Roboty budowlane - 220744-2017

10/06/2017    S110    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Roboty budowlane

2017/S 110-220744

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2
Rzeszów
35-055
Polska
Osoba do kontaktów: Józef Berkowicz – procedura, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 9, bud. J, ul. Szopena2, 35-055 Rzeszów.
Tel.: +48 178666096
E-mail: jozefber@poczta.onet.pl
Faks: +48 178666097
Kod NUTS: PL325

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.szpital.rzeszow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.szpital.rzeszow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych zgodnych z projektem „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie”.

Numer referencyjny: Postępowanie nr 40, Sygnatura sprawy: KSW.XII.252/I/3/17
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym dla inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku »D« Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, (dawniej: Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie) na potrzeby Oddziału Hematologii, Nefrologii i Dializoterapii, niezbędna infrastruktura techniczna, zagospodarowanie terenu, wewnętrzne instalacje oraz rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego (pralni), działki nr 1051/2, 1033/8 obr.207 w Rzeszowie przy ul. Szopena.” W miejscu obecnego budynku Oddziału dawnej Rehabilitacji i budynku Pralni powstanie nowoczesny obiekt pięciokondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem dla 89 pacjentów i przychodnie dla zlokalizowanych oddziałów. Budynek zlokalizowany będzie na terenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, 35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2, na działce 1054/15 ,1051/2, 1033/8, obr .207.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45215100
45100000
45111000
45311200
45314320
45316000
45317300
45330000
45331000
45231400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główne miejsce roboty budowlanej :ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym dla inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku »D« Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie ,(dawniej: Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie) na potrzeby Oddziału Hematologii, Nefrologii i Dializoterapii, niezbędna infrastruktura techniczna, zagospodarowanie terenu, wewnętrzne instalacje oraz rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego ( pralni ), działki nr 1054/15, 1051/2, 1033/8 obr.207 w Rzeszowie przy ul. Szopena.” W miejscu obecnego budynku Oddziału dawnej Rehabilitacji i budynku Pralni powstanie nowoczesny obiekt pięciokondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem dla 89 pacjentów i przychodnie. Budynek zlokalizowany będzie na terenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, 35-055 Rzeszów, ul. Szopena na działce 1054/15 ,1051/2, 1033/8, obr. 207 .Opis Przedmiotu Zamówienia stanowią: Załącznik nr 1 do SIWZ, dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót będące integralną częścią SIWZ. Szczegółowy zakres robót budowlanych określony jest w projektach budowlano-wykonawczych dla poszczególnych branż i w odnoszących się do nich przedmiarach robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączniki te w formie pisemnej znajdują się w Dziale Inwestycji (budynek J Zamawiającego), w formie elektronicznej dokumentacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej.Zamawiającego. Przewidywany zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego przedstawia Załącznik nr 1 do SIWZ, który w swojej treści zawiera m.in. następujące wymagania: a).Po przejęciu placu budowy, Wykonawca winien odgrodzić plac budowy od pozostałej części użytkowanego terenu przez służby szpitala, aby szpital mógł funkcjonować bez przeszkód. Po usunięciu nawierzchni z trelinki i płyt betonowych w celu przygotowania terenu pod budowę nowego budynku Wykonawca przystąpi do przełożenia czynnych kolidujących sieci: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, gazów medycznych,telefonicznej i kabli energetycznych SN, kolidujących z zaprojektowanym budynkiem .Likwidacji przyłącza gazu i fragmentu przyłącza sieci centralnego ogrzewania istniejącego. Wykonawcy i Podwykonawcy muszą przewidywać konieczność zorganizowania zaplecza budowy poza terenem szpitala jeżeli przekazany teren przez Zamawiającego będzie niewystarczający. Wykonawca zabezpieczy budynek Dyrekcji (C) podczas wykonywania prac ziemnych .Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, powstał końcem XIX wieku ,nadbudowany w latach 60 – tych XX wieku o drugie piętro. b)Podczas prowadzonych prac rozbiórkowych budynku D dawnego Oddziału Rehabilitacji przeprowadzić należy badania architektoniczne celem ustalenia zachowania reliktów dawnej łaźni żydowskiej, zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu Delegatura w Rzeszowie Znak: l.dz.UOZ-Rz-1.5183.14.2013 z dnia 06.02.2013 r. Prace przy przekładaniu uzbrojenia terenu i wykonywaniu nowych sieci nie mogą utrudniać pracy szpitala. Wewnętrzna droga wzdłuż budynku Neurologii ( E ) z wjazdem od ulicy Naruszewicza jest drogą ewakuacyjną na wypadek pożaru i musi być przejezdna przez cały czas podczas prowadzenia prac budowlanych. c). Wykonanie nowego budynku pięciokondygnacyjnego ,częściowo podpiwniczonego z przeznaczeniem dla Klinicznego Oddziału Hematologii z Przychodnią i Klinicznego Oddziału Nefrologii z Przychodnią, Banku Komórek Kriotwórczych. W dalszym etapie przewidywane jest wykonanie łącznika z pozostałą częścią szpitala. Obiekt posiadał będzie własną wymiennikownię zaopatrywaną w ciepło systemowe z sieci MPEC-u. Na zewnątrz zlokalizowano stację transformatorową,agregat prądotwórczy, zbiornik na ciekły azot i podjazd dla karetek. Wokół budynku należy wykonać drogę pożarową zapewniającą dostęp do budynku z każdej strony.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPK.06.02.01-IŻ.00-18-005/17.
II.2.14)Informacje dodatkowe

W Sekcji II.2.5) winno być: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następ. kryteriami:

a). Cena brutto oferty w PLN - 60 %,

b).Termin gwarancji na wykonane roboty budowlano–instalacyjne ponad 3 lata – 25 %,

c).Termin płatności za zrealizowane etapy przedmiotu zamówienia - 10 %.

d). Termin gwarancji na wyposażenie – sprzęt medyczny – 5 %. Kwota wadium wynosi: 350 000 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

I. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 pkt 12, Pzp art. 24 ust. 1 pkt 13 –23 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 Pzp).

II. Zgodnie z art. 23 Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Ze względu na program szczegóły opisano w SIWZ.

III. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć (art. 25a Pzp). oświadczenie w formie jednolitego dokumentu – JEDZ, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu.

JEDZ wykonawca może złożyć w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.

IV. Oprócz wypełnionego dokumentu JEDZ do oferty należy dołączyć:

1. Wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy:

a) Formularz oferty wg wzoru dołączonego do SIWZ

b) Formularz cenowo-ofertowy wg wzoru dołączonego do SIWZ.

Uwaga: Kosztorysy ofertowe wykonane metodą szczegółową wraz z danymi do kosztorysowania wymagane będą przed podpisaniem umowy od tego wykonawcy, który przetarg wygra.

2.Potwierdzenie wniesienia wadium – kserokopia wniesionego wadium wpięta do oferty w kolejności. Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć w ofercie, w taki sposób, by można było zrealizować dyspozycję zawartą w art. 46 ustawy Pzp dot. zwrotu wadium.

3. Jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, wymagane jest przedstawienie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to należy dołączyć do oferty. W swojej treści winno wskazywać uprawnienie do reprezentacji podmiotu/wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

V. Informujemy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, że Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą tzn., że:

1.Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust.1 uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

VI. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej w tym postępowaniu.

VII. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 15 % wartości zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonali w ostat. 5-ch latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie:

a) co najmniej jedną robotę budowlaną – przebudowę lub budowę budynku w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), który został oddany do użytkowania, o powierzchni min. 7 000 m². Zakres wykonanych robót budowlanych winien obejmować wykonanie robót w branży budowlanej wraz z robotami wykończeniowymi, elektrycznej i sanitarnej, w tym wod.-kan., c.o. i klimatyzacji oraz instalacji multimedialnej, sieci strukturalnej – wzór Wykazu stanowi Zał. nr 4 do SIWZ

b) co najmniej jedną instalacje gazów medycznych o wartości min. 500 000 PLN brutto - wzór wykazu stanowi Zał. nr 4 do SIWZ.

2. Wykażą, że dysponują osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, spełniającymi następujące wymag.

:2.1 Kierownik budowy- koordynator wszelkich prac budowlanych:

a. posiada wykształcenie wyższe budowlane;

b. posiada kwalifikacje zawodowe uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz.290 ze zm.) w spec. konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczeń, lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obow. przepisów;

c. posiada doświadczenie –pełnił co najmniej 1 raz przez okres co najmniej 7 miesięcy funkcję kierownika budowy przy budowie lub przebudowie budynku w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.Kierownik budowy może pełnić jednocześnie funkcję kierownika robót budowlanych.

2.2 Kierownik robót instalacji elektrycznych:

a. posiada wykształcenie – branżowe wyższe;

b. posiada kwalifikacje zawodowe – uprawnienia w spec instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz.290 ze zm.) lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

c. posiada doświadczenie – pełnił co najmniej 1 raz funkcję kierownika robót elektrycznych przy budowie lub przebudowie budynku w okresie ostat. 5 lat przed upływem terminu skład. ofert.

2.3 Kierownik robót instalacji sanitarnych:

a. posiada wykształcenie - branżowe wyższe;

b. posiada kwalifikacje zawodowe – uprawnienia w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz.290 ze zm.) lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obow. przepisów;

c) posiada doświadczenie-pełnił co najmniej 1 raz funkcję kierownika robót w zakresie robót sanitarnych przy budowie lub przebudowie budynku w okresie ostat. 5 lat przed upływem terminu skład. ofert,

2.4 Kierownik robót budowlanych-jeżeli dotyczy:

a. posiada wykształcenie - wyższe budowlane;

b. posiada kwalifikacje zawodowe -uprawnienia w spec. konstrukcyjno–budowlanej, bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz.290 ze zm.), lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;. posiada doświadczenie – pełnił co najmniej 1 raz przez okres co najmniej 7 miesięcy funkcję kierownika robót w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych przy budowie lub przebudowie budynku w okresie ostat. 5 lat przed upływem terminu skład. ofert,

2.5 Osoba odpowiedzialna za nadzór prac związanych z wykonaniem instalacji gazów medycznych powinna wykazać się doświadczeniem zawodowym w pełnieniu co najmniej 1 funkcji nadzoru na wykonaniem instalacji gazów na wykon. instalacji gazów med. w okresie ostat.5 lat przed upływem terminu składania ofert. Wykształcenie min. średnie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający wymaga przedstawienia (art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp):

1. Dotyczy warunku 1a powyżej: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Dotyczy warunku 1b powyżej: wykazu wykonanych instalacji gazów medycznych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których instalacje te zostały wykonane, , z załączeniem dowodów określających czy te instalacje zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy instalacje zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego instalacje były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Uwaga: Przez jedną robotę budowlaną należy rozumieć robotę budowlaną wykonaną w ramach jednej umowy ( wymóg ten dotyczy także warunku dotyczącego wykonania co najmniej jednej instalacji gazów medycznych.

2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz ten winien zawierać informacje o osobach wymienionych i spełniających wymagania określone w sekcji III.1.3)

Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

I. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. W tym postępowaniu zabezpieczenia wnosi się w wysokości: 9 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

3. Całość zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca obowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy z zastrzeżeniem art.149 ustawy Pzp.

4. W sprawach nie wymienionych w ust. 1-3 do zabezpieczenia należytego wykonania umowy stosuje się przepisy zawarte w art. od 147 do art. 151 ustawy Pzp

II. Zamawiający przedstawia wzór umowy – jako Zał. nr 6 dołączony do SIWZ, w oparciu o który zostanie zawarta umowa.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 044-080986
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/07/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/07/2017
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Pokój nr 9, bud. J Szpitala, w siedzibie Zamawiającego, przy ulicy Szopena 2 w Rzeszowie.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest Kierownik Działu Inwestycji – tel.+ 48 17 8 666 040.

2. Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

2. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp);

b) Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 –23 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art.24 ust.4 Pzp).

Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego: Zamawiający wymaga przedstawienia następujących dokumentów:

I. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp):

1. Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 pzp (§ 5 pkt 1 Rozp.)

2. Zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument… (§ 5 pkt 2 Rozp.)

3. Zaświadczenia właściwej terenowej jedn. org ZUS lub KRUS lub innego dokument… potw., że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub inny dokument… (§ 5 pkt 3 Rozp.)

4. Odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG (§ 5 pkt 4 Rozp.)

5. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawom. wyroku sądu lub ostat. decyzji admin. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów – potw. dokonanie płatności tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; (§ 5 pkt 5 Rozp.)

6.Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. (§ 5 pkt 6 Rozp.).7.Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( 2016 r. poz. 716). (§ 5 pkt 9 Rozp.).Wykonawca, w terminie 3 dni od zam. na stronie internet. inform. z art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje ośw. o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej- art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. (§ 5 pkt 10 Rozp.)

II. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający wymaga przedstawienia (art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp) dokumentów opisanych w sekcji III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe.

III. W celu wykazania spełniania przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp): Zamawiający wymaga by: przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia: Załącznikiem nr 1 do SIWZ, dokumentacją projektową oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót będącymi integralną częścią SIWZ.

IV. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z §7 Rozp.Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126),

V. Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie §8 Rozp. Min. Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126),

VI. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VI.A. pkt 6.1 – 6.7 SIWZ (§ 9 ust. 2 Rozp. Min. Rozwoju). To samo wymaganie dotyczy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PzpP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

5.Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Sekretariat Departamentu Odwołań
ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2017