Prekės - 215225-2019

10/05/2019    S90

Rumunija-Slatina: Ne kelių transporto priemonės

2019/S 090-215225

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Consiliul Județean Olt
Nacionalinis registracijos Nr.: 4394706
Adresas: Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 14
Miestas: Slatina
NUTS kodas: RO414 Olt
Pašto kodas: 230025
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Vasilică Pătrașcu
El. paštas: achizitii@cjolt.ro
Telefonas: +40 249431080
Faksas: +40 249431122

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.cjolt.ro

Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.e-licitatie.ro
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Echipamente de intervenție proiect „Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și Municipalității Dolna Mitropolia, Bulg [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Nuorodos numeris: 1
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
34113300 Ne kelių transporto priemonės
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Furnizare echipamente de intervenție proiect „Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și Municipalității Dolna Mitropolia, Bulgaria” (Joint investments in the field of emergency situations for Olt County Council and Dolna Mitropolia Municipality), după cum urmează:

Lot 1:

(a). 34113300-5 — Vehicule de teren.

— autoutilitară de stingere cu capacitate crescută a rezervorului, 9 000 litri — 1 bucată. Autoutilitara intervine în următoarele tipuri de riscuri: incendii forestiere, inundații, cutremure, alunecări de teren, accidente rutiere, accidente de circulație, accidente industriale, clădiri, evenimente publice importante,

— autoutilitară — 1 bucată — pentru intervenții în activitățile zilnice ale ISU Olt,

— ATV, 3 bucăți — pentru intervenții în activitățile zilnice ale Inspectoratului Jandarmeriei Olt,

— autovehicul (capacitate maximă 1 600 cm2) — 3 bucăți — pentru intervenții în activitățile Inspec [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 1 460 761.91 RON
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl vienos pirkimo dalies
Maksimalus vienam konkurso dalyviui skirtinų pirkimo dalių skaičius: 2
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Echipamente intervenție pe apă

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
34521400 Gelbėjimosi valtys ir kateriai
39525300 Gelbėjimosi liemenės
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO414 Olt
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Judetul Olt.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

— barcă din fibră de sticlă, 1 bucată — pentru intervenții în activitățile Inspectoratului Jandarmeriei Olt,

— vesta de salvare, 5 bucăți — pentru intervenții în activitățile Inspectoratului Jandarmeriei Olt,

— sfoară, 100 de metri — pentru intervenții în activitățile Inspectoratului Jandarmeriei Olt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 16 636.70 RON
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 3
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Contractele de finanţare Subsidy Contract nr. 92995/13.08.2018 și Cofinancing Contract nr. 92997/13.08.2018 încheiat între UAT Județul Olt - Consiliul Județean Olt ș... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Echipamente intervenție

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
34113300 Ne kelių transporto priemonės
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO414 Olt
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Judetul Olt.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Autoutilitară de stingere cu capacitate crescută a rezervorului, 9 000 litri — 1 bucată. Autoutilitara intervine în următoarele tipuri de riscuri: incendii forestiere, inundații, cutremure, alunecări de teren, accidente rutiere, accidente de circulație, accidente industriale, clădiri, evenimente publice importante.

— autoutilitară — 1 bucată — pentru intervenții în activitățile zilnice ale ISU Olt,

— ATV, 3 bucăți — pentru intervenții în activitățile zilnice ale Inspectoratului Jandarmeriei Olt,

— autovehicul (capacitate maximă 1 600 cm2) — 3 bucăți — pentru intervenții în activitățile Inspectoratului Jandarmeriei Olt.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 1 444 125.21 RON
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 3
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Contractele de finanţare Subsidy Contract nr. 92995/13.08.2018 și Cofinancing Contract nr. 92997/13.08.2018 încheiat între UAT Județul Olt - Consiliul Județean Olt ș... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Cerința nr. 1:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va complete DUAE de catre operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informațiile solicitate în DUAE, oricare din urmatoarele:

— certificat privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile restante de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata la momentul depunerii acestora,

— cazier fiscal pentru operatorul economic,

— cazier judiciar pentru operatorul economic,

— cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de decizie, de reprezentare sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

— orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident,

— orice alte documente edificatoare.

Mentionam ca aceste cerinte nu sunt cerinte distincte, ci reprezinta documente justificative care probează indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmand a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

In vederea completarii DUAE se va accesa link-ul https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd utilizand fisierul atasat, avand extensia .xml. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Nota:

(a) Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente edificatoare) pentru a demonstra apartenenta/înregistrarea la organele din tara respectiva si pentru a dovedi indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul statului respectiv. Referitor la termenul legal de exigibilitate a datoriilor catre bugetul statului respectiv, ofertantii straini vor dovedi indeplinirea obligatiilor de plata in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta,

(b) Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila semnata de reprezentantul legal si stampilata avand mentiunea conform cu originalul, la care se va anexa traducerea autorizata a acestora in limba romana,

(c) potrivit prevederilor art. 60. alin. (1) din HG nr. 395/2016, Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta si DUAE în format electronic si numai până la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute în anuntul de participare,

(d) Se vor mai depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator + anexa din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Loturile: 1, 2. Specificati cifra de afaceri medie anuala. Ofertantul trebuie sa demonstreze că media cifrei de afaceri globala pentru ultimii 3 ani financiari (2016, 2017, 2018) trebuie sa fie de:

— pentru lotul 1 de minim 1 400 000,00 RON,

— pentru lotul 2 de minim 15 000,00 RON.

Pentru conversia în RON, daca situatiile financiare sunt întocmite în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv. Numarul anilor de referinta se micsoreaza in mod normal in functie de data infiintarii sau inceperii activitatii operatorului economic. În cazul în care oferta este depusa de o asociere, conditia va fi considerata indeplinita prin cumularea cifrelor de afaceri prezentate de toti membrii asocierii, pentru fiecare an de referinta in parte. Valorile cifrelor de afaceri cerute vor fi declarate inițial in cadrul DUAE.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participant la procedura de atribuire. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autorității Contractante, orice documente justificative conform art. 177 din Legea 98/2016 pentru anii 2015, 2016 si 2017. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru îndeplinirea cerinței.

Nota:

1) Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.

2) Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE. De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, este obligatorie incarcarea in SEAP a Acordului de Asociere.

3) In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

4) In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE. 5: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, Angajamentul ferm va fi incarcat in mod obligatoriu in SICAP impreuna cu DUAE si cu oferta,

(b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinator va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm,

(c) orice documente justificative aferente anilor 2015, 2016 si 2017 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. (c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Loturile: 1, 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Experiența similara. Ofertantul trebuie sa fi furnizat echipamente similare în ultimii 3 ani în valoare de:

— pentru lotul 1 cel putin 1 400 000 RON fara TVA, valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor echipamentelor furnizate la nivelul unuia sau a mai multor contracte. Se mentioneaza ca cei 3 ani se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor prevazuta initial in anunțul de participare, fara a fi afectata de eventuale decalari ale datei limita de depunere a ofertelor,

— pentru lotul 2 de cel putin 14 000 RON fara TVA valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor echipamentelor furnizate la nivelul unuia sau a mai multor contracte. Se mentioneaza ca cei 3 ani se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor prevazuta initial in anunțul de participare, fara a fi afectata de eventuale decalari ale datei limita de depunere a ofertelor.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE — partea IV „Criteriile de selectie”, sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a cerintei, denumirea contractului, Beneficiarul public sau privat (adresa, nr. telefon, tipul produselor furnizate, valoarea fara TVA a livrarilor de produse in ultimii 3 ani. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, certificate/documente emise sau contrasemnate de o A.C. ori de catre clientul beneficiar/procese-verbale primire/receptie si punere, in functiune, dupa caz. Documente constatatoare emise de autoritatile contractate/Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv livrarile de produse, perioada de realizare si valoarea acestora. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si Ofertantul asociat va completa DUAE — partea IV „Criteriile de selectie”, sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”. De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, este obligatorie incarcarea in SEAP a Acordului de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile Legii, conf. art. 60 alin. (4) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Nota 2: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE — partea IV„Criteriile de selectie”, sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”.

Nota 3: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) Angaj. ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator. Angaj. ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semn. electr. extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii, conf. art. 60 alin. (4) din HG 395/2016 cu modif. si compl. ulterioare,

(b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii, conf. art. 60 alin. (4) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare,

(c) certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese-verbale de receptie si/sau documente constatatoare emise de autoritatile contractate si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv livrarea de produse, perioada de livrare si valoarea acestora. Documentele mentionate la pct. (c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea A.C. az, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor, conf. art. 60 alin. (4) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 18/06/2019
Vietos laikas: 15:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Rumunų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 18/10/2019
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 18/06/2019
Vietos laikas: 15:00
Vieta:

In SEAP.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SICAP din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SICAP ca operator economic, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din HG nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 103 din H.G nr. 395/2016.

Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SICAP.

Versiunea electronică a DUAE (eDUAE) este pusă la dispoziție ca și formular on-line de către Comisia Europeană, la adresa de internet dedicată — https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Comisia de evaluare va analiza DUAE in corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei.

Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al aspectelor tehnice si financiare pe care le implica.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresas: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miestas: București
Pašto kodas: 030084
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@cnsc.ro
Telefonas: +40 213104641
Faksas: +40 213104642 / +40 218900745

Interneto adresas: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
07/05/2019