Usługi - 216178-2017

07/06/2017    S107    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Dąbrowa Górnicza: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2017/S 107-216178

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
al. J. Piłsudskiego 34C
Punkt kontaktowy: Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
41-303 Dąbrowa Górnicza
Polska
Tel.: +48 322644623
E-mail: sekretariat@mzgodg.pl
Faks: +48 322647199

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mzgodg.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostka Budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka odpadami
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wywóz nieczystości ciekłych – ścieków przemysłowych ze zbiorników bezodpływowych składowisk odpadów zlokalizowanych przy ul. Koksowniczej 4 oraz przy ul. Głównej 144 A należącymi do Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Dąbrowa Górnicza.

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: odbiór, transport, unieszkodliwianie i analiza ścieków przemysłowych ze zbiorników bezodpływowych składowisk odpadów zlokalizowanych przy ul. Koksowniczej 4 oraz przy ul. Głównej 144 A należącymi do Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90000000, 71620000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 209 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN (słownie trzydzieści tysięcy złotych).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, według wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2016.359 t.j. z dnia 17.3.2016)
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 95 1560 1010 2384 1456 1000 0004 oznaczając tytuł przelewu „Wadium do przetargu nr ZP/3/MZGO/2017”
11.4 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym z uwzględnieniem art. 46 ust. 4 ustawy. Wskazane jest dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu potwierdzonej przez Wykonawcę.
Wadium musi być wniesione najpóźniej przed wyznaczonym terminem składania ofert tj. do dnia 19.6.2017 do godz. 7:30, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Brak wadium w w/w terminie lub wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 41-303 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 34c (sekretariat). Kserokopię dowodu wniesienia wadium zaleca się dołączyć do oferty. Ważność wadium w formie niepieniężnej powinien obejmować okres związania z ofertą.
Zatrzymanie wadium nastąpi w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzą się na przedłużenie okresu związania ofertą zostaną odrzucone odpowiednio na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b i 7a ustawy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 8 SIWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 9.2. SIWZ przez każdego z nich.
Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt od 9.1.2. do 9.1.5. SIWZ Wykonawcy składają wspólnie.
Oświadczenie wymienione w pkt. 9.1.1. SIWZ, formularz ofertowy wymieniony w pkt. 9.3.1. SIWZ powinny być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawców.
Ponadto w/w Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i 1b Ustawy dotyczące:
— posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wymagane jest posiadanie aktualnego zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 poz. 250 t.j.)
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży aktualne zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
— posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na potwierdzenie że wykonał co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.: usługę odbioru, transportu, unieszkodliwiania i analizy ścieków przemysłowych – odcieków z kwatery deponowania odpadów balastowych o wartości nie mniejszej 250 000 PLN brutto każda (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Uwaga:
1. Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane/są wykonywane należycie jest szerszy od powyżej określonego należy
w wykazie podać wartość usług odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia.
2. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
— dysponować odpowiednim potencjałem technicznym:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wskaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej następującym sprzętem:
— samochód asenizacyjny o pojemności beczki min. 16m³ ze sprawnym urządzeniem do napełniania
i opróżniania beczki oraz aktualnym przeglądem technicznym,
— samochód asenizacyjny o pojemności beczki min. 10m³ ze sprawnym urządzeniem do napełniania
i opróżniania beczki oraz aktualnym przeglądem technicznym.
— dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia):
Wykonawca lub podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę:
a) niezbędną ilość osób, którzy będą świadczyć usługę,
b) niezbędną ilość osób wyznaczonych do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, – tj. osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z dnia 12.10.2016).
— w trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
— w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia:
— oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
— sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN (słownie; pięćset tysięcy złotych),
— posiadania aktualnej umowy z oczyszczalnią ścieków lub promesy gwarantującej zawarcie takiej umowy na przyjmowanie ścieków przemysłowych ze składowiska odpadów na czas obowiązywania umowy.
— 8.1.7 w latach 2015 i 2016, a jeżeli okres działalności jest krótszy, za ten okres, osiągnął w każdym roku przychód netto ze sprzedaży (obrót) na poziomie co najmniej 1 000 000 zł (jeden milion złotych). W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia w jednolitym dokumencie (sytuacja ekonomiczna i finansowa).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1-2,-4-8 Ustawy:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2016.1574 t.j. z dnia 29.9.2016)
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. 2016.2171 t.j. z dnia 28.12.2016);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
d) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;
e) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
f) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;
g) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał:
1. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN (słownie; pięćset tysięcy złotych),
2. w latach 2015 i 2016, a jeżeli okres działalności jest krótszy, za ten okres, osiągnął w każdym roku przychód netto ze sprzedaży (obrót) na poziomie co najmniej 1 000 000 PLN (jeden milion złotych). W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia w jednolitym dokumencie (sytuacja ekonomiczna i finansowa).
3. aktualną umowę z oczyszczalnią ścieków lub promesy gwarantującej zawarcie takiej umowy na przyjmowanie ścieków przemysłowych ze składowiska odpadów na czas obowiązywania umowy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi:
1. polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN (słownie; pięćset tysięcy złotych) – z uwzględnieniem wymogu pkt. 8.1.5. SIWZ
2. sprawozdanie finansowe albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających przychód netto ze sprzedaży (obroty) oraz aktywa i zobowiązania – za rok 2015 i 2016, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, potwierdzające spełnianie warunków opisanych w pkt 8.1.7. SIWZ.
3. aktualną umowę z oczyszczalnią ścieków lub promesa gwarantująca zawarcie takiej umowy na przyjmowanie ścieków przemysłowych ze składowiska odpadów na czas obowiązywania umowy.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:
1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.: usługę odbioru, transportu, unieszkodliwiania i analizy ścieków przemysłowych – odcieków z kwatery deponowania odpadów balastowych o wartości nie mniejszej niż 250 000 PLN brutto każda (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli:
1. przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.: usługę odbioru, transportu, unieszkodliwiania i analizy ścieków przemysłowych – odcieków z kwatery deponowania odpadów balastowych o wartości nie mniejszej niż 250 000 PLN brutto każda (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Uwaga:
— Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane/są wykonywane należycie jest szerszy od powyżej określonego należy
w wykazie podać wartość usług odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia.
— Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. wskaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej następującym sprzętem:
— samochód asenizacyjny o pojemności beczki min. 16m³ ze sprawnym urządzeniem do napełniania i opróżniania beczki oraz aktualnym przeglądem technicznym,
— samochód asenizacyjny o pojemności beczki min. 10m³ ze sprawnym urządzeniem do napełniania i opróżniania beczki oraz aktualnym przeglądem technicznym.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Normy zarządzania środowiskowego. Waga 25

3. Czas reakcji na zgłoszenia. Waga 15

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/3/MZGO/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 064-121421 z dnia 31.3.2017

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.6.2017 - 07:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 19.6.2017 - 7:45

Miejscowość:

41-303 Dąbrowa Górnicza, al. J. Piłsudskiego 34C

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.6.2017