Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Dostawy - 214653-2022

Submission deadline has been amended by:  269592-2022
25/04/2022    S80

Polska-Góra: Komputery przenośne

2022/S 080-214653

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Góra
Krajowy numer identyfikacyjny: 6931940518
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza1
Miejscowość: Góra
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Kod pocztowy: 56-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Tel.: +48 655443641
Faks: +48 655432658
Adresy internetowe:
Główny adres: https://gora.com.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gora.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego p.n. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Numer referencyjny: BZP.271.37.2022
II.1.2)Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 676 szt. nowych komputerów przenośnych.Zawartość ofertOświadczenia i dokumenty, które Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą ( wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik do SWZ )6.2 Wypełniony JEDZ . Aktualne na dzień złożenia oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ) wypełnione w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w punkcie 6.1 i 6.2 SWZ (podstawy wykluczenia)Zgodnie z treścią Art. 63 ust. 1 ofertę oraz JEDZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Art. 125 ust. 4 W przypadku wspólnego składania oferty JEDZ składa każdy

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Góra, Urząd Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1 , 56-200 Góra

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 676 szt. nowych komputerów przenośnych.

Przeznaczenie dostaw: przeznaczone do pracy zdalnej, użytkownikami ostatecznymi wszystkich urządzeń będą uczniowie z rodzin popegeerowskich z terenu Gminy Góra.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach do SWZ. W załączniku do SWZ zawarto specyfikacje techniczne wyznaczające minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Podmiotowe środki dowodowe, do których złożenia Zamawiający wezwie Wykonawcę po upływie terminu składania ofert na zasadach opisanych w art. 126 ust. 1 ustawy Pzp:

1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa:

1) informację z odpowiedniego rejestru takiego jak rejestr sądowy albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2) Dokumenty, o których mowa w podpunkcie 1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 1) lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis podpunktu 2) stosuje się odpowiednio.

3.Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

4. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 oraz 6.

5.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, w ramach umowy o powierzenie grantu nr 2074/2022.

II.2.14)Informacje dodatkowe

W postępowaniu odpowiednio dla części ustalono obowiązek wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 złotych ( trzydzieści tysięcy złotych). Dokładny opis w SWZ w przedmiotowym postępowaniu wprowadza się, korzystając z legitymacji zawartej w art. 257 ustawy Pzp prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć (SWZ)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

- zmiany na inny laptop niżeli zaoferowano przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający dopuszcza taką zmianę w sytuacji, gdy przedstawiony przez Wykonawcę w ofercie sprzęt przestanie być dostępny na rynku. W takim przypadku dopuszczalne jest zastąpienie oferowanego laptopa na inny w wersji o parametrach nie gorszych niż przedstawione w ofercie i spełniających wymagania techniczne określone w SWZ. Powyższa zmiana nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Art. 58 ust. 1 – ( …) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gora.ezamawiajacy.pl , odszyfrowanie i odczytanie pokój nr 203 siedziby Zamawiającego

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawcy chcący uczestniczyć w otwarciu ofert mogą przybyć do siedziby Zamawiającego w miejscu terminie wskazanym powyżej.

Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Z postępowania Zamawiający obligatoryjnie wyklucza Wykonawców na zasadach opisanych w art. 108 ustawy Pzp.6.2. Zamawiający rozszerza katalog podstaw wykluczenia o przesłanki fakultatywne opisane w art. 109 ust. 1 Na mocy Rozporządzenia 2022/576, które ma zasięg ogólny i obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich zamówienie nie może zostać udzielonene podmiotom rosyjskim w rozumieniu przepisów rozporządzenia 833/2014 zmienionego rozporządzeniem 2022/576. Zakaz obejmuje również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „KorespondencjaNiezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszejniż 512 kb/s;Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; doklładny opis w SWZ. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w SWZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy

Prawo Zamówień Publicznych Art. 513 – 590 ( Dz. U.z 2021 r. , poz. 1129 z późn. zm. )

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/04/2022