Dostawy - 219514-2020

12/05/2020    S92

Polska-Lublin: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 092-219514

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lublin
Adres pocztowy: pl. Króla Władysława Łokietka 1
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-109
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Tulpan
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Tel.: +48 814663026

Adresy internetowe:

Główny adres: https://lublin.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego SIPL w ramach projektu pn.: „Budowa i rozbudowa e-usług w gminie Lublin”, nr: RPLU.02.01.00-06-0005/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju ...

Numer referencyjny: ZP-P-I.271.168.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej;

2. dostawa z wdrożeniem e-usług dla Wydziału Geodezji, w tym:

2.1. obsługa komorników sądowych;

2.2. obsługa inwestorów i projektantów w zakresie uzgodnień dokumentacji projektowej;

2.3. obsługa branż w zakresie zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

3. dostawa z wdrożeniem e-usługi wypisu i wyrysu z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP);

4. dostawa z wdrożeniem modułu Ochrony środowiska (OŚ);

5. dostawa z wdrożeniem modułu Miejskiego architekta zieleni (MAZ);

6. dostawa z wdrożeniem modułu Miejskiego konserwatora zabytków (MKZ);

7. dostarczenie nowych funkcjonalności dla GeoPortalu Miejskiego;

8. przygotowanie konektorów do modułów i uruchomienie ich na szynie ESB Zamawiającego;

9. dostarczenie nowych funkcjonalności do aplikacji Wewnętrzny portal mapowy;

10. świadczenie nadzoru technicznego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 131 085.50 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48800000 Systemy i serwery informacyjne
48400000 Pakiety oprogramowania do kontroli transakcji biznesowych i osobistych
48200000 Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

Tak jak w pkt II.1.4.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas trwania serwisu gwarancyjnego / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii podczas trwania serwisu gwarancyjnego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia błędu podczas trwania serwisu gwarancyjnego / Waga: 10
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0005/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Pełne brzmienie pkt II.2.1 Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego SIPL w ramach projektu pn.: „Budowa i rozbudowa e-usług w gminie Lublin”, nr: RPLU.02.01.00-06-0005/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 249-617804
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego SIPL w ramach projektu pn.:„Budowa i rozbudowa e-usług w gminie Lublin”, nr: RPLU.02.01.00-06-0005/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju ...

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Bernard Bielecki Geomatyka-Kraków S.c.
Adres pocztowy: ul. Mała Góra 30
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-864
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://geomatyka-krakow.pl/portal/

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Grzegorz Marecik Geomatyka-Kraków S.c.
Adres pocztowy: ul. Mała Góra 30
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-864
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Mariusz Kasperkiewicz Geomatyka-Kraków S.c.
Adres pocztowy: ul. Mała Góra 30
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-864
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Jacek Łaguz Geomatyka-Kraków S.c.
Adres pocztowy: ul. Mała Góra 30
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-864
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Stanisław Łaguz Geomatyka-Kraków S.c.
Adres pocztowy: ul. Mała Góra 30
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-864
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Jarosław Repetnik Geomatyka-Kraków S.c.
Adres pocztowy: ul. Mała Góra 30
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-864
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 722 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 720 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/05/2020