Usługi - 213675-2020

08/05/2020    S90

Belgia-Bruksela: Umowa ramowa o świadczenie usług wsparcia technicznego w zakresie widma radiowego

2020/S 090-213675

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 054-127372)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Obrony
Adres pocztowy: Rue des Drapiers 17-23
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1050
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Procurement and Contract Unit
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Faks: +32 25042975
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eda.europa.eu
Adres profilu nabywcy: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa o świadczenie usług wsparcia technicznego w zakresie widma radiowego

Numer referencyjny: 20.CAP.OP.044
II.1.2)Główny kod CPV
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Do wykonawcy będzie należało:

— prowadzenie badań kompatybilności (technicznej) w dziedzinie inżynierii widma, zarządzania częstotliwościami i procesu zmian regulacyjnych,

— uczestnictwo (na żądanie) w spotkaniach technicznych, których uczestniczące państwa członkowskie nie są w stanie obsadzić,

— przekazywanie społeczności sprawozdań i wyników z badań i spotkań,

— w razie potrzeby uczestnictwo w posiedzeniach zespołu projektowego EDA ds. widma radiowego (dwa do trzech jednodniowych spotkań rocznie).

Główna część prac prowadzonych przez wykonawcę związana jest z pracami odpowiednich grup Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (branża radiokomunikacyjna) i Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych, które spotykają się w regularnych odstępach czasu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 054-127372

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 11/05/2020
Czas lokalny: 17:00
Powinno być:
Data: 18/05/2020
Czas lokalny: 17:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/05/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 19/05/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: