Dostawy - 212003-2017

03/06/2017    S106    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Antybiotyki i środki chemoterapeutyczne do użytku dermatologicznego

2017/S 106-212003

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2
Rzeszów
35-055
Polska
Osoba do kontaktów: Józef Berkowicz – procedura, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów; oferty należy składać w pokoju nr 3, bud. C Zamawiającego
Tel.: +48 178666096
E-mail: jozefber@poczta.onet.pl
Faks: +48 178666097
Kod NUTS: PL325

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.szpital.rzeszow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.szpital.rzeszow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa antybiotyków i leków różnych wyszczególnionych w Częściach dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Numer referencyjny: Sygnatura sprawy: KSW.XII.252/A/17/17, Postępowanie nr 39
II.1.2)Główny kod CPV
33631400
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

I. Przedmiotem zamówienia są dostawy antybiotyków i leków różnych wyszczególnionych w Częściach dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Załącznikach nr 1 do SIWZ.

II. Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotów zamówienia, które spełniają wymagania opisane w SIWZ.

III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

IV. Zakres zamówienia obejmuje dostawę leków w ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do SIWZ na okres 12 m-cy.

V. Planowana dostawa przedmiotów zamówienia:

Część nr 1 – 19 – od 05.09.2017 r. przez 12 miesięcy. W Części 1-19 dopuszcza możliwość wcześniejszego realizowania zakupów w przypadku wyczerpania ilości z aktualnych umów. W takim przypadku 12 miesięczny termin realizacji umowy, liczony będzie od momentu pierwszego zakupu danego przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 082 968.60 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Produkty lecznicze.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Apteki Zamawiającego na ul. Szopena 2 oraz do Apteki na ul. Rycerskiej 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

— poz. 1-Cisatracurium besylate 10 mg/5 ml x 5 amp. roztwór do wstrzykiwań i infuzji-250 op.;

— poz. 2-Cisatracurium besylate 5 mg/2,5 ml x 5 amp. roztwór do wstrzykiwań i infuzji-800op.;

— poz. 3-Mivacurium 10 mg/5 ml x 5 amp. roztwór do wstrzykiwań-400op.;

— poz. 4-Mivacurium 20 mg/10 ml x 5 amp. roztwór do wstrzykiwań-10op.

Uwaga: Dopuszcza się opakowanie zawierające inną ilość sztuk w odpowiednio przeliczonej ilości.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 47 212.40 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ze względu na program w punkcie II.2.5) winno być: a). Cena brutto oferty w danej części w zł – 60 %,b).Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach –20 %,c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %. Kwota wadium wynosi: Część nr 1 – 500,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Produkty lecznicze.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Apteki Zamawiającego na ul. Szopena 2 oraz do Apteki na ul. Rycerskiej 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

Poractantum alfa 120 mg/1,5 ml x 2 fiol., zawiesina do stosowania dotchawiczego i odoskrzelowego – 80 op.

Uwaga: Dopuszcza się opakowanie zawierające inną ilość sztuk w odpowiednio przeliczonej ilości.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 238 554.40 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ze względu na program w punkcie II.2.5) winno być: a). Cena brutto oferty w danej części w zł – 60 %,b).Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach –20 %,c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %. Kwota wadium wynosi: Część nr 2 – 2400,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Produkty lecznicze.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Apteki Zamawiającego na ul. Szopena 2 oraz do Apteki na ul. Rycerskiej 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lamivudinum 100 mg x 28 tabl.- 15 op.

Uwaga: Dopuszcza się opakowanie zawierające inną ilość sztuk w odpowiednio przeliczonej ilości.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 764.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ze względu na program w punkcie II.2.5) winno być: a). Cena brutto oferty w danej części w zł – 60 %,b).Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach –20 %,c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %. Kwota wadium wynosi: Część nr 3 – 20,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Produkty lecznicze.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Apteki Zamawiającego na ul. Szopena 2 oraz do Apteki na ul. Rycerskiej 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

— poz. 1 – Zidovudinum 100 mg x 100 kaps. – 4 op.;

— poz. 2 – Zidovudinum 250 mg x 40 kaps. – 4 op.

Uwaga: Dopuszcza się opakowanie zawierające inną ilość sztuk w odpowiednio przeliczonej ilości.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 391.12 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ze względu na program w punkcie II.2.5) winno być: a). Cena brutto oferty w danej części w zł – 60 %,b).Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach –20 %,c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %. Kwota wadium wynosi: Część nr 4 – 40,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Produkty lecznicze.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Apteki Zamawiającego na ul. Szopena 2 oraz do Apteki na ul. Rycerskiej 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

— poz. 1 – Lamivudinum 10 mg/ml x 1 butelka 240 ml, roztwór doustny – 3 op. ;

— poz. 2 – Lamivudinum 150 mg x 60 tabl. powl. – 4 op. ;

— poz. 3 – Zidovudinum 50 mg/5 ml x 1 butelka 200 ml, roztwór doustny – 3 op.

Uwaga: Dopuszcza się opakowanie zawierające inną ilość sztuk w odpowiednio przeliczonej ilości.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 908.04 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ze względu na program w punkcie II.2.5) winno być: a). Cena brutto oferty w danej części w zł – 60 %,b).Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach –20 %,c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %. Kwota wadium wynosi: Część nr 5 – 40,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Produkty lecznicze.

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Apteki Zamawiającego na ul. Szopena 2 oraz do Apteki na ul. Rycerskiej 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

— poz. 1 – Atracurii besilas 10 mg/ml x 5 amp. 2,5 ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji – 20 op. ;

— poz. 2 – Atracurii besilas 10 mg/ml x 5 amp. 5 ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji – 35 op.

Uwaga: Dopuszcza się opakowanie zawierające inną ilość ampułek w odpowiednio przeliczonej ilości.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 395.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ze względu na program w punkcie II.2.5) winno być: a). Cena brutto oferty w danej części w zł – 60 %,b).Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach –20 %,c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %. Część nr 6 – 30,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Antybiotyki.

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Apteki Zamawiającego na ul. Szopena 2 oraz do Apteki na ul. Rycerskiej 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zawiesina liposomów zawierająca 5 mg amfoterycyny B w 1 ml w postaci kompleksów lipidowych. Fiolka powinna zawierać 100 mg w 20 ml zawiesiny. 1 op. x 10 fiol. – 30 op.

Uwaga:

Dopuszcza się opakowanie zawierające inną ilość sztuk w odpowiednio przeliczonej ilości.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 198 261.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ze względu na program w punkcie II.2.5) winno być: a). Cena brutto oferty w danej części w zł – 60 %,b).Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach –20 %,c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %. Część nr 7 – 2000,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Antybiotyki.

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Apteki Zamawiającego na ul. Szopena 2 oraz do Apteki na ul. Rycerskiej 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

— poz. 1 – Amphotericinum B 50 mg x 1 fiol. proszek do sporządzania roztworu do infuzji – 160 op. ;

— poz. 2 – Amphotericinum B, postać liposomalna, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 1 fiol. 50 mg + filtr membranowy – 30 op.

Uwaga: Dopuszcza się opakowanie zawierające inną ilość sztuk w odpowiednio przeliczonej ilości.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 28 984.10 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ze względu na program w punkcie II.2.5) winno być: a). Cena brutto oferty w danej części w zł – 60 %,b).Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach –20 %,c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %. Część nr 8 – 300,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Antybiotyki różne.

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Apteki Zamawiającego na ul. Szopena 2 oraz do Apteki na ul. Rycerskiej 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

Antybiotyki różne, a w tym m.inn. :

Alteplasum 20 mg oraz 50 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji;

Azithromycinum 500 mg tabl. ;

Azitromycinum 500 mg fiol. proszek do sporządzania roztworu do infuzji;

Cefuroximum axetili 500 mg;

Chloramphenicolum 1 % (10 mg/g) tuba 5 g maść;

Chloramphenicolum 2 % (20 mg/g) tuba 5 g maść;

Erythromycinum 300 mg proszek do sporządzania roztworu do infuzji;

Neomycinum 11,72 mg/g poj. 32 g (55 ml) aerozol na skórę, zawiesina;

Ondansetronum 8 mg tabl. powl.;

Rifaximinum 200 mg;

Streptomycinum 1 g fiol. proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Uwaga:

Dopuszcza się opakowanie zawierające inną ilość sztuk w odpowiednio przeliczonej ilości.

W pozycji 9 i 20 Formularza cenowo – ofertowego proszę podać w kol. nr 9 Formularza cenowo-ofertowego oferowaną pojemność.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym dla Części nr 9 na okres 12 miesięcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 236 828.46 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ze względu na program w punkcie II.2.5) winno być: a). Cena brutto oferty w danej części w zł – 60 %,b).Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach –20 %,c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %. Część nr 9 – 2400,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Produkty lecznicze.

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Apteki Zamawiającego na ul. Szopena 2 oraz do Apteki na ul. Rycerskiej 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lamivudinum + Zidovudinum 150 mg + 300 mg x 60 tabl. powl. – 2 op.

Uwaga: Dopuszcza się opakowanie zawierające inną ilość sztuk w odpowiednio przeliczonej ilości.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 816.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ze względu na program w punkcie II.2.5) winno być: a). Cena brutto oferty w danej części w zł – 60 %,b).Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach –20 %,c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %. Część nr 10 – 10,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Antybiotyki.

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Apteki Zamawiającego na ul. Szopena 2 oraz do Apteki na ul. Rycerskiej 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

Gąbka kolagenowa z siarczanem gentamycyny 2mg/cm2, 5x5x0,5cm x 1 szt. – 233 op.

Wymagania Zamawiającego:

Dopuszcza się różnicę w długości i szerokości do 1 cm.

Dopuszcza się opakowanie zawierające inną ilość sztuk w odpowiednio przeliczonej ilości.

Zamawiający wymaga produktu leczniczego.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 993.30 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ze względu na program w punkcie II.2.5) winno być: a). Cena brutto oferty w danej części w zł – 60 %,b).Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach –20 %,c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %. Część nr 11 – 200,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Produkty lecznicze.

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Apteki Zamawiającego na ul. Szopena 2 oraz do Apteki na ul. Rycerskiej 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

— poz. 1 – Ondansetronum 2 mg/ml x 5 amp. 2 ml, roztwór do wstrzykiwań – 1 000 op.

— poz. 2 – Ondansetronum 2 mg/ml x 5 amp. 4 ml, roztwór do wstrzykiwań – 6 000 op.

Uwaga:

Dopuszcza się opakowanie zawierające inną ilość sztuk w odpowiednio przeliczonej ilości.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 28 210.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ze względu na program w punkcie II.2.5) winno być: a). Cena brutto oferty w danej części w zł – 60 %,b).Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach –20 %,c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %. Część nr 12 – 300,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Antybiotyki.

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Apteki Zamawiającego na ul. Szopena 2 oraz do Apteki na ul. Rycerskiej 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

— poz. 1 – Levofloxacinum 250 mg x 10 tabl. – 20 op. ;

— poz. 2 – Levofloxacinum 500 mg x 10 tabl. – 115 op.

Uwaga: Dopuszcza się opakowanie zawierające inną ilość sztuk w odpowiednio przeliczonej ilości.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 439.80 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ze względu na program w punkcie II.2.5) winno być: a). Cena brutto oferty w danej części w zł – 60 %,b).Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach –20 %,c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %. Część nr 13 – 30,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Produkty lecznicze.

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Apteki Zamawiającego na ul. Szopena 2 oraz do Apteki na ul. Rycerskiej 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

Bupivacaini hydrochloridum 5 mg/ml x 5 amp. 4 ml /roztwór hiperbaryczny/ – 600 op.

Uwaga: Dopuszcza się opakowanie zawierające inną ilość sztuk w odpowiednio przeliczonej ilości.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 766.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ze względu na program w punkcie II.2.5) winno być: a). Cena brutto oferty w danej części w zł – 60 %,b).Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach –20 %,c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %. Część nr 14 – 150,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Antybiotyki.

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Apteki Zamawiającego na ul. Szopena 2 oraz do Apteki na ul. Rycerskiej 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

Clindamycinum 300 mg x 16 kaps.- 150 op.

Uwaga: Dopuszcza się opakowanie zawierające inną ilość sztuk w odpowiednio przeliczonej ilości.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 860.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ze względu na program w punkcie II.2.5) winno być: a). Cena brutto oferty w danej części w zł – 60 %,b).Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach–20 %,c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %. Część nr 15 – 20,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Antybiotyki.

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Apteki Zamawiającego na ul. Szopena 2 oraz do Apteki na ul. Rycerskiej 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

Tobramycinum 3mg/ml x 10 butelek 80 ml roztwór do infuzji – 65 op.

Uwaga: Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 15 249.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ze względu na program w punkcie II.2.5) winno być: a). Cena brutto oferty w danej części w zł – 60 %,b).Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach–20 %,c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %. Część nr 16 – 150,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Antybiotyki.

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Apteki Zamawiającego na ul. Szopena 2 oraz do Apteki na ul. Rycerskiej 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

Benzathini benzylpenicillinum 1200000 j.m. x 1 fiol. proszek do sp. zawiesiny do wstrzykiwań – 60 op.

Uwaga: Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 389.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ze względu na program w punkcie II.2.5) winno być: a). Cena brutto oferty w danej części w zł – 60 %,b).Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach–20 %,c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %. Część nr 17 – 10,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Antybiotyki.

Część nr: 18
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Apteki Zamawiającego na ul. Szopena 2 oraz do Apteki na ul. Rycerskiej 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

Ceftolozanum+Tazobactamum 1g+0,5g proszek do sporz. koncentratu r-ru do infuzji x 10 fiol. proszku – 60 op.

Uwaga:

Dopuszcza się opakowanie zawierające inną ilość sztuk w odpowiednio przeliczonej ilości.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 177 854.40 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ze względu na program w punkcie II.2.5) winno być: a). Cena brutto oferty w danej części w zł – 60 %,b).Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach–20 %,c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %. Część nr 18 – 1800,00 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Antybiotyki.

Część nr: 19
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Apteki Zamawiającego na ul. Szopena 2 oraz do Apteki na ul. Rycerskiej 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

Fidaxomicinum 200mg x 20 tabl. – 17 op.

Uwaga: Dopuszcza się opakowanie zawierające inną ilość sztuk w odpowiednio przeliczonej ilości.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 55 092.58 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ze względu na program w punkcie II.2.5) winno być: a). Cena brutto oferty w danej części w zł – 60 %,b).Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach–20 %,c). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %. Część nr 19 – 550,00 zł.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub w przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego.

Uwaga: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Ze względu na program szczegóły opisano w SIWZ.

Wykluczenie Wykonawcy z postępowania: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, art. 24 ust. 1 pkt 13 –23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), w zakresie wskazanym przez zamawiającego.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

3. Zamawiający w oparciu o przepisy art. 25a ust. 5 Pzp nie żąda składania JEDZ dotyczące podwykonawców.

4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa JEDZ.

POZOSTAŁE WYMAGANE DOKUMENTY: Oprócz wypełnionego dokumentu JEDZ do oferty należy dołączyć:

1.Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty.

2.Wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularze cenowo –ofertowe do oferowanych części.

3.Potwierdzenie wniesienia wadium.

4.Jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, wymagane jest przedstawienie pełnomocnictwa, zgodnego z wymaganiami SIWZ.

Aukcji elektronicznej nie przewiduje się.

Informujemy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, że Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą tzn., że:

1.Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust.1 uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przedstawia wzór umowy – jako Załącznik nr 5 dołączony do SIWZ, w oparciu o który zostanie zawarta umowa.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu zamówienia do 30 % niż podana w Formularzach cenowo – ofertowych (Załącznikach nr 1 do SIWZ), w przypadku wystąpienia sytuacji trudnej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy tj. w przypadku braku zapotrzebowania na przedmioty zamówienia objęte umową. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Wielkość zamówienia uzależniona jest w szczególności od ilości pacjentów leczonych na oddziałach Zamawiającego i zastosowanych procedur. Zamawiający działa w najlepszej wierze zrealizowania zamówienia w całości.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 045-082965
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/07/2017
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/07/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Pokój nr 9, bud. J Szpitala, w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szopena 2, w Rzeszowie.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Nie dotyczy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

A. w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy.

2. Zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument …

3. Zaświadczenia właściwej terenowej jedn.org.ZUS lub KRUS lub inny dokument potw., że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

4. Odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG.

5. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawom. wyroku sądu lub ostat. decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów – potw. dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

6. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

7. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

8. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składają dokumenty zgodnie z §7Rozp.

9. Wykonawcy mający siedzibę na terytorium RP składają dokumenty zgodnie z §8 ust. 1Rozp.

10. Zamawiający z § 9 ust. 3 Rozp. nie żąda od wykonawcy przedstawienia dokum. dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych art. 22a Pzp.

11. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.1 – 6.7 SIWZ.

B. w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień doprowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający wymagaprzedstawienia:

1. dokumentu potwierdzającego kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub w przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego.

C. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NA POTWIERDZENIE, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄWYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wymaga by:

1.oferowane przedmioty zamówienia spełniały wymagania zawarte w Formularzu/-ach cenowo – ofertowym/-ch;

2. oferowane przedmioty zamówienia w Części od nr 1 do 19 były produktami leczniczymi dopuszczonymi do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. nr 45 z 2008r., poz. 271, z późn. zmian) z wyłączeniem art. 4 ust. 1 i 2 przedmiotowej Ustawy;

Na potwierdzenie spełniania powyższych wymagań Zamawiającego, Wykonawca przedstawi na wezwanie Zamawiającego oświadczenie według wzoru na Załączniku nr 4 do SIWZ (oryginał).

Kserokopie stosownych dokumentów wynikających z przepisów, wymagań określonych powyżej Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w danej oferowanej Części, dostarczy Kierownikowi Apteki Zamawiającego na każde żądanie, w trakcie realizacji umowy, w terminie do 4 dni od daty otrzymania wezwania. Przedstawione dokumenty winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

W niniejszym postępowaniu o wartości powyżej 209 000 euro obowiązują przepisy:

1) Rozdziału 1 art. 179 Pzp – Przepisy wspólne,

2) Rozdziału 2 art. 180 – 198 Pzp – Odwołanie,

3) Rozdziału 3 art. 198 a – 198 g Pzp – Skarga do sądu.

3.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

4.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

5.Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Sekretariat Departamentu Odwołań
ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/06/2017