Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 225263-2020

14/05/2020    S94

Polska-Ostrów Wielkopolski: Usługi ubezpieczeń na życie

2020/S 094-225263

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 082-193677)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim
Adres pocztowy: ul. Krotoszyńska 37
Miejscowość: Ostrów Wielkopolski
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 63-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mikołaj Leraczyk
E-mail: mleraczyk@ostrow.po.gov.pl
Tel.: +48 625957315
Faks: +48 625957313
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ostrow.po.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi grupowego ubezpieczenia na życie dla prokuratorów (w tym prokuratorów w stanie spoczynku), pracowników jednostek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Łodzi, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i uiszczania składki za ubezpieczenie.

Numer referencyjny: PO VII WB 261.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
66511000 Usługi ubezpieczeń na życie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakres zamówienia dotyczy dobrowolnej ochrony ubezpieczeniowej obejmującej życie prokuratorów (w tym prokuratorów w stanie spoczynku), pracowników jednostek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Łodzi oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i uiszczania składki za ubezpieczenie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 082-193677

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 28/05/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 28/05/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/05/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 28/05/2020
Czas lokalny: 15:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zamawiający zmienia godziny składania i otwarcia ofert.

Jest termin:

Przesyłanie ofert do 28.5.2020 do godz. 09.00;

Otwarcie ofert: 28.5.2020 do godz. 12.00.

Nowy termin

Przesyłanie ofert do 28.5.2020 do godz. 12.00;

Otwarcie ofert: 28.5.2020 do godz. 15.00.