Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 220990-2014

Wyświetl widok skrócony

02/07/2014    S124

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

2014/S 124-220990

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
Adres pocztowy: ul. Falęcka 10
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-545
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Pełka
E-mail: administracja@opsmokotow.pl
Tel.: +48 228494466
Faks: +48 228494468

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.opsmokotow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Ośrodek Pomocy Społecznej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Pomoc Społeczna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, w miejscu zamieszkania.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 25: Usługi społeczne i zdrowotne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Dzielnica Mokotów

Kod NUTS PL127 Miasto Warszawa

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, w miejscu zamieszkania.
2. Prawo podopiecznych, zwanych dalej „świadczeniobiorcami ” do korzystania z usług wynika z art.50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) i każdorazowo wymaga wydania decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie.
3. Wykonawca będzie wykonywał usługi zgodnie z art. 50 art.50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tj.Dz. U. z 2013r. poz 182 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 Nr 189, poz. 1598 ze zm.), oraz zgodnie z uchwałą Nr LXI/1726/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 października 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gmin.
4. Zadaniem Wykonawcy niniejszego zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych codziennie, przez 7 dni w tygodniu, także w dni świąteczne w godzinach 7. 00- 19. 00 na rzecz osób zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów, wskazanych przez Zamawiającego w okresie od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.
Szacunkowa liczba osób objętych usługami na terenie Dzielnicy Mokotów wynosi: ok. 800
Szacunkowa liczba godzin usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi :
usługi opiekuńcze - 200 000
specjalistyczne usługi opiekuńcze - 62 760
5. Ze względu na specyficzny charakter usług Zamawiający przewiduje możliwość zmiany liczby świadczeniobiorców oraz/lub ilości godzin w granicach 20 %, w takim przypadku ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę pozostaną bez zmian
w czasie trwania umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) kontroli merytorycznej usług w terenie / w miejscu ich świadczenia;
b) korekty godzin usług u osób zakwalifikowanych do korzystania z usług;
c) indywidualnej rozmowy z pracownikami wykonawcy świadczącymi usługi objęte niniejszą umową;
d) wystąpienia z wnioskiem do Wykonawcy o zmianę osoby świadczącej usługi.
7. Realizację usług na rzecz konkretnego świadczeniobiorcy Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z niżej opisanymi procedurami:
1) informacja o przyznaniu usług, ich terminie i wymiarze będzie przekazywana telefonicznie, faksem lub e-mailem przez koordynatora usług Zamawiającego na podstawie wystawionej przez Zamawiającego decyzji administracyjnej adresowanej do świadczeniobiorcy, a w przypadkach nagłych na podstawie wniosku o wydanie decyzji,
2) Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru kopii decyzji od Zamawiającego co najmniej raz w tygodniu,
3) w sytuacji, gdy zakończenie świadczenia usług nastąpi w terminie wcześniejszym niż wskazany w decyzji, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę telefonicznie, faksem lub e-mailem, a następnie potwierdzi poprzez przekazanie kopii decyzji administracyjnej.
8. Przekazana Wykonawcy kopia decyzji administracyjnej będzie zawierała informacje niezbędne do świadczenia usług takie jak:
1) Imię i nazwisko oraz adres osoby zakwalifikowanej do świadczenia usług,
2) rodzaj usług wraz z ich szczegółowym zakresem,
3) wymiar dzienny świadczonych usług,
4) okres, przez który usługi maja być świadczone,
5) procentową odpłatność ponoszoną przez świadczeniobiorcę.
9. Czas określony w decyzji, jako czas świadczenia usług, oznacza czas realizacji zleconego zakresu usług w tym również wykonanie na rzecz świadczeniobiorcy zleconych czynności poza jego miejscem zamieszkania, takich jak np. czas realizacji recept, czas zapisywania do lekarza i wizyty u lekarza, towarzyszenia w drodze do i ze szpitala oraz wizyty w szpitalu. Do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do mieszkania świadczeniobiorcy.
10. Częstotliwość świadczonych usług oraz ich zakres muszą być zgodne z określonymi w decyzji. W sytuacji, kiedy osoba świadcząca usługi na rzecz konkretnej osoby nie może ich wykonać w określonym w decyzji terminie, np. z powodu choroby, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdorazowo zastępstwo.
11. Wykonawca obowiązany będzie:
1) podjąć czynności związane ze świadczeniem usług w terminie wskazanym w decyzji, a w przypadkach nagłych
w ciągu 24 godzin od powiadomienia przez koordynatora Zamawiającego,
2) poinformować koordynatora usług Zamawiającego o rozpoczęciu świadczenia usług podając jednocześnie dane osoby świadczącej usługi w danym środowisku nie później niż w dniu ich rozpoczęcia. W przypadku zmiany osoby świadczącej usługi Wykonawca poinformuje niezwłocznie o tym koordynatora podając dane osoby aktualnie świadczącej usługi. Powyższe informacje mogą być przekazane telefonicznie, faksem lub e-mailem, a następnie potwierdzone na piśmie. Osoby świadczące usługi winny być wprowadzane w środowisko przez koordynatora usług Wykonawcy. Na żądanie koordynatora usług Zamawiającego wprowadzenie usług w nowym środowisku winno się odbyć z jego udziałem.
3) zapewnić osobom wykonującym usługi wyposażenie w odpowiednie ubranie ochronne dostosowane do zakresu niesionej pomocy (rękawiczki, fartuchy, itp.) oraz pokryć koszty dojazdu środkami komunikacji miejskiej niezbędne do wykonywania czynności związanych ze świadczeniami usług np. w przypadku konieczności dojazdu wraz ze świadczeniobiorcą do lekarza.
4) informować Zamawiającego o zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na zmianę zakresu wymaganej opieki np. zmiany sytuacji życiowej lub rodzinnej, zmiany stanu zdrowia, braku zgody ze strony osoby korzystającej z usług na ich wykonanie,
5) zapewnić świadczeniobiorcom niezbędną pomoc w sytuacjach nagłych, w szczególności takich jak: odniesienie poważnych obrażeń, ciężki stan zdrowia, zatrucie pokarmowe lub choroba zakaźna, zniszczenie domu w wyniku wandalizmu lub pożaru, kradzież na szkodę świadczeniobiorcy,
6) powiadomić w razie potrzeby odpowiednie służby np. pogotowie, straż miejską, straż pożarną, policję itp.
7) współpracować na bieżąco z przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do bieżących kontaktów związanych
z realizacją umowy tj. z koordynatorem usług Zamawiającego lub inną osobą upoważnioną,
8) zapewnić stały kontakt telefoniczny, faksowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej,
9) dokonywać bieżącej kontroli jakości, terminowości, zakresu świadczonych usług i sporządzać z niej protokół, w wymiarze nie mniejszym niż raz w miesiącu jedna kontrola u każdej opiekunki świadczącej usługi. Jeżeli opiekunka świadczy usługi dla nie więcej niż 2 osób, kontrola może nastąpić co drugi miesiąc.
12.Osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia oprócz wymagań opisanych w § 3 ust. 1 pkt 3 SIWZ muszą być sprawne fizycznie i intelektualnie, dyspozycyjne, kulturalne, posiadać umiejętność utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych, nie mogą być karane oraz zobowiążą się do:
1) zachowania tajemnicy służbowej w zakresie wszystkich informacji jakie uzyskają w trakcie pełnienia obowiązków, a w szczególności nie ujawniania osobom trzecim danych personalnych osób, dla których świadczone są usługi, ich sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej i ekonomicznej,
2) legitymowania się dokumentem ze zdjęciem, nazwiskiem oraz nazwą i telefonem Wykonawcy,
3) nie wprowadzania do mieszkania świadczeniobiorcy osób nieupoważnionych oraz własnych zwierząt domowych,
4) w czasie świadczenia usług w mieszkaniu świadczeniobiorcy nie będą palić tytoniu, używać narkotyków ani spożywać alkoholu,
5) nie będą obarczać własnymi problemami osób objętych usługami,
6) w kontakcie z osobą, której świadczone są usługi będą stosować zwroty grzecznościowe oraz wykonywać usługi
z poszanowaniem godności i uczuć tej osoby, z zachowaniem ogólnie przyjętych norm społecznych.
7) utrzymywania stałego kontaktu i współpracy z koordynatorem usług Zamawiającego, współpracy z lekarzem i pielęgniarką środowiskową oraz współpracy z pracownikiem socjalnym Zamawiającego tj. przekazywania, w sytuacjach tego wymagających, na bieżąco informacji dotyczących funkcjonowania osoby której świadczone są usługi.
13.Wykonawca zapozna osoby wykonujące usługi z powyżej określonymi zasadami, a osoby wykonujące usługi przed przystąpieniem do ich realizacji potwierdzą fakt zapoznania się z zasadami w formie oświadczenia złożonego na piśmie
i przechowywanego przez Wykonawcę. Wykonawca udostępni ww. oświadczenia do wglądu Zamawiającego na jego żądanie.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

85000000 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej, 85311100 Usługi opieki społecznej dla osób starszych, 85311200 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa liczba osób objętych usługami na terenie Dzielnicy Mokotów wynosi: ok. 800
Szacunkowa liczba godzin usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi :
usługi opiekuńcze - 200 000
specjalistyczne usługi opiekuńcze - 62 760
5. Ze względu na specyficzny charakter usług Zamawiający przewiduje możliwość zmiany liczby świadczeniobiorców oraz/lub ilości godzin w granicach ok.20 %, w takim przypadku ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę pozostaną bez zmian
w czasie trwania umowy.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.10.2014. Zakończenie 30.9.2015

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Kwota i termin wniesienia wadium
- Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 59.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)
- Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
- Termin wniesienia wadium upływa dnia 7 sierpnia 2014 r. do godz. 9. 30
2. Forma i miejsce wnoszenia wadium
1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego, numer rachunku Zamawiającego:
City Bank Handlowy S.A. w Warszawie Nr konta: 97 1030 1508 0000 0005 5046 5078
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158, ze zm.) w Kasie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Falęcka 10 w Warszawie - poniedziałek, wtorek, czwartek
i piątek w godz: 8.30 – 15.00
2) Złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać zobowiązanie zgodne z art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp.
3) O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
4) Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Zamawiający dokona zwrotu wadium w kasie OPS lub przekaże dyspozycję do banku zgodnie z warunkami określonymi
w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Należność za usługi określa się, jako różnicę między wartością faktycznie wykonanych usług, a należną odpłatnością od osób objętych tymi usługami.
2. Ośrodek zobowiązuje się do zapłaty raz w miesiącu należności za usługi w terminie 21 dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za faktycznie przepracowane godziny pracy świadczone w środowisku, w ilości nie większej niż określone w decyzji wystawionej przez Zamawiającego, za poprzedni miesiąc. Ostateczne rozliczenie za dany miesiąc będzie korygowane w następnym miesiącu. Płatność będzie regulowana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze łącznie z dokumentami wymienionymi w ust. 3.
3. Załącznik do faktury powinien zawierać następujące informacje:
1) wykaz imienny osób objętych usługami,
2) liczbę godzin usług przyznanych w decyzji,
3) liczbę faktycznie wykonanych usług (wyrażoną w godzinach),
4) zestawienie odpłatności należnej od osób objętych usługami,
5) zestawienie odpłatności pobranej od osób objętych usługami,
6) uwagi (m.in. informacyjne na temat przerwania wykonywania usług z podaniem przyczyny i daty ostatniego dyżuru, podania powodów wykonania innego niż przewidziany w decyzji wymiaru usług)
4. Należność za zrealizowane usługi będzie naliczana na podstawie podpisanych przez podopiecznych kart pracy za faktycznie przepracowane godziny.
5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Ośrodka o braku możliwości pobrania od podopiecznego należności za wykonane usługi. Zwiększenie należności wypłaconych przez Ośrodek o kwoty zaległości w opłatach od podopiecznych może nastąpić w przypadku zgonu lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wykazaniu wykorzystania przez Wykonawcę wszystkich możliwości pobrania tych należności. Zamawiający podejmie decyzję o zwiększeniu należności o kwoty nie wpłacone przez podopiecznych w terminie jednego miesiąca od powiadomienia o braku możliwości ich wyegzekwowania, nie później niż w terminie dwóch miesięcy.
6. Miesiąc rozliczeniowy obejmuje okres od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
7. W sytuacji przedłożenia przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 3, sporządzonych nieprawidłowo, Zamawiający będzie miał prawo do czasu ich wyjaśnienia powstrzymać się od wypłacenia Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia.
8. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Płatność za usługi realizowane w m-cu grudniu 2014 r. będzie dokonywana w dwóch etapach:
a) w I etapie zostanie dokonana zaliczkowa zapłata do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na rok 2014 na podstawie faktury przedłożonej do dnia 19.12.2014 r.
b) w II etapie zostanie dokonana zapłata na podstawie faktury za m-c grudzień 2014r. zgodnie z § 8 ust. 3 w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z faktury a zapłatą dokonaną w I etapie, pomniejszoną o należne odpłatności za m-c grudzień 2014 r. w terminie określonym w § 8 ust.2
Ostateczne rozliczenie za m-c grudzień 2014r. nastąpi do dnia 7.01. 2015 r.
Jeżeli kwota należnych odpłatności za usługi zrealizowane w m-cu grudniu 2014r. przekroczy kwotę do zapłaty w II etapie, wówczas różnicę wynikającą z ostatecznego rozliczenia należy przekazać do dnia 15.01.2015 r. na rachunek bankowy
Nr 41 1030 1508 0000 0005 5046 5019.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) należy dołączyć do oferty.
2. Warunek określony w § 3 ust. 1 pkt 1 powinien spełnić każdy z Wykonawców samodzielnie..
3. Warunki określone w § 3 ust. 1 pkt 2-4 powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega zgodnie z art.26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał ( a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie zamówienie, którego przedmiotem było świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże jedno zamówienie ( w ramach jednej umowy) realizowane nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 m-cy
o wartości nie mniejszej niż 800.000,00-zł brutto lub 2 zamówienia każde realizowane nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 6 m-cy o wartości 400.000,00 zł. każde ( w ramach jednej umowy).
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia:
a) w stosunku do usług opiekuńczych - dysponowaniem minimum 50 osobami, nie karanymi, posiadającymi dobry stan zdrowia i ukończony kurs w zakresie opieki nad osobami starszymi przeprowadzony przez jednostkę posiadającą wymaganą zgodę na prowadzenie kursów uprawniających do świadczenia usług opiekuńczych. Dopuszczalne jest przeszkolenie prowadzone przez Wykonawcę z wpisanymi na zaświadczeniu tematami szkoleniowymi.
b) w stosunku do specjalistycznych usług opiekuńczych – dysponowaniem minimum 20 osobami, nie karanymi, posiadającymi dobry stan zdrowia i uprawnienia do wykonywania zawodu opiekunka środowiskowa lub asystenta osoby niepełnosprawnej lub pielęgniarki lub opiekuna w domu pomocy społecznej lub opiekuna medycznego z minimum jednorocznym stażem pracy w firmie Wykonawcy.
c) co najmniej 1 osobą koordynującą usługi, która będzie posiadać, co najmniej półroczne doświadczenie w pracy związanej ze świadczeniem usług opiekuńczych i/lub specjalistycznych usług opiekuńczych, oraz najmniej średnie wykształcenie o kierunku społecznym lub medycznym.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy należy przedłożyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż równowartość 300.000,00 złotych polskich (słownie: trzysta tysięcy złotych) potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w tym, w zakresie przedmiotu zamówienia.
2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 350 000,00 zł ., wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia:
a) w stosunku do usług opiekuńczych - dysponowaniem minimum 50 osobami, nie karanymi, posiadającymi dobry stan zdrowia i ukończony kurs w zakresie opieki nad osobami starszymi przeprowadzony przez jednostkę posiadającą wymaganą zgodę na prowadzenie kursów uprawniających do świadczenia usług opiekuńczych. Dopuszczalne jest przeszkolenie prowadzone przez Wykonawcę z wpisanymi na zaświadczeniu tematami szkoleniowymi.
b) w stosunku do specjalistycznych usług opiekuńczych – dysponowaniem minimum 20 osobami, nie karanymi, posiadającymi dobry stan zdrowia i uprawnienia do wykonywania zawodu opiekunka środowiskowa lub asystenta osoby niepełnosprawnej lub pielęgniarki lub opiekuna w domu pomocy społecznej lub opiekuna medycznego z minimum jednorocznym stażem pracy w firmie Wykonawcy.
c) co najmniej 1 osobą koordynującą usługi, która będzie posiadać, co najmniej półroczne doświadczenie w pracy związanej ze świadczeniem usług opiekuńczych i/lub specjalistycznych usług opiekuńczych, oraz najmniej średnie wykształcenie o kierunku społecznym lub medycznym.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
OPS/DA/3411-3/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.8.2014 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 7.8.2014 - 10:00

Miejscowość:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie, ul. Falęcka 10, Dział Administracyjny, pok.Zamówień Publicznych

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2015 rok
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art.182-186 ustawy Pzp
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.6.2014