Roboty budowlane - 221351-2021

Submission deadline has been amended by:  327596-2021
04/05/2021    S86

Węgry-Budapeszt: Roboty budowlane w zakresie przepompowni

2021/S 086-221351

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Krajowy numer identyfikacyjny: 15796019241
Adres pocztowy: Márvány utca 1/d.
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU110 Budapest
Kod pocztowy: 1012
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Boros András Zoltán
E-mail: boros.andras.zoltan@ovf.hu
Tel.: +36 12254400
Faks: +36 12120773
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ovf.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.ovf.hu
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Vízügy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

OVF-RSD – Kvassay szivattyútelep

Numer referencyjny: EKR000445672021
II.1.2)Główny kod CPV
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
42122450 Pompy próżniowe
45251120 Roboty budowlane w zakresie hydroelektrowni
45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315200 Roboty w zakresie turbin
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45315500 Instalacje średniego napięcia
45315700 Instalowanie stacji rozdzielczych
45317100 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych
45317200 Instalowanie transformatorów elektrycznych
45317300 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HU110 Budapest
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/06/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Węgierski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/04/2021