W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 212403-2015

Wyświetl widok skrócony

20/06/2015    S118    Urząd Publikacji Unii Europejskiej - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Luksemburg-Luksemburg: AO 10528 Kontrola jakości publikacji elektronicznych i powiązane usługi

2015/S 118-212403

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Urząd Publikacji Unii Europejskiej
Adres pocztowy: 2, rue Mercier
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2985
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Wojciech Kałamarz
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Tel.: +352 2929-44331
Faks: +352 2929-42672

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://publications.europa.eu/

Adres profilu nabywcy: http://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II.B: Przedmiot zamówienia (dostawy lub usługi)

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
AO 10528 Kontrola jakości publikacji elektronicznych i powiązane usługi
II.2)Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Kategoria usług: nr 7: Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
siedziba wykonawcy.
II.3)Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: tak
II.4)Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
Kontrola jakości dokumentów, głównie publikacji zamieszczanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz sprawozdań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Korekta i tworzenie dokumentów XML.
Szacunkowy koszt bez VAT: 1 700 000 EUR

Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72300000

II.6)Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
II.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.8)Informacje dodatkowe:
Jest to wstępne ogłoszenie informacyjne. W związku z tym specyfikacja zamówienia nie jest dostępna na tym etapie.
Specyfikacja zamówienia będzie dostępna wyłącznie w witrynie internetowej eTendering w sierpniu, kiedy opublikowane zostanie ogłoszenie o zamówieniu.

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Część nr: 1 Nazwa: Kontrola jakości dokumentów elektronicznych
1)Krótki opis:
Kontrola jakości dokumentów XML i PDF (adjustacja, spójność strukturalna różnych wersji językowych, porównanie dokumentów XML i PDF). Dokumenty te to głównie publikacje zamieszczane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz sprawozdania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (orzecznictwo). Podstawą wersji XML dokumentów jest standard Formex. Niniejsza część może obejmować też dodatkowe usługi, takie jak walidacja dokumentów cyfrowych, które tworzy się w ramach projektów digitalizacji (TIFF, PDF itd.).

Zob. witryna internetowa Formex: http://formex.publications.europa.eu/

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72300000

3)Wielkość lub zakres:
Szacunkowy koszt bez VAT: 1 200 000 EUR
4)Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia
Okres w miesiącach: 48( od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Część nr: 2 Nazwa: Korekta dokumentów XML
1)Krótki opis:
Korekta dokumentów XML, zwłaszcza utworzonych w oparciu o standard Formex. Dokumenty te to głównie publikacje zamieszczane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz sprawozdania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (orzecznictwo). Może być wymagana realizacja dodatkowych zadań, takich jak tworzenie dokumentów XML.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72300000

3)Wielkość lub zakres:
Szacunkowy koszt bez VAT: 500 000 EUR
4)Wskazanie innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia
Okres w miesiącach: 48( od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Informacje na temat ogólnych ram prawnych
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.6.2015