Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 224859-2014

Wyświetl widok skrócony

04/07/2014    S126

Polska-Zielona Góra: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

2014/S 126-224859

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Adres pocztowy: Podgórna 7
Miejscowość: Zielona Góra
Kod pocztowy: 65-057
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Klimek, Jolanta Kudrawczuk
E-mail: przetargi@lubuskie.pl
Tel.: +48 684565404
Faks: +48 684565404

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lubuskie.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Modernizacja pojazdu kolejowego typu 213Mc (SA133-007) przy wykonaniu czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg poziomu utrzymania 4 (PU4).
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze

Kod NUTS PL43 Lubuskie

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji pojazdu szynowego typu 218Mc o oznaczeniu kolejowym SA133-007, przy wykonaniu czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg poziomu utrzymania 4 (PU4).
2. Pojazd stanowi własność Województwa Lubuskiego, a jego użytkownikiem jest licencjonowany przewoźnik Przewozy Regionalne sp. z o.o. zwany dalej „Użytkownikiem”.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50222000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 75 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 84 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).
2.Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie która została wybrana (ceny kontraktowej wraz z podatkiem od towarów i usług).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku złożenia oferty przez grupę Wykonawców Zamawiający wymaga ustanowienia pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz po wyborze oferty Zamawiający będzie żądał przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oświadczenia i dokumenty jakie winien złożyć Wykonawca, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Pzp:
1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. Dokument o którym mowa w pkt. 1.2. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
1.3. Oświadczenie/Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną,
1.5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną,
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.4, 1.5. składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
1.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1, pkt 4 -8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza tery-torium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie o kreślonym w art., 24 ust.1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcze-śniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
1.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1, pkt 9
(odpowiedzialność podmiotów zbiorowych) ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w formie oryginału albo kserokopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. 1.7. składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie, w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
1.8. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 1.6, 1.8 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”. Z treści złożonych dokumentów lub oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia.
2. Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp.
Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”. Z treści złożonych dokumentów lub oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Celem potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 4) jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp, tj.: dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.
Za spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, min. jedną usługę naprawy zgodnie z czwartym lub piątym poziomem utrzymania (naprawa rewizyjna lub główna) wraz z modernizacją pasażerskiego pojazdu kolejowego o wartości nie mniejszej niż 2 mln PLN, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały lub są wykonywane należycie.
Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”. Z treści złożonych dokumentów lub oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DA.III.272.1.2.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.8.2014 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 12.8.2014 - 11:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1) Zdzisław Smoła
2) Andrzej Klauza
3) Wojciech Majdański
4) Stanisław Ossowski
5) Jolanta Kudrawczuk

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca załączy do oferty:
- Oświadczenie, o posiadaniu przez Wykonawcę Dokumentacji Systemu Utrzymania Autobusu Szynowego typu 218Mc serii SA133 oraz Dokumentacji Techniczno-Ruchowej Autobusu Szynowego typu 218Mc serii SA133, wraz z prawem do jej wykorzystania albo pisemnej zgody producenta pojazdu typu 218Mc serii SA133 na wykorzystanie tej dokumentacji.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołanie wnosi się:
1. W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawiono w art. 180-198 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.7.2014