Dostawy - 221000-2020

Wyświetl widok skrócony

12/05/2020    S92

Polska-Lubliniec: Urządzenia sieciowe

2020/S 092-221000

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Jednostka Wojskowa nr 4101
Adres pocztowy: ul. Sobieskiego 35
Miejscowość: Lubliniec
Kod pocztowy: 42-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jednostka Wojskowa nr 4101
Osoba do kontaktów: Agnieszka Łukasik
E-mail: a.lukasik@ron.mil.pl
Tel.: +48 261101450
Faks: +48 261101380

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://jwk.wp.mil.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Obrona, Jednostka Wojskowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa wyposażenia teleinformatycznego sieci komputerowych
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: JW 4101 w Lublińcu
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa wyposażenia teleinformatycznego sieci komputerowych dla JW 4101 w Lublińcu z podziałem na 7 zadań
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

32420000 Urządzenia sieciowe, 30213100 Komputery przenośne, 30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych, 48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.1.7)Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani
Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
zamówienie powyżej kwoty 428 tys euro
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: 1. Zamawiający przewiduje w zakresie zadani od 2-5 – zastosowanie prawa opcji i zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu świadczonej dostawy z uwzględnieniem prawa opcji i odpowiednim wynagrodzeniem Wykonawcy, tj. zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia.
2. Prawo opcji w zakresie wymienionych zadań może zostać zrealizowane w ramach jednego zamówienia, w terminie obowiązywania umowy tj. do dnia 15.10.2020 r.
3. Wykonawca nie może odmówić realizacji prawa opcji, z zastrzeżeniem, iż zostało ono uruchomione nie później niż do dnia 31.8.2020 r. Odmowa realizacji zamówienia z prawa opcji uruchomionego w terminie skutkuje częściowym odstąpieniem od umowy i naliczeniem kar umownych.
4. Rozliczenie za wykonanie zamówienia z Prawa Opcji odbywać się będzie na zasadach określonych we wzorze umowy w odniesieniu do rozliczania usług zamówienia podstawowego.
5. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień do prawa opcji nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy.
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 31.8.2020. Zakończenie 15.10.2020

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: urządzenia sieciowe
1)Krótki opis
zestaw taktycznych polowych urządzeń sieciowych SWaP-C szczebla SD DKWS /JWSpec
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

32420000 Urządzenia sieciowe, 30213100 Komputery przenośne, 30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych, 48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

3)Wielkość lub zakres
ilość 1
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 31.8.2020. Zakończenie 15.10.2020
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: komputery przenośne
1)Krótki opis
Notebook NB (bdG)
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

32420000 Urządzenia sieciowe, 30213100 Komputery przenośne, 30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych, 48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

3)Wielkość lub zakres
Ilość gwarantowana: 60
Ilość opcjonalna: do 100
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 31.8.2020. Zakończenie 15.10.2020
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: komputery przenośne
1)Krótki opis
Notebook "rrugged" NBR
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

32420000 Urządzenia sieciowe, 30213100 Komputery przenośne, 30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych, 48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

3)Wielkość lub zakres
Ilość gwarantowana: 25
Ilość opcjonalna: do 35
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 31.8.2020. Zakończenie 15.10.2020
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: urządzenia sieciowe
1)Krótki opis
Serwer SR3A z modyfikacją
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

32420000 Urządzenia sieciowe, 30213100 Komputery przenośne, 30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych, 48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

3)Wielkość lub zakres
Ilość gwarantowana: 4
Ilość opcjonalna: 1
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 31.8.2020. Zakończenie 15.10.2020
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: urządzenia do przechowywania i odczytu danych
1)Krótki opis
Półka dyskowa SB z modyfikacją
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

32420000 Urządzenia sieciowe, 30213100 Komputery przenośne, 30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych, 48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

3)Wielkość lub zakres
Ilość gwarantowana: 4
Ilość opcjonalna: 1
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 31.8.2020. Zakończenie 15.10.2020
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1)Krótki opis
oprogramowanie
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

32420000 Urządzenia sieciowe, 30213100 Komputery przenośne, 30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych, 48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

3)Wielkość lub zakres
ilość zamówienia: 1
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 31.8.2020. Zakończenie 15.10.2020
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: komputery przenośne
1)Krótki opis
Notebook NB (bdG)
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

32420000 Urządzenia sieciowe, 30213100 Komputery przenośne, 30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych, 48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

3)Wielkość lub zakres
ilość zamówienia - 5 szt
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 31.8.2020. Zakończenie 15.10.2020
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wymagane wadia i gwarancje
Do wniesienia wadium w kwocie:
Zadanie nr 1 – 50.000,00 zł
Zadanie nr 2 - 10.000,00 zł
Zadanie nr 3 – 10.000,00 zł
Zadanie nr 4 – 5.000,00 zł
Zadanie nr 5 – 2.000,00 zł
Zadanie nr 6 – 10.000,00 zł
Zadanie nr 7 – 2.000,00 zł
Do wniesienia wadium będą zobowiązani będą jedynie wykonawcy zaproszeni przez Zamawiającego do składania ofert.
Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawcy nie wnoszą wadium!!
2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej (ceny oferty łącznie z VAT) podanej w formularzu oferty. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed podpisaniem umowy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wszystkie rozliczenia finansowe i płatnicze związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego dokonywane będą w walucie polskiej (PLN). Szczegółowe warunki finansowe i płatnicze zostaną określone we wzorze umowy, który ze względu na poufny charakter informacji zostanie przekazany wyłącznie wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.
2.W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ustanawiają pełnomocnika i wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
3.Podmioty ubiegające się o wspólną realizację zamówienia muszą złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1). oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.7. ust. 1 – osobno każdy z Wykonawców lub wspólnie Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia;
2). dokument, o którym mowa w pkt. 11.7. ust. 2 – co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3). oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.8. ust. 1-3 – osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4). Wniosek oraz wszystkie złożone z nią dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawców.
5). Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1 została wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy muszą oni przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
6). Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub przez jeden z podmiotów występujących wspólnie;
7). wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie dotyczące tych podmiotów
8). wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z WYKONAWCĄ występującym jako Pełnomocnik pozostałych (lider konsorcjum);
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji:
1. Zgodnie z treścią art. 131d ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
2. Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym co najmniej w zakresie WT XI – dotyczy tylko zadania nr 1
III.1.5)Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa

Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 11.6. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 131e ust. 1 oraz art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. a i lit. b oraz lit. c w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (sytuacja podmiotowa):
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6.6.1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25.6.2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz r. poz. 60 i 1051),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6.6.1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ust. 2;
4) Wykonawców będących osobą fizyczną, spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, jeżeli, odpowiednio, w stosunku do takiej osoby, wspólnika, partnera lub członka zarządu, komplementariusza, urzędującego członka organu zarządzającego, lub w związku z podejmowanym przez niego działaniem lub zaniechaniem podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, o której mowa w art. 33 ust. 11 ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 935);
5) Wykonawców, którzy naruszyli zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw, lub których uznano za nieposiadających wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, także w inny sposób niż w drodze wydania decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, o której mowa w art. 66 ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
6) Wykonawców, którzy mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w innym państwie, niż państwa, o których mowa w pkt. 11.4. Ogłoszenia o zamówieniu;
7) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615)
11.7. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji Zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu):
1)aktualnego na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia Wykonawcy w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b ustawy PZP (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu).
2)złoży kopię koncesji MSWiA w zakresie wytwarzania lub obrotu, wydanej na podstawie art. 6 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22.6.2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2017r. poz. 290 t.j.) w zakresie określonym w Załączniku nr 2 WYKAZ WYROBÓW I TECHNOLOGII O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM — WT XI (WT XI. Wyroby i technologie związane z ochroną informacji niejawnych) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3.12.2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja - lub inny dokument, wystawiony przez organ państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w ww. zakresie – dotyczy tylko Zadania nr 1.
11.8.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
1)aktualnego na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie określonym w ust. 2 (art. 131e ust. 1 oraz art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. a i lit. b oraz lit. c w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) stanowiące załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu;
2)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w ust. 2 pkt 2 i 3 (art. 131e ust. 1 pkt 1 oraz art. 131e ust. 1b pkt 1 lit a i lit. b ustawy Pzp), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
3)odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o pkt. 11.6.7. (art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp).
11.9.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1)w pkt. 11.8 ust. 2 – składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w ust. 2 pkt 2 i 3 (art. 131e ust. 1 pkt 1 oraz art. 131e ust. 1b pkt 1 lit a i lit. b ustawy Pzp) - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2)w pkt. 11.8 ust. 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
11.10.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 11.9., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
11.11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt.11.8 ust. 2, składa dokument, o którym mowa w 11.9. ust.1, w zakresie określonym w pkt. 11.6.ust. 2 i 3 (art. 131e ust. 1 pkt 1 oraz art. 131e ust. 1b pkt 1 lit a i lit. b ustawy Pzp). Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
11.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający zwróci się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich
Wykluczenia)
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Zamawiający uzna, iż warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży pisemne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu).
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie Wykonawcy mogą złożyć wspólnie.
4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na sytuacji ekonomicznej i finansowej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zawierające co najmniej informacje dotyczące:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej podwykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

III.2.3)Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.
2. Zamawiający uzna, iż warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, zostanie spełniony jeśli Wykonawca:
1) złoży pisemne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie Wykonawcy mogą złożyć wspólnie,
2) złoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych zamówień, w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj. co najmniej jednego zamówienia, które spełnia następujące warunki:
a) przez 1 zamówienie Zamawiający rozumie 1 umowę/pojedyncze, odrębne zobowiązanie,
b) zamówienie polegało/polega na dostawie między innymi:

— zad. Nr 1 – urządzeń sieciowych (w szczególności sprzętu spełniającego wymagania określone na stronie www.ia.nato.int/niapc), których wartość wynosiła nie mniej niż 1.000.000,00 zł brutto

— zad. Nr 2 - sprzętu komputerowego, którego wartość wynosiła nie mniej niż 100.000,00 zł brutto
— Zad nr 3 – sprzętu komputerowego, którego wartość wynosiła nie mniej niż 100.000,00 zł brutto
— Zad. nr 4 – urządzeń sieciowych, których wartość wynosiła nie mniej niż 100.000,00 zł brutto
— Zad. nr 5 – urządzeń do przechowywania i odczytu danych, których wartość wynosiła nie mniej niż 50.000,00 zł brutto
— Zad. nr 6 – pakietów oprogramowania i systemów informatycznych, których wartość wynosiła nie mniej niż 100.000,00 zł brutto
— zad. nr 7 – sprzętu komputerowego, którego wartość wynosiła nie mniej niż 50.000,00 zł brutto
Jeżeli wykonawca składa ofertę na kilka zadań, wtedy zobowiązany jest złożyć wykaz wykonanych zamówień dla każdego zadania osobno.
Oraz załączy dowody, że wskazane zamówienie zostało lub jest wykonywane należycie. Dowodem, o którym mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego zamówienie było wykonane bądź wykonywane. W przypadku zamówienia trwającego dokument, o którym mowa powyżej powinien być wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zawierające co najmniej informacje dotyczące:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy inne podmioty, na zdolności, których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę otrzymanych oświadczeń oraz dokumentów, poprzez dokonanie kwalifikacji zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.
5. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą wartość dostaw w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy podane kwoty danej waluty po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu wykonania dostawy. W przypadku braku publikacji kursu walut przez NBP w dniu wykonania dostawy, Zamawiający zastosuje ostatni kurs ogłoszony przez NBP przed tym dniem.

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych podwykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana minimalna liczba 1 i liczba maksymalna 5

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Przewidywana liczba wykonawców 5 Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Złożenie przez Wykonawcę wraz z wnioskiem dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 11) WARUNKI UDZIAŁU będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału na zasadzie spełnia – nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. Zamawiający zaprosi do składania ofert nie więcej niż 5 Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 5 lub równa 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wszystkich wykonawców spełniających te warunki. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi tych Wykonawców, którzy uzyskają najwyższe ilości punktów, a pozostałych nie zaprosi do składania ofert. W przypadku, gdy dwóch wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów, a z punktacji ogólnej będzie to pozycja 5 i 6, Zamawiający zaprosi obu wykonawców do złożenia ofert. Zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy otrzymają najwyższe ilości punktów łącznie przyznane według poniższych zasad: Klasyfikacja ta zostanie oceniona według Wykazu wykonanych podobnych dostaw w zakresie: - zad. Nr 1 – urządzeń sieciowych (w szczególności sprzętu spełniającego wymagania określone na stronie www.ia.nato.int/niapc), których wartość wynosiła nie mniej niż 1.000.000,00 zł brutto - zad. Nr 2 - sprzętu komputerowego, którego wartość wynosiła nie mniej niż 100.000,00 zł brutto - Zad nr 3 – sprzętu komputerowego, którego wartość wynosiła nie mniej niż 100.000,00 zł brutto - Zad. nr 4 – urządzeń sieciowych, których wartość wynosiła nie mniej niż 100.000,00 zł brutto - Zad. nr 5 – urządzeń do przechowywania i odczytu danych, których wartość wynosiła nie mniej niż 50.000,00 zł brutto - Zad. nr 6 – pakietów oprogramowania i systemów informatycznych, których wartość wynosiła nie mniej niż 100.000,00 zł brutto - zad. nr 7 – sprzętu komputerowego, którego wartość wynosiła nie mniej niż 50.000,00 zł brutto Jeżeli wykonawca składa ofertę na kilka zadań, wtedy zobowiązany jest złożyć wykaz wykonanych zamówień dla każdego zadania osobno. Dostawy te należy wymienić w Załączniku nr 4 do Wniosku wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodów, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie. Do następnego etapu, w przypadku, gdy złożonych zostanie powyżej pięciu wniosków w ramach każdego zadania osobno, zostaną zaproszeni tylko Ci wykonawcy, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów zgodnie z poniższym zapisem: - za wykazanie 1 zamówienia - Zamawiający przyzna – 1 pkt. - za wykazanie 2 zamówień - Zamawiający przyzna – 2 pkt. - za wykazanie 3 zamówień - Zamawiający przyzna – 3 pkt. - za wykazanie 4 zamówień - Zamawiający przyzna – 4 pkt. - za wykazanie 5 zamówień – Zamawiający przyzna – 5 pkt. - za wykazanie 6 zamówień – Zamawiający przyzna - 6 pkt - za wykazanie 7 zamówień - Zamawiający przyzna – 7 pkt. - za wykazanie 8 zamówień - Zamawiający przyzna – 8 pkt. Za wykazanie większej liczby zamówień niż 8 Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów !!!.

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena. Waga 60

2. skrócony termin realizacji. Waga 5

3. wydłużona gwarancja. Waga 35

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
1/OIB/2020
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.6.2020 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
A. Wykaz pozostałych dokumentów.
1. Wypełniony formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – oryginał lub poświadczona notarialnie kopia.
3. Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał, poświadczona notarialnie kopia).
B. Opis sposobu przygotowania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
1. Wymagania formalne:
a) Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek.
b) Wniosek musi być sporządzony w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Treść wniosku musi odpowiadać ogłoszeniu o zamówieniu.
c) W skład wniosku powinny wchodzić wszystkie wymagane przez zamawiającego formularze, oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 11) ogłoszenia.
d) Dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców tj.:
— osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń itp.,
— osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
— osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej; w przypadku podpisania wniosku przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do wniosku w wymaganej formie.
e) W przypadku składania wniosku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym spółki cywilne), do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo (oryginał, poświadczona notarialnie kopia) określające jego zakres, podpisane przez wykonawcę (osobę/ lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu każdego wykonawcy).
f) Zaleca się, aby wniosek został złożony przy wykorzystaniu załączonych druków – załączników do wniosku. Zamawiający dopuszcza złożenie wniosku i załączników do wniosku na drukach sporządzonych przez wykonawcę pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie treści zawartej przez zamawiającego w załącznikach załączonych do wniosku.
g) Wniosek musi spełniać następujące wymogi:
— musi być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem,
— formularze i oświadczenie muszą być podpisane przez wykonawcę – osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy,
— załączone do wniosku dokumenty, o których mowa w pkt. 11) ogłoszenia, mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii (czytelnej) i muszą być wówczas poświadczone ”za zgodność z oryginałem” zgodnie z określoną tam instrukcją (podpis czytelny, lub parafka z pieczęcią imienną),
— wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, muszą być podpisane (parafowane) przez wykonawcę – osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy; poprawki muszą być dokonane przez skreślenie i podpisanie prawidłowych danych – nie dopuszcza się dokonywania poprawek przy użyciu korektora.
h) Wszystkie strony wniosku powinny być kolejno ponumerowane i parafowane przez wykonawcę – osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Wniosek wraz z załącznikami powinien być trwale spięty, w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za kompletność wniosku w przypadku, gdy strony nie będą ponumerowane i/lub nie będą spięte w trwały sposób.
i) W przypadku, gdy informacje zawarte w wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być oznaczone klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz oddzielone od pozostałych informacji zawartych we wniosku. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części wniosku (należy zachować ciągłość numeracji stron).
2. Złożenie wniosku:
Wniosek należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie /opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu składania wniosków. Koperta/opakowanie zawierające wniosek winno być zaadresowane do ZAMAWIAJĄCEGO na adres podany w pkt 1 niniejszego ogłoszenia (z dopiskiem kancelaria jawna) i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA:
”Dostawę wyposażenia teleinformatycznego sieci komputerowych dla Jednostki Wojskowej nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 1/OIB/2020
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA WNIOSKÓW tj. 9.6.2020 r., GODZ. 09:30
Zadanie nr .........
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z braku opisu na kopercie, zgodnie ze wzorem określonym w pkt. 2 niniejszego rozdziału.
C. Forma przekazywania informacji, oświadczeń i dokumentów w postępowaniu:
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składane przez wykonawców wnioski wraz z załącznikami wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie wniosków w formie elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń lub dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, oświadczenia i dokumenty oraz pełnomocnictwa należy przedłożyć w takiej samej formie, w jakiej składa się je wraz z wnioskiem tj. w formie pisemnej (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
3. Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazywać mogą sobie faksem lub elektronicznie, przy czym zawsze dopuszczoną jest forma pisemna.
4. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane są przez zamawiającego lub przez wykonawcę za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
5. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:
1) wystąpi odpowiednia przesłanka z art. 93 ust.1 ustawy Pzp;
2) na podstawie art. 131l ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności realizacji zamówienia, rozumianej jako zmiana założeń polityki Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa lub jako zmiana związana z finansowaniem Sił Zbrojnych RP, powodującej ograniczenie środków finansowych na realizację przedmiotu zamówienia, czego nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
Zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym prawo do sprostowania nie może skutkowa zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie może narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony lub w celu ochrony prawnej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej).
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.5.2020