Usługi - 220019-2020

12/05/2020    S92

Polska-Gdańsk: Usługi w zakresie danych

2020/S 092-220019

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Agencja Kosmiczna
Adres pocztowy: ul. Trzy Lipy 3
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-172
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Izabela Gawlik-Barańska
E-mail: Izabela.Gawlik-Baranska@polsa.gov.pl
Tel.: +48 223801547

Adresy internetowe:

Główny adres: https://polsa.gov.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/polsa
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/polsa
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pozyskanie i przetwarzanie danych dotyczących obiektów kosmicznych z optycznych sensorów (teleskopów) obserwacji i śledzenia oraz lasera.

Numer referencyjny: BO/1/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72300000 Usługi w zakresie danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: usługa, polegająca na pozyskaniu i przetwarzaniu danych dotyczących obiektów kosmicznych z optycznych sensorów obserwacji i śledzenia (tj. teleskopów) oraz lasera, rozmieszczonych globalnie w zakresie różnych orbit wokółziemskich (głównie LEO, MEO i GEO), a następnie dostarczaniu ich do Polskiej Agencji Kosmicznej.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 (dwie) niżej wymienione części:

— część I: Usługa pozyskania, przetwarzania i dostarczenia danych z 11 sensorów optycznych i lasera;

— część II: Usługa pozyskania, przetwarzania i dostarczenia danych z 2 sensorów optycznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w którym odpowiednio został opisany przedmiot zamówienia dla każdej z części (tj. w załącznikach nr: 1a dla części I, 1b dla części II).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa pozyskania, przetwarzania i dostarczenia danych z 11 sensorów optycznych i lasera

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72310000 Usługi przetwarzania danych
72319000 Usługi dostarczania danych
72300000 Usługi w zakresie danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na pozyskaniu i przetwarzaniu danych dotyczących obiektów kosmicznych z 11 optycznych sensorów obserwacji i śledzenia (tj. teleskopów) oraz lasera, rozmieszczonych globalnie w zakresie różnych orbit wokółziemskich (głównie LEO, MEO i GEO), a następnie dostarczaniu ich do Polskiej Agencji Kosmicznej.

Wykonawca zobowiązany będzie w ramach realizacji przedmiotu umowy w Części I dostarczyć Zamawiającemu dane, pochodzące z 6 310 zaplanowanych godzin obserwacyjnych optycznych, w wymiarze co najmniej 8 godzin obserwacji każdego dnia oraz 592 godzin obserwacyjnych laserowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego Zamawiający może zamówić usługę polegającą na pozyskaniu i przetwarzaniu danych dotyczących obiektów kosmicznych z sensorów optycznych (teleskopów) obserwacji i śledzenia oraz lasera, rozmieszczonych globalnie w zakresie różnych orbit wokółziemskich (w tym LEO, MEO i GEO) oraz dostarczaniu ich do Polskiej Agencji Kosmicznej w ilości łącznej do 2 503 godzin, w tym w zakresie sensorów optycznych do 2 289 godzin oraz w zakresie lasera do 214 godzin. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku, gdy w wyniku zmiany warunków grantu przyznanego przez Komisję Europejską lub otrzymania na ten cel dodatkowych środków krajowych, będzie mógł zwiększyć ilość zamawianych obserwacji. Szczegółowe warunki oraz sposób udzielenia zamówienia opcjonalnego został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności we wzorze umowy (załącznik nr 9 do SIWZ).

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „1SST2018-20 – First funding line in 2018–2020 for the further development of a European SST Service provision function” współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa pozyskania, przetwarzania i dostarczenia danych z 2 sensorów optycznych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72319000 Usługi dostarczania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: usługa, polegająca na pozyskaniu i przetwarzaniu danych dotyczących obiektów kosmicznych z 2 optycznych sensorów obserwacji i śledzenia (tj. teleskopów), rozmieszczonych globalnie w zakresie różnych orbit wokółziemskich (głównie LEO, MEO i GEO), a następnie dostarczaniu ich do Polskiej Agencji Kosmicznej. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach realizacji przedmiotu umowy w części II dostarczyć Zamawiającemu dane, dane, pochodzące z 573 zaplanowanych godzin obserwacyjnych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego Zamawiający może zamówić usługę polegającą na pozyskaniu i przetwarzaniu danych dotyczących obiektów kosmicznych z sensorów optycznych (teleskopów) obserwacji i śledzenia, rozmieszczonych globalnie w zakresie różnych orbit wokółziemskich (w tym LEO, MEO i GEO) oraz dostarczaniu ich do Polskiej Agencji Kosmicznej w ilości łącznej do 207 godzin. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku, gdy w wyniku zmiany warunków grantu przyznanego przez Komisję Europejską lub otrzymania na ten cel dodatkowych środków krajowych, będzie mógł zwiększyć ilość zamawianych obserwacji. Szczegółowe warunki i sposób udzielenia zamówienia opcjonalnego zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym w szczególności we wzorze umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „1SST2018-20 – First funding line in 2018–2020 for the further development of a European SST Service provision function” współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Pełna nazwa zamówienia: Pozyskanie i przetwarzanie danych dotyczących obiektów kosmicznych z optycznych sensorów (teleskopów) obserwacji i śledzenia oraz lasera, rozmieszczonych globalnie w zakresie różnych orbit wokółziemskich (w tym LEO, MEO i GEO) oraz dostarczaniu ich do Polskiej Agencji Kosmicznej – ograniczona w sekcji II pkt II.1.1 z uwagi na ilość możliwych do wprowadzenia znaków.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Podstawy wykluczenia Wykonawcy: art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia – patrz rozdział XII SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dotyczy części I i II:

Posiada doświadczenie, w okresie ostatnich 3 lat (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* lub i wykonywaniu** co najmniej jednej usługi operacyjnego pozyskania, przetwarzania i dostarczenia danych SST z co najmniej jednego sensora optycznego w ramach współpracy międzynarodowej albo w wykonaniu lub i wykonywaniu** co najmniej jednej usługi, polegającej na pozyskaniu lub przetwarzaniu lub dostarczeniu danych w obserwacyjnym projekcie badawczym realizowanym w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) lub w międzynarodowym obserwacyjnym projekcie astronomicznym.

Uwaga:

* Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.

** W przypadku usług wykonywanych (nie zakończonych) datą ich wykonania będzie data wystawienia dokumentu (referencji lub innych dokumentów), potwierdzającego należyte ich wykonywanie, z zastrzeżeniem że ww. dokument powinien być wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunku – patrz rozdział XII SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Realizacja umowy podlega prawu polskiemu, w szczególności ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

3. Stosownie do postanowień art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 9 umowy) – stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Polska Agencja Kosmiczna Oddział Terenowy w Warszawie, ul. Powsińska 69/71, Warszawa 02-903, POLSKA, w sali konferencyjnej znajdującej się na III piętrze (pokój 305).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert: nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/polsa i dokonywane będzie poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na platformie ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Oferta musi być zabezpieczona wadium. Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdziale XVI. SIWZ.

II. Ofertę stanowią niżej wymienione formularze, oświadczenia i dokumenty, znajdujące się na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/polsa:

1.1. wypełniony formularz „Oferta” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ – wypełniony dla części, której dotyczy;

1.2. pełnomocnictwo do podpisania oferty.

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz pkt 2.9 SIWZ).

1.3. Wypełniony formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ – zwierający wymagane oświadczenia określone w SIWZ.

Uwaga!

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wypełniony w zakresie w jakim Wykonawca wykazuje ich spełnianie oraz w zakresie braku/bądź istnienia podstaw wykluczenia danego Wykonawcy.

W odniesieniu do podmiotów trzecich:

— JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca jeżeli powołuje się na jego zasoby w celu wykazania spełniania warunków udział w postępowaniu,

— JEDZ powinien być wypełniony w zakresie jakim Wykonawca korzysta z podmiotu trzeciego,

— JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego,

— dotyczy zarówno sytuacji gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie.

W odniesieniu do podwykonawców:

Dotyczy podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę, którym Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania części zamówienia. Zamawiający nie będzie wymagał odrębnego formularza JEDZ dla podwykonawcy oraz nie będzie weryfikował/badał postaw wykluczenia wskazanych podwykonawców.

1.4. Dowód wniesienia wadium na zasadach określonych w niniejszej SIWZ.

1.5. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w którym to zobowiązaniu inny podmiot wskaże co najmniej: zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego oraz określi czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

2W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, dokumentów oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „JEDZ” odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą platformy zakupowej znajdującej się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/polsa

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych/Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Art. 179–198 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postepu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/05/2020