— obowiązujące reguły dotyczące procesów obróbki lub przetwarzania, którym są poddawane materiały niepochodzące, tak aby dany produkt mógł uzyskać status pochodzenia,
— dalsze reguły służące do określania pochodzenia (jeżeli mają zastosowanie).
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oferty można składać na 1, więcej niż 1 lub wszystkie części (obszary celne). Zwraca się uwagę, że oferenci składający ofertę na więcej niż 1 część muszą dostarczyć informacje lub dokumenty wspólne dla wszystkich części, których dotyczy oferta, tylko jeden raz.
Część nr: 21 Nazwa: Serbia
1)Krótki opis

Część 21 obejmuje dostarczenie danych dotyczących reguł pochodzenia mających zastosowanie w Serbii, które zostaną włączone do bazy danych dostępu do rynku (MADB). Informacje będą udostępniane poprzez wprowadzenie 4-cyfrowego lub 6-cyfrowego kodu HS (wg klasyfikacji Zharmonizowanego Systemu) lub opisu towarów. Baza danych dostępu do rynku jest dostępna w witrynie internetowej: http://madb.europa.eu

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 72300000 Usługi w zakresie danych

3)Wielkość lub zakres
Należy dostarczyć następujące dane, łączące obowiązujące reguły pochodzenia z odpowiednimi kodami systemu zharmonizowanego (HS), na najwyższym możliwym poziomie szczegółowości:
— stosowane stawki preferencyjne,
— wymogi formalne dotyczące dowodu preferencyjnego pochodzenia,
— obowiązujące reguły dotyczące procesów obróbki lub przetwarzania, którym są poddawane materiały niepochodzące, tak aby dany produkt mógł uzyskać status pochodzenia,
— dalsze reguły służące do określania pochodzenia (jeżeli mają zastosowanie).
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oferty można składać na 1, więcej niż 1 lub wszystkie części (obszary celne). Zwraca się uwagę, że oferenci składający ofertę na więcej niż 1 część muszą dostarczyć informacje lub dokumenty wspólne dla wszystkich części, których dotyczy oferta, tylko jeden raz.
Część nr: 22 Nazwa: Republika Południowej Afryki
1)Krótki opis

Część 22 obejmuje dostarczenie danych dotyczących reguł pochodzenia mających zastosowanie w Republice Południowej Afryki, które zostaną włączone do bazy danych dostępu do rynku (MADB). Informacje będą udostępniane poprzez wprowadzenie 4-cyfrowego lub 6-cyfrowego kodu HS (wg klasyfikacji Zharmonizowanego Systemu) lub opisu towarów. Baza danych dostępu do rynku jest dostępna w witrynie internetowej: http://madb.europa.eu

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 72300000 Usługi w zakresie danych

3)Wielkość lub zakres
Należy dostarczyć następujące dane, łączące obowiązujące reguły pochodzenia z odpowiednimi kodami systemu zharmonizowanego (HS), na najwyższym możliwym poziomie szczegółowości:
— stosowane stawki preferencyjne,
— wymogi formalne dotyczące dowodu preferencyjnego pochodzenia,
— obowiązujące reguły dotyczące procesów obróbki lub przetwarzania, którym są poddawane materiały niepochodzące, tak aby dany produkt mógł uzyskać status pochodzenia,
— dalsze reguły służące do określania pochodzenia (jeżeli mają zastosowanie).
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oferty można składać na 1, więcej niż 1 lub wszystkie części (obszary celne). Zwraca się uwagę, że oferenci składający ofertę na więcej niż 1 część muszą dostarczyć informacje lub dokumenty wspólne dla wszystkich części, których dotyczy oferta, tylko jeden raz.
Część nr: 23 Nazwa: Korea Południowa
1)Krótki opis

Część 23 obejmuje dostarczenie danych dotyczących reguł pochodzenia mających zastosowanie w Korei Południowej, które zostaną włączone do bazy danych dostępu do rynku (MADB). Informacje będą udostępniane poprzez wprowadzenie 4-cyfrowego lub 6-cyfrowego kodu HS (wg klasyfikacji Zharmonizowanego Systemu) lub opisu towarów. Baza danych dostępu do rynku jest dostępna w witrynie internetowej: http://madb.europa.eu

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 72300000 Usługi w zakresie danych

3)Wielkość lub zakres
Należy dostarczyć następujące dane, łączące obowiązujące reguły pochodzenia z odpowiednimi kodami systemu zharmonizowanego (HS), na najwyższym możliwym poziomie szczegółowości:
— stosowane stawki preferencyjne,
— wymogi formalne dotyczące dowodu preferencyjnego pochodzenia,
— obowiązujące reguły dotyczące procesów obróbki lub przetwarzania, którym są poddawane materiały niepochodzące, tak aby dany produkt mógł uzyskać status pochodzenia,
— dalsze reguły służące do określania pochodzenia (jeżeli mają zastosowanie).
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oferty można składać na 1, więcej niż 1 lub wszystkie części (obszary celne). Zwraca się uwagę, że oferenci składający ofertę na więcej niż 1 część muszą dostarczyć informacje lub dokumenty wspólne dla wszystkich części, których dotyczy oferta, tylko jeden raz.
Część nr: 24 Nazwa: Szwajcaria
1)Krótki opis

Część 24 obejmuje dostarczenie danych dotyczących reguł pochodzenia mających zastosowanie w Szwajcarii, które zostaną włączone do bazy danych dostępu do rynku (MADB). Informacje będą udostępniane poprzez wprowadzenie 4-cyfrowego lub 6-cyfrowego kodu HS (wg klasyfikacji Zharmonizowanego Systemu) lub opisu towarów. Baza danych dostępu do rynku jest dostępna w witrynie internetowej: http://madb.europa.eu

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 72300000 Usługi w zakresie danych

3)Wielkość lub zakres
Należy dostarczyć następujące dane, łączące obowiązujące reguły pochodzenia z odpowiednimi kodami systemu zharmonizowanego (HS), na najwyższym możliwym poziomie szczegółowości:
— stosowane stawki preferencyjne,
— wymogi formalne dotyczące dowodu preferencyjnego pochodzenia,
— obowiązujące reguły dotyczące procesów obróbki lub przetwarzania, którym są poddawane materiały niepochodzące, tak aby dany produkt mógł uzyskać status pochodzenia,
— dalsze reguły służące do określania pochodzenia (jeżeli mają zastosowanie).
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oferty można składać na 1, więcej niż 1 lub wszystkie części (obszary celne). Zwraca się uwagę, że oferenci składający ofertę na więcej niż 1 część muszą dostarczyć informacje lub dokumenty wspólne dla wszystkich części, których dotyczy oferta, tylko jeden raz.
Część nr: 25 Nazwa: Tunezja
1)Krótki opis

Część 25 obejmuje dostarczenie danych dotyczących reguł pochodzenia mających zastosowanie w Tunezji, które zostaną włączone do bazy danych dostępu do rynku (MADB). Informacje będą udostępniane poprzez wprowadzenie 4-cyfrowego lub 6-cyfrowego kodu HS (wg klasyfikacji Zharmonizowanego Systemu) lub opisu towarów. Baza danych dostępu do rynku jest dostępna w witrynie internetowej: http://madb.europa.eu

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 72300000 Usługi w zakresie danych

3)Wielkość lub zakres
Należy dostarczyć następujące dane, łączące obowiązujące reguły pochodzenia z odpowiednimi kodami systemu zharmonizowanego (HS), na najwyższym możliwym poziomie szczegółowości:
— stosowane stawki preferencyjne,
— wymogi formalne dotyczące dowodu preferencyjnego pochodzenia,
— obowiązujące reguły dotyczące procesów obróbki lub przetwarzania, którym są poddawane materiały niepochodzące, tak aby dany produkt mógł uzyskać status pochodzenia,
— dalsze reguły służące do określania pochodzenia (jeżeli mają zastosowanie).
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Oferty można składać na 1, więcej niż 1 lub wszystkie części (obszary celne). Zwraca się uwagę, że oferenci składający ofertę na więcej niż 1 część muszą dostarczyć informacje lub dokumenty wspólne dla wszystkich części, których dotyczy oferta, tylko jeden raz.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Warunki zamówień Komisji na usługi. Warunki płatności podane są w specyfikacji.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Od uczestników nie wymaga się żadnej szczególnej formy prawnej. Niemniej każdy usługodawca będzie zobowiązany do ponoszenia solidarnej odpowiedzialności na mocy umowy.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: oferenci zostają wykluczeni z uczestnictwa w niniejszej procedurze przetargowej jeżeli:
a) znajdują się w stanie upadłości lub w trakcie likwidacji albo ich działalnością zarządza sąd, prowadzą postępowanie układowe z wierzycielami, zawiesili działalność gospodarczą, prowadzone jest wobec nich postępowanie sądowe dotyczące tych kwestii, bądź też znajdują się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych lub wykonawczych;
b) zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo naruszające zasady etyki zawodowej;
c) dopuścili się poważnego uchybienia zawodowego dowiedzionego za pomocą wszelkich właściwych środków, których wykorzystanie instytucja zamawiająca może uzasadnić;
d) nie wypełnili swoich obowiązków w zakresie płacenia składek na ubezpieczenie społeczne lub podatków zgodnie z przepisami państwa, w którym mają siedzibę, lub państwa instytucji zamawiającej lub państwa, w którym zamówienie ma zostać zrealizowane;
e) wydany został w stosunku do nich prawomocny wyrok (res judicata) za nadużycia finansowe, korupcję, udział w organizacji przestępczej, pranie pieniędzy lub jakąkolwiek inną nielegalną działalność naruszającą interesy finansowe Unii;
f) podlegają karze administracyjnej za dostarczenie nieprawdziwych informacji wymaganych przez instytucję zamawiającą jako warunek uczestnictwa w procedurze udzielenia zamówień lub nie dostarczyli takich informacji, bądź zostali uznani za winnych poważnego naruszenia zobowiązań wynikających z innych zamówień finansowanych z budżetu.
Zamówień nie udziela się kandydatom lub oferentom, którzy w związku z procedurą udzielania zamówień:
a) pozostają w konflikcie interesów;
b) są winni wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych przez instytucję zamawiającą jako warunek udziału w procedurze udzielania zamówień lub nie złożyli tych informacji;
c) znajdują się w jednej z sytuacji powodujących wykluczenie, określonych na początku pkt 11 [lit. a)–f)].
Oferenci muszą zaświadczyć, że nie znajdują się w żadnej z wyżej wymienionych sytuacji. Jednakże oferenci powinni wiedzieć, że instytucja zamawiająca — ilekroć ma wątpliwości, czy oferent, który ma zostać wybrany na wykonawcę zamówienia, znajduje się w jednej z sytuacji skutkujących wykluczeniem — może zażądać następujących dowodów na potwierdzenie treści honorowego oświadczenia:
— w odniesieniu do lit. a), b) lub e): aktualny odpis z rejestru sądowego, lub jeżeli to niemożliwe, aktualny równoważny dokument wydany przez organ sądowy lub administracyjny w kraju pochodzenia, stwierdzający, że wymogi te zostały spełnione,
— w odniesieniu do lit. d): aktualne zaświadczenie wydane przez właściwy organ danego państwa.
Jeżeli tego rodzaju dokumentów nie wydaje się w danym kraju, można je zastąpić oświadczeniem pod przysięgą lub, w przypadku jego braku, formalnym oświadczeniem, złożonym przez zainteresowaną stronę przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem lub właściwym organem zawodowym w jej kraju pochodzenia.
W zależności od ustawodawstwa krajowego państwa, w którym oferent lub kandydat ma siedzibę, dokumenty określone w powyższych 2 akapitach odnoszą się do osób prawnych i/lub osób fizycznych oraz, jeżeli zostanie to uznane za konieczne przez instytucję zamawiającą, do dyrektorów spółki lub jakiejkolwiek osoby upoważnionej do reprezentacji, podejmowania decyzji lub kontroli w stosunku do kandydata lub oferenta.
W przypadku gdy oferent jest konsorcjum przedsiębiorstw lub grup usługodawców, powyższe informacje należy dostarczyć w odniesieniu do każdego członka lub grupy.
Niemniej instytucja zamawiająca może odstąpić od wymogu przedłożenia dowodów przez kandydata lub oferenta, jeżeli zostały już one przedłożone do celów innej procedury udzielenia zamówienia, oraz pod warunkiem że dokumenty te zostały wystawione nie wcześniej niż z 1-rocznym wyprzedzeniem i są nadal aktualne. W takich okolicznościach kandydat lub oferent musi złożyć honorowe oświadczenie, że dowody te zostały już przedłożone w ramach wcześniejszej procedury udzielenia zamówienia, podać numer referencyjny tej procedury i potwierdzić, że jego sytuacja nie uległa zmianie. Powyższe informacje muszą znaleźć się w specyfikacji przetargowej.

Należy zapoznać się z treścią witryny internetowej e-Certis, w której podano dokładne informacje na temat wymaganych certyfikatów i poświadczeń: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: — wystarczająca zdolność ekonomiczna i finansowa do zagwarantowania ciągłości i rzetelności wykonawstwa przez cały przewidziany czas trwania umowy,
— wiarygodność przedstawionych środków łagodzących w celu wyeliminowania ewentualnych rozbieżności w dowodach przedstawionych w odniesieniu do powyższych kryteriów.
Dowodem zdolności ekonomicznej i finansowej może być w szczególności 1 lub kilka z poniższych dokumentów:
a) odpowiednie wyciągi z banków;
b) sprawozdania finansowe z 3 ostatnich lat, za które zamknięto księgi rachunkowe;
c) oświadczenie o całkowitym obrocie oraz o obrocie dotyczącym usług objętych niniejszym zamówieniem, za okres ostatnich 3 lat obrotowych.
Komisja może zwolnić kandydata lub oferenta z obowiązku przedstawienia dowodów w formie dokumentów wymienionych powyżej, jeżeli takie dowody zostały już przedstawione do celów innego postępowania przetargowego i są nadal ważne.
Jeżeli z wyjątkowych powodów, które Komisja uzna za uzasadnione, oferent lub kandydat nie może dostarczyć wymaganych dokumentów, swoją zdolność ekonomiczną i finansową może on udowodnić w inny sposób, który Komisji uzna za właściwy.
Jeżeli ekonomiczne i finansowe kryteria wyboru są spełnione dzięki oparciu się na zdolnościach osób trzecich i jeżeli takiemu wykonawcy zostanie udzielone zamówienie, Komisja może wymagać, by strona ta podpisała umowę (staje się ona wówczas wykonawcą) lub, opcjonalnie, by złożyła solidarną gwarancję płatną na pierwsze wezwanie. Jeżeli strona trzecia decyduje się na podpisanie umowy, powinna udowodnić, że nie znajduje się w żadnej sytuacji powodującej wykluczenie i że posiada dostęp do rynku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: do oceny na podstawie kryteriów udzielenia zamówienia zostaną przedstawione jedynie oferty spełniające wszystkie kryteria wyłączenia i wyboru.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
minimalny poziom wymaganych standardów zawodowych i technicznych:
gruntowna wiedza fachowa zespołu i doświadczenie zawodowe w realizacji zadań wyszczególnionych w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu;
gruntowna wiedza w dziedzinie ceł i podatków;
gruntowna znajomość zharmonizowanego systemu; w tym praktyczne doświadczenie w klasyfikowaniu towarów;
gruntowna znajomość struktury tabeli stawek celnych dla obszarów celnych wymienionych w pkt 4, których dotyczy oferta, pod względem nomenklatury zharmonizowanego systemu i podpodziałów, częstotliwości zmian, charakteru stawek celnych (specyficzne lub „ad valorem”), reguł pochodzenia oraz wszelkich innych informacji;
możliwości dostarczenia i zebrania danych dotyczących reguł pochodzenia w państwach nienależących do UE w formacie elektronicznym;
gruntowna znajomość struktur technologii informatycznych niezbędnych do tworzenia kompatybilnych krajowych zbiorów danych: XML, XML Schema, XHTML, CSS, relacyjnych baz danych.
Kwalifikacje techniczne i zawodowe podmiotów gospodarczych mogą być uznane na podstawie następujących dokumentów:
a) szczegółowe dane dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wszystkich ekspertów proponowanych do świadczenia usług (do oferty należy dołączyć szczegółowe życiorysy). Dane te powinny wyraźnie wskazywać: co najmniej 1-roczne doświadczenie w wykonywaniu podobnych zadań oraz wiedzę w dziedzinie:
1) prawa handlowego i procedur celnych w ujęciu ogólnym;
2) zharmonizowanego systemu klasyfikacji towarów; w tym praktyczne doświadczenie w klasyfikowaniu towarów;
3) przetwarzania danych; oraz
4) ceł i podatków ogólnie;
b) wykaz najważniejszych podobnych projektów, za realizację których wnioskodawca był bezpośrednio odpowiedzialny w ciągu ostatnich 3 lat, dokumentujący kompetencje i doświadczenie w dziedzinie:
1) prawodawstwa związanego z handlem;
2) klasyfikacji towarów;
3) przetwarzania danych; oraz
4) ceł i podatków ogólnie;
c) dokumenty towarzyszące, wskazujące gruntowną znajomość technologii informatycznych niezbędnych do tworzenia kompatybilnych krajowych zbiorów danych: XML, XML Schema, XHTML, CSS, relacyjnych baz danych.
Oferent musi wykazać znajomość danej dziedziny przez załączenie do oferty przykładowego 1 kompletnego zbioru danych lub kilku takich zbiorów na płycie CD-ROM. Jest to obowiązkowy element oferty;
d) potwierdzenie oferenta, że zastosuje normy techniczne określone w niniejszym zakresie wymagań i obowiązków.
Jeżeli oferent ma zamiar zlecić podwykonawstwo lub w inny sposób wykorzystać możliwości innych podmiotów, musi on w takim przypadku udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, na przykład przez przedstawienie zobowiązania tych podmiotów do udostępnienia mu tych zasobów.
Jeżeli oferent, którego ofertę przyjęto jest osobą fizyczną, spółką osób fizycznych lub indywidualnym podmiotem gospodarczym, oczekuje się od niego wykazania, że zagwarantowana może zostać ciągłość usług. Instytucja zamawiająca rozpatrzy, między innymi, ryzyko dla pozytywnej realizacji projektu, które może zostać spowodowane śmiercią lub rezygnacją 1 lub kilku zaangażowanych osób fizycznych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
do oceny na podstawie kryteriów udzielenia zamówienia zostaną przedstawione jedynie oferty spełniające wszystkie kryteria wyłączenia i wyboru.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
TRADE14/G3/G08.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 6.8.2014 - 16:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
13.8.2014 - 16:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 10.9.2014 - 11:30

Miejscowość:

Komisja Europejska, DS ds. Handlu, budynek im. Karola Wielkiego, rue de la Loi 170, 1040 Bruksela, BELGIA.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: wnioski należy składać w takim terminie, aby Komisja otrzymała je najpóźniej 12.08.2014. Wnioski należy składać wyłącznie listownie na nazwisko i adres podane w pkt I.1.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Dokumentację przetargową i ewentualnie dodatkowe dokumenty oraz informacje oferenci mogą pobrać z witryny internetowej DG ds. Handlu dotyczącej zamówień publicznych i dotacji:

http://ec.europa.eu/trade/about/procurement/calls-for-tender/index_en.htm

Oferenci zarejestrują się również w witrynie umożliwiającej składanie wniosków drogą elektroniczną, pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu

Rejestrując się w tej witrynie, oferenci będą mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań dotyczących niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz będą regularnie otrzymywać informacje o automatycznych aktualizacjach dotyczących ewentualnych opublikowanych zmian (dokumentach/dodatkowych informacjach, odpowiedziach na zadane pytania itp.).
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia powzięcia wiadomości przez stronę. Wniesienie skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.6.2014