Usługi - 214107-2014

26/06/2014    S120    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

2014/S 120-214107

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Województwo Podkarpackie
al. Łukasza Cieplińskiego 4
Punkt kontaktowy: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 (pok. nr 207), Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Tomankiewicz
35-010 Rzeszów
Polska
Tel.: +48 178501776
E-mail: administracja@podkarpackie.pl
Faks: +48 178501701

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.podkarpackie.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Naprawa rewizyjna oraz modernizacja autobusów szynowych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wybór miejsca świadczenia usługi należy do wykonawcy. Koszt przejazdu autobusu szynowego ze stacji Rzeszów Główny do miejsca naprawy/modernizacji i z powrotem do stacji Rzeszów Główny obciąża wykonawcę. Wskazany kod NUTS dotyczy miejsca odbioru szynobusu celem wykonania usługi i jego dostarczenie po wykonaniu przedmiotu umowy.

Kod NUTS PL325

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu:
1) przeglądu P4 (naprawa rewizyjna);
2) modernizacji – autobusów szynowych SA103-001 oraz SA103-002, stanowiących własność Województwa Podkarpackiego.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50222000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
OR-IV.272.1.2.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 18-027982 z dnia 25.1.2014

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 32-051629 z dnia 14.2.2014

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 45-075387 z dnia 5.3.2014

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 58-097319 z dnia 22.3.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
24.6.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna
ul. Zygmunta Augusta 11
85-082 Bydgoszcz
Polska
E-mail: pesa@pesa.pl
Tel.: +48 523391100
Adres internetowy: http://www.pesa.pl
Faks: +48 523391110

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 146 341,46 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 095 900 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.6.2014