Usługi - 220106-2020

Submission deadline has been amended by:  267876-2020
12/05/2020    S92

Polska-Szczecin: Usługi wprowadzania danych

2020/S 092-220106

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Adres pocztowy: ul. Korsarzy 34
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-540
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Patrycja Bułat
E-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Tel.: +48 914419203

Adresy internetowe:

Główny adres: www.przetargi.wzp.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Wałecki – Starostwo Powiatowe w Wałczu
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 17
Miejscowość: Wałcz
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Kod pocztowy: 78-600 Wałcz
Państwo: Polska
E-mail: poi@powiatwalecki.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiatwalecki.com.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Świdwiński – Starostwo Powiatowe w Świdwinie
Adres pocztowy: ul. Mieszka I 16
Miejscowość: Świdwin
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Kod pocztowy: 78-300
Państwo: Polska
E-mail: starostwo@powiatswidwinski.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiatswidwinski.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Szczecinek – Starostwo Powiatowe w Szczecinku
Adres pocztowy: ul. Warcisława IV 16
Miejscowość: Szczecinek
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Kod pocztowy: 78-400
Państwo: Polska
E-mail: starostwo@powiat.szczecinek.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiat.szczecinek.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Stargardzki – Starostwo Powiatowe w Stargardzie
Adres pocztowy: ul. Skarbowa 1
Miejscowość: Stargard
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 73-110 Stargard
Państwo: Polska
E-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiatstargardzki.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Sławieński – Starostwo Powiatowe w Sławnie
Adres pocztowy: ul. Sempołowskiej 2a
Miejscowość: Sławno
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 76-100
Państwo: Polska
E-mail: starosta@powiatslawno.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiatslawno.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Pyrzycki – Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
Adres pocztowy: ul. Lipiańska 4
Miejscowość: Pyrzyce
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Kod pocztowy: 74-200
Państwo: Polska
E-mail: starostwo@pyrzyce.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pyrzyce.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Policki – Starostwo Powiatowe w Policach
Adres pocztowy: ul. Tanowska 8
Miejscowość: Police
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 72-010
Państwo: Polska
E-mail: powiat@policki.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.policki.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Myśliborski – Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Adres pocztowy: ul. Północna 15
Miejscowość: Myślibórz
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Kod pocztowy: 74-300
Państwo: Polska
E-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiatmysliborski.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Łobeski – Starostwo Powiatowe w Łobzie
Adres pocztowy: ul. Konopnickiej 41
Miejscowość: Łobez
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Kod pocztowy: 73-150
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@powiatlobeski.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiatlobeski.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Koszaliński – Starostwo Powiatowe w Koszalinie
Adres pocztowy: ul. Racławicka 13
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 75-620
Państwo: Polska
E-mail: poczta@powiat.koszalin.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiat.koszalin.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Kołobrzeski – Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
Adres pocztowy: pl. Ratuszowy 1
Miejscowość: Kołobrzeg
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 78-100
Państwo: Polska
E-mail: starostwo@powiat.kolobrzeg.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiat.kolobrzeg.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Kamieński – Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
Adres pocztowy: ul Wolińska 7B
Miejscowość: Kamień Pomorski
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 72-400
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@powiatkamienski.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiatkamienski.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Gryfiński – Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Adres pocztowy: ul. Sprzymierzonych 4
Miejscowość: Gryfino
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 74-100
Państwo: Polska
E-mail: starostwo@gryfino.powiat.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gryfino.powiat.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Gryficki – Starostwo Powiatowe w Gryficach
Adres pocztowy: Plac Zwycięstwa 37
Miejscowość: Gryfice
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 72-300
Państwo: Polska
E-mail: powiat@gryfice.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gryfice.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Goleniowski – Starostwo Powiatowe w Goleniowie
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 1
Miejscowość: Goleniów
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 72-100
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@powiat-goleniowski.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiat-goleniowski.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Drawski – Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
Adres pocztowy: Plac Elizy Orzeszkowej 3
Miejscowość: Drawsko Pomorskie
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Kod pocztowy: 78-500
Państwo: Polska
E-mail: powiatdrawski@powiatdrawski.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiatdrawski.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Choszczeński – Starostwo Powiatowe w Choszcznie
Adres pocztowy: ul. Nadbrzeżna 2
Miejscowość: Choszczno
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Kod pocztowy: 73-200
Państwo: Polska
E-mail: kancelaria@powiatchoszczno.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiatchoszczno.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Białogardzki – Starostwo Powiatowe w Białogardzie
Adres pocztowy: Plac Wolności 16-17
Miejscowość: Białogard
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 78-200
Państwo: Polska
E-mail: starosta@powiat-bialogard.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiat-bialogard.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Świnoujście – Urząd Miasta Świnoujście
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 1/5
Miejscowość: Świnoujście
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 72-600
Państwo: Polska
E-mail: soi@um.swinoujscie.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.swinoujscie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin
Adres pocztowy: Pl. Armii Krajowej 1
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-456
Państwo: Polska
E-mail: boi@um.szczecin.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Koszalin – Urząd Miejski
Adres pocztowy: ul. Rynek Staromiejski 6-7
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 75-007
Państwo: Polska
E-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.koszalin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.wzp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zamowienia.wzp.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane

Numer referencyjny: WOiRZL.II.272.17.2020.PB
II.1.2)Główny kod CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 32 Części. Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie 4 Części zamówienia, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty na Część 31 lub Część 32, Wykonawca nie może złożyć oferty na żadną inną Część. Niezastosowanie się do powyższej regulacji spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich ofert częściowych Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 36aa ust. 2 ustawy PZP.

3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 17 321 331.56 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 4
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 32 Części. Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie 4 Części zamówienia, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty na Część 31 lub Część 32, Wykonawca nie może złożyć oferty na żadną inną Część.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Gryfiński – Dostosowanie baz BDOT500 i GESUT (w ramach tego zadania dla powiatu gryfińskiego przewidziane są wyłącznie prace z zakresu GESUT)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar powiatu gryfińskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 224 196.10 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 1: 6.700,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Gryfiński – Modernizacja bazy EGiB

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar powiatu gryfińskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 289 667.36 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 2: 8.600,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Gryfiński – Skanowanie materiałów PZGiK

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar powiatu gryfińskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 373 597.56 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 3: 11.200,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Pyrzycki – Założenie i dostosowanie baz BDOT500 i GESUT

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar powiatu pyrzyckiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 190 943.51 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 4: 5.700,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Pyrzycki – Modernizacja bazy EGiB

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar powiatu pyrzyckiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 504 256.69 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 5: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Świdwiński – Założenie i dostosowanie baz BDOT500 i GESUT

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar powiatu świdwińskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 266 446.85 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 6: 7.900,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Świdwiński – Modernizacja bazy EGiB

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar powiatu świdwińskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 531 488.70 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 7: 15.500,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Kołobrzeski – Założenie i dostosowanie baz BDOT500 i GESUT, Redakcja i uczytelnienie cyfrowej mapy zasadniczej oraz utworzenie standardowych opracowań kartograficznych

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar powiatu kołobrzeskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 040 736.81 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 8: 31.000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Koszaliński – Założenie i dostosowanie baz BDOT500 i GESUT

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar powiatu koszalińskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 523 350.21 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 9: 15.500,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Sławieński – Założenie i dostosowanie baz BDOT500 i GESUT

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar powiatu sławieńskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 460 022.16 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 10: 13.500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Białogardzki – Założenie i dostosowanie baz BDOT500 i GESUT

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar powiatu białogardzkiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 211 457.18 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 11: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Kamieński – Założenie i dostosowanie baz BDOT500 i GESUT

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar powiatu kamieńskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 201 087.79 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 12: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Gryficki – Założenie i dostosowanie baz BDOT500 i GESUT

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar powiatu gryfickiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 302 115.74 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 13: 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Łobeski – Założenie i dostosowanie baz BDOT500 i GESUT

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar powiatu łobeskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 208 499.91 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 14: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Choszczeński – Założenie i dostosowanie baz BDOT500 i GESUT

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar powiatu choszczeńskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 226 841.99 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 15: 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Myśliborski – Założenie i dostosowanie baz BDOT500 i GESUT

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar powiatu myśliborskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 195 215.91 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 16: 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Policki – Założenie i dostosowanie baz BDOT500 i GESUT

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar powiatu polickiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 337 656.35 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 17: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Stargardzki – Założenie baz BDOT500 i GESUT

Część nr: 18
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar powiatu stargardzkiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 245 964.13 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 18: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Szczecinecki – Założenie i dostosowanie baz BDOT500 i GESUT

Część nr: 19
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar powiatu szczecineckiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 429 669.04 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 19: 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Wałecki – Założenie baz BDOT500 i GESUT

Część nr: 20
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar powiatu wałeckiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 260 281.68 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 20: 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Goleniowski – Założenie i dostosowanie baz BDOT500 i GESUT

Część nr: 21
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar powiatu goleniowskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 462 905.37 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z Prawa Opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP w zakresie Części 21: założenie baz BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Gmina Przybiernów. Szczegółowe zapisy dotyczące warunków skorzystania z Prawa Opcji przez Zamawiającego zostały zawarte we Wzorze Umowy oraz w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (zwanym dalej „SOPZ”), stanowiącymi odpowiednio Załączniki nr 9 i 10 do SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Szacunkowa wartość, o której mowa w sekcji II.2.6), składa się z zamówienia podstawowego: 358.134,03 zł oraz Prawa Opcji: 1.104.771,34 zł.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 21: 10.500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powiat Drawski – Założenie i dostosowanie baz BDOT500 i GESUT

Część nr: 22
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar powiatu drawskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 427 495.86 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 22: 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gmina Miasto Koszalin – Modernizacja bazy EGiB

Część nr: 23
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Gminy Miasta Koszalin.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 845 447.75 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z Prawa Opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP w zakresie Części 23: modernizacja bazy EGiB w zakresie ponadpodstawowym. Szczegółowe zapisy dotyczące warunków skorzystania z Prawa Opcji przez Zamawiającego zostały zawarte we Wzorze Umowy oraz w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (zwanym dalej „SOPZ”), stanowiącymi odpowiednio Załączniki nr 9 i 10 do SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Szacunkowa wartość (sekcja II.2.6) składa się z zamówienia podstawowego: 2.494.511,38 zł oraz Prawa Opcji: 2.350.936,37 zł.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 23: 74.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gmina Miasto Świnoujście – Założenie baz BDOT500 i GESUT (w ramach tego zadania dla miasta Świnoujście przewidziane są wyłącznie prace z zakresu BDOT500)

Część nr: 24
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Gminy Miasta Świnoujście.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 93 549.99 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 24: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gmina Miasto Szczecin – Modernizacja bazy EGiB

Część nr: 25
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Gminy Miasta Szczecin.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 89 739.68 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 11
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 25: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gmina Miasto Szczecin – Modernizacja bazy EGiB

Część nr: 26
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Gminy Miasta Szczecin.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 358 486.29 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 26: 10.500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gmina Miasto Szczecin – Modernizacja bazy EGiB

Część nr: 27
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Gminy Miasta Szczecin.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 422 952.74 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 27: 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gmina Miasto Szczecin – Modernizacja bazy EGiB

Część nr: 28
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Gminy Miasta Szczecin.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 321 270.24 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 28: 9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gmina Miasto Szczecin – Modernizacja bazy EGiB

Część nr: 29
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Gminy Miasta Szczecin.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 524 062.76 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 29: 15.500,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Województwo Zachodniopomorskie – Skanowanie, cyfryzacja, digitalizacja oraz utworzenie metadanych do zbiorów i danych cyfrowych WODGiK

Część nr: 30
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar województwa zachodniopomorskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 61 410.30 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 30: 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Województwo Zachodniopomorskie – Aktualizacja BDOT10 i opracowanie standardowych opracowań kartograficznych

Część nr: 31
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar województwa zachodniopomorskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 845 257.45 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 31: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Województwo Zachodniopomorskie – Aktualizacja BDOT10 i opracowanie standardowych opracowań kartograficznych

Część nr: 32
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
72320000 Usługi bazy danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72252000 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania
71300000 Usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71354100 Usługi odwzorowania cyfrowego
71354300 Usługi badań katastralnych
71353200 Usługi opomiarowania
71355000 Usługi pomiarowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar województwa zachodniopomorskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu Wykonawcy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 845 257.46 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości Część 32: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące form i sposobu wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale XV SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Części nr 1, 4, 6, 8-22 i 24:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

• co najmniej jedną usługę polegającą na założeniu lub założeniu i dostosowaniu bazy BDOT500 o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto (wymaganie nie dotyczy Części 1 zamówienia);

• co najmniej jedną usługę polegającą na założeniu lub założeniu i dostosowaniu bazy GESUT o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto (wymaganie nie dotyczy Części 24 zamówienia);

b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania:

• Kierownik Prac i Zastępca Kierownika Prac – 2 osoby, z których każda posiada:

— uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.; dalej „ustawa PGiK”),

— doświadczenie w realizacji co najmniej czterech usług polegających na założeniu lub założeniu i dostosowaniu BDOT500 o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto każda (wymaganie nie dotyczy Części 1 zamówienia),

— doświadczenie w realizacji co najmniej czterech usług polegających na założeniu lub założeniu i dostosowaniu GESUT o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto każda (wymaganie nie dotyczy Części 24 zamówienia).

• Specjalista ds. zakładania i dostosowywania BDOT500 i GESUT – 4 osoby, z których każda posiada:

— doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch usług polegających na założeniu lub założeniu i dostosowaniu bazy BDOT500 o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto każda (wymaganie nie dotyczy Części 1 zamówienia),

— doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch usług polegających na założeniu lub założeniu i dostosowaniu bazy GESUT o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto każda (wymaganie nie dotyczy Części 24 zamówienia).

Części nr 2, 5, 7, 23 i 25-29:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na modernizacji EGiB o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto;

b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania:

• Kierownik Prac – 1 osoba posiadająca:

— uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy PGiK,

— doświadczenie w realizacji co najmniej trzech usług polegających na modernizacji EGiB o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 zł brutto każda.

• Specjalista ds. modernizacji EGiB – 3 osoby, z których każda posiada:

— doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch usług polegających na modernizacji EGiB o wartości nie mniejszej 60.000,00 zł brutto każda (wymaganie dotyczy Części nr 2, 5, 7 i 23),

— uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy PGiK (wymaganie dotyczy Części nr 25-29).

Część nr 3:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegające na cyfryzacji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności tworzeniu meta danych i georeferencji dla zeskanowanych dokumentów, o łącznej wartości tych usług nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto;

Z uwagi na limit znaków dalsza część przedmiotowego warunku znajduje się poniżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony także wówczas, gdy Wykonawca wykaże większą liczbę usług o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość 2 (dwóch) z wykazanych usług nie może być mniejsza niż 200.000,00 zł brutto;

b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania:

• Kierownik Prac – 1 osoba posiadająca:

— uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy PGiK,

— w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika przy realizacji, co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu cyfryzacji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności tworzeniu metadanych (georeferencji) oraz tworzeniu zakresów obszarowych i dla poszczególnych dokumentów operatu dla zeskanowanych dokumentów.

• Specjalista ds. indeksacji i tworzenia metadanych do zeskanowanych dokumentów - 1 osoba posiadająca uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy PGiK;

• Specjalista ds. wprowadzania danych do baz danych Zamawiającego – 2 osoby, z których każda posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy PGiK;

Część nr 30:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegające na cyfryzacji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności tworzeniu meta danych i georeferencji dla zeskanowanych dokumentów, o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto każda;

b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującą osobą spełniającą poniższe wymagania:

• Kierownik Prac – 1 osoba posiadająca:

— uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 ustawy PGiK,

— w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika przy realizacji, co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu cyfryzacji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności tworzeniu metadanych dla zeskanowanych dokumentów.

Dla Części nr 31 i 32:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu lub aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. z 2011 r. poz. 1642 ze zm.; dalej „rozporządzenie w sprawie bazy danych obiektów topograficznych) o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto;

b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami (z których jedna będzie pełnić funkcję Kierownika Prac) spełniającymi poniższe wymagania:

• co najmniej 2 osoby, z których każda posiada:

— uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 i 6 ustawy PGiK,

— doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu lub aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bazy danych obiektów topograficznych o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto każda.

Z uwagi na limit znaków dalsza część przedmiotowego warunku znajduje się w Sekcji VI.3) niniejszego Ogłoszenia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze Wzorem Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 018-039440
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin – pok. 28 (II piętro).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający otworzy oferty złożone w postaci elektronicznej poprzez ich odszyfrowanie w systemie Platformy do obsługi postępowań przetargowych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dalsza część warunku dot. zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych z Sekcji III.1.3):

• co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 pkt 7 ustawy PGiK.

Uwagi ogólne dotyczące wszystkich 32 Części:

• Przez Kierownika Prac Zamawiający rozumie osobę, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy PGiK.

• Jeżeli warunek doświadczenia Wykonawcy lub danej osoby składa się z dwóch warunków dotyczących różnych zakresów tematycznych (vide BDOT500 i GESUT w zakresie Części nr 1, 4, 6, 8-22 i 24), Wykonawca może wykazać tą samą usługę, jeżeli przedmiotowo i kwotowo będzie ona spełniała oba warunki.

• W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część, dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę tą samą usługą w kilku Częściach, z zastrzeżeniem, że będzie ona spełniać wszystkie wymagania określone w warunku dla danej Części zamówienia.

• W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część, dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego wymaganego zespołu (personelu) Wykonawcy, musi on dysponować odrębnym zespołem/personelem dla każdej Części Zamówienia, tj. nie może wykazywać tych samych osób w więcej niż jednej Części zamówienia.

• Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji w ramach zespołu (personelu) Wykonawcy, z wyjątkiem Części nr 31 i 32.

• Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane na spełnienie warunków udziału w postępowaniu brały udział w realizacji przedmiotowego zamówienia.

• W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków (we wszystkich Częściach zamówienia) wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem otwarcia ofert.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

Koniec warunku dot. Zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej.

1. Przez minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą, wskazany w Sekcji IV.2.6) jako „2 miesiące”, należy rozumieć 60 dni.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP;

2) w art. 24 ust. 5 pkt 1-2 ustawy PZP.

4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), zgodnie z Rozdziałem IX ust. 1 SIWZ;

2) oświadczenie, o którym mowa w § 5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.; zwanego dalej "rozporządzeniem");

3) wykaz usług wraz z referencjami, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia;

4) wykaz osób, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia;

5) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 5 pkt 1 rozporządzenia;

6) odpis, o którym w § 5 pkt 4 rozporządzenia;

7) oświadczenie, o którym mowa w § 5 pkt 5 rozporządzenia;

8) oświadczenie, o którym mowa w § 5 pkt 6 rozporządzenia.

Z uwagi na limit znaków dalsza część znajduje się w Sekcji VI.4.3) niniejszego Ogłoszenia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dalsza część z Sekcji VI.3).

W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1 i 4 rozporządzenia, Wykonawca składa dokumenty, o których mowa odpowiednio w § 7 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. b rozporządzenia.

W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany § 5 pkt 1 rozporządzenia, Wykonawca składa dokument wskazany w § 8 ust. 1 rozporządzenia.

6. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy PZP Zamawiający może unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

8. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do:

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w Rozdziale XX SIWZ;

2) przedłożenia polisy ubezpieczeniowej na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ;

3) przedłożenia wykazu personelu przewidywanego do realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Wzoru Umowy.

9. Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Województwo Zachodniopomorskie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Rozdziale II SIWZ.

KONIEC INFORMACJI DODATKOWYCH Z SEKCJI VI.3).

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/05/2020