Dostawy - 225484-2020

14/05/2020    S94

Polska-Katowice: Części przenośników

2020/S 094-225484

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Polska Grupa Górnicza S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1
E-mail: i.mieszczanin@pgg.pl
Tel.: +48 327161483
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych RYFAMA dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 292-10-01

Numer referencyjny: 701902877
II.1.2)Główny kod CPV
42419800 Części przenośników
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę części zamiennych do przenośników zgrzebłowych Ryfama dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 7 590 110.59 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadania nr 1–39

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42419800 Części przenośników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Rynna trasy zamknięta E-260/846/1500/40 kpl 21571 przenośnik zgrzebłowy GROT-850, 30,00 szt.

2 Rynna trasy zamknięta E-260/846/1500/40/20 kpl WYK.06 21571/1 przenośnik zgrzebłowy GROT-850, 20,00 szt.

3 Gwiazda łańcuchowa Q 34X126 Z=7 24.004.031.003 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 1,00 szt.

4 Bęben łańcuchowy 2x30x108 Z=6/2XW190 S5271 24.001.040.004 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-750, 1,00 szt.

5 Zwrotnia teleskopowa E-260/846 wyk.03 24.025.000.000 przenośnik zgrzebłowy GROT-850, 2,00 szt.

6 Rynna otwarta E-230/750/1500/30 S305 25.045.020.001 przenośnik zgrzebłowy GROT-750, 25,00 szt.

7 Blok dystansowy kpl 21145 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 2,00 szt.

8 Sworzeń Q 50/60X136 25.030.033.001 Przenośnik zgrzebłowy Rybnik-750 Rybnik-850, 1 200,00 szt.

9 Człon I zjazdu prawy E-230/850/1550 27.012.010.000 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 4,00 szt.

10 Człon trasy E-295/842/1500/BP specjalny I – lewy kpl 27.101.010.000 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 1,00 szt.

11 Człon trasy E-295/842/1500/BP specjalny II – lewy kpl 27.101.020.000 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 1,00 szt.

12 Nakładka wewnętrzna prowadnicy W20.009-09.002/1 Przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 690,00 szt.

13 Nakładka zewnętrzna prowadnicy W20.009-09.003 Przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 1 240,00 szt.

14 Śruba młotkowa kpl (podkładka+nakrętka) M30x75 KL.10,9 W20.046-004 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 1 300,00 szt.

15 Śruba młotkowa kpl (podkładka+nakrętka) M30x95 W20.046-004 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 1 750,00 szt.

16 Śruba młotkowa kpl (nakrętka+podkładka) M36x95 KL.10,9 W20.046-004 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 3 420,00 szt.

17 Ślizg kompletny napędu zwrotnego wyk.01 24.045.050.000 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 7,00 szt.

18 Bęben łańcuchowy 2xQ 34x126 Z=7 25/2XW220 24.624.000.003W01 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 2,00 szt.

19 Człon zjazdu i lewy kompletny E-295/842/1500 27.152.060.000 przenośnik zgrzebłowy Rybnik 850 1,00 szt.

20 Człon zjazdu i prawy kompletny wyk.02 E-295/842/1500 27.152.060.001 przenośnik zgrzebłowy Rybnik 850, 1,00 szt.

21 Człon zjazdu II inspekcyjny lewy kompletny E-295/842/1500 27.152.070.000 przenośnik zgrzebłowy Rybnik 850, 1,00 szt.

22 Człon zjazdu II inspekcyjny prawy kompletny E-295/842/1500 WYK.02 27.152.070.001 przenośnik zgrzebłowy Rybnik 850, 1,00 szt.

23 Łącznik E-255 W20.046-05.009/1 przenośnik zgrzebłowy GROT-850/GROT-750, 954,00 szt.

24 Kadłub napędu wysypowy 24.044.010.002 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 1,00 szt.

25 Prowadnica (zastawka) 1500 25.083.125.001 Przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 50,00 szt.

26 Człon zamknięty E-298/850/1500/40 kompletny 25.083.680.000 Przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 50,00 szt.

27 Człon inspekcyjny E-298/850/1500/40 kompletny 25.083.690.000 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 10,00 szt.

28 Łącznik 3000KN członu trasy B/90-05.012/2 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-750 Rybnik-850, 2 400,00 szt.

29 Drabinka 126 22516 materiał L20HGSNM przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 731,00 szt.

30 Ucho specjalne kompletne 24518/1 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 120,00 szt.

31 Bęben łańcuchowy 2xQ 34x126 Z=7 25/1XW220 24.625.000.002 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 3,00 szt.

32 Gwiazda łańcuchowa Q 34X126 Z=7 S549 24.625.010.001 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850/35, 6,00 szt.

33 Przetyczka Q 20x255 25.030.034.003 WYK.01 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 2 070,00 szt.

34 Człon trasy dołączny lewy kpl S/E-295/WB 25.051.850.000 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 1,00 szt.

35 Nadstawka prowadnicy 2 kpl 25.052.347.001 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 50,00 szt.

36 Człon trasy zamknięty kpl E-295/842/1500/45/BP 25.052.470.000 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 3,00 szt.

37 Człon trasy łukowy kpl E-295/842/1500/BP 25.053.230.000 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 1,00 szt.

38 Człon trasy inspekcyjny zjazdu I kpl E-295/842/1500/45/BP WYK.01 27.115.030.000 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 2,00 szt.

39 Rama dołączna z listwą i łącznikiem 3,0M R25091 przenośnik zgrzebłowy Rybnik-850, 3,00 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadania nr 40 – 65 pozycje od 1 do 19

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42419800 Części przenośników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

40 WKŁADKA SPRZĘGŁA ELASTYCZNEGO 240 13.001.150.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850, 8,00 szt.

41 RYNNA E-180/620/1500/10 17595 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B-620, 34,00 szt.

42 RYNNA E-180/440/1500 17895/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY 180/440, 390,00 szt.

43 NAKŁADKA ZEWNĘTRZNA 17212/C PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 RYBNIK-850, 830,00 szt.

44 DRABINKA EICOTRACK PODZIAŁKA T-125 L=745/625 PWM-3451/S=22522 MATERIAŁ L20HGSNM TWARDOŚĆ MIN.300HB MASA MIN. 58KG PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750, 1 020,00 szt.

45 RYNNA TRASY INSPEKCYJNA E-260/1104/1500 KPL 25.070.710.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100, 5,00 szt.

46 RYNNA TRASY ZAMKNIĘTA E-260/1104/1500 25.070.010.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100, 10,00 szt.

47 RYNNA TRASY ZAMKNIĘTA KPL E-260/1104/500 21463/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100, 6,00 szt.

48 CZŁON TRASY PRZEGUBOWY NISKI 22777 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100, 15,00 szt.

49 RYNNA INSPEKCYJNA E-260/1100/1500/40 22778-01 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100, 7,00 szt.

50 ZASTAWKA RYNNY E-230/752 WZMOCNIONA 24246-02 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750, 30,00 szt.

51 ZASTAWKA RYNNY E-230/752 24246-03 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750, 30,00 szt.

52 RYNNA TRASY ZAMKNIĘTA KPL E-230/752/1500 25053-03 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750, 8,00 szt.

53 ZASTAWKA PRZEGUBOWA KPL W01 21570 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850, 10,00 szt.

54 ZASTAWKA PRZEGUBOWA KPL W02 21570 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850, 10,00 szt.

55 ZASTAWKA WYMIENNA WYK.01 20298/4 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850, 60,00 szt.

56 ZESPÓŁ PRZESUWNY 20736 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850, 1,00 szt.

57 PROWADNICA ŚLIZGOWA KPL 22905 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850, 40,00 szt.

58 BĘBEN ZWROTNI 850 KPL. Q30X108 Z=5 WYK.07 23086/3 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850, 3,00 szt.

59 LISTWA ZASTAWKI 1500 23767-10/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850, 10,00 szt.

60 BRAMKA PRZED KRUSZARKĄ 24099-37.03 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850, 2,00 szt.

61 BĘBEN ŁAŃCUCHOWY 2X Q 34X126 Z=7 2XW220 WYK.03 24.650.000.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850, 2,00 szt.

62 ŁĄCZNIK CZŁONU RYNNY 4000KN 20460 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100, 230,00 szt.

63 DRABINKA 147 22911 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100, 310,00 szt.

64 NAKŁADKA WEWNĘTRZNA SK-7277 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100, 455,00 szt.

Zadanie nr 65 - Pozostałe części zamienne:

1 RYNNA DOŁĄCZNA NAPĘDU WYSYPOWEGO 720 R20-127B PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-67B-720, 4,00 szt.

2 BĘBEN ZWROTNY 3X620 R20-132RB8 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-67B-620, 3,00 szt.

3 ZWROTNIA E-180/620 R20-132R PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B-620, 2,00 szt.

4 RYNNA ZAMKNIĘTA E-180/620/1500 21941 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B-620, 1,00 szt.

5 KADŁUB NAPĘDU 620 21955 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B-620, 1,00 szt.

6 RYNNA DOŁĄCZNA E-180/620 21961 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B-620, 5,00 szt.

7 KADŁUB ZWROTNI E-180 21973-1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B, 1,00 szt.

8 CZŁON TRASY DOŁĄCZNY WYSYPOWY E-260/846/1955/40 KPL 24360 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850, 1,00 szt.

9 WYRZUTNIK Q 34 K-315Z S4631 24.007.050.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850, 10,00 szt.

10 WYRZUTNIK KPL Q 34 NAPĘDU ZWROTNEGO 24.007.050.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850, 14,00 szt.

11 WYRZUTNIK Q 34 KOMPLETNY 24.007.050.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850, 9,00 szt.

12 WYRZUTNIK NAPĘDU ZWROTNEGO K-200 Q 26 24.009.050.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750, 1,00 szt.

13 PŁYTA WYRZUTNIKA Q 38 24.035.060.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100, 4,00 szt.

14 WYRZUTNIK NAPĘDU WYSYPOWEGO Q 34 KPL 24.004.080.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850, 1,00 szt.

15 WYRZUTNIK ŁAŃCUCHOWY Q 34 24.004.080.002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850, 12,00 szt.

16 PŁYTA WYRZUTNIKA Q 34 K-315 S4642 24.004.090.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850, 1,00 szt.

17 PŁYTA WYRZUTNIKA KPL Q 38 24.042.080.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100, 4,00 szt.

18 WYRZUTNIK ŁAŃCUCHOWY KPL Q 38 24.042.090.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100, 2,00 szt.

19 GNIAZDO LEWE MOCOWANIA DRABINKI 25.030.032.077 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850, 10,00 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 65 pozycje od 20 do 62

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42419800 Części przenośników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

20 SWORZEŃ Q 20X272/258 25.030.034.002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1 120,00 szt.

21 SWORZEŃ Q 30X120 WYK.02 25.063.050.072 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 50,00 szt.

22 ŚRUBA MŁOTKOWA M30X70 W20.004-09.005 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 50,00 szt.

23 ŚRUBA MŁOTKOWA M30X50 KL.10,9 W20.022-03.016/3 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 50,00 szt.

24 ŚRUBA MŁOTKOWA M30X75 KL.10,9 W20.022-03.016 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 50,00 szt.

25 WKŁADKA GUMOWA W20.022-02.010/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 400,00 szt.

26 ŚLIZG PRAWY KPL NAPĘDU ZWROTNEGO 24.024.080.002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 4,00 szt.

27 ŚLIZG NAPĘDU ZWROTNEGO K-315 LEWY KPL. S4640 24.024.090.002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

28 ŚRUBA MŁOTKOWA M30X90 W20.022-03.016/14 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 RYBNIK-850 50,00 szt.

29 ŚRUBA MŁOTKOWA M30X110 KL.10,9 W20.022-03.016 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 250,00 szt.

30 ŚRUBA M30X2X150 S277 20253-002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 90,00 szt.

31 PŁYTA WYRZUTNIKA NA ŁAŃCUCH Q 30 18290=20356 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 2,00 szt.

32 ŚRUBA M42X3X185 KL.10,9 S4408 W10.019-04.015 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 90,00 szt.

33 ŚRUBA M42X3X215 S4408 W10.019-04.015 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 60,00 szt.

34 PŁYTA WYRZUTNIKA Q 26 S5065 19572 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 8,00 szt.

35 BĘBEN 2XŁAŃCUCHOWY Q 26X92 Z=7 WYK.II S4376 19611/3 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1,00 szt.

36 HAMULEC ŚRUBOWY W20.054-01.03.01/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 3,00 szt.

37 WAŁ KPL S4990=S4993 18541/3 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1,00 szt.

38 WYRZUTNIK 2XŁAŃCUCHOWY S4991 18420/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 GROT-750 3,00 szt.

39 PŁYTA WYRZUTNIKA S4992 W20.036-02.02/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 GROT-750 GROT-450 5,00 szt.

40 PŁYTA WYRZUTNIKA DO STACJI ZWROTNEJ S4992 W20.036-02.02/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 4,00 szt.

41 WAŁEK ZĘBATY STOŻKOWY S5124 W00.106-01.01.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1,00 szt.

42 WAŁ WYJŚCIOWY REDUKTORA 90KW S5142 W00.106-03.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1,00 szt.

43 WYRZUTNIK Q 30X180 S5226 W20.120-01.12/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 4,00 szt.

44 PŁYTA WYRZUTNIKA NAPĘDU ZWROTNEGO K-200 Q 30 S5266 19767 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 4,00 szt.

45 GWIAZDA ŁAŃCUCHOWA Q 34X126 Z=7 S4679 24.004.031.003 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

46 ŚRUBA Z NAKRĘTKĄ M27X2X140 S278 20143/1 W02 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 84,00 szt.

47 PŁYTA WYRZUTNIKOWA Q 34 KPL. K-315Z S4627 24.007.020.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 3,00 szt.

48 ŚRUBA Z NAKRĘTKĄ M27X2X100 S279 20143/1 W01 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 10,00 szt.

49 ŁĄCZNIK ZWROTNI TELESKOPOWEJ E-255 S9555 W20.046-05.009 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 110,00 szt.

50 PRZETYCZKA 20X295 WYK.15 25.030.034.003 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 360,00 szt.

51 OSTROGA DOŁĄCZNA ZWROTNA PRAWA 27.006.151.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 4,00 szt.

52 WAŁ BĘBNA 1XW220 S4673 24.601.001.013 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

53 ŚRUBA MŁOTKOWA KPL (PODKŁADKA+NAKRĘTKA)M30X115 KL.10,9 W20.046-004 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 560,00 szt.

54 ŚRUBA MŁOTKOWA KPL (PODKŁADKA+NAKRĘTKA)M36X115 KL.10,9 W20.046-004 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 390,00 szt.

55 ŚLIZG KOMPLETNY NAPĘDU ZWROTNEGO WYK.02 24.045.050.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 6,00 szt.

56 ŚLIZG LEWY 25.034.072.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 8,00 szt.

57 ŚLIZG PRAWY 25.034.073.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 8,00 szt.

58 SWORZEŃ Q 30X100 25.050.000.113 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1 720,00 szt.

59 SWORZEŃ Q 30X100 WYK.01 25.050.000.113 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 900,00 szt.

60 NAKRĘTKA SPECJALNA M42X3 KL.10,9 25.062.020.100 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 46,00 szt.

61 WAŁ BĘBNA 2XW220 S4670 W20.046-01.03.05/5 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

62 BLOK DYSTANSOWY KPL NAPĘDU K-315 S4675 24.801.050.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 65 pozycje od 63 do 104

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42419800 Części przenośników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

63 SWORZEŃ Q 30X98 B/90-05.011/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 610,00 szt.

64 ŚLIZG NAPROWADZAJĄCO-ZABEZPIECZENIOWY PRAWY 20052 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

65 ŚLIZG NAPROWADZAJĄCO-ZABEZPIECZENIOWY LEWY 20052 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

66 PŁYTA WYRZUTNIKOWA Q 38 KOMPLETNA 22347/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 4,00 szt.

67 WYRZUTNIK 38 22553 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 4,00 szt.

68 PŁYTA WYRZUTNIKOWA 38 22554 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 4,00 szt.

69 NAKRĘTKA M27X2-10B SK-6384/1-1A PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 490,00 szt.

70 NAKRĘTKA M30X2-10B SK-6384/1-1A PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1 150,00 szt.

71 PŁYTA WYRZUTNIKA 34 24.026.190.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 6,00 szt.

72 WYRZUTNIK NAPĘDU Z WYSYPEM BOCZNYM KPL Q 34 24.028.060.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 6,00 szt.

73 OSŁONA CZOŁOWA KPL 24.044.060.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

74 PŁYTA WYRZUTNIKOWA Q 34 24.044.150.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 9,00 szt.

75 OSTROGA NAPĘDU ZWROTNEGO KPL 24.045.210.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 2,00 szt.

76 PŁYTA WYRZUTNIKOWA Q 34 24.045.260.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 17,00 szt.

77 PŁYTA WYRZUTNIKOWA Q 34 KOMPLETNA 24.045.260.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 9,00 szt.

78 WYRZUTNIK Q 38 KPL 24.050.100.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 4,00 szt.

79 CZŁON TRASY ZAMKNIĘTY KPL E-295/842/1500/BP 25.052.220.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

80 SWORZEŃ Q 50X185 25.052.240.040 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 490,00 szt.

81 SWORZEŃ PROWADNICY Q 32X300 25.070.543.020 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 400,00 szt.

82 WYRZUTNIK W20.078-01.09 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY 180/440 48,00 szt.

83 PŁYTA WYRZUTNIKA W20.078-01.10 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY 180/440 48,00 szt.

84 GRZEBIEŃ WYRZUTNIKOWY 3XŁAŃCUCHOWY 720 16846B PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B-720 6,00 szt.

85 NAKRĘTKA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ M33X2 KL.10,9 19661/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY 180/440 390,00 szt.

86 ŚRUBA M20X165 KL.10,9 17173 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 20,00 szt.

87 SWORZEŃ Q 32X240 17489/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 300,00 szt.

88 BĘBEN 2XŁAŃCUCHOWY 2X620 U20-401 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B-620 2,00 szt.

89 PÓŁOŚ WYRZUTNIKA U20-405 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B 1,00 szt.

90 TARCZA HAMULCOWA S5116 19163 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 4,00 szt.

91 NAKRĘTKA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ M30X2 KL.8,8 WYK.01 S116 19661/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 150,00 szt.

92 NAKRĘTKA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ M27X2 KL.10,9 WYK.08 S122 19661/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 30,00 szt.

93 GWIAZDA ŁAŃCUCHOWA 2X Q 30 Z=6 K-200 S5223 19764/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-750 1,00 szt.

94 KOŁO ZĘBATE Z=118 M=5 S4053 19941/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 2,00 szt.

95 SWORZEŃ Q 30X77 21079-005 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 100,00 szt.

96 ŚLIZG NAPĘDU ZWROTNEGO KPL WYK.1 21191/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 3,00 szt.

97 ŚLIZG NAPĘDU ZWROTNEGO KPL WYK.2 21191/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-850 1,00 szt.

98 MOST PRZESUWNY ZWROTNI 750 KPL Q 30X108/758 22850-06 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 1,00 szt.

99 RYNNA KPL E-180/1500/16 25.001.061.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PZP-GROT-67B-620/III 10,00 szt.

100 WYRZUTNIK KPL Q 30 24.088.020.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 4,00 szt.

101 PŁYTA WYRZUTNIKA KPL Q 30 24.088.030.000 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 2,00 szt.

102 USZCZELNIENIE WYSOKIE WYK.02 25.083.183.001 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 10,00 szt.

103 USZCZELNIENIE 610 KPL. WYK.11 25.083.183.002 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 2,00 szt.

104 WYRZUTNIK ŁAŃCUCHOWY KPL 1X30 22601 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 6,00 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 65 pozycje od 105 do 126

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42419800 Części przenośników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

105 PŁYTA WYRZUTNIKA ŁAŃCUCHOWEGO 1X30 22602 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 4,00 szt.

106 POKRYWA CZŁONÓW TRAS NISKICH 22615 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 10,00 szt.

107 PŁYTA WYRZUTNIKA KPL Q 34 22783 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 2,00 szt.

108 PROWADNICA ŚLIZGOWA KPL WYK.11 22858/5 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 14,00 szt.

109 BLOK DYSTANSOWY KPL 22869 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 1,00 szt.

110 PŁYTA WYRZUTNIKA Q 30 22870 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 4,00 szt.

111 RYNNA PRZESYPOWA KPL E-260/1100/1500/40 24188-14 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-1100 1,00 szt.

112 ŁĄCZNIK ZASTAWKI 95/1-0C PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-260/1104 60,00 szt.

113 PŁYTA WYRZUTNIKA NAPĘDU ZWROTNEGO 20221 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 4,00 szt.

114 RYNNA TRASY INSPEKCYJNA KPL E-230/752/1500 25053-04 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-750 3,00 szt.

115 ZASTAWKA RYNNY INSPEKCYJNEJ E-260 21578-01 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 4,00 szt.

116 MOST PRZESUWNY ZWROTNI KPL Q 30X108/846 22850-05/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 2,00 szt.

117 PŁYTA WYRZUTNIKA 2X30/34 KPL 23078 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 6,00 szt.

118 LISTWA ZASTAWKI 1500 (INSPEKCYJNA) 23767-11/1 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 6,00 szt.

119 OSŁONA WYŁĄCZNIKA KPL 24099-18.07 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 1,00 szt.

120 OSŁONA WYŁĄCZNIKA KPL 24099-24.01.06 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 1,00 szt.

121 POKRYWA SPECJALNA PRZED KRUSZARKĄ KPL 24099-24.02 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 1,00 szt.

122 ZASTAWKA WKŁADANA 950 KPL WYK.02 24617-08 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 10,00 szt.

123 POKRYWA SPECJALNA ZA KRUSZARKĄ KPL 24617-17 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY GROT-850 1,00 szt.

124 NAKŁADKA ZEWNĘTRZNA 25.063.143.040 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 305,00 szt.

125 DRABINKA EICOTRACK 126MM 20905/2 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 1,00 szt.

126 SWORZEŃ Q 50/60X168 22938 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY RYBNIK-1100 350,00 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 165-405559
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Zadania nr 43 i 64

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PPH Dawid Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 2
Miejscowość: Sztum
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 82-400
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 71 634.45 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Nazwa:

Zadania nr 14, 15, 16, 65.53 i 65.54

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakłady Wyrobów Metalowych Nielipiński
Adres pocztowy: ul. Chmielna 2
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 51-212
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 196 367.40 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Nazwa:

Zadanie nr 65.11, 65.14, 65.15, 65.16, 65.39, 65.43, 65.47, 65.68, 65.71, 65.72, 65.77, 65.99, 65.110

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Urządzenia i Konstrukcje S.A.
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 10
Miejscowość: Żory
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 44-240
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 97 816.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Nazwa:

Zadanie nr 26 i 27

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Matix Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Żyzna 11
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-202
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 689 700.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Nazwa:

Zadania nr 1, 2, 13, 25, 35, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 55, 57, 65.50, 65.76, 65.79, 65.87, 65.102, 65.103, 65.104, 65.105, 65.106, 65.108, 65.111

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: FHU Grot Anna Michalska
Adres pocztowy: ul. Obrońców Węgierskiej Górki 8B
Miejscowość: Węgierska Górka
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 34-350
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 527 307.30 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Nazwa:

Zadania nr 33, 65.20, 65.21, 65.59, 65.63, 65.80, 65.81, 65.126

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Mechanicznych Stanisław Grabas
Adres pocztowy: ul. Kluczborska 69
Miejscowość: Wołczyn
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Kod pocztowy: 46-250
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 100 014.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 7
Nazwa:

Zadania nr 5, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 58, 65.1, 65.35, 65.36, 65.93

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: CZW Węglozbyt S.A.
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-048
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Mas Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Rybnicka 42
Miejscowość: Mikołów
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 43-190
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 237 666.84 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8
Nazwa:

Zadania nr 3, 4, 7, 31

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PPU Piomet Piotr Adamczyk
Adres pocztowy: ul. Wł. Jagiełły 40a
Miejscowość: Świerklany
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 44-266
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 235 542.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 9
Nazwa:

Zadanie nr 44

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wimar Wieczorek Sp. j.
Adres pocztowy: ul. Konarskiego 52c
Miejscowość: Rybnik
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 44-274
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 570 690.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 10
Nazwa:

Zadanie nr 65.78

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PW Komstal Tomasz Michalski
Adres pocztowy: ul. Dębowa 10
Miejscowość: Knurów
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 44-190
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 360.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 11
Nazwa:

Zadania nr 41 i 42

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Drut-Plast BH Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Modelarska 18
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-142
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 427 400.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 12
Nazwa:

Zadanie nr 63

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ZDT-Glimag Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 6
Miejscowość: Mikołów
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 43-190
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 682 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 13
Nazwa:

Zadania nr 10, 11, 36, 38-40, 47, 56, 60, 62 oraz 65 w poz.13, 17, 18, 22, 23, 26, 28-34, 38, 40, 45, 46, 48, 64, 65, 69, 70, 85, 91, 94-98, 100, 101, 107, 113, 116, 119-121

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Famur S.A.
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 51
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-698
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 748 612.60 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2020