Dostawy - 221580-2020

13/05/2020    S93

Polska-Kielce: Terminale komputerowe

2020/S 093-221580

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Fluder
E-mail: bfluder@ujk.edu.pl
Tel.: +48 413497276
Faks: +48 413445615
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujk.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażania do pracowni terminalowych

Numer referencyjny: ADP.2301.9.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30231100 Terminale komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażania do pracowni terminalowych oraz obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia / specyfikacją techniczną oferowanego sprzętu stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ:

— część I: dostawa oraz uruchomienie platformy terminalowej,

— część II: wyposażanie pracowni terminalowych,

— część III: wyposażanie pracowni terminalowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I: Dostawa oraz uruchomienie platformy terminalowej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30213300 Komputer biurkowy
48820000 Serwery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Część I: Dostawa oraz uruchomienie platformy terminalowej (dostawa, wniesienie sprzętu, konfiguracja i uruchomienie).

Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas gwarancji / Waga: 20 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin naprawy / Waga: 20 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Akcelerator rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, numer POWR.03.05.00-00-Z212/18; „Nowe perspektywy rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z225/17 Okno na świat – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego” o numerze POWR.03.05.00-00-ZR24/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: część 1 – 5 300,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy trzysta).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II: Wyposażanie pracowni terminalowych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30213300 Komputer biurkowy
48820000 Serwery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce, Piotrków Trybunalski, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Część II: Wyposażanie pracowni terminalowych (dostawa, wniesienie sprzętu, konfiguracja i uruchomienie).

Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas gwarancji / Waga: 20 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin naprawy / Waga: 20 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Akcelerator rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, numer POWR.03.05.00-00-Z212/18; „Nowe perspektywy rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z225/17 Okno na świat – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego” o numerze POWR.03.05.00-00-ZR24/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: część 2 – 3 200,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące dwieście).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część III: Wyposażanie pracowni terminalowych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30213300 Komputer biurkowy
48820000 Serwery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Część III: Wyposażanie pracowni terminalowych (dostawa, wniesienie sprzętu, konfiguracja i uruchomienie).

Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas gwarancji / Waga: 20 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin naprawy / Waga: 20 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Akcelerator rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, numer POWR.03.05.00-00-Z212/18; „Nowe perspektywy rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z225/17 Okno na świat – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego” o numerze POWR.03.05.00-00-ZR24/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: część 3 – 2 800,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące osiemset).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— część I:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 projekt obejmujący dostawę wraz z instalacją i wdrożeniem środowiska terminalowego składającego się z co najmniej 200 terminali o wartości min. 400 000 PLN brutto, w ramach którego dostarczono, zainstalowano oraz skonfigurowano terminale stanowiskowe, potwierdzony dowodami, że zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie;

dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia (minimum dwie osoby):

• minimum jeden inżynier z min. 3-letnim doświadczeniem w zakresie serwerów rack, posiadający kwalifikacje potwierdzone certyfikatem na poziomie zaawansowanym (professional) producenta oferowanych serwerów,

• minimum jeden inżynier z min. 3-letnim doświadczeniem w zakresie rozwiązań oferowanego oprogramowania. Posiadający certyfikat potwierdzający doświadczenie oraz umiejętności,

— część II i III:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał minimum 2 dostawy (konfiguracja i uruchomienie urządzeń) o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto każda, potwierdzone dowodami, że zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.

Przez wartość jednej usługi Zamawiający rozumie łączną wartość wykonanych lub wykonywanych usług w ramach jednej umowy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Dopuszczalne zmiany umowy zostały przewidziane w rozdziale XVI SIWZ.

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT na płatnika/Zamawiającego jest należyte wykonanie umowy, potwierdzone pisemnym protokołem odbioru.

4. Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę VAT Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru, przelewem na nr konta bankowego wskazany na fakturze.

5. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Faktura zostanie wystawiona za każdą dostarczoną partię sprzętu do wskazanego w umowie i opisie przedmiotu zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (25-369), ul. Żeromskiego 5, POLSKA.

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/.

3. Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Sierpień 2020

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieorganicznego.

2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) którzy nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5–8 ustawy;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

4. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/U. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca przy użyciu poczty elektronicznej lub miniPortalu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o zamówienie publiczne.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona dokumentów określonych w rozdziale VI litera C SIWZ.

7. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawców/osoby mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacjo polega Wykonawca, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia znajdują się w SIWZ.

8. Termin wykonania zamówienia dla każdej części ustala się do dnia 30 września 2020 r.

9. Kryterium wyboru oferty są: cena oferty – 60 %, czas gwarancji – 20 %, termin naprawy – 20 %.

10. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz jako załącznik do SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

11. Szczegółowe informacje nt. sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, kryteriów i sposobu oceny ofert, formie składania dokumentów oraz przygotowaniu i składaniu ofert zawarte są w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i pkt 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/05/2020