Usługi - 222915-2022

29/04/2022    S84

Włochy-Ispra: Działanie w zakresie monitorowania „gorących punktów” w wysokiej rozdzielczości – etap 2

2022/S 084-222915

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 025-059402)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Wspólne Centrum Badawcze (JRC), JRC.D – Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.6 – Knowledge for Sustainable Development and Food Security
Adres pocztowy: Via Enrico Fermi 2749
Miejscowość: Ispra (VA)
Kod NUTS: ITC41 Varese
Kod pocztowy: 21027
Państwo: Włochy
E-mail: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/jrc/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Działanie w zakresie monitorowania „gorących punktów” w wysokiej rozdzielczości – etap 2

Numer referencyjny: JRC/IPR/2022/OP/0002
II.1.2)Główny kod CPV
72319000 Usługi dostarczania danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Działanie w zakresie monitorowania terenu w wysokiej rozdzielczości (HSM) w ramach komponentu globalnego monitorowania terenu programu Copernicus, obejmuje szczegółowe informacje o określonych obszarach, odpowiadanie na doraźne wnioski i reagowanie na konkretne potrzeby użytkowników w zakresie mapowania zasobów naturalnych.

Działanie HSM wykracza poza terytorium UE i uzupełnia produkty z komponentu globalnego działania.

Niniejsza umowa ramowa ustanawia podstawę do generowania takich danych i informacji na żądanie, w różnych skalach lokalnych, oraz do łatwego i bezpłatnego udostępniania tych danych społeczeństwu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/04/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 025-059402

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 03/05/2022
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 10/05/2022
Czas lokalny: 16:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: