Usługi - 220182-2020

Submission deadline has been amended by:  277378-2020
12/05/2020    S92

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 092-220182

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: ul. W. K. Roentgena 5; adres do korespondencji: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-781
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krystyna Terech-Worosz
E-mail: krystyna.terech-worosz@pib-nio.pl
Tel.: +48 225709432
Faks: +48 225709432

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pib-nio.pl

Adres profilu nabywcy: www.pib-nio.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowy instytut badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie oprogramowania Medycznego systemu informatycznego (MSI) dla e-usług wraz z infrastrukturą sprzętową dla partnerów projektu w projekcie: „Nowoczesny szpital, nowoczesny ZOZ”

Numer referencyjny: PN-130/20/KT
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa i wdrożenie oprogramowania Medycznego systemu informatycznego (MSI) dla e-usług wraz z infrastrukturą sprzętową dla partnerów projektu w projekcie „Nowoczesny szpital, nowoczesny ZOZ”:

1) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Czerwonce – Filia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim;

2) Gminny Ośrodek Zdrowia w Repkach – Filia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim;

3) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Skibniewie – Filia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim;

4) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wyrozębach – Filia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim;

5) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie;

6) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie

– zgodnie z asortymentem i ilościami oraz warunkami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym odpowiednio dla każdego z partnerów projektu załącznik nr 1a, załącznik nr 1b i załącznik nr 1c do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
48820000 Serwery
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. J. Bosko 5, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet nr 1 – Dostawa i wdrożenie MSI dla e-usług wraz z infrastrukturą sprzętową dla Filii SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków UE w ramach osi priorytetowej II Wzrost e-potencjału na Mazowszu, działanie 2.1 E-usługi, podziałania 2.1.1 E-usługi na Mazowszu, poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020, i jest realizowany na podstawie umowy nr UDA-RPMA.02.01.01-14-2641/15-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: pakiet nr 1 – 2 100,00 PLN (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
48820000 Serwery
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie, 05-319 Cegłów, pl. Anny Jagiellonki 17, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet nr 2 – Dostawa i wdrożenie MSI dla e-usług wraz z infrastrukturą sprzętową dla SP ZOZ w Cegłowie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków UE w ramach osi Priorytetowej II Wzrost E-potencjału na Mazowszu, działanie 2.1 E-usługi, podziałania 2.1.1 E-usługi na Mazowszu, -poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020, i jest realizowany na podstawie umowy nr UDA-RPMA.02.01.01-14-2641/15-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: pakiet nr 2 – 1 100,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
48820000 Serwery
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie, Przychodnia Opieki Zdrowotnej, 05-310 Kałuszyn, ul. Wojska Polskiego 24, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet nr 3 – Dostawa i wdrożenie MSI dla e-usług wraz z infrastrukturą sprzętową dla SP ZOZ w Kałuszynie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków UE w ramach osi priorytetowej II Wzrost E-potencjału na Mazowszu, działania 2.1 E-usługi, podziałania 2.1.1 E-usługi na Mazowszu, poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020, i jest realizowany na podstawie umowy nr UDA-RPMA.02.01.01-14-2641/15-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: pakiet nr 3 – 1 400,00 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1) w celu wykazania podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający wymaga złożenia oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – zwanego dalej „JEDZ”, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Dokument, o którym mowa powyżej stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

2) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13–14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie (załącznik nr 8 do SIWZ):

­ — braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

— brak orzeczenia wobec niego o zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

­ — braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, tj. podania nazw firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Wykaz usług wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył):

Dla pakietu nr 1:

co najmniej dwa osobne zamówienia o wartości łącznej nie mniej niż 200 000 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto), z których każde zamówienie obejmowało łącznie:

— dostawę oprogramowania i wdrożenie elementów zintegrowanego systemu informatycznego (HIS) wraz z dostawą serwera aplikacyjnego oraz wdrożenie m.in.

e-usług w tym co najmniej e-rejestracji (to jest internetowa rejestracja pacjentów).

Dla pakietów nr 2 i 3:

co najmniej dwa osobne zamówienia o wartości łącznej nie mniej niż 100 000 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto), z których każde zamówienie obejmowało łącznie:

— dostawę oprogramowania i wdrożenie elementów zintegrowanego systemu informatycznego (HIS) wraz z dostawą serwera aplikacyjnego oraz wdrożenie m.in.

e-usług w tym co najmniej e-rejestracji (to jest internetowa rejestracja pacjentów).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 6a, 6b, 6c do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 15.6.2020 o godz. 9.30 w sali konferencyjnej nr 008, u Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15B, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, realizowane w ramach usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni:

a) oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta;

b) deklaracja zgodności dla oferowanego serwera wystawiona przez wytwórcę lub jego autoryzowanego przedstawiciela;

2. Ponadto Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:

a) wypełniony formularz oferty – wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ;

b) wypełniony formularz cenowo-asortymentowy – wg wzoru określonego dla każdego z partnerów projektu odpowiednio w załączniku nr 3a, 3b, 3c do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta, pełny symbol, model i nazwę zaoferowanego przedmiotu zamówienia w odpowiednich pozycjach ww. formularza. Wskazanie to musi umożliwiać jednoznaczną ocenę oferowanego przedmiotu zamówienia. W oznaczonych pozycjach Wykonawca zobowiązany jest także do podania wymaganych parametrów lub informacji. Brak wskazania przez Wykonawcę wymaganych niniejszych informacji, dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia będzie skutkować odrzuceniem oferty;

c) upoważnienie do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a także składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej (wymagane jest złożenie upoważnienia w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii – opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym);

d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale XI ust. 2 SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

e) potwierdzenie wniesienia wadium.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa § 5 zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

4. Termin wykonania zamówienia dla wszystkich trzech pakietów: do 60 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do 31.8.2020.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: nie dotyczy
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. w dziale VI, art. 179–198.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, POLSKA;

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych, adres email: iod@pib-nio.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b/c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego numer Pn-130/20/KT, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. 1843), dalej „ustawa Pzp” oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków Zamawiającego wynikających bądź powstałych w związku z realizacją zawartej umowy;

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c RODO.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/05/2020