Dostawy - 221765-2020

13/05/2020    S93

Polska-Lublin: Sprzęt związany z komputerami

2020/S 093-221765

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Lubelska
Krajowy numer identyfikacyjny: PL7120104651
Adres pocztowy: ul. Nadbystrzycka 38 D
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-618
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Mądro
E-mail: bzp@pollub.pl
Tel.: +48 815384632
Faks: +48 815384372
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pollub.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.pollub.pl/pl/uczelnia/zamowienia-publiczne/przetargi-specyfikacje-istotnych-warunkow-zamowienia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa serwerów i urządzeń monitorowania i zabezpieczenia sieci wraz z licencjami

Numer referencyjny: KP-272-PNU-44/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury sieciowej i serwerowej z podziałem na 2 części:

— część nr 1: serwery – 4 sztuki,

— część nr 2: urządzenia monitorowania i zabezpieczenia sieci wraz z licencjami – 2 sztuki.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Serwery – 4 sztuki

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000 Serwery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38h, 20-618 Lublin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Serwer fabrycznie nowy kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego klatką serwerową blade HP C7000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry dodatkowe / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program Wiedza edukacja rozwój „PL 2022 – Zintegrowany program rozwoju Politechniki Lubelskiej” nr umowy POWR.03.05.00-00-Z036/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Urządzenia monitorowania i zabezpieczenia sieci wraz z licencjami – 2 sztuki

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48219000 Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38h, 20-618 Lublin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne fizyczne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

System realizujący funkcję firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów: routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN. Ponadto system bezpieczeństwa musi być wyposażony w centralny system logowania, raportowania i korelacji, umożliwiający centralizację procesu logowania zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa w ramach całej infrastruktury zabezpieczeń.

W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: routingu, firewall’a, IPSec VPN, antywirus, IPS, kontroli aplikacji. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 3 administratorów do poszczególnych instancji systemu.

System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie:

— firewall,

— ochrony w warstwie aplikacji,

— protokołów routingu dynamicznego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry dodatkowe / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program Wiedza edukacja rozwój „PL 2022 – Zintegrowany program rozwoju Politechniki Lubelskiej” nr umowy POWR.03.05.00-00-Z036/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla części 2 stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Jeżeli Wykonawca zaznaczy 1–7 dni roboczych – otrzyma 10 pkt.

Jeżeli Wykonawca zaznaczy 8–14 dni roboczych – otrzyma 5 pkt.

Jeżeli Wykonawca zaznaczy powyżej 14 dni roboczych – otrzyma 0 pkt.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych: posiadania doświadczenia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:

— dla części 1: co najmniej jedną dostawę, której przedmiotem była dostawa serwerów lub podobnego sprzętu, o wartości nie mniejszej niż: 100 000 PLN (sto tysięcy złotych 00/100) brutto wraz z referencjami/dokumentami potwierdzającymi, że ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie,

— dla części 2: co najmniej jedną dostawę, której przedmiotem była urządzeń monitorowania i zabezpieczania sieci lub podobnego sprzętu, o wartości nie mniejszej niż: 500 000 PLN (pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto wraz z referencjami/dokumentami potwierdzającymi, że ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Przez wartość jednej dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość wykonywanych dostaw w ramach jednej umowy.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 15.5.2015 Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 28.2.2003 Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.). Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13, pkt 14 i pkt 16–20 ustawy Pzp oraz o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocny wyrok zakazu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie upłynął okres obowiązywania tego zakazu, określony w tym wyroku.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

1. wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz pozostałe dokumenty składane wraz z ofertą:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

2) w przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca składa pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy;

3) dokument potwierdzający wniesienie wadium;

4) w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wraz z ofertą należy przedłożyć zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji zasobów;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia, okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) dokumenty składane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Wykonawca zamiast dokumentów wskazanych w rozdziale VII ust. 2 pkt 1 ppkt a niniejszej SIWZ, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdział VII ust. 2 pkt 1 ppkt b niniejszej SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

3. wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykaz wykonanych dostaw, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

2) dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie;

4. na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć opis urządzeń technicznych. Należy w szczególności podać producenta oraz model oferowanego sprzętu oraz typ/producenta/parametry techniczne elementów składowych. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: oświadczenie o przynależeniu lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wszelkie informacje dotyczące treści umowy związane z realizacją zamówienia publicznego i warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

2. Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy zostały wskazane w jej wzorze stanowiącym załącznik do SIWZ.

3. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności i nie mogą naruszać art. 144 ustawy Pzp.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/06/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/06/2020
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Biuro Zamówień Publicznych, Nadbystrzycka 40A, 20-618 Lublin, POLSKA, pokój nr 5. Otwarcie ofert następuje poprzez za pośrednictwem platformy (https://e-ProPublico.pl/), na karcie oferty/załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mają obowiązek ustanawiać pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w szczególności powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, podpis każdego z Wykonawców. W przypadku braku podpisu na pełnomocnictwie któregoś z Wykonawców, powinno zostać wystawione niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla pełnomocnika – lidera (nie jest wymagany podpis pełnomocnika – lidera na dokumencie pełnomocnictwa). Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. W przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą, zgodnie z którą najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Środkiem komunikacji elektronicznej w postępowaniu, jest platforma online działająca pod adresem: (https://e-ProPublico.pl) (dalej jako: „platforma”), przy czym pełna dokumentacja postępowania jest udostępniona na stronie internetowej (http://www.pollub.pl/pl/uczelnia/zamowienia-publiczne/przetargi-specyfikacje-istotnych-warunkow-zamowienia).

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu składania ofert.

2. Kwota wadium jest następująca:

— część nr 1: serwery (4 sztuki): 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),

— część nr 2: urządzenia monitorowania i zabezpieczenia sieci wraz z licencjami (2 sztuki): 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. a. 1240).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj. Bank PEKAO S.A. III O/Lublin, nr konta: 23 1240 2382 1111 0000 3902 0877 z dopiskiem: „Wadium – postępowanie nr KP-272-PNU-44/2020”.

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz Wykonawca wnosi w oryginale w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, poprzez wczytanie na platformie dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu).

W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

Szczegółowe informacje zostały zawarte w SIWZ dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie oraz skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2020