Roboty budowlane - 218862-2015

25/06/2015    S120    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2015/S 120-218862

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Targowa 74
Osoba do kontaktów: Maria Markowska, Małgorzata Szast-Bogusz
03-732 Warszawa
Polska
Tel.: +48 717175589
E-mail: maria.markowska@plk-sa.plmalgorzata.szast-bogusz@plk-sa.pl
Faks: +48 717175589

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka prawa handlowego, w której Skarb Państwa posiada ponad 50 % akcji
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: transport kolejowy, zarządzanie liniami kolejowymi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
„Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin-Dolna Odra. Przebudowa układu torowego, peronowego i wiaduktu w st. Zielona Góra”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: PL5.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest:
— wykonanie robót budowlanych,
— opracowanie dokumentacji powykonawczej,
— projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną,
— zabudowa urządzeń blokady liniowej;
w ramach zadania: „Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin-Dolna Odra. Przebudowa układu torowego, peronowego i wiaduktu
w st. Zielona Góra”.
Zakres zadania (krótki opis):
— remont torów nr 1, 2, 6 i 8 z przesunięciem rozjazdu nr 67 o 8,07 m w kierunku rozjazdu nr 72,
— częściowa likwidacja toru nr 3,
— remont peronu 1, 2 i 3,
— budowa peronu 1a,
— uzupełnienie oświetlenia wybudowanej części peronu 1a,
— przejęcie wód opadowych z nawierzchni peronów i odprowadzenie do istniejącego układu kanalizacji ogólnospławnej,
— dostosowanie urządzeń automatyki kolejowej umożliwiających wjazd i wyjazd pociągów na i z toru nr 8 oraz zabudowa dwukierunkowych blokad liniowych dla wyjazdów/wyjazdów z i na stację Zielona Góra,
— remont wiaduktu w km 154,705 linii kolejowej 273, nad ul. Batorego na st. Zielona Góra,
— remont przejścia pod torami w km 153,905,
— remont przejazdu kolejowego w km 153,208,
— elektryfikacja toru nr 6 i 8,
— budowa wind osobowych,
— system dynamicznej informacji pasażerskiej.
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) stanowiących Tom III niniejszej SIWZ, Przedmiarze Robót stanowiącym Tom IV niniejszej SIWZ oraz Części opisowej i rysunkowej Dokumentacji projektowej, stanowiącej Tom V niniejszej SIWZ.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000, 45234100, 45231400, 45234115, 48813100

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 19 582 647,94 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena Całkowita cena brutto. Waga 70
2. Termin realizacji. Waga 20
3. Okres gwarancji. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IREZA4-216-12/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 54-093609 z dnia 18.3.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.5.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ZUE Spółka Akcyjna
ul. Czapińskiego 3
30-048 Kraków
Tel.: +48 122663939
Faks: +48 122693589

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 20 461 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 19 582 647,94 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Proporcja: 95 %
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: 1. Wzmagania ogólne (dokumentacja projektowa, certyfikacja, zezwolenia)
2. Przebudowa układu torowego – część robót
3. Przebudowa odwodnienia układu torowego i peronów – część robót
4. Przebudowa peronów i wiat peronowych z przebudową dojść do peronów dla osób niepełnosprawnych
5. Elementy małej architektury i zagospodarowania terenu – część robót
6. Przejście pod torami w km 153,905 – część robót
7. Przebudowa sieci trakcyjnej – część robót
8. Usunięcie kolizji srk i telekomunikacji
9. Przebudowa urządzeń energii – część robót
10. Przebudowa urządzeń srk
11. Przebudowa nawierzchni przejazdu w km 153,208 z budową przepustów pod drogą i odwodnienie przejazdu – część robót
12. Przebudowa urządzeń srk na przejeździe w km 153.208
13. Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na przejeździe w km 153.208
14. Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego na przejeździe w km 153.208
15. Branża mostowa
16. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i monitoring/Jednoodstępowa dwukierunkowa blokada liniowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 2245587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 2245587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.6.2015