We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Servicii - 219855-2016

29/06/2016    S123    Agenții - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Irlanda-Dublin: Studiu privind viitorul industriei prelucrătoare – evoluția politicilor și practicile de ucenicie din anumite state membre ale UE și regiuni concurente din lume

2016/S 123-219855

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Eurofound – Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă
Adresă: Wyattville Road
Localitate: Dublin
Cod NUTS: IE021
Cod poștal: D18 KP65
Țară: Irlanda
Persoană de contact: Lidia Jankowska
E-mail: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefon: +353 12043100
Fax: +353 12826456

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement

Adresa profilului cumpărătorului: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1649
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: politică socială.

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Studiu privind viitorul industriei prelucrătoare – evoluția politicilor și practicile de ucenicie din anumite state membre ale UE și regiuni concurente din lume.

Număr de referinţă: 150009/4055.
II.1.2)Cod CPV principal
73210000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Lotul 1 – trecerea în revistă analitică a sistemelor de ucenicie din sectorul industriei prelucrătoare din anumite state membre ale UE și regiuni concurente din lume.

Lotul 2 – adaptarea programelor duale de ucenicie la modificările structurale și la cerințele în continuă schimbare din sectorul industriei prelucrătoare – exemple de studii de caz.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 175 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Ofertanții trebuie să fie în măsură să depună oferte pentru ambele loturi. Eurofound își rezervă dreptul de a atribui 1 singur contract pentru ambele loturi care fac obiectul acestei licitații.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Trecerea în revistă analitică a sistemelor de ucenicie din sectorul industriei prelucrătoare din anumite state membre ale UE și regiuni concurente din lume

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
73210000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: IE021
Locul principal de executare:

Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: sarcinile vor fi executate la sediul specificat de contractant și aprobat de Eurofound.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Astfel cum se detaliază în dosarul licitației.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 0.01 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 9
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Bugetul maxim pentru implementarea acestui contract direct este de 175 000 EUR pentru ambele loturi.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Adaptarea programelor duale de ucenicie la modificările structurale și la cerințele în continuă schimbare din sectorul industriei prelucrătoare – exemple de studii de caz

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
73210000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: IE021
Locul principal de executare:

Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: sarcinile vor fi executate la sediul specificat de contractant și aprobat de Eurofound.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Astfel cum se detaliază în dosarul licitației.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 0.01 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 16
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Bugetul maxim pentru implementarea acestui contract direct este de 175 000 EUR pentru ambele loturi.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se consulta punctul 5.3.2 din caietul de sarcini inclus în partea B a dosarului licitației, disponibil pe site-ul e-tendering https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home la licitația specifică.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 04/08/2016
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 11/08/2016
Ora locală: 11:00
Locul:

Ofertele vor fi deschise la birourile Eurofound, sala numărul LH5.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La deschidere poate participa 1 persoană care reprezintă ofertantul; participarea va fi restrânsă la rolul de observator. Persoanele care intenționează să participe la deschiderea ofertelor trebuie să o informeze în prealabil pe doamna Lidia Jankowska.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Licitațiile sunt deschise persoanelor fizice și juridice din statele membre ale Uniunii Europene și din țări care au semnat un acord special cu Uniunea Europeană în domeniul achizițiilor publice.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/06/2016