TED svetainė parengta e. formoms nuo 2022-11-02. Pasikeitė paieška: pritaikykite iš anksto nustatytas ekspertų užklausas. Susipažinkite su pakeitimais svetainės naujienose ir atnaujintuose pagalbos puslapiuose.

darbai - 212363-2015

Pateikti glaustą rodinį

20/06/2015    S118

Ispanija-Alikantė: Vidaus rinkos derinimo tarnybos būstinės Alikantėje projektavimo ir statybos 3 etapas (AA3)

2015/S 118-212363

Skelbimas apie pirkimą

Darbai

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (VRDT) (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)
Adresas: Avenida de Europa, 4
Miestas: Alikantė (Alikantė)
Pašto kodas: 03008
Šalis: Ispanija
Kam: Lola Font Pérez
El. paštas: procurement@oami.europa.eu

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=908

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Oficialus pavadinimas: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (VRDT) (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)
Adresas: Avenida de Europa, 4
Miestas: Alikantė (Alikantė)
Pašto kodas: 03008
Šalis: Ispanija
El. paštas: procurement@oami.europa.eu
Faksas: +34 965138500
Interneto adresas: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=908

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Vidaus rinkos derinimo tarnybos būstinės Alikantėje projektavimo ir statybos 3 etapas (AA3).
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Darbai
Projektavimas ir atlikimas
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Avda. Europa, 4 (Alikantė).

NUTS kodas ES521 Alicante / Alacant

II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Pagrindinis šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas – suprojektuoti ir pastatyti naują Vidaus rinkos derinimo tarnybos (VRDT) pastatą.
Šis pastatas bus Aguamarga plėtros darbų vykdymo vietos UT-2 sklype šalia esamos VRDT būstinės, šiuo metu esančios Avenida de Europa, 4, Alikantėje, Ispanijoje.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71220000 Architektūrinio projektavimo paslaugos, 45200000 Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: ne
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Numatoma vertė be PVM:
Intervalas: nuo 12 000 000 iki 15 000 000 EUR
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: kandidatai bus šalinami iš dalyvavimo šiame kvietime dalyvauti konkurse, jeigu:
a) jie yra bankrutavę arba likviduojami, juos administruoja teismai, jie yra sudarę susitarimą su kreditoriais dėl skolos grąžinimo, sustabdę veiklą, jiems iškelta byla dėl tokių klausimų, arba yra tokioje panašioje padėtyje, kuri susidaro dėl panašios procedūros, numatytos nacionaliniuose įstatymuose ar reglamentuose;
b) jie arba asmenys, turintys atstovavimo, sprendimų priėmimo ar kontrolės įgaliojimų, yra valstybės narės kompetentingos institucijos sprendimu, turinčiu res judicata galią, pripažinti kaltais padarę nusižengimą, susijusį su jų profesine veikla;
c) jie yra kalti padarę rimtą profesinį nusižengimą, įrodomą priemonėmis, kurias perkančioji organizacija gali pagrįsti, taip pat Europos investicijų banko (EIB) ir tarptautinių organizacijų sprendimais;
d) įsisteigimo šalies, perkančiosios organizacijos steigimo šalies ar šalies, kurioje bus vykdoma sutartis, teisės aktų pagrindu jie nevykdė įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų arba mokesčių mokėjimu;
e) jų ar asmenų, turinčių atstovavimo, sprendimų priėmimo ar kontrolės įgaliojimus, atžvilgiu buvo priimtas res judicata galią turintis teismo sprendimas dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje, pinigų plovimo ar bet kokios kitos neteisėtos veiklos, žalingos Sąjungos finansiniams interesams;
f) jiems taikoma administracinė nuobauda, nurodyta 25.10.2012 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 109 straipsnio 1 dalyje;
g) jie yra susiję su interesų konfliktu;
— fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie prisidėjo rengiant projekto sąlygas ar technines specifikacijas pagal šį kvietimą pateikti pasiūlymus arba kitu būdu padėjo nustatyti veiklą, kuri bus vykdoma pagal šią sutartį, neturės teisės dalyvauti šiame konkurse nei kaip konkurso dalyviai, konsorciumo nariai, subrangovai ar konkurso dalyvio personalo darbuotojai,
— vis dėlto jeigu 1 iš minėtų asmenų dalyvaus konkurse, jo pasiūlymą VRDT atmes;
h) yra kalti dėl klaidingos informacijos, kuri perkančiosios organizacijos reikalavimu yra viena iš dalyvavimo viešųjų pirkimų procedūroje sąlygų, pateikimo arba visai nepateikė šios informacijos.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: kad konkurso dalyvis įrodytų savo ekonominius ir finansinius pajėgumus vykdyti sutartį, jis turi pateikti toliau išvardytus dokumentus:
— profesinės rizikos draudimą, padengiantį bent 2 000 000 EUR inžinerijos ir architektūros bendrovėms bei 5 000 000 EUR – statybos bendrovėms,
— su bendrovės mokumu susijusi banko rekomendaciją,
— patvirtintas finansines pažymas ir išorės audito ataskaitas už pastaruosius 3 finansinius metus, kurių sąskaitos uždarytos, ar kitus lygiaverčius dokumentus (pvz., jei bendrovių teisėje konkurso dalyvio gyvenamojoje šalyje nereikalaujama skelbti balansų),
— pažymą apie metinę apyvartą per pastaruosius 3 finansinius metus, kurių sąskaitos uždarytos (2012 m., 2013 m. ir 2014 m.) šiose veiklos srityse:
— statybos darbai: 30 000 000 EUR;
— architektūros ir inžinerijos paslaugos: 2 000 000 EUR.
Jei konkurse dalyvauja bendrovių grupė, reikia nurodyti įvairių bendrovių apyvartas kiekvienoje atitinkamoje srityje (architektūros ir inžinerijos paslaugos arba statybos darbai).
Jeigu kandidatas vykdo veiklą įvairiose srityse, turi būti pateikta informacija apie sumas, susijusias su konkrečiomis sritimis, kad būtų patikrinti kandidato finansiniai ir ekonominiai pajėgumai atitinkamose srityse.
Šis kriterijus taikomas visai konkurso dalyvių grupei;
— jei kandidatai naudotųsi kitų subjektų pajėgumais, turi būti pateiktas raštiškas šių subjektų įsipareigojimas, kuriuo patvirtinama, kad jie aprūpins kandidatus šiai sutarčiai vykdyti reikalingais ištekliais. Šie subjektai bus solidariai atsakingi už sutarties vykdymą. Patronuojančios bendrovės atveju turi būti pridėta pažyma, nurodyta atsakymo formos 9A priede, bendrovių grupės (pvz., konsorciumo) atveju – atsakymo formos 9B priede, o bendrovių grupės, sudarančios laikiną bendrovių asociaciją, atveju – atsakymo formos 9C priede.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Kandidatai privalo pademonstruoti, kad jie turi pakankamai techninių ir profesinių pajėgumų vykdyti sutartį. Todėl jie privalo pateikti dokumentus, tenkinančius šiuos kriterijus:
— bendrovės pristatymą: kandidatas privalo pridėti trumpą bendrovės ar įvairių bendrovių, dalyvaujančių bendrovių grupėse, aprašymą: istoriją, veiklą (prašome pridėti reikiamus dokumentus) ir vidaus organizacinę tvarką,
— kandidatas privalo pateikti pagrindinių sutarčių sąrašą (taip pat laikomų nuorodomis), kurios buvo įvykdytos per pastaruosius 3 metus ir kurios buvo susijusios su panašaus tipo, sudėtingumo ir dydžio kaip šiame kvietime pateikti pasiūlymus paslaugomis ir darbais.
Ypač turi būti pateiktos bent 3 projektavimo paslaugų sutartys bei bent 3 statybos darbų sutartys, kurios tenkina šias sąlygas:
kad šios sutartys būtų laikomos panašaus tipo, sudėtingumo ir dydžio, jose turi būti numatytas (projektavimo paslaugai) pagrindinių projektų ir darbo planų projektavimas ir plėtojimas bei projektai, kuriems reikalingas aplinkosaugos leidimas.
Kad šios sutartys būtų laikomos panašaus tipo, sudėtingumo ir dydžio, jose turi būti numatyta (statybos darbams) pastatų statyba, kurios metu buvo vykdomi statybos darbai, susiję su statybos inžinerija ir visų pastatų infrastruktūros įrengimu.

Abiem atvejais šios sutartys turi būti skirtos administraciniams pastatams, kurių bendras paviršiaus plotas yra bent 10 000 m2 (užstatytas paviršiaus plotas).

Kiekvienai sutarčiai kandidatas privalo pateikti šios informacijos aprašymą:
— bendrovių, kurios teikė projektavimo paslaugas ar vykdė statybos darbus, skaičių,
— bendrovių suteiktų paslaugų ir įvykdytų darbų aprašymą. Jeigu jis yra grupės dalis, turi būti nurodyti paraišką teikiančios bendrovės atlikti darbai.
Turi būti nurodyti įvairiose srityse atlikti darbai.
Pavyzdžiui, projektavimo paslaugoms turi būti pateikta ši informacija:
įrengimo projekto rengimas, pagrindinio projekto rengimas.
Statybos darbams turi būti pateikta ši informacija kaip pavyzdys:
statinių statyba, oro kondicionavimo ir saugumo įrangos įrengimas.
— Projekto aprašymas. Turi būti pateiktas trumpas projekto aprašymas ir, jeigu būtina, pridėtos pastato nuotraukos ar techniniai planai (didžiausias formatas – A3).

Užstatyto paviršiaus plotas (m2).

Paslaugų ar statybos darbų pradžios data.
Paslaugų ar statybos darbų užbaigimo data.
Vieta.
Klientas.
Kad sutartis būtų laikoma įvykdyta per pastaruosius 3 metus, įvykdyti darbai ar suteiktos paslaugos turi būti priimti minėtu laikotarpiu, t. y. po 1.1.2012 vykdytojas turi būti pasirašęs dokumentą (patenkinamo vykdymo sertifikatą), kuriuo priimami statybos darbai ar projektavimo paslaugos. Kad būtų užtikrinta, jos šis reikalavimas yra įvykdytas, turi būti pateikta patenkinamo vykdymo pažyma, kurią tinkamai pasirašė sutartį skiriančiosios organizacijos įgaliotas atstovas.
Patenkinamo vykdymo pažymoje turi būti pateikta ši informacija:
— suteiktų paslaugų ar atliktų darbų pavadinimas,
— bendrovė, kuri juos atliko,
— vieta,
— pradžios ir pabaigos datos,
— užstatytos paviršiaus plotas,
— paslaugų ar darbų sutarties vertė,
— ar jie buvo atlikti tinkamai ir profesionaliai.
Galutinio užbaigimo pažymos nebus laikomos darbų priėmimo dokumentais.
Jeigu nuorodose matyti, kad buvo dalyvauta projektuojant ir rengiant projektus bei vykdant ekspertų darbų valdymą, su šiuo kvietimu pateikti pasiūlymus susijusių paslaugų trukmė turi būti nurodyta tik pateiktose nuorodose (ekspertų darbų valdymas neįtraukiamas).
Jei nuorodos yra susijusios su grupės, kurios nariu buvo kandidatas, įvykdytais projektais, kandidato suteiktų inžinerijos ir architektūros paslaugų bei įvykdytų statybos darbų dalis turi būti aiškiai nurodyta, ir bus atsižvelgiama tik į minėtą dalį siekiant patikrinti kandidato pajėgumus.
Šis kriterijus taikomas visai konkurso dalyvių grupei.
— Kandidatas privalo nurodyti bendrovės vidutinę metinę darbo jėgą bei techninio ir administracinio personalo skaičių per pastaruosius 3 metus.
Jeigu dalyvauja konkurso dalyvių grupė, kiekvienas jos narys turi pateikti šią informaciją,
— kokybės valdymo sertifikatas: kandidatas privalo pateikti galiojantį sertifikatą, kurį išdavė akredituotos kokybės kontrolės sertifikavimo institucijos ar įstaigos, kuriame ypač teigiama, kad kandidatas turi kokybės užtikrinimo sertifikatą (ISO 9001 ar lygiavertį), reikalingą šiame kvietime pateikti pasiūlymus numatyto tipo paslaugoms teikti ir darbams vykdyti.
Pateikti sertifikatai turi apimti visas su šia sutartimi susijusias sritis.
Jeigu dalyvauja konkurso dalyvių grupė, kiekvienas jos narys turi pateikti šį sertifikatą,
— aplinkos apsaugos vadybos sertifikatas: kandidatas privalo pateikti galiojantį sertifikatą, kurį išdavė akredituotos aplinkos sertifikavimo institucijos ar įstaigos, kuriame ypač teigiama, kad kandidatas turi aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių sertifikatą (EMAS, ISO 14001 ar lygiavertį), reikalingą šiame kvietime pateikti pasiūlymus numatyto tipo paslaugoms teikti ir darbams vykdyti.
Jeigu dalyvauja konkurso dalyvių grupė, bent 1 jos narys turi pateikti šį sertifikatą,
— paskutinio įrašo prekybos ar profesiniame registrą įrodymą: kandidatas privalo pateikti naujausią įrašo prekybos registre pažymą ar oficialų viešosios agentūros dokumentą, kuriame nurodoma bendrovės veiklos sritis (pvz., įrašo akredituotų bendrovių registre pažymą); šis kriterijus taikomas kiekvienam grupės nariui,
— deklaracija, kuria patvirtinama, kad, jeigu konkurso dalyviui būtų paskirta preliminarioji sutartis, dėl tos priežasties, jog paslaugos bus teikiamos Ispanijos teritorijoje, jis įsipareigoja laikytis Ispanijos teisės nuostatų dėl darbuotojų saugos ir sveikatos; šis kriterijus taikomas kiekvienam grupės nariui.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Ribota procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti pasiūlymus arba derėtis ar aprašomajame dokumente
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
AO/007/15.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
20.7.2015
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
Kvietimo pateikti pasiūlymus dokumentus bus galima atsisiųsti I.1 dalyje nurodytu adresu. Tinklavietė bus periodiškai atnaujinama, todėl konkurso laikotarpiu konkurso dalyviai turėtų tikrinti jos atnaujinimus, pakeitimus ar atsakymus į klausimus.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius nuo dienos, kai informuojama šalis, arba, jei pranešimas neparengiamas, nuo dienos, kai apie įstatymą tampa jai žinoma.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
11.6.2015