Usługi - 220907-2020

Submission deadline has been amended by:  277745-2020
12/05/2020    S92

Polska-Połaniec: Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej

2020/S 092-220907

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Enea Elektrownia Połaniec spółka akcyjna
Adres pocztowy: Zawada 26
Miejscowość: Połaniec
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 28-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Bąk-Mazur
E-mail: katarzyna.bak-mazur@enea.pl
Tel.: +48 158656471
Faks: +48 158656688

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.enea.pl/pl/enea-polaniec

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://aukcje.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://aukcje.eb2b.com.pl/
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie remontu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) bloku energetycznego nr 3 oraz nr 4 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Numer referencyjny: NZ/PZP/18/2020
II.1.2)Główny kod CPV
50410000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia został zdefiniowany w punkcie 1.7–1.9 części I SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie remontu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) bloku energetycznego nr 3 oraz nr 4 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”.

Podzielony został na dwie części:

— część I przedmiotu zamówienia – „Wykonanie remontu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) dla bloku energetycznego nr 3”;

— część II przedmiotu zamówienia – „Wykonanie remontu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) dla bloku energetycznego nr 4”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 428 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie remontu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) dla bloku energetycznego nr 3

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48151000 Komputerowy system sterujący
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Enea Elektrownia Połaniec, Zawada 26, 28-230 Połaniec, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego wykonania zostały określone w części II SIWZ oraz w części III SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 428 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Dot. pkt II)2.7: Harmonogram postojów remontowych bloków 3, 4 przedstawiony w załączniku nr 3 SIWZ: blok nr 3 – od 15.8.2020 do 22.12.2020. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu remontu bloku energetycznego. Planowane terminy zakończenia zadań(obu części) – po opracowaniu i dostarczeniu dokumentacji powykonawczej – do 30-dni po uruchomieniu bloku.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie remontu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) dla bloku energetycznego nr 4

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48151000 Komputerowy system sterujący
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Enea Elektrownia Połaniec, Zawada 26, 28-230 Połaniec, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego wykonania zostały określone w części II SIWZ oraz w części III SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 428 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Dot. pkt II)2.7: Harmonogram postojów remontowych bloków 3, 4 przedstawiony w załączniku nr 3 SIWZ: blok nr 4 – od 8.8.2020 do 15.12.2020. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu remontu bloku energetycznego. Planowane terminy zakończenia zadań (obu części) – po opracowaniu i dostarczeniu dokumentacji powykonawczej – do 30 dni po uruchomieniu bloku.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Określa SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Określa SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Określa SIWZ.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawcy składający oferty przed upływem terminu składania ofert muszą wnieść wadium w wysokości:

— 9 000 PLN – dla części 1 przedmiotu zamówienia,

— 8 500 PLN – dla części 2 przedmiotu zamówienia.

Wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto w formie określonej w art. 148 ust. 1 ustawy – dotyczy części 1 i części 2.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Określa SIWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Określa SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zgodnie z rozdziałem XXII część I SIWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/06/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/05/2020