Dostawy - 221813-2020

13/05/2020    S93

Polska-Warszawa: Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

2020/S 093-221813

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Adres pocztowy: ul. Szamocka 3, 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-478
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zamówień Publicznych
E-mail: SekretariatDZP@zus.pl
Faks: +48 226671733

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.zus.pl/

Adres profilu nabywcy: https://www.zus.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup przełączników sieciowych do połączenia środowiska serwerów kasetowych

Numer referencyjny: TZ/271/27/19
II.1.2)Główny kod CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Dostawa przełączników sieciowych wraz z wyposażeniem – w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

2. Instalacja, konfiguracja i uruchomienie przełączników wraz z wyposażeniem – w terminie do 2 tygodni od daty dostawy przełączników.

3. Opieka serwisowa – 36 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu do eksploatacji uruchomionych przełączników wraz z wyposażeniem.

4. Gwarancja jakości producenta – 12 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu do eksploatacji uruchomionych przełączników wraz z wyposażeniem.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do Wzoru umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 188 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32427000 System sieciowy
32424000 Infrastruktura sieciowa
72700000 Usługi w zakresie sieci komputerowej
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Dostawa przełączników sieciowych wraz z wyposażeniem – w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

2. Instalacja, konfiguracja i uruchomienie przełączników wraz z wyposażeniem – w terminie do 2 tygodni od daty dostawy przełączników.

3.Opieka serwisowa – 36 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu do eksploatacji uruchomionych przełączników wraz z wyposażeniem.

4. Gwarancja jakości producenta – 12 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu do eksploatacji uruchomionych przełączników wraz z wyposażeniem.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do Wzoru umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry Techniczne / Waga: 40%/40pkt
Cena - Waga: 60%/60 pkt
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W sekcji II.2.7 ogłoszenia Zamawiający wskazał okres 36 miesięcy obowiązywania umowy, odnoszący się wyłącznie do okresu świadczenia opieki serwisowej. Szczegółowe informacje dotyczące terminu realizacji przedmiotowego zamówienia zawarto w sekcji II.2.4 ogłoszenia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 218-534361
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zakup przełączników sieciowych do połączenia środowiska serwerów kasetowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 7
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Integrated Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. M. Kasprzaka 18/20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-211
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 658 687.68 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 188 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/05/2020