Usługi - 217499-2017

08/06/2017    S108    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

2017/S 108-217499

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
ul. Ksawerów 8
Warszawa
02-656
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Maraszkiewicz, Renata Bejne
Tel.: +48 225662018
E-mail: zp@wzmiuw.waw.pl
Faks: +48 225662012
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wzmiuw.waw.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.wzmiuw.waw.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ochrona przeciwpowodziowa i melioracje wodne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

Numer referencyjny: ZP 2 – UW/W – 4208/17
II.1.2)Główny kod CPV
90721800
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rol-nictwa na terenie Inspektoratu w Grodzisku Mazowieckim, Inspektoratu w Otwocku z siedzibą w Sobiekursku oraz Inspektoratu w Warszawie w Oddziale WZMiUW w Warszawie – 5 zadań.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 420 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Bieżące utrzymanie rzeki Zimna Woda w km 7+570-7+910.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gminy Brwinów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków ze skarp rzeki, wielokrotne usuwanie przetamowań, zatorów i zanieczyszczeń występujących w korycie rzeki,

hakowanie przy zarośnięciu lustra wody do 60 %,ułożenie geowłókniny,wykonanie opasek wielokiszkowych z kiszek faszynowych 3x20 cm, uzupełnianie wyrw w skarpach z transportem i zakupem gruntu,

ręczne plantowanie powierzchni skarp,zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, humusowanie skarp z obsiewem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 115 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Bieżące utrzymanie rzeki Kanał Ożarowski w km 16+500-16+700

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren powiatu otwockiego i powiatu mińskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: hakowanie przy zarośnięciu lustra wody do 60 %,ręczne plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów;zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi;ułożenie geowłókniny;wykonanie opasek wielokiszkowych z kiszek 3x20 cm; humusowanie skarp z obsiewem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 48 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dwukrotna konserwacja Kanału Wawerskiego – I w km w km od 8+734 do 16+740; II w km od 8+734 do 12+021.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dzielnica Wesoła m. st. Warszawy,miejscowość Zakręt gm. Wiązowna powiat otwocki, miasto Sulejówek, powiat miński.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów ze skarp i pasów przybrzeżnych wraz z wygrabieniem;ręczne wykoszenie porostów roślin z dna wraz z wygrabieniem;ręczne ścinanie bez karczowania rzadkich krzaków i podszycia ze skarp punktowo; zrębkowanie rzadkich krzaków ściętych ręcznie ze skarp;usuwanie zatorów;wywóz wygrabionych porostów z odcinka zabudowanego Kanału Wawerskiego oraz zebranych zanieczyszczeń wraz z utylizacją przez firmę specjalistyczną zajmująca się utylizacją odpadów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 85 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dwukrotna konserwacja Potoku Służewieckiego w km 0+120-8+730;12+500-14+440

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dzielnice: Włochy, Ochota, Ursynów, Mokotów i Wilanów m. st. Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem; ręczne wykoszenie porostów z dna cieku; usuwanie kożucha roślin pływających; wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się w dnie (hakowanie); likwidacja przetamowań, usuwanie powalonych gałęzi; wywóz z utylizacją zbieranych zanieczyszczeń oraz wywóz wygrabionych porostów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 118 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dwukrotna konserwacja Kanału nr 10 w km 0+000+2-701

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dzielnice: Białołęka i Targówek w m.st. Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: ręczne wykoszenie porostów ze skarp i pasa przybrzeżnego o szer. 2 m z wygrabieniem;ręczne wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem;wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się w dnie (hakowanie);

ręczne ścinanie bez karczowania średniej gęstości krzaków i odrostów drzew ze skarp i pasów przybrzeżnych; likwidacja przetamowań, gałęzi, usuwanie powalonych gałęzi, pocięcie piłą spalinową, wywóz wraz z utylizacją;

wykonanie udrożnienia cieku i rozbiórki przetamowań, powalonych konarów, śmieci i innych odpadów wraz z wywozem w okresie pomiędzy konserwacjami (średnio raz w tygodniu); wywóz z utylizacją zbieranych zanieczyszczeń oraz wywóz ściętych porostów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 53 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca musi się wykazać zrealizowanymi zamówieniami obejmującymi swym zakresem:

mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów z powierzchni płaskich i skarp dotyczy części 1 – 5 zamówienia;

wykonanie opasek brzegowych lub umocnień liniowych oraz sztucznych, powierzchniowych umocnień brzegów rzek i potoków – dotyczy części 1 i 2 zamówienia;

uzupełnianie wyrw w skarpach z transportem – dotyczy części 1 i 2 zamówienia.

b) Wykonawca musi dysponować lub udowodnić, że będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu usługami odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia.

c) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował sprzętem opisanym w wytycznych wykonania i odbioru robót (zał.1 do SIWZ), niezbędnym do realizacji zamówienia, tj.:

Cz. 1:

ubijak spalinowy,koparko – spycharka, spycharka, samochód skrzyniowy 5-10 t, ciągnik kołowy z przyczepą skrzyniową,samochód samowyładowczy,

Cz. 2 ubijak spalinowy,koparka lub koparko spycharka,

Cz. 3 kosiarka bijakowa zawieszona na ciągniku, maszyna zrębkująca,samochód transportowy,ręczna kosiarka spalinowa, narzędzie do hakowania (krapy), łopata.

Dla części 4 i 5 Zamawiający nie stawia warunków w zakresie posiadanego sprzętu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 043-078511
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/06/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/06/2017
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

WZMiUW w Warszawie Oddział Warszawa, ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa, pok. 24.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzup.gov.pl
Faks: +48 224567803

Adres internetowy: http://www.uzup.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzup.gov.pl
Faks: +48 224567803

Adres internetowy: http://www.uzup.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/06/2017