29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 223896-2021

05/05/2021    S87

Niemcy-Schongau: Roboty budowlane

2021/S 087-223896

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stadt Schongau
Adres pocztowy: Münzstraße 1-3
Miejscowość: Schongau
Kod NUTS: DE21N Weilheim-Schongau
Kod pocztowy: 86956
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: Stadtwerke Schongau
E-mail: stadtwerke@schongau.de
Tel.: +49 8861214306
Faks: +49 8861214806
Adresy internetowe:
Główny adres: www.schongau.de
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z_param=218585
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.staatsanzeiger-eservices.de
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Neubau einer zusätzlichen Wasserversorgung, bestehend aus: 3 Brunnenanlagen, 1 Tiefbehälter mit Druckerhöhungsanlagen, 3 Übergabeschächten.

II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Elektro-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik für:

— 3 Brunnenanlage,

— 1 Tiefbehälter mit Druckerhöhungsanlagen,

— 3 Übergabeschächte.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45315600 Instalacje niskiego napięcia
45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315700 Instalowanie stacji rozdzielczych
45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317100 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE21 Oberbayern
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Schongau

II.2.4)Opis zamówienia:

Tiefbehälter:

— 1 Hauptverteilung 1000A mit Notstromeinspeisung,

— 1 Unterverteilung 250 A,

— Schaltanlage Automatisierung und Messtechnik,

— 3 Druckmessungen, 3 Durchflussmessung und 3 Niveaumessungen.

Allg. Elektroinstallation:

— Videoüberwachung,

— Zugangskontrolleinrichtung,

— Mobilfunkanbindung zu Zentrale.

Brunnenanlagen 1-3:

— Je Brunnenanlage,

— Hauptverteilung 100 A mit Notstromeinspeisung,

— Lastverteiler Brunnenpumpe mit FU und E-Installation,

— Schaltanlage Automatisierung und Messtechnik,

— 1 Druckmessungen, 1 Durchflussmessung und 3 Niveaumessungen.

Allg. Elektroinstallation mit Beleuchtung:

— Videoüberwachung,

— Zugangskontrolleinrichtung,

— Glasfaseranbindung zu Tiefbehälter,

— Verteilerschächte:

— 3 x Schaltanlage Automatisierung und Messtechnik,

— 7 Druckmessungen, 4 x Ansteuerung Regelventil,

— Zugangskontrolleinrichtung,

— Mobilfunkanbindung zu Zentrale.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 05/07/2021
Koniec: 04/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=218585

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=218585.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=218585.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekEigenUrl?z_param=218585

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/06/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Niemiecki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/07/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/06/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Stadt Schongau (Vergabestelle)

Münzstraße 1-3

86956 Schongau

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Elektronische Angebotsabgabe. Bieter sind beim Eröffnungstermin nicht zugelassen.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Regierung von Oberbayern
Adres pocztowy: Maximilianstraße 39
Miejscowość: München
Kod pocztowy: 80535
Państwo: Niemcy
E-mail: poststelle@reg-ob.bayern.de
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/04/2021